TISKOVÁ ZPRÁVA Město Šluknov hodnotí končící dvouletý projekt Uč se a pracuj

PřílohaPDF

Město Šluknov 1. května 2012 zahájilo projekt s názvem „Uč se a pracuj", (registrační číslo projektu CZ.1.04/3.3.05/75.00296) v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, oblasti podpory Integrace sociálně vyloučených skupin na trhu práce. Cílem projektu bylo pomocí poradenských a rekvalifikačních služeb aktivizovat a motivovat cílovou skupinu osob (fyzické osoby starší 50 let) k návratu na trh práce, vytvoření pracovních návyků a dovedností, které usnadní získání udržitelného zaměstnání.

Projekt s celkovými způsobilými náklady ve výši 5.991.980 Kč, trval po dobu
24 měsíců (od 01.05.2012 do 30.04.2014). V jeho rámci byl proveden nábor, poradenství a diagnostika cílové skupiny celkem 40 osob (nábor byl rozdělen na dva běhy: 20 osob v květnu 2012 a 20 osob v lednu 2013). Z těchto osob bylo následně doporučeno 32 osob, které byly zařazeny do rekvalifikačního kurzu „Údržba veřejné zeleně" (také rekvalifikace byla rozdělena na dva běhy: 16 osob v červnu a červenci 2012 a 16 osob pak v březnu a dubnu 2013). Z úspěšných absolventů rekvalifikačního kurzu bylo vybráno celkem 26 osob, pro které město Šluknov a Technické služby Šluknov vytvořily dotovaná pracovní místa na 12 měsíců (pro 13 osob od srpna 2012 a pro 13 osob od května 2013).

V první fázi projektu ukončilo prvních 13 osob k 31.07.2013 pracovní poměr u města Šluknov. Následným a navazujícím výstupem projektu je skutečnost, že 6 z těchto 13 osob následně získalo další zaměstnání u města Šluknov na údržbě veřejné zeleně. Další dva z účastníků 1. fáze projektu rovněž získali pracovní poměr u města Šluknov, a to na dobu neurčitou, jako domovník v bytech zvláštního určení a jako správce Šluknovského zámku a parku. Dva z účastníků pak následně absolvovali další rekvalifikační kurz ke zvýšení svých kompetencí na trhu práce. Další dvěma z účastníků pak pomohl projekt k překlenutí období do získání nároku na starobní důchod, do něhož po ukončení pracovního poměru nastoupili. Zbylým účastníkům této první fáze projektu, pro které se nepodařilo najít další pracovní uplatnění, pak vznikl nárok na podporu v nezaměstnanosti v délce 11 měsíců, kterou jsou doposud zabezpečeni.

Obdobným způsobem bude v rámci projektu řešena možnost dalšího pracovního uplatnění i účastníků z 2. fáze projektu, jejichž pracovní poměr bude končit koncem dubna 2014.

Inovací projektu byla také podpora účastníků projektu v oblasti sociálního poradenství a finanční gramotnosti. Účastníci mohli využít skupinového i individuálního poradenství, asistenci při vyřizování nárokových dávek, nebo v rámci jiných řízení. Individuálně byla řešena např. i pomoc v bytové situaci či insolvenci.

Projekt byl určen pro jednu z vybraných cílových skupin obyvatel - fyzické osoby starší 50 let - která dlouhodobě velmi obtížně hledá uplatnění na trhu práce. Pracovníci zaměstnaní v rámci projektu si znovu velmi dobře osvojili potřebné pracovní návyky a pracovní dovednosti. Teoretické poznatky, získané rekvalifikací výborně přenášeli do praxe, což mohli ocenit i občané a návštěvníci města např. v podobě těchto upravených veřejných prostranství: revitalizace veřejné zeleně
u bytových domů v Lužické ulici, nová výsadba a úprava veřejné zeleně
u pečovatelských bytů v Nerudově ulici, průběžná údržba a péče o veškerou veřejnou zeleň na všech katastrech města Šluknova, průběžná péče o veřejnou zeleň v zámeckém parku, nová výsadba zeleně pod kostelem sv. Václava, revitalizace veřejné zeleně a prostranství v zahradě mateřské školy, úprava veřejných ploch a zatravnění v ul. Žižkova po rekonstrukci veřejného osvětlení a celé řady dalších.

Účastníci projektu projevovali po celou dobu projektu velmi vysokou míru osobní zodpovědnosti a aktivity ke svěřeným pracovním úkolům. Volba cílové skupiny nezaměstnaných osob starších 50 let se tak v projektu velmi osvědčila, neboť zaměstnanci si nově vytvořeného zaměstnání vážili, svého zaměstnavatele i své kolegy respektovali a své životní zkušenosti tak naplno zúročili.

Realizovaný projekt byl přínosný jak pro město Šluknov, tak i pro jeho účastníky, kterým město za jejich účast v projektu a veškerou odvedenou práci velmi děkuje.

Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

26.03.2014

loga_ucseapracuj.jpg

 

Buďte s námi ve spojení