Městská policie

Činnost městské policie se řídí platným zákonem o obecní policii, zvláštními zákony, platnou obecně závaznou vyhláškou o městské policii, a dalšími platnými obecně závaznými vyhláškami a nařízeními města.

  • Agenda ochrany veřejného pořádku

Adresa: MP Šluknov, náměstí Míru 1, Šluknov 407 77

Na pevnou linku 412 315 361 můžete volat kdykoliv, tedy i v případě, že na služebně MP na náměstí Míru nebude přítomna stálá služba. V tomto případě bude hovor automaticky přepojen na mobilní telefon 602 881 677.

Využít můžete také bezplatnou telefonní linku tísňového volání 156, kdy Vaše žádost bude bude hlídce MP Šluknov předána operačním důstojníkem MP Rumburk. V tomto případě však upozorňujeme na skutečnost mírné časové prodlevy mezi Vaším oznámenín a možností řešením věci z naší strany. Oznámení o jakémkoli protiprávním jednání můžete učinit i anonymně

Městská policie

Vladimír Vyskočil

velitel městské policie

Historie městské policie ve Šluknově

Vznik městské policie Šluknov se datuje již od roku 1991, tedy od roku, kdy v platnost vešel zákon č. 553/91 Sb., jímž byl umožněn obcím ve své samostatné působnosti obecně závaznou vyhláškou zřídit pro zajištění veřejného pořádku městské policie. Bude tomu tedy již dvě desetiletí, po která MP v katastru našeho města působí. Za toto období MP Šluknov prošla několika stádii vývoje a určitého hledání si své pozice ve městě. Průběžně se měnila základna, získávaly se zkušenosti, návyky profesionality, podpora vedení města a současně také určitá důvěra obyvatel.V současné době tvoří členskou základnu včetně velitele MP 8 strážníků.

Výstroj a výzbroj

418/2008 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra ze dne 11. listopadu 2008, kterou se provádí zákon o obecní policii

§ 14

Jednotné prvky stejnokroje strážníka

(1) Jednotnými prvky stejnokroje strážníka jsou:
a) odznak obecní policie podle § 14,
b) černá, modrá nebo žlutá barva svrchní části stejnokroje strážníka a jejich kombinace; žlutá barva se nepoužije u pokrývky hlavy,
c) černé, modré, žluté nebo bílé označení "OBECNÍ POLICIE" nebo "MĚSTSKÁ POLICIE" (dále jen "označení"), výrazně odlišné od barvy podkladu,
d) páska se čtverci bílé a modré barvy o velikosti minimálně 5 x 5 mm, uspořádanými pravidelně ve více řadách šachovnicovým způsobem (dále jen "šachovnicová páska").

(2) Stejnokroj strážníka vždy obsahuje jednotné prvky podle odstavce 1 písm. a), b) a c).

(3) Označení se umístí na přední nebo zadní straně horní části stejnokroje, popřípadě na obou stranách současně. Označení lze umístit i na čelní část pokrývky hlavy; to neplatí, pokud se zde již nachází odznak či jiný symbol obecní policie a šachovnicová páska.

(4) Šachovnicová páska se umístí na pokrývku hlavy alespoň po polovině jejího obvodu na čelní straně. Šachovnicovou pásku lze vhodně použít i na jiné části stejnokroje strážníka.

(5) Šachovnicová páska a označení mohou být provedeny i v reflexních barvách uvedených v odstavci 1 písm. c) a d).

(6) Je-li pokrývka hlavy strážníka osobním ochranným pracovním prostředkem 1) nebo speciálním osobním ochranným pracovním prostředkem 2), jehož výrobní provedení to neumožňuje, nemusí být opatřena jednotným prvkem stejnokroje strážníka.

§ 15

(1) Jednotnými prvky označení dopravního prostředku obce určeného trvale k plnění úkolů obecní policie podle zákona nebo jiného právního předpisu (dále jen "vozidlo") jsou:
a) bílá barva vozidla,
b) nápis "OBECNÍ POLICIE" nebo "MĚSTSKÁ POLICIE" modré barvy tvořený velkým kolmým tiskacím písmem o výšce nejméně 100 mm,
c) název obce modré barvy tvořený velkým kolmým tiskacím písmem o výšce nejméně 25 mm (dále jen "název"); písmo nesmí být větší než nápis podle písmene b).

(2) Nápis a název mohou být provedeny i v reflexní barvě.

(3) Nápis se umístí na bočních stranách a na zadní části vozidla.

(4) Název se umístí na bočních stranách vozidla pod nápis.

(5) Pokud výrobní provedení vozidla neumožňuje použít nápis nebo název o stanovené výšce písma nebo je nelze umístit na stanovených místech podle odstavce 3 nebo 4, platí ustanovení odstavce 1 písm. b) a c) a odstavců 3 a 4 přiměřeně.

Výzbroj

Výzbroj strážníků je úzce spjatá s jejich zákonnými možnostmi použití donucovacích prostředků a služební zbraně dle zákona o obecní polici č. 553/91 Sb.

§ 18

Donucovací prostředky

 (1) Donucovacími prostředky jsou
 a) hmaty, chvaty, údery a kopy,
 b) slzotvorný, elektrický nebo jiný obdobně dočasně zneschopňující prostředek,
 c) obušek a jiný úderný prostředek,
 d) pouta,
 e) úder služební zbraní,
 f) hrozba namířenou služební zbraní,
 g) varovný výstřel ze služební zbraně,
 h) technický prostředek k zabránění odjezdu vozidla.

 (2) Donucovací prostředky je strážník oprávněn použít v zájmu ochrany bezpečnosti jiné osoby nebo své vlastní, majetku nebo k zabránění výtržnosti, rvačce nebo jinému jednání, jímž je vážně narušován veřejný pořádek.

 (3) Před použitím donucovacích prostředků podle odstavce 1 písm. a) až g) je strážník povinen vyzvat osobu, proti které zakročuje, aby upustila od protiprávního jednání slovy "jménem zákona" s výstrahou, že bude použito donucovacích prostředků; to neplatí, je-li ohrožen jeho život nebo zdraví anebo život nebo zdraví jiné osoby a zákrok nesnese odkladu.

 (4) O tom, který z donucovacích prostředků použije, rozhoduje strážník podle konkrétní situace tak, aby dosáhl účelu sledovaného zákrokem; přitom použije takového donucovacího prostředku, který je nezbytně nutný k překonání odporu osoby, která se dopouští protiprávního jednání.

 (5) Strážník je povinen dbát, aby použitím donucovacích prostředků nezpůsobil osobě újmu zřejmě nepřiměřenou povaze a nebezpečnosti jejího protiprávního jednání. 

§ 19

Použití psa

 (1) Strážník je oprávněn použít namísto nebo vedle donucovacích prostředků též psa; ustanovení tohoto zákona o donucovacích prostředcích se přitom     použije obdobně.

 (2) Způsobilost psa k použití podle odstavce 1 musí být osvědčena policií.

 § 20

Použití služební zbraně

  Strážník je oprávněn použít služební zbraň
 a) za podmínek nutné obrany nebo za podmínek krajní nouze
 b) aby zamezil útěku nebezpečného pachatele, jehož nemůže jiným způsobem zadržet.

Strážníci MP Šluknov jsou vyzbrojeni šestirannými revolvery španělské výroby zn. Astra, ráže 9 mm luger. Cvičné střelby jsou jsou realizovány dle zákonných požadavků 1 x ročně, kdy se střílí na blízké i vzdálené cíle v časových intervalech tak, aby připravenost strážníků pro případné užití zbraně byla co možná nejvyšší.

Donucovací prostředky jako služební pouta, slzotvorný prostředek, obušek a technický prostředek k zabránění odjezdu vozidla jsou u MP Šluknov samozřejmostí.

Odborné předpoklady

(1) Odborné předpoklady čekatele a strážníka zahrnují znalosti právní úpravy:

a) obecní policie,
b) obecního a krajského zřízení,
c) shromažďování,
d) Policie České republiky,
e) trestního práva,
f) živnostenského podnikání,
g) střelných zbraní a střeliva,
h) přestupků a jiných správních deliktů, jejichž projednávání je v působnosti obce,
i) správního řízení,
j) bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích,
k) ochrany před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami,
l) krizového řízení a integrovaného záchranného systému.

(2) Ověřování znalostí stanovených v odstavci 1 (dále jen "zkouška") se provádí před zkušební komisí ministerstva vnitra.

Rozsah výcviku čekatele a strážníka

Výcvik čekatele a strážníka zahrnuje zvládnutí:

1. Hmatů, chvatů, úderů a kopů:
a) postoj, přemísťování a úhyby,
b) přímý úder otevřenou dlaní,
c) přímý úder pěstí,
d) obloukový úder pěstí (hák, zvedák),
e) úder loktem,
f) kyvadlový kop vpřed (do výše rozkroku),
g) kop kolenem,
h) kryty na horní, spodní a střední pásmo,
i) páky a odváděcí techniky (zvratka, průlom lokte dlaní, odváděcí klíč).

2. Slzotvorných, elektrických nebo jiných obdobně dočasně zneschopňujících prostředků.

3. Obušku a jiného úderného prostředku:
a) nošení, postoj, úchop a vytažení,
b) úderové techniky,
c) kryty,
d) odváděcí klíč,
e) využití obušku nebo jiného úderného prostředku proti napadení úderem, kopem, tyčí nebo nožem.

4. Techniky poutání:
a) zásady manipulace s pouty,
b) poutání vestoje s opřením nebo bez opory,
c) poutání v kleku nebo v lehu,
d) snímání pout,
e) zajištění pachatele pod hrozbou použití střelné zbraně s následným poutáním (s důrazem na povelovou techniku),
f) připoutání osoby ke vhodnému předmětu.

5. Použití služební zbraně jako donucovacího prostředku:
a) úder služební zbraní (držení zbraně a vedení úderu),
b) hrozba služební zbraní (postavení strážníka a slovní příkazy),
c) varovný výstřel,
d) poskytnutí první pomoci osobě zraněné při užití donucovacího prostředku.

6. Taktiky zákroku při
a) předvádění osoby,
b) zjištění, zda osoba u sebe nemá zbraň,
c) zákazu vstupu na určená místa,
d) vstupu do bytu nebo jiného uzavřeného prostoru,
e) zjištění totožnosti osoby,
f) zajištění místa trestného činu.

7. Oprávnění v provozu na pozemních komunikacích zahrnujících
a) zásady bezpečnosti práce při usměrňování provozu na pozemních komunikacích,
b) zastavování vozidel, a to i z jedoucího vozidla obecní policie za použití světelného nápisu "STOP", následnou kontrolu řidiče vozidla a jeho osádky,
c) usměrňování provozu na pozemních komunikacích za využití pokynů stanovených pro řízení provozu policisty,
d) praktické zpracování oznámení podezření ze spáchání přestupku proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích,
e) rozhodování o odstranění (odtahu) vozidla,
f) používání technických prostředků k zabránění odjezdu vozidla,
g) použití certifikovaných zařízení k provedení orientačního vyšetření přítomnosti alkoholu v organismu povinné osoby,
h) použití certifikovaných zařízení určených k měření rychlosti vozidel.

Záchytné kotce města Šluknov slouží jako přechodná stanice, kde mají zvířata jednu z posledních šancí dostat se především k současnému, popřípadě novému majiteli. Účelem kotce je tedy odchycené zvíře zabezpečit a prostřednictvím veřejné výzvy v co nejkratším možném čase najít majitele. Pokud se tak nestane, je zvíře po několika dnech odvezeno do útulku pro opuštěná zvířata, kdy většina zvířat, především tedy psů je umístěna v útulku v Děčíně.

V současné době se ZK nacházejí na bývalém založišti sazenic pod Křížovým vrchem u komunikace ve směru na Staré Křečany. V kotci samotném má zvíře zajištěnou pravidelnou stravu i dostatek pitné vody, kdy tuto službu zajišťuje městem pověřená osoba. V případě potřeby je městskou policií zajištěno veterinární ošetření erudovaným veterinárním lékařem.

V případě, že na těchto stránkách naleznete Vašeho zaběhnutého psa, nebo budete mít zájem o psa umístěného v kotci, kontaktujte prosím MP Šluknov. Občan města Šluknov, jenž si osvojí psa, který byl odchycen a umístěn do záchytných kotců, je na dobu jednoho roku zproštěn od místního poplatku ze psa.

Aktuální nabídka odchycených zvířat

Tagy
Tagy:

Asistenti prevence kriminality

U Městské policie Šluknov působí od května 2018 dvojice asistentů prevence kriminality. Projekt je realizován za podpory Ministerstva vnitra v rámci Programu prevence kriminality. Město Šluknov bylo podpořeno částkou 1.318.000 Kč, a to na zajištění projektu na dobu tří let. Město Šluknov se na zajištění projektu podílí pouze 10% spoluúčastí dle zásad podmínek dotace.

Bezpečná cesta do školy

Bezpečná cesta do školy

V rámci strategického plánu prevence kriminality města Šluknov, uspořádala Městská policie Šluknov od počátku nového školního roku, po dohodě s pedagogickým sborem ZŠ J. Vohradského, přednášky zaměřené zejména na téma „Bezpečná cesta do školy“.

Rozšíření kamerového dohlížecího systému.

V návaznosti na loňském zřízení kamerového dohlížecího systému v letošním roce došlo k jeho rozšíření, a to v ulici Zámecká  a dále v ulici T.G.Masaryka. V současnosti jsou ve středu města celkem tři kamerové body, které jakožto preventivní opatření napomáhají bezpečnostním složkám zajistit veřejný pořádek a v nemalé míře též přispívají bezpečnosti osob a majetku. Zřízení a současně postupné rozšiřování kamerového systému nebyl pouze zájmem zastupitelů města Šluknov, ale byl také jedním z bodů koncepce prevence kriminality, který se tímto daří plnit.

Archiv:

Buďte s námi ve spojení