Jednací řád rady města Šluknov

PřílohaPDF

Rada města Šluknov se na své 32. schůzi dne 08.01.2024 usnesením č. 15/32R/2024 usnesla vydat ve smyslu § 101 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění (dále jen zákon o obcích) tento jednací řád.

Čl. 1

Úvodní ustanovení
 1. Jednací řád Rady města Šluknov (dále jen rady) upravuje přípravu, svolávání, jednání, průběh jednání, usnášení, kontrolu plnění usnesení a vyhotovení zápisu ze schůze rady.
 2. O otázkách neupravených tímto jednacím řádem, popř. o dalších zásadách svého jednání, rozhoduje rada v mezích zákona o obcích a dalších právních předpisů, pokud mají vztah k činnosti rady.

Čl. 2

Pravomoci rady
 1. Rada je výkonným orgánem města v oblasti samostatné působnosti a ze své činnosti odpovídá zastupitelstvu obce.
 2. Rada rozhoduje ve věcech vyhrazených jí zákonem o obcích nebo jiným zákonem, rada zabezpečuje rovněž rozhodování ostatních záležitostí patřících do samostatné působnosti města, pokud nejsou vyhrazeny zastupitelstvu města nebo pokud si je zastupitelstvo města nevyhradilo.
 3. Rozhodování ve věcech města jako jediného společníka obchodní společnosti je vyhrazeno radě. Usnesení rady v působnosti valné hromady je rozhodnutím jediného společníka obchodní společnosti. Usnesení rady v působnosti valné hromady se uvozuje větou “Rada města v působnosti valné hromady” s uvedením názvu obchodní společnosti. Pokud se o rozhodnutí valné hromady v souladu s obchodním zákoníkem pořizuje notářský zápis, musí mít rozhodnutí formu notářského zápisu. Na jednání rady v působnosti valné hromady a přijímání usnesení se vztahují ustanovení zákona o obcích.
 4. Rada může zřídit jako své iniciativní a poradní orgány komise, které jí předkládají svá stanoviska a náměty.

Čl. 3

Svolání, příprava, program a průběh schůze
 1. Rada se schází ke svým schůzím podle potřeby, její schůze jsou neveřejné. Schůzi svolává starosta města do 2 dnů před dnem jednání. V případě jeho nepřítomnosti svolá jednání místostarosta.
 2. Schůze rady probíhají obvykle v kanceláři starosty. V případě potřeby může rada jednat i v jiných objektech na území města Šluknov.
 3. Rada je schopna se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů.
 4. Členové rady jsou povinni zúčastňovat se schůze rady, v případě nepřítomnosti jsou povinni omluvit se starostovi s uvedením důvodu.
 5. Přípravu schůze rady organizuje starosta na základě připomínek a námětů členů rady a zastupitelstva města, tajemníka městského úřadu a vedoucích pracovníků úřadu.
 6. Návrhy členů rady nebo zastupitelstva se předkládají podle obsahu buď ústně na schůzi rady nebo písemně formou důvodových zpráv.
 7. Písemné materiál, určené pro schůzi rady, předkládá navrhovatel tajemníkovi v dostatečném předstihu. Materiály obsahují: název materiálu, jeho obsah a návrh usnesení.
 8. Písemné materiály pro členy rady města jsou rozesílány elektronickou poštou nejméně dva dny před jednáním.
 9. Program schůze rady navrhuje starosta.
 10. Program může být dle potřeby doplněn o další navrhované body. Návrhy na doplnění programu mohou vznášet členové rady.
 11. Schůzi rady řídí starosta, místostarosta nebo pověřený člen rady (dále jen předsedající). Schůze rady se dále účastní tajemník s hlasem poradním.
 12. Předsedající řídí hlasování, jeho výsledek zjišťuje a vyhlašuje. Ukončuje a přerušuje schůzi a dbá o to, aby měla pracovní charakter a věcný průběh. Není-li při zahájení schůze přítomna nadpoloviční většina všech členů rady, ukončí předsedající schůzi a svolá novou, k témuž nebo zbývajícímu programu.
 13. K hlavním projednávaným bodům schůze jsou podle potřeby přizváni zpracovatelé, kteří podávají bližší vysvětlení. Délka vystoupení není časově omezená, předsedající může v případě potřeby diskuzní příspěvek omezit. Pokud by člen rady nesouhlasil s omezením svého výstupu, rozhodne o věci s konečnou platností rada hlasováním.
 14. Do diskuze k projednávané problematice se přihlašují účastníci schůze zvednutím ruky, po skončení diskuze hlasují členové rady o usnesení.

Čl. 4

Návrh usnesení
 1. Návrh usnesení předkládaný radě ke schválení vychází ze zpráv projednávaných tímto orgánem a z diskuze členů rady. Usnesení musí obsahově odpovídat výsledkům jednání. Závěry, opatření a způsob kontroly musí být v usnesení.

Čl. 5

Hlasování
 1. K platnému usnesení nebo rozhodnutí je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech jejích členů.
 2. Vyžaduje-li povaha usnesení, aby rada hlasovala o jednotlivých bodech navrženého usnesení, stanoví jejich pořadí pro postupné hlasování předsedající.
 3. Byly-li uplatněny pozměňující návrhy, dá předsedající hlasovat nejprve o těchto změnách a poté o ostatních částech návrhu.
 4. Nepřijme-li rada navržené usnesení, nebo žádnou z jeho předložených variant, předsedající s navrhovatelem vypracuje nový návrh usnesení.
 5. Hlasování se provádí veřejně zdvižením ruky pro návrh nebo proti návrhu, nebo se lze hlasování zdržet. Usnesení je přijato, hlasuje-li pro návrh nadpoloviční většina všech členů rady.

 

Čl. 6

Ukončení schůze
 1. Předsedající prohlásí zasedání za ukončené, byl-li program jednání vyčerpán a nikdo se již nehlásí o slovo. Rovněž prohlásí zasedání za ukončené, klesl-li počet přítomných členů rady pod nadpoloviční většinu nebo z jiných závažných důvodů.
 

Čl. 7

Organizačně technické záležitosti schůze
 1. Rada pořizuje ze své schůze zápis, který podepisuje starosta spolu s místostarostou nebo jiným radním.
 2. Za vyhotovení zápisu odpovídá tajemník MěÚ nebo jiný pověřený zaměstnanec MěÚ. Tajemník MěÚ vede také evidenci usnesení (úkolů) z jednotlivých schůzí a soustřeďuje zprávy o jejich plnění.
 3. V zápise se uvádí: datum a místo jednání, hodina zahájení a ukončení, jména přítomných členů rady, jména omluvených členů rady s uvedením důvodu, program jednání, průběh diskuse, podané návrhy, výsledek hlasování – jmenovitě, podané dotazy a návrhy, schválené znění usnesení, další skutečnosti, které by se podle rozhodnutí členů rady měly stát součástí zápisu.
 4. Zápis ze schůze rady musí být pořízen do 15 dnů od jejího konání. Schválený zápis dosvědčuje průběh jednání a obsah usnesení. O námitkách člena rady proti zápisu rozhodne rada na nejbližší schůzi. Zápis ze schůze rady musí být uložen u obecního úřadu k nahlédnutí členům zastupitelstva obce.
 5. K informování veřejnosti se vyhotovuje výpis ze zápisu ze schůze rady, který obsahuje přijatá usnesení. Za shodu výpisu s originálem usnesení odpovídá tajemník MěÚ.
 6. Zápis i výpis přijatých usnesení ze zápisu ze schůze rady jsou uloženy v sekretariátu MěÚ. Občané mají právo nahlížet do výpisu usnesení ze zápisu ze schůze rady a pořizovat si z něj výpisy. Tímto jim však nevzniká právní nárok na poskytnutí kopií těchto dokumentů.
 7. Po vyhotovení zápisu jej obdrží e-mailem všichni členové zastupitelstva města a vedoucí odborů.
 8. Zveřejnění usnesení rady se provádí vyvěšením výpisu přijatých usnesení ze zápisu ze schůze rady na úřední desce MěÚ a na webových stránkách města.

 

Čl. 8

Zabezpečení a kontrola usnesení
 1. Rada na nejbližší schůzi provádí kontrolu usnesení (úkolů), které byly doposud přijaty na zasedáních rady. Zprávu o jejich plnění předkládá tajemník MěÚ.

 

Čl. 9

Závěrečná ustanovení
 1. Tímto jednacím řadem se ruší Jednací řád Rady města Šluknov ze dne 28.06.2010.
 2. Tento Jednací řád Rady města Šluknov nabývá účinnosti dnem schválení radou města tj. 08.01.2024.

 

 

      Mgr. Bc. Rudolf Sochor, v. r.                                                     Ing. Tomáš Kolonečný, v. r.   

            místostarosta                                                                                    starosta

Buďte s námi ve spojení