Informace o přijatých usneseních ze 117. schůze RM dne 29.10.2018

PřílohaPDF

Uveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Informace o přijatých usneseních ze 117. schůze Rady města Šluknov konané dne 29. října 2018 v kanceláři tajemnice

Program jednání:

1.        Kontrola plnění usnesení

2.        Odbor ekonomický

2.1 Projednání návrhu rozpočtového opatření č. 12 za rok 2018

2.2     Informace o plnění rozpočtu města Šluknov za období leden až září 2018

3.        Odbor kultury

3.1     Zápis do kroniky města za rok 2017

4.        Odbor rozvoje a životního prostředí

4.1     Dodatek ke Smlouvě o dílo č. 19/2018 „Oprava komunikací ve městě Šluknov v roce 2018 - 2. část"

4.2     Dodatek ke smlouvě č. 37/2016 „Správa a údržba veřejného osvětlení ve městě Šluknov"

4.3     Smlouva o užití Ortofota České republiky

4.4      Smlouva o připojení k distribuční soustavě pro budovu školní jídelny a základní školy

4.5      Darovací smlouva o poskytnutí finančního daru

4.6      Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 21/2018 „Dodávka nábytku a vybavení do radnice ve Šluknově"

5.        Odbor vnitřní správy

5.1     Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR) na akci „Dodávka počítačů na ZŠ Šluknov"

5.2     Stanovení výše platu ředitelce Mateřské školy Šluknov, příspěvkové organizace

5.3     Veřejnoprávní smlouvy na výkon přestupkové agendy - vypovězení

5.4     Přijetí věcného daru - ZŠ J. Vohradského Šluknov

6.        Odbor správy majetku

6.1     Přidělení bytů

6.2     Svoz komunálního odpadu z objektů města - Dodatek č. 4 ke Smlouvě o odvozu a odstranění odpadu

6.3     Záměry pronájmu prostor k podnikání a nebytových prostor

6.4     Dodatek č. 8 k Pojistné smlouvě č. 750000000101

6.5     Pozemky

6.6     Záměr pronájmu prostor k podnikání - restaurace Club v Domě kultury

6.7     Smlouva o zajištění servisu a pravidelných prohlídek elektronických zabezpečovacích a přístupových systémů na objektu radnice

7.         Informace starostky

8.         Diskuze

1. Kontrola plnění usnesení

Usnesení č. 1/117R/2018: Rada města Šluknov schvaluje program 117. schůze rady města dne 29.10.2018 dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 2/117R/2018: Rada města Šluknov pověřuje podpisem zápisu ze 117. schůze rady města, z důvodu nepřítomnosti místostarosty města p. Mgr. Rudolfa Sochora, člena rady města p. Ing. Marka Kopeckého.

2. Odbor ekonomický (OE)

2.1 Projednání návrhu rozpočtového opatření č. 12 za rok 2018

Usnesení č. 3/117R/2018: Rada města Šluknov projednala a schvaluje rozpočtové opatření č. 12 za rok 2018 dle předloženého návrhu.

1.2 Informace o plnění rozpočtu města Šluknov za období leden až září 2018

Usnesení č. 4/117R/2018: Rada města Šluknov projednala a bere na vědomí informaci o plnění rozpočtu příjmů a výdajů za období leden až září 2018.

3. Odbor kultury (OK)

3.1 Zápis do kroniky města za rok 2017

Usnesení č. 5/117R/2018: Rada města Šluknov projednala a schvaluje zápis do kroniky města za rok 2017 dle návrhu.

4. Odbor rozvoje a životního prostředí (ORŽP)

4.1 Dodatek ke Smlouvě o dílo č. 19/2018 „Oprava komunikací ve městě Šluknov v roce 2018 - 2. část"

Usnesení č. 6/117R/2018: Rada města Šluknov schvaluje Dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. ORŽP 19/2018 mezi městem Šluknov a firmou Technické služby Šluknov, spol. s r. o., sídlem Císařský 378, 407 77 Šluknov, IČ 25410539, na realizaci zakázky na akci „Oprava komunikací ve městě Šluknov v roce 2018 - 2. část", dle předloženého návrhu.

4.2 Dodatek ke smlouvě č. 37/2016 „Správa a údržba veřejného osvětlení ve městě Šluknov"

Usnesení č. 7/117R/2018: Rada města Šluknov schvaluje Dodatek č. 1 smlouvy o poskytnutí služby č. ORŽP 37/2016 „Správa a údržba veřejného osvětlení ve městě Šluknov" mezi městem Šluknov a firmou Technické služby Šluknov, spol. s r. o., sídlem Císařský 378, 407 77 Šluknov, IČ 25410539, dle předloženého návrhu.

4.3 Smlouva o užití Ortofota České republiky

Usnesení č. 8/117R/2018: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o užití Ortofota České republiky mezi městem Šluknov a firmou GEPRO spol. s r. o., se sídlem Štefánikova 52, 150 00 Praha 5, IČ 448 51 529 , dle předloženého návrhu.

4.4 Smlouva o připojení k distribuční soustavě pro budovu školní jídelny a základní školy

Usnesení č. 9/117R/2018: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o připojení č. 320090122733 k distribuční soustavě mezi městem Šluknov a GasNet, s. r. o., Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem, IČ 27295567, dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 10/117R/2018: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o připojení č. 320090132878 k distribuční soustavě mezi městem Šluknov a GasNet, s. r. o., Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem, IČ 27295567, dle předloženého návrhu.

4.5 Darovací smlouva o poskytnutí finančního daru

Usnesení č. 11/117R/2018: Rada města Šluknov schvaluje darovací smlouvu o poskytnutí finančního daru na obnovu sochy sv. Jana Nepomuckého ve Fukově mezi městem Šluknov a Spolkem Němců a přátel německé kultury, Vocelova 602/3, 120 00 Praha 2 - Vinohrady, zastoupený ve Šluknově XXX, ve výši 3.400 Kč.

4.6 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 21/2018 „Dodávka nábytku a vybavení do radnice ve Šluknově"

Usnesení č. 12/117R/2018: Rada města Šluknov schvaluje Dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. ORŽP 21/2018 mezi městem Šluknov a firmou INTERYSS, s. r. o., Dolní Litvínov 5, 436 01 Litvínov, IČ 48293881, na realizaci zakázky na akci „Dodávka nábytku a vybavení do radnice ve Šluknově", dle předloženého návrhu.

5. Odbor vnitřní správy (OVS)

5.1 Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR) na akci „Dodávka počítačů na ZŠ Šluknov"

Usnesení č. 13/117R/2018: Rada města Šluknov rozhoduje o přidělení veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Dodávka počítačů na ZŠ Šluknov" firmě ALICOM, s. r. o., Komenského 2466/15a, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ 25044419, DIČ CZ25044419 za nabídkovou cenu 353.776 Kč bez DPH, tj. 428.069 Kč vč. DPH.

Usnesení č. 14/117R/2018: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci Dodávka počítačů na ZŠ Šluknov" mezi městem Šluknov a společností ALICOM, s. r. o., Komenského 2466/15a, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ 25044419, DIČ CZ25044419, dle návrhu.

5.2       Stanovení výše platu ředitelce Mateřské školy Šluknov, příspěvkové organizace

Usnesení č. 15/117R/2018: Rada města Šluknov jako zřizovatel Mateřské školy Šluknov, příspěvkové organizace rozhodla stanovit výši osobního příplatku pro ředitelku Mateřské školy Šluknov, příspěvkové organizace, paní Bc. Janu Korečkovou od 01.11.2018, dle návrhu.

5.3       Veřejnoprávní smlouvy na výkon přestupkové agendy - vypovězení

Usnesení č. 16/117R/2018: Rada města Šluknov schvaluje vypovězení Veřejnoprávní smlouvy č. 1/2009 uzavřené mezi městem Šluknov a  městem Dolní Poustevna, Městský úřad Dolní Poustevna, Vilémovská 77, 407 82 Dolní Poustevna, okres Děčín, Ústecký kraj,  ke dni 31.12.2018.

Usnesení č. 17/117R/2018: Rada města Šluknov schvaluje vypovězení Veřejnoprávní smlouvy  č. 2/2005 uzavřené mezi městem Šluknov a  městem Mikulášovice, Městský úřad Mikulášovice, Vilémovská 1007, 407 79 Mikulášovice, okres Děčín, Ústecký kraj ke dni 31.12.2018.

Usnesení č. 18/117R/2018: Rada města Šluknov schvaluje vypovězení Veřejnoprávní smlouvy č. 1/2005 uzavřené mezi městem Šluknov a  městem Velký Šenov, Městský úřad Velký Šenov, Mírové náměstí 342, 407 78 Velký Šenov, okres Děčín, Ústecký kraj ke dni 31.12.2018.

5.4       Přijetí věcného daru - ZŠ J. Vohradského Šluknov

Usnesení č. 19/117R/2018: Rada města Šluknov jako zřizovatel Základní školy J. Vohradského Šluknov, okres Děčín, se sídlem T. G. Masaryka 678, 407 77 Šluknov, schvaluje přijetí věcného daru - stolního fotbalu v hodnotě 1 Kč, od XXX.

6. Odbor správy majetku (OSM)

6.1       Přidělení bytů

Usnesení č. 20/117R/2018: Rada města Šluknov schvaluje uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou od 01.12.2018 do 31.12.2019 na přidělení níže uvedené bytové jednotky v domě č. p. XX, č. b.  XX, ul. XXX, Šluknov, dle návrhu.

Byt 1+3, č. b. XX, č. p. XX, ul. XXX, Šluknov, pro XXX.

6.2 Svoz komunálního odpadu z objektů města - Dodatek č. 4 ke Smlouvě o odvozu a odstranění odpadu

Usnesení č. 21/117R/2018: Rada města Šluknov schvaluje Dodatek č. 4 ke Smlouvě o odvozu
a odstranění odpadu č. 006/O/TS mezi městem Šluknov a Technickými službami Šluknov, spol. s r. o., se sídlem Císařský 378, 407 77 Šluknov, IČ 25410539 s účinností od 01.11.2018 dle předloženého návrhu.

6.3 Záměry pronájmu prostor k podnikání a nebytových prostor

Usnesení č. 22/117R/2018: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr pronajmout prostory sloužící k podnikání o výměře 48,5 m2 v 1. NP budovy č. p. 642 na st. p. p. č. 167 v k. ú. Šluknov v obci Šluknov.

Usnesení č. 23/117R/2018: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr pronajmout prostory sloužící k podnikání o výměře 173,52 m2 v 1. nadzemním podlaží v domě č. p. 651 na st. p. p. č. 345 v ul. Pivovarská v k. ú. a obci Šluknov.

Usnesení č. 24/117R/2018: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr pronajmout prostory sloužící k podnikání o celkové výměře 945 m2 v budově č. p. 378 na st. p. p. č. 460 v k. ú. Císařský a v obci Šluknov.

Usnesení č. 25/117R/2018: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr pronajmout nebytové prostory o výměře 27 m2 v 1. NP budovy č. p. 1051 na p. p. č. 1575/2 v k. ú. Šluknov v obci Šluknov.

Usnesení č. 26/117R/2018: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr pronajmout nebytový prostor o výměře 50 m2 v suterénu budovy č. p. 1051 ul. Žižkova na p. p. č. 1575/2 v k. ú. a obci Šluknov.

6.4 Dodatek č. 8 k Pojistné smlouvě č. 750000000101

Usnesení č. 27/117R/2018: Rada města Šluknov schvaluje Dodatek č. 8 k Pojistné smlouvě o škodovém pojištění živelním, o škodovém pojištění odcizení a o škodovém pojištění odpovědnosti za škodu č. 750000000101 mezi městem Šluknov a Mateřskou školou Šluknov, příspěvkovou organizací a Základní školou J. Vohradského a Direct pojišťovnou, a. s., se sídlem Brno, Brno-město, Nové sady 996/25, 602 00 Brno, IČ 250 73 958, dle předloženého návrhu.

6.5       Pozemky

6.5.1    Pronájem pozemku

Usnesení č. 28/117R/2018: Rada města Šluknov schvaluje pronájem níže uvedeného pozemku na dobu neurčitou od 30.10.2018 XXX, za cenu 0,10 Kč/m2/rok, na sekání trávy.

P. p. č.: 225, katastr: Království

druh pozemku: zahrada, výměra: 1.129 m2

účel: sekání trávy, cena: 0,10 Kč/m2/rok

6.5.2    Pronájem pozemku

Usnesení č. 29/117R/2018: Rada města Šluknov schvaluje pronájem níže uvedeného pozemku na dobu neurčitou od 30.10.2018 XXX, za cenu 2,50 Kč/m2/rok, na zřízení zahrady.

P. p. č.: 140/9, katastr: Císařský

druh pozemku: zahrada, výměra: 299 m2

účel: užívání zahrady, cena: 2,50 Kč/m2/rok

6.5.3    Pronájem pozemku

Usnesení č. 30/117R/2018: Rada města Šluknov schvaluje pronájem části níže uvedeného pozemku na dobu neurčitou od 30.10.2018 panu XXX, za cenu 5.000 Kč/rok, na zbudování odstavné plochy.

P. p. č.: část 1376/1, katastr: Šluknov

druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra: 400 m2

účel: zbudování odstavné plochy, cena: 5.000 Kč/rok

6.5.4    Ukončení nájemní smlouvy

Usnesení č. 31/117R/2018: Rada města Šluknov schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 25/NP-2013, dohodou, mezi městem Šluknov a XXX, ke dni 31.12.2018.

6.5.5    Zveřejnění záměru prodeje pozemku

Usnesení nepřijato.

6.5.6    Zveřejnění záměru prodeje pozemku

Usnesení č. 32/117R/2018: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr prodat ze svého majetku níže uvedený pozemek.

St. p. č.: 1467/17, katastr: Šluknov

druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, garáž bez čp., výměra: 1 m2

účel: pozemek pod stavbou, cena: 200 Kč/m2

6.5.7    Zveřejnění záměru prodeje pozemku

Usnesení č. 33/117R/2018: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr prodat ze svého majetku níže uvedený pozemek.

St. p. č.: 1467/18, katastr: Šluknov

druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, garáž bez čp., výměra: 1 m2

účel: pozemek pod stavbou, cena: 200 Kč/m2

6.5.8    Zveřejnění záměru prodeje pozemku

Usnesení č. 34/117R/2018: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr prodat ze svého majetku níže uvedený pozemek.

St. p. č.: 1467/19, katastr: Šluknov

druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, garáž bez čp., výměra: 1 m2

účel: pozemek pod stavbou, cena: 200 Kč/m2

6.5.9    Zveřejnění záměru prodeje pozemku

Usnesení č. 35/117R/2018: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr prodat ze svého majetku níže uvedený pozemek.

St. p. č.: 1467/21, katastr: Šluknov

druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, garáž bez čp., výměra: 1 m2

účel: pozemek pod stavbou, cena: 200 Kč/m2

6.5.10  Zveřejnění záměru prodeje pozemku

Usnesení č. 36/117R/2018: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr prodat ze svého majetku níže uvedený pozemek.

St. p. č.: 1467/22, katastr: Šluknov

druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, garáž bez čp., výměra: 1 m2

účel: pozemek pod stavbou, cena: 200 Kč/m2

6.5.11  Zveřejnění záměru prodeje pozemku

Usnesení č. 37/117R/2018: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr prodat ze svého majetku část níže uvedeného pozemku.

P. p. č.: část 2797/1, katastr: Císařský

druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra: 399 m2

účel: scelení pozemků, cena: dle znaleckého posudku

6.5.12  Zveřejnění záměru prodeje pozemků

Usnesení č. 38//117R/2018: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr prodat ze svého majetku níže uvedené pozemky.

St. p. č.: 391, katastr: Císařský

druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště, výměra: 766 m2

St. p. č.: 390, katastr: Císařský

druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště, výměra: 33 m2

P. p. č.: 2946/1, katastr: Císařský

druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra: 110 m2

P. p. č.: 2946/4, katastr: Císařský

druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra: 121 m2

Účel: zvýšení bezpečnosti a eliminaci rizik vstupu nepovolaných osob do areálu lomu. Pozemky budou využity, jako součásti nově budovaných komunikací v lomu

Cena: dle znaleckého posudku

6.5.13  Zveřejnění záměru prodeje pozemku

Usnesení č. 39/117R/2018: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr prodat ze svého majetku níže uvedený pozemek.

P. p. č.: 578/2, katastr: Nové Hraběcí

druh pozemku: zahrada, výměra: 2.785 m2

účel: část pozemku stavba RD + část pozemku zahrada, cena: dle znaleckého posudku

6.5.14  Zveřejnění záměru prodeje pozemku

Usnesení č. 40/117R/2018: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr prodat ze svého majetku níže uvedený pozemek.

St. p. č.: 221/2, katastr: Království

druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, rodinný dům, výměra: 8 m2

účel: pozemek pod stavbou, cena: dle znaleckého posudku

6.5.15  Zveřejnění záměru prodeje pozemku

Usnesení č. 41/117R/2018: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr prodat ze svého majetku níže uvedený pozemek.

P. p. č.: 1953, katastr: Království

druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 1.200 m2

účel: stavba RD, cena: dle znaleckého posudku.

6.5.16  Zveřejnění záměru prodeje pozemku

Usnesení č. 42/117R/2018: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr prodat ze svého majetku část níže uvedeného pozemku.

P. p. č.: část 1547/3, katastr: Šluknov

druh pozemku: orná půda, výměra: dle GP (cca 250 m2)

účel: přístup k zadnímu vchodu do budovy čp. 1031 + přístup po schodišti, cena: dle znaleckého posudku

6.5.17  Zveřejnění záměru směny pozemků

Usnesení č. 43/117R/2018: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr směnit ze svého majetku části níže uvedených pozemků.

St. p. č.: část 336/2, katastr: Císařský

druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, stavba čp. 259, výměra: dle GP o výměře cca 30 m2

P. p. č.: část 2442/1, katastr: Císařský

druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra: dle GP o výměře cca 30 m2

účel: rekonstrukce církevní stavby na cizím pozemku, cena: dle znaleckého posudku

6.5.18  Nezveřejnění záměru prodeje pozemku

Usnesení č. 44/117R/2018: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr prodat ze svého majetku část níže uvedeného pozemku.

P. p. č.: část 2273/2, katastr: Šluknov

druh pozemku: ostatní plocha, zeleň, výměra: dle GP (cca 35 m2)

účel: stavba protihlukové clony, cena: dle znaleckého posudku

6.5.18  Nezveřejnění záměru prodeje pozemků

Usnesení č. 45/117R/2018: Rada města Šluknov schvaluje nezveřejnit záměr prodat ze svého majetku níže uvedené pozemky.

P . p. č.: 488/2, katastr: Nové Hraběcí

druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 724 m2

P. p. č.: 493/5, katastr: Nové Hraběcí

druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 162 m2

účel: stavba RD, cena: dle znaleckého posudku

6.5.18  Nezveřejnění záměru prodeje pozemků

Usnesení č. 46/117R/2018: Rada města Šluknov schvaluje nezveřejnit záměr prodat ze svého majetku níže uvedené pozemky.

P. p. č.: 2626/14, katastr: Království

druh pozemku: orná půda, výměra: 467 m2

P. p. č.: 2573/1, katastr: Království

druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 230 m2

účel: koupě zahrady, cena: dle znaleckého posudku

6.5.18  Nezveřejnění záměru prodeje pozemku

Usnesení č. 47/117R/2018: Rada města Šluknov schvaluje nezveřejnit záměr prodat ze svého majetku části níže uvedeného pozemku.

P. p. č.: část 2952/2, katastr: Království

druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra: dle GP výměře 200 m2

účel: odkoupení užívané části komunikace, cena: dle znaleckého posudku

6.5.18  Nezveřejnění záměru prodeje pozemku

Usnesení č. 48/117R/2018: Rada města Šluknov schvaluje nezveřejnit záměr prodat ze svého majetku část níže uvedeného pozemku.

P. p. č.: část 2769/3, katastr: Království

druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra: dle GP výměře 300 m2

účel: odkoupení části komunikace, cena: dle znaleckého posudku

6.5.18  Nezveřejnění záměru prodeje pozemku

Usnesení č. 49/117R/2018: Rada města Šluknov schvaluje nezveřejnit záměr prodat ze svého majetku níže uvedený pozemek.

P. p. č.: 2568/38, katastr: Království

druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 1.058 m2

účel: koupě pozemku na zahradu, cena: dle znaleckého posudku

6.5.19 Revokace usnesení č. 9/86R/2017

Usnesení č. 50/117R/2018: Rada města Šluknov revokuje usnesení č. 9/86R/2017 z 86. schůze RM ze dne 25.09.2018 a to následovně: „IV-12-4015063, Šluknov, PPČ. 2300/13, nové KNN" se mění na „IP-12-4007607/VB001, DC Šluknov, ppč. 369, příp. nad 50 m, kNN".

6.5.20  Nákup pozemku

Usnesení č. 51/117R/2018: Rada města Šluknov doporučuje Zastupitelstvu města Šluknov nákup části níže uvedeného pozemku od XXX.

P. p. č.: část 19/1, katastr: Královka

druh pozemku: trvalý travní orost, výměra: dle GP (cca 200 m2)

účel: pozemek pod komunikací, cena: dle znaleckého posudku

6.6 Záměr pronájmu prostor k podnikání - restaurace Club v Domě kultury

Usnesení č. 52/117R/2018. Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr pronajmout prostory k podnikání - soubor místností nacházejících se na pozemku parc. č. st. 200 o výměře 712 m2 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba č. p. 321 (stavba občanského vybavení), v níž se nacházejí místnosti: místnost restaurace o výměře 81 m2, kuchyň o výměře 36 m2, chodba o výměře 11 m2, WC o výměře 15 m2, sklep o výměře 54 m2, sklad o výměře 18 m2, sklad o výměře 5 m2, v obci Šluknov a katastrálním území Šluknov, zapsáno na LV č. 1406 vedeného u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.

6.7       Smlouva o zajištění servisu a pravidelných prohlídek elektronických zabezpečovacích a přístupových systémů na objektu radnice

Usnesení č. 53/117R/2018: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o zajištění servisu a pravidelných prohlídek elektronických zabezpečovacích a přístupových systémů na objektu radnice mezi městem Šluknov a Václavem Marečkem, se sídlem Husova 612, 407 47 Šluknov, IČ 87749131, dle předloženého návrhu.

7. Informace starostky

8. Diskuze

Mgr. Eva Džumanová
starostka města

Buďte s námi ve spojení