Asistenti prevence kriminality

U Městské policie Šluknov působí od května 2018 dvojice asistentů prevence kriminality. Projekt je realizován za podpory Ministerstva vnitra v rámci Programu prevence kriminality. Město Šluknov bylo podpořeno částkou 1.318.000 Kč, a to na zajištění projektu na dobu tří let. Město Šluknov se na zajištění projektu podílí pouze 10% spoluúčastí dle zásad podmínek dotace.

Základními úkoly asistentů je především hlídková činnost v lokalitě Sídliště se zaměřením na veřejný pořádek, dohled na dodržování zásad občanského soužití, dodržování obecně závazných vyhlášek města a dohled v okolí základních škol (v časech příchodu dětí do školy i odchodu ze školy – prevence užívání tabákových výrobků, záškoláctví). Dvojice asistentů prevence kriminality byla v průběhu měsíce listopadu proškolena pracovníkem obce s rozšířenou působností Rumburk k usměrňování provozu na pozemních komunikacích. Činnost asistentů se tak rozšířila o dohled na BESIP na přechodech pro chodce v blízkosti školských zařízení. V lokalitě Sídliště je prioritou dohled na dodržování provozního řádu dětského hřiště, případné řešení jeho porušení, vč. jeho pravidelného úklidu. Do tohoto úklidu se zapojují především nezletilí a mladiství obyvatelé Sídliště. Mezi neméně častý druh činnosti patří součinnost se školskými zařízeními především při konzultacích k problematice záškoláctví. Asistenti prevence kriminality se taktéž podílí na preventivních aktivitách ve spolupráci se sociálním úsekem. V současné době mají asistenti rozvrženu pracovní dobu do dvousměnného provozu, a to ranní směna (od 07:00 hod. – 15:30 hod.) a odpolední směna (od 15:00 hod – 23:30 hod.). Asistenti v průběhu roku 2018 byli řádně proškoleni společností Trivis, která současně realizovala supervizi. Asistenti byli proškoleni též v oblasti první pomoci tak, aby v případě potřeby byli schopni poskytnout potřebnou předlékařskou pomoc.

Mentorem pro asistenti prevence kriminality je v období trvání projektu velitel Městské policie Šluknov.

Osobně se domnívám, že ohlasy na činnost asistentů jsou spíše pozitivní. Jejich přítomnost a samotný výkon hlídkové činnosti je vnímán nejen obyvateli lokality a přilehlého okolí, nýbrž i ostatními obyvateli města, jako určitý konkrétní krok ke zklidnění situace. Z mého pohledu se jednoznačně jedná o aktivní prvek součásti systému bezpečnosti našeho města. Toto potvrzuje i výsledek Analýzy pocitu bezpečí, která byla realizována v roce 2018 Univerzitou J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.

Vyskočil Vladimír
velitel Městské policie Šluknov - mentor

Buďte s námi ve spojení