Informace o přijatých usneseních ze 114. schůze RM dne 18.9.2018

PřílohaPDF

Uveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Informace o přijatých usneseních ze 114. schůze Rady města Šluknov konané dne 18. září 2018 v kanceláři tajemnice

Program jednání:

1.        Kontrola plnění usnesení

2.        Odbor stavební úřad

2.1     Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování přístupu k českým technickým normám ve formátu PDF prostřednictvím služby ČSN online pro více uživatelů č. 2018/1980/8404/02

3.        Odbor správy majetku

3.1     Zadání veřejné zakázky malého rozsahu a Smlouva o dílo na akci „Odkanalizování objektů ubytovny na st. p. č. 20/1, 20/3 a 20/8 v k. ú. Království "

4.        Odbor vnitřní správy

4.1     Navýšení kapacity školní družiny Základní školy J. Vohradského Šluknov, okres Děčín

4.2     Smlouva o poskytnutí služby „Stěhovací a montážní práce - rekonstrukce radnice 2018"

5.         Odbor rozvoje a životního prostředí

5.1     Smlouva se Státním fondem dopravní infrastruktury na akci „Výstavba chodníku v místní části Šluknov-Království - II. etapa"

5.2     Zadání veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Veřejné osvětlení ul. Na Hrázi, Šluknov"

5.3     Prezentace záměru a předběžná žádost vlastníků Karlova údolí

5.4     Smlouva o dílo na PD DSP - Oprava a obnova krovu a střechy budovy sladovny č. p. 645, Šluknov

6.         Odbor ekonomický

6.1     Návrh Směrnice č. 5/2018 - Postup při evidenci, vymáhání a odpisu pohledávek

6.2     Program pro poskytování neinvestičních účelových dotací z rozpočtu města Šluknov na rok 2019

7.         Odbor kultury

7.1     Návrh Smlouvy o zabezpečení programu „Rozsvícení vánočního stromu ve Šluknově 2018"

7.2     Informační materiál - ekonomická statistika Šluknovských novin

7.3     Informativní materiál - Pořádání chodeckého závodu a M-ČR veteránů

8.         Odbor vedení města

8.1     Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí služby „Správa a údržba služebních vozidel v majetku města Šluknov" s Technickými službami Šluknov, spol. s r. o.

8.2     Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí pracovnělékařských služeb - ochrana osobních údajů

9.         Informace starostky

10.      Diskuze

 

1. Kontrola plnění usnesení

Usnesení č. 1/114R/2018: Rada města Šluknov schvaluje program 114. schůze Rady města Šluknov dle předloženého návrhu, po jeho úpravě.

Usnesení č. 2/114R/2018: Rada města Šluknov pověřuje podpisem zápisu ze 114. schůze rady města, z důvodu nepřítomnosti místostarosty města p. Mgr. Rudolfa Sochora, člena rady města p. Ing. Marka Kopeckého.

2. Odbor stavební úřad (OSÚ)

2.1 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování přístupu k českým technickým normám ve formátu PDF prostřednictvím služby ČSN online pro více uživatelů č. 2018/1980/8404/02

Usnesení č. 3/114R/2018: Rada města Šluknov schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě
o poskytování přístupu k českým technickým normám ve formátu PDF prostřednictvím služby ČSN online pro více uživatelů č. 2018/1980/8404/02
mezi městem Šluknov a Českou agenturou pro standardizaci, IČ 06578705, se sídlem Biskupský dvůr 1148/5, 110 00 Praha 1, kterým se smlouva prodlužuje na dobu dalších 6 měsíců, za sjednanou cenu 3.500 Kč, dle návrhu.

3. Odbor správy majetku (OSM)

3.1 Zadání veřejné zakázky malého rozsahu a Smlouva o dílo na akci Odkanalizování objektů ubytovny na st. p. č. 20/1, 20/3 a 20/8 v k. ú. Království "

Usnesení č. 4/114R/2018: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o dílo č. OSM 1/2018 na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci Odkanalizování objektů ubytovny na st. p. č. 20/1, 20/3 a 20/8 v k. ú. Království" mezi městem Šluknov a firmou Technické služby Šluknov, spol. s r. o., sídlem Císařský 378, 407 77 Šluknov, IČ 25410539 za cenu ve výši 382.174,19 Kč včetně DPH, dle předloženého návrhu.

4. Odbor vnitřní správy (OVS)

4.1 Navýšení kapacity školní družiny Základní školy J. Vohradského Šluknov, okres Děčín

Usnesení č. 5/114R/2018: Rada města Šluknov schvaluje navýšení kapacity školní družiny Základní školy J. Vohradského ve Šluknově, okres Děčín v Rejstříku škol a školských zařízení Krajského úřadu Ústeckého kraje na 150 účastníků.

Usnesení č. 6/114R/2018: Rada města Šluknov schvaluje doplnění dalšího místa poskytování zájmového vzdělávání Základní školy J. Vohradského ve Šluknově, okres Děčín v Rejstříku škol a školských zařízení Krajského úřadu Ústeckého kraje na adrese T. G. Masaryka 678, 407 77 Šluknov.

4.2 Smlouva o poskytnutí služby „Stěhovací a montážní práce - rekonstrukce radnice 2018"

Usnesení č. 7/114R/2018: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o poskytnutí služby „Stěhovací a montážní práce - rekonstrukce radnice 2018" mezi městem Šluknov a společností Technické služby Šluknov, spol. s r. o., se sídlem Císařský 378, Šluknov 407 77, IČ 254 10 539, DIČ CZ25410539, dle předloženého návrhu.

5. Odbor rozvoje a životního prostředí (ORŽP)

5.1 Smlouva se Státním fondem dopravní infrastruktury na akci „Výstavba chodníku v místní části Šluknov-Království - II. etapa"

Usnesení č. 8/114R/2018: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2018 na akci „Výstavba chodníku v místní části Šluknov-Království - II. etapa" mezi městem Šluknov a Státním fondem dopravní infrastruktury, Sokolovská 278, 190 00 Praha 9, IČ 70856508, dle předloženého návrhu.

5.2 Zadání veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Veřejné osvětlení ul. Na Hrázi, Šluknov"

Usnesení č. 9/114R/2018: Rada města Šluknov rozhoduje o přidělení veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Veřejné osvětlení ul. Na Hrázi, Šluknov" firmě Technické služby Šluknov, spol. s r. o., Císařský 378, 407 77 Šluknov, IČ 25410539 za nabídkovou cenu 850.195 Kč bez DPH.

Usnesení č. 10/114R/2018: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o dílo č. ORŽP 26/2018 na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Veřejné osvětlení ul. Na Hrázi, Šluknov" mezi městem Šluknov a firmou Technické služby Šluknov, spol. s r. o., sídlem Císařský 378, 407 77 Šluknov, IČ 25410539 za cenu ve výši 850.195 Kč bez DPH, dle předloženého návrhu.

5.3 Prezentace záměru a předběžná žádost vlastníků Karlova údolí

5.4 Smlouva o dílo na PD DSP - Oprava a obnova krovu a střechy budovy sladovny č. p. 645, Šluknov

Usnesení č. 11/114R/2018: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o dílo mezi městem Šluknov a Ing. arch. Jiřím Kňákalem, Okrouhlá 70, 473 01 Okrouhlá, IČ 15671712, na realizaci zakázky na akci „PD DSP - Oprava a obnova krovu a střechy budovy sladovny č. p. 645, Šluknov", za cenu 190.000 Kč bez DPH, tj. 229.900 Kč vč. 21 % DPH, dle předloženého návrhu.

6. Odbor ekonomický (OE)

6.1 Návrh Směrnice č. 5/2018 - Postup při evidenci, vymáhání a odpisu pohledávek

Usnesení č. 12/114R/2018: Rada města Šluknov schvaluje Směrnici č. 5/2018 - Postup při evidenci, vymáhání a odpisu pohledávek s účinností od 19.09.2018 dle předloženého návrhu.

6.2 Program pro poskytování neinvestičních účelových dotací z rozpočtu města Šluknov na rok 2019

Usnesení č. 13/114R/2018: Rada města Šluknov projednala a schvaluje Program pro poskytování neinvestičních účelových dotací z rozpočtu města Šluknov na rok 2019, vč. Přílohy č. 1 a Přílohy č. 2, dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 14/114R/2018: Rada města Šluknov schvaluje vzorovou Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na rok 2019, dle předloženého návrhu.

7. Odbor kultury (OK)

7.1 Návrh Smlouvy o zabezpečení programu „Rozsvícení vánočního stromu ve Šluknově 2018"

Usnesení č. 15/114R/2018: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o zabezpečení programu „Rozsvícení vánočního stromu ve Šluknově 2018" dne 30.11.2018 se společností ARABELA PRODUKTION, se sídlem Sídliště 185, 439 49 Staňkovice, IČ 76488021,  zastoupenou XXX, za odměnu ve výši 84.000 Kč, dle přiloženého návrhu.

7.2 Informační materiál - ekonomická statistika Šluknovských novin

Usnesení č. 16/114R/2018: Rada města Šluknov bere na vědomí informační materiál vedoucího Odboru kultury Bc. Jiřího Jelínka, DiS., MBA a šéfredaktorky Šluknovských novin pí Jitky Schneiderové „Ekonomická statistika Šluknovských novin", dle předloženého návrhu.

7.3       Informativní materiál - Pořádání chodeckého závodu a mistrovství ČR veteránů

Usnesení č. 17/114R/2018: Rada města Šluknov rozhoduje o rezervaci kapel na Zámecké slavnosti 2019 od agentury MAJA Marie Kucerové, a sice pátek 28.06.2019 skupina VOXEL
(60. tis bez DPH) a na sobotu 29.06.2019 David Koller a Koller band (280 tis. Kč bez DPH).

8. Odbor vedení města (OVM)

8.1 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí služby „Správa a údržba služebních vozidel v majetku města Šluknov" s Technickými službami Šluknov, spol. s r. o.

Usnesení č. 18/114R/2018: Rada města Šluknov schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě
o poskytnutí služby „správa a údržba služebních vozidel v majetku města Šluknov" č. ORŽP 41/2016 ze dne 04.11.2016, upravující ochranu osobních údajů, mezi městem Šluknov
a společností Technické služby Šluknov, spol. s r. o., se sídlem Císařský 378, 407 77 Šluknov, IČ 25410539, dle předloženého návrhu.

8.2       Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí pracovnělékařských služeb - ochrana osobních údajů

Usnesení č. 19/114R/2018: Rada města Šluknov schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě
o poskytnutí pracovnělékařských služeb ze dne 15.12.2015, upravující ochranu osobních údajů, mezi městem Šluknov a MUDr. Vratislavem Prejzkem, s. r. o., se sídlem nám. Míru 344, 407 77 Šluknov, IČ 25410539, dle předloženého návrhu.

9. Informace starostky

10. Diskuze

Mgr. Eva Džumanová
starostka města

Buďte s námi ve spojení