Informace o přijatých usneseních ze 116. schůze RM dne 15.10.2018

PřílohaPDF

Uveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Informace o přijatých usneseních ze 116. schůze Rady města Šluknov konané dne 15. října 2018 v kanceláři tajemnice

Program jednání:

1.        Kontrola plnění usnesení

2.        Odbor vnitřní správy

2.1     Projekt „Podpora terénní práce Šluknov 2019"

3.        Odbor rozvoje a životního prostředí

3.1     Smlouva o zajištění provozu a údržby plynovodní přípojky k objektu ZŠ J. Vohradského - T. G. Masaryka 683, Šluknov

4.        Odbor správy majetku

4.1     Pozemky

4.2     Návrh Kupní smlouvy na prodej lamp veřejného osvětlení

5.        Odbor ekonomický

5.1     Projednání návrhu rozpočtového opatření č. 11 za rok 2018

6.         Odbor kultury

6.1     Návrh na uzavření licenční smlouvy o veřejném provozování hudebních děl

6.2     Výpověď smlouvy č. 8605/EZS/V.Š.-2009, o zajištění ostrahy a ochrany objektu prostřednictvím systému pultu centralizované ochrany

6.3     Žádost o slevu nájemného z velkého sálu Domu kultury

6.4     Návrh aktualizace Provozního a návštěvního řádu areálu Šluknovského zámku

7.         Informace starostky

8.         Diskuze

1. Kontrola plnění usnesení

Usnesení č. 1/116R/2018: Rada města Šluknov schvaluje program 116. schůze Rady města Šluknov dle předloženého návrhu, po jeho doplnění.

2. Odbor vnitřní správy (OVS)

2.1 Projekt „Podpora terénní práce Šluknov 2019"

Usnesení č. 2/116R/2018: Rada města Šluknov souhlasí s podáním projektu „Podpora terénní práce Šluknov 2019", identifikační kód projektu TP190034.

Usnesení č. 3/116R/2018: Rada města Šluknov souhlasí se zajištěním financování projektu „Podpora terénní práce Šluknov 2019" podílem vlastních prostředků města Šluknov ve výši 27.852 Kč.

3. Odbor rozvoje a životního prostředí (ORŽP)

3.1 Smlouva o zajištění provozu a údržby plynovodní přípojky k objektu ZŠ J  Vohradského - T. G. Masaryka 683, Šluknov

Usnesení č. 4/116R/2018: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o zajištění provozu a údržby plynovodní přípojky k objektu ZŠ J. Vohradského - T. G. Masaryka 683, Šluknov mezi městem Šluknov a firmou GridServices, s. r. o., se sídlem Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČ 279 35 311.

4. Odbor správy majetku (OSM)

4.1       Pozemky

4.1.1    Zřízení věčného břemene

Usnesení č. 5/116R/2018: Rada města Šluknov schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě a smlouvu o právu provést stavbu na části p. p. č. 1541 - ostatní plocha, ostatní komunikace (cca 10 bm) v k. ú. Šluknov, obec Šluknov, za účelem zřízení, umístění, provozování, opravě a údržbě kanalizační přípojky pro rodinný dům č. p. 763, za cenu 20 Kč/bm, nejméně však za 1.000 Kč bez DPH, ve prospěch XXX.

4.1.2   Zábor veřejného prostranství

Usnesení č. 6/116R/2018: Rada města Šluknov schvaluje zábor veřejného prostranství na p. p. č. 1340 - ostatní plocha, zeleň v k. ú. Šluknov, obec Šluknov, za účelem umístění putovní výstavy „Zaniklý svět", za cenu dle OZV č. 1/2017, ve prospěch Výboru pro odškodnění romského holokaustu, se sídlem Barákova 1002, 508 01 Hořice ve dnech 23.10.2018 - 26.10.2018.

4.2 Návrh Kupní smlouvy na prodej lamp veřejného osvětlení

Usnesení č. 7/116R/2018: Rada města Šluknov schvaluje Kupní smlouvu na prodej 40 ks  lamp veřejného osvětlení mezi městem Šluknov a městem Velký Šenov, Mírové náměstí 342, 407 78 Velký Šenov, IČ 00261734, zastoupené starostou Vladimírem Vykoukalem, za celkovou cenu 16.000 Kč, dle návrhu.

5. Odbor ekonomický (OE)

5.1 Projednání návrhu rozpočtového opatření č. 11 v roce 2018

Usnesení č. 8/116R/2018: Rada města Šluknov projednala a schvaluje rozpočtové opatření č. 11 za rok 2018 dle předloženého návrhu.

6. Odbor kultury (OK)

6.1 Návrh na uzavření licenční smlouvy o veřejném provozování hudebních děl

Usnesení č. 9/116R/2018: Rada města Šluknov schvaluje „Licenční smlouvu o veřejném provozování č. VP_2018_144153" se společností OSA - Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z. s., se sídlem Čs. Armády 786/20, 160 56 Praha 6, IČ 63839997, na akci „Pivní slavnosti Šluknov - Sohland" -  vystoupení skupin Heliod, Postmodern orchestra, Discoballs, The Scoffers a Půlnoční Marie dne 01.09.2018, za sjednanou autorskou odměnu 823 Kč, vč. DPH, dle předloženého návrhu.

6.2 Výpověď smlouvy č. 8605/EZS/V.Š.-2009, o zajištění ostrahy a ochrany objektu prostřednictvím systému pultu centralizované ochrany

Usnesení č. 10/116R/2018: Rada města Šluknov rozhodla vypovědět „Smlouvu č. 8605/EZS/V.Š.-2009" o zajištění ostrahy a ochrany objektu prostřednictvím systému pultu centralizované ochrany, se společností SBS security - Petr Tomeš, Šafaříkova 2894, 407 47 Varnsdorf, IČ 72679581, zastoupená XXX, dle přiloženého návrhu.

6.3       Žádost o slevu nájemného z velkého sálu Domu kultury

Usnesení č. 11/116R/2018: Rada města Šluknov rozhodla na základě „Žádosti o slevu za pronájem sálu v Kulturním domě Šluknov" podanou Svazem tělesně postižených v České republice, z. s., se sídlem Šluknov, Lužická 1093, zastoupená XXX na pořádání výroční schůze Svazu tělesně postižených, z. s., která se uskuteční dne 23.11.2018 od 15:00 do 20:00 hodin, poskytnout slevu z nájemného (3.000 Kč) ve výši 2.000 Kč.

6.4 Návrh aktualizace Provozního a návštěvního řádu areálu Šluknovského zámku

Usnesení č. 12/116R/2018: Rada města Šluknov schvaluje aktualizaci „Provozního a návštěvního řádu areálu Šluknovského zámku" včetně příloh, s účinností od 01.11.2018, dle přiloženého návrhu, po jeho úpravě.

7. Informace starostky

8. Diskuze

Mgr. Eva Džumanová, v. r.
starostka města

Buďte s námi ve spojení