Odkazy na další weby

Nejnovější zpravodajství

Výsledky voleb do zastupitelstev obcí konané 23.09. - 24.09.2022
Výsledky voleb do zastupitelstev obcí konané 23.09. - 24.09.2022

Podrobný přehled výsledků najdete na stránkách Českého statistického úřadu. V detailu tohoto článku jsou pak podrobné přehledy za jednotlivé okrsky.

Seznam zvolených zastupitelů najdete zde.

V pondělí 3. října otevíráme sběrný dvůr v areálu kompostárny
V pondělí 3. října otevíráme sběrný dvůr v areálu kompostárny

Dva roky od prvotní idey - sloučit odpadové hospodářství města pod jeden areál, se v průběhu letních prázdnin po zdárně provedené stavbě povedlo ukončit kolaudační řízení stavebních úprav v areálu kompostárny. Jejich smyslem byla úprava stávajícího areálu tak, aby mohl sloužit nejen jako kompostárna, ale jako sběrný dvůr.

Slavnostní obřad Vítání občánků proběhne koncem měsíce listopadu 2022
Slavnostní obřad Vítání občánků proběhne koncem měsíce listopadu 2022

Žádáme rodiče o závazné potvrzení účasti na obřadu a to nejpozději do 15.11.2022. Vítání bude probíhat u dětí narozených v období od 1.4.2022 do 31.08.2022. Vaši účast prosím potvrďte u matrikářky Jany Galbavé, tel. 412 315 311, galbava@mesto-sluknov.cz. Pozvánky s konkrétním datem a místem Vítání občánků Vám budou následně zaslány.

Křížový vrch Šluknov - výsadba dřevin

Srdečně zveme občany města dne 04. 11. 2022 na Křížový vrch. Přijďte si zasadit strom a udělat tak něco pro životní prostředí a hlavně pro město, ve kterém společně žijeme.

Obnova komunikace v ulici 17. listopadu
Obnova komunikace v ulici 17. listopadu

V úterý 27. září bude zahájena obnova povrchu v ulici 17. listopadu v úseku od sídliště okolo tenisových kurtů až ke křižovatce s ulicí Sokolská, včetně parkoviště u trafostanice u křižovatky s ulicí Sv. Čecha - viz přiložená mapka.

Dotace na fasády a střechy pro rok 2023 aktuálně

Město Šluknov podporuje zlepšení celkového vzhledu města a bude tak i nadále pokračovat v podpoře vlastníků na opravě fasád a střech – nově dle rozhodnutí Rady města v celém městě (území městské památkové zóny Šluknov – dále jen MPZ, bude mít zlepšené podmínky) a s navýšeným předpokládaným objemem alokovaných prostředků ve výši 500tis. Kč.

Zahájení opravy mostku v Císařském
Zahájení opravy mostku v Císařském

Dne 26.9. bude zahájena rekonstrukce (resp. demolice původního a stavba nového) mostku v Císařském pod dětským hřištěm. Jedná se o začátek rekonstrukce 4 mostků v této lokalitě, která proběhne v tomto a následujícím roce.

Informace pro návštěvníky zámeckého parku

Dne 12.09.2022 byla s okamžitou platností uzavřena dřevěná lávka v zámeckém parku. Lávka je v nevyhovujícím technickém stavu. Prosíme nevstupujte na ni, hrozí nebezpečí úrazu. Děkujeme za pochopení.

Program pro poskytování neinvestičních účelových dotací z rozpočtu města Šluknov na rok 2023

Vyhlašovatelem Programu na projekty veřejně prospěšného charakteru (dále jen „Program“) a poskytovatelem dotace je město Šluknov, IČ 00261688, nám. Míru 1, 407 77 Šluknov.

Program se vyhlašuje s účinností od 01.10.2022.

Průzkum pocitu bezpečí obyvatel Šluknova 2022

Vážení spoluobčané, rádi bychom Vás touto cestou požádali o vyplnění dotazníku, který se zabývá pocitem bezpečí ve městě Šluknov. Dotazník je anonymní a data z něj získána, budou využita k realizaci projektů, zaměřujících se na prevenci kriminality ve Šluknově.

Chceme touto cestou zjistit, zda se občané našeho města cítí ve svém bydlišti bezpečně a na co se v následujícím roce zaměřit v rámci prevence kriminality.

Výsledky dotazníkového šetření budou uveřejněny na webu města a ve Šluknovských novinách.

Děkujeme za čas věnovaný vyplnění našeho dotazníku. Zde je odkaz na vyplnění online dotazníku.

Bc. Petra Jelínková - manažer prevence kriminality, Jiří Růžička - strážník MP Šluknov

Informace Českého telekomunikačního úřadu pro občany, kteří přijímají televizi přes anténu

Český telekomunikační úřad oznamuje, že v tomto regionu bude zahájeno uvádění do provozu základnových stanic nových mobilních sítí, což bude znamenat pro obyvatele zlepšení kvality a dostupnosti mobilních datových služeb. Nicméně uvedená skutečnost může za určitých nepříznivých podmínek způsobit zhoršení kvality příjmu televizního signálu přes anténu.

Ukončení platnosti a výměna bankovek 100 Kč až 2000 Kč s tenkým stříbřitým proužkem
Ukončení platnosti a výměna bankovek 100 Kč až 2000 Kč s tenkým stříbřitým proužkem

Dne 30. června 2022 skončí platnost starších vzorů bankovek nominálních hodnot 100 Kč, 200 Kč, 500 Kč, 1000 Kč a 2000 Kč z let 1995 až 1999. Až do 30. června 2024 bude možné neplatné bankovky vyměnit na pokladnách všech úvěrových institucí provádějících pokladní operace a současně také na všech sedmi územních zastoupeních ČNB. Od 1. července 2024 bude výměna probíhat pouze na pokladnách ČNB, avšak po neomezenou dobu.

Výsledky rozborů vody v městských studnách

Dne 2. května 2022 provedla společnost Aquatest a.s. pravidelné odběry vody ve veřejných studnách, studnách různých provozoven a ve studnách užívaných jednotlivými fyzickými osobami v soukromých objektech.

Také město Šluknov se zapojilo do celonárodní úklidové akce „Ukliďme Česko“.
Také město Šluknov se zapojilo do celonárodní úklidové akce „Ukliďme Česko“.

Celkem téměř 200 lidí, z toho 150 dětí, uklízelo ulice města i jeho okolí. Celkem posbírali 5 780 kg odpadů.
Velký dík patří všem.

Zobrazit všechny

Vybrané životní situace

Buďte s námi ve spojení