Odkazy na další weby

Nejnovější zpravodajství

Informace ke změně vyhlášky o platbě za likvidaci komunálního odpadu a interaktivní formulář k ohlášení plátce poplatku

Z důvodu nové odpadové legislativy je město Šluknov nuceno přistoupit ke změně obecně závazné vyhlášky, která upravuje platby za likvidaci komunálního odpadu. Dle této legislativy a pokynů Ministerstva vnitra již není možné poskytovat některé plošné slevy, které jsou dle stávající vyhlášky ve městě zavedeny. Naopak je možné stanovit občanům spravedlivější systém, který nabídne možnost úspory v případě kvalitního třídění a současně umožní oproti současnému stavu větší variabilitu svozu odpadu.

Vyhodnocení participativního rozpočtu na rok 2023
Vyhodnocení participativního rozpočtu na rok 2023

V minulých týdnech proběhlo již šesté hlasování do tzv. participativního rozpočtu, kdy město umožňuje svým občanům rozhodnout o výběru akce, která bude zařazena do rozpočtu k realizaci v uskuteční v následujícím roce. Na výběr bylo ze 4 akcí, které je možné nyní po stránce stavební připravenosti realizovat. Letos jsme obdrželi doposud nejvyšší počet hlasů v historii – celkem jste odevzdali 655 hlasovacích lístků (472 hlasů elektronicky a 183 hlasů písemně).

Město Šluknov nabízí k prodeji prvních 12 pozemků z nově zasíťované lokality "Jihozápad" nad rybníkem Zezulák
Město Šluknov nabízí k prodeji prvních 12 pozemků z nově zasíťované lokality "Jihozápad" nad rybníkem Zezulák

V letošním roce jsme dokončili výstavbu inženýrských sítí pro výstavbu 29 pozemků nad rybníkem Zezulák (k dispozici je až na hranici pozemků splašková a dešťová kanalizace, přípojka NN a vodovod).

Informace o konání 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov 14. prosince 2022

Místo konání: Šluknovský zámek – velký sál, Zámecká 642, Šluknov
Datum konání: ve středu 14. prosince 2022 od 16:00 hodin

Obnova jedné z nejfrekventovanějších komunikací ve městě dokončena
Obnova jedné z nejfrekventovanějších komunikací ve městě dokončena

V letošním roce dostalo nový povrch hned několik městských komunikací o celkové délce více než 2 kilometry. Poslední opravenou komunikací byla jedna z těch nejvyužívanějších – propojka Rumburské s Kreuzbergem – ulice 17. listopadu v úseku od sídliště nad tenisové kurty s křižovatkou s ulicí Sokolská.

Datové schráky a identita občana
Datové schráky a identita občana

Vážení spoluobčané, od 1. 1. 2023 na základě změny zákona automaticky získají datovou schránku všichni živnostníci a nepodnikající právnické osoby. Prosíme, pokud patříte do jedné ze jmenovaných skupin a dosud datovou schránku nemáte, věnujte této zprávě pozornost. Přístupové údaje obdržíte doporučeným dopisem během měsíce ledna, února nebo března 2023. Datovou schránku si také můžete založit sami již nyní.
Více informací naleznete na webových stránkách www.chcidatovku.cz.

Závěr a výsledky průzkumu k projektu asistent prevence kriminality za rok 2022

Vážení spoluobčané, v měsíci říjnu proběhlo dotazníkové šetření, cílem kterého bylo zjistit míru pocitu bezpečí ve městě Šluknov. Dovolujeme si Vás seznámit s jeho závěrečným vyhodnocením.

Zastupitelé zvolili nové vedení města

Dne 02.11.2022 ve Šluknovském zámku zasedalo zastupitelstvo města v novém složení po volbách. Na svém prvním ustavujícím zasedání si noví zastupitelé zvolili ze svých řad starostu, místostarostu, členy rady města, předsedy i členy finančního a kontrolního výboru.

Novým starostou byl zvolen p. Ing. Tomáš Kolonečný (STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ), místostarostou p. Mgr. Bc. Rudolf Sochor (MÍSTNÍ HNUTÍ NEZÁVISLÝCH ZA HARMONICKÝ ROZVOJ OBCÍ A MĚST) a dalšími členy pětičlenné rady města byli zvoleni pp. Tomáš Luft (DOMOV), Ing. František Štefáček (DOMOV) a Mgr. Lenka Líbalová (MÍSTNÍ HNUTÍ NEZÁVISLÝCH ZA HARMONICKÝ ROZVOJ OBCÍ A MĚST).

Ohlédnutí Evy Džumanové za působením ve funkci starostky města

Vážené zastupitelky a zastupitelé, milí spoluobčané,
máme za sebou komunální volby, kdy měli občané možnost využít svého volebního práva a zvolit si zástupce do městského zastupitelstva. Velmi děkuji všem voličům, kteří svým hlasováním projevili vůli a není jim osud města lhostejný. Zvláště děkuji voličům, kteří v těchto volbách, ale i v těch předchozích, podporovali mě a naše kandidáty.

Čtenářská amnestie na sankční poplatky od 15.10.2022 do 31.12.2022
Čtenářská amnestie na sankční poplatky od 15.10.2022 do 31.12.2022

Městská knihovna ve Šluknově uděluje pro zapomnětlivé čtenáře Čtenářskou amnestii na sankční poplatky v termínu od 15. 10. 2022 do 31. 12. 2022. Čtenáři, kteří nevrátili knihy nebo jiné dokumenty v uvedeném termínu a kterým naběhla upomínka v jakékoliv výši, budou mít možnost je vrátit, aniž by museli upomínku uhradit.

Výzkum veřejného mínění v oblasti problematiky prevence kriminality v Ústeckém kraji

Ústecký kraj ve spolupráci s Pedagogickou fakultou Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem realizuje výzkum veřejného mínění v oblasti problematiky prevence kriminality v Ústeckém kraji. Cílem výzkumného šetření je zmapování názorů občanů našeho kraje na důležité otázky v oblasti prevence kriminality, např. hodnocení vybraných aspektů kriminality, rizik a pocitu bezpečí obyvatel a další témata. Obracíme se proto na vás se žádostí o vyplnění dotazníku, který je součástí tohoto šetření. Dotazník je anonymní a jeho výsledky budou využity k analytickému zpracování a plánování dalších aktivit v oblasti prevence kriminality.

Slavnostní obřad Vítání občánků proběhne koncem měsíce listopadu 2022
Slavnostní obřad Vítání občánků proběhne koncem měsíce listopadu 2022

Žádáme rodiče o závazné potvrzení účasti na obřadu a to nejpozději do 15.11.2022. Vítání bude probíhat u dětí narozených v období od 1.4.2022 do 31.08.2022. Vaši účast prosím potvrďte u matrikářky Jany Galbavé, tel. 412 315 311, galbava@mesto-sluknov.cz. Pozvánky s konkrétním datem a místem Vítání občánků Vám budou následně zaslány.

Výsledky voleb do zastupitelstev obcí konané 23.09. - 24.09.2022
Výsledky voleb do zastupitelstev obcí konané 23.09. - 24.09.2022

Podrobný přehled výsledků najdete na stránkách Českého statistického úřadu. V detailu tohoto článku jsou pak podrobné přehledy za jednotlivé okrsky.

Seznam zvolených zastupitelů najdete zde.

V pondělí 3. října otevíráme sběrný dvůr v areálu kompostárny
V pondělí 3. října otevíráme sběrný dvůr v areálu kompostárny

Dva roky od prvotní idey - sloučit odpadové hospodářství města pod jeden areál, se v průběhu letních prázdnin po zdárně provedené stavbě povedlo ukončit kolaudační řízení stavebních úprav v areálu kompostárny. Jejich smyslem byla úprava stávajícího areálu tak, aby mohl sloužit nejen jako kompostárna, ale jako sběrný dvůr.

Dotace na fasády a střechy pro rok 2023 aktuálně

Město Šluknov podporuje zlepšení celkového vzhledu města a bude tak i nadále pokračovat v podpoře vlastníků na opravě fasád a střech – nově dle rozhodnutí Rady města v celém městě (území městské památkové zóny Šluknov – dále jen MPZ, bude mít zlepšené podmínky) a s navýšeným předpokládaným objemem alokovaných prostředků ve výši 500tis. Kč.

Zahájení opravy mostku v Císařském
Zahájení opravy mostku v Císařském

Dne 26.9. bude zahájena rekonstrukce (resp. demolice původního a stavba nového) mostku v Císařském pod dětským hřištěm. Jedná se o začátek rekonstrukce 4 mostků v této lokalitě, která proběhne v tomto a následujícím roce.

Informace pro návštěvníky zámeckého parku

Dne 12.09.2022 byla s okamžitou platností uzavřena dřevěná lávka v zámeckém parku. Lávka je v nevyhovujícím technickém stavu. Prosíme nevstupujte na ni, hrozí nebezpečí úrazu. Děkujeme za pochopení.

Zobrazit všechny

Vybrané životní situace

Buďte s námi ve spojení