Informace o přijatých usneseních ze 118. schůze RM dne 12.11.2018

PřílohaPDF

Uveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Informace o přijatých usneseních ze 118. schůze Rady města Šluknov konané dne 12. listopadu 2018 v kanceláři starostky

Program jednání:

1.        Kontrola plnění usnesení

2.        Odbor vedení města

2.1 Schválení návrhu programu ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Šluknov

2.2     Zahraniční služební cesty do SRN

2.3     Smlouva o reklamě a propagaci

3.        Odbor ekonomický

3.1     Základní škola J. Vohradského Šluknov, okres Děčín, T. G. Masaryka 678, Šluknov, příspěvková organizace - odvod finančních prostředků do rozpočtu zřizovatele

4.        Odbor rozvoje a životního prostředí

4.1     Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 18/SML2735/SoPD/KP - Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace na realizaci projektu „Revitalizace nároží a západní fasády Domu kultury Šluknov"

4.2     Smlouva o dílo na projektovou dokumentaci DSP+DPS - Bezbariérové úpravy objektu školní jídelny ZŠ J. Vohradského, Šluknov

5.        Odbor vnitřní správy

5.1     Výroční zpráva Základní školy J. Vohradského Šluknov, okres Děčín za školní rok 2017/2018

5.2     Veřejnoprávní smlouva na výkon přestupkové agendy - vypovězení Dolní Poustevna

6.        Odbor správy majetku

6.1     Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zprostředkování, správě pojištění a poradenské činnosti se společností RENOMIA, a. s., na zpracování osobních údajů

6.2     Přidělení bytů

6.3     Pozemky

6.4     Dohody o členství v Jednotce sboru dobrovolných hasičů Šluknov

6.5     Plán inventur na rok 2018

7. Odbor kultury

7.1     Návrh na úpravu cen plošné inzerce ve Šluknovských novinách

7.2     Zámecké slavnosti 2018 - změna koncertu a příkazní smlouvy na zprostředkování zajištění kulturního programu

8.         Informace starostky

9.         Diskuze

1. Kontrola plnění usnesení

Usnesení č. 1/118R/2018: Rada města Šluknov schvaluje program 118. schůze rady města dne 12.11.2018 dle předloženého návrhu.

2. Odbor vedení města (OVM)

2.1 Schválení návrhu programu ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Šluknov

Usnesení č. 2/118R/2018: Rada města Šluknov schvaluje program ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Šluknov dle předloženého návrhu po jeho doplnění.

2.2 Zahraniční služební cesty do SRN

Usnesení č. 3/118R/2018: Rada města Šluknov schvaluje zahraniční služební cestu starostky města Mgr. Evy Džumanové, na jednání monitorovacího výboru Euroregionu Nisa do Žitavy, do Spolkové republiky Německo dne 11.12.2018.

Usnesení č. 4/113R/2018: Rada města Šluknov schvaluje zahraniční služební cestu starostky města Mgr. Evy Džumanové, na Workshop „Status quo a budoucnost přeshraniční spolupráce v oblasti poskytování zdravotních služeb v srdci Evropy" do Berlína, do Spolkové republiky Německo ve dnech 06.12.2018 a 07.12.2018.

Usnesení č. 5/118R/2018: Rada města Šluknov schvaluje zahraniční služební cestu starostky města Mgr. Evy Džumanové, na jednání Pětiměstí do Ebersbach-Neugersdorfu, do Spolkové republiky Německo dne 30.11.2018.

2.3 Smlouva o reklamě a propagaci

Usnesení č. 6/118R/2018: Rada města Šluknov projednala a schvaluje Smlouvu o reklamě a propagaci mezi městem Šluknov a ČEZ, a. s., Duhová 2/1444, 140 53 Praha 4, IČ 45274649.

3. Odbor ekonomický (OE)

3.1 Základní škola J. Vohradského Šluknov, okres Děčín, T. G. Masaryka 678, Šluknov, příspěvková organizace - odvod finančních prostředků do rozpočtu zřizovatele

Usnesení č. 7/118R/2018: Rada města Šluknov jako zřizovatel Základní školy J. Vohradského, T. G. Masaryka 678, Šluknov, příspěvkové organizace stanovuje odvod finančních prostředků do rozpočtu zřizovatele, dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 8/118R/2018: Rada města Šluknov jako zřizovatel Základní školy J. Vohradského, T. G. Masaryka 678, Šluknov, příspěvkové organizace schvaluje změnu závazných ukazatelů na rok 2018 stanovených v rámci Finančního vztahu mezi zřizovatelem a příspěvkovou organizací pro rok 2018, dle předloženého návrhu.

4. Odbor rozvoje a životního prostředí (ORŽP)

4.1 Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 18/SML2735/SoPD/KP - Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace na realizaci projektu „Revitalizace nároží a západní fasády Domu kultury Šluknov"

Usnesení č. 9/118R/2018: Rada města Šluknov schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě
č. 18/SML2735/SoPD/KP o poskytnutí neinvestiční dotace na realizaci projektu „Revitalizace nároží a západní fasády Domu kultury Šluknov", mezi městem Šluknov a Ústeckým krajem, se sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, dle  předloženého návrhu.

4.2 Smlouva o dílo na projektovou dokumentaci DSP+DPS - Bezbariérové úpravy objektu školní jídelny ZŠ J. Vohradského, Šluknov

Usnesení č. 10/118R/2018: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o dílo mezi městem Šluknov a Radkem Vocem, U Kartounky 670, 470 01 Česká Lípa, IČ 886 08 026, na realizaci zakázky na akci „PD DSP+DPS - Bezbariérové úpravy objektu školní jídelny ZŠ J. Vohradského, Šluknov", za cenu 212.000 Kč bez DPH, dle předloženého návrhu.

5. Odbor vnitřní správy (OVS)

5.1 Výroční zpráva Základní školy J. Vohradského Šluknov, okres Děčín za školní rok 2017/2018

Usnesení č. 11/118R/2018: Rada města Šluknov bere na vědomí Výroční zprávu Základní školy J. Vohradského Šluknov za školní rok 2017/2018.

5.2       Veřejnoprávní smlouva na výkon přestupkové agendy - vypovězení Dolní Poustevna

Usnesení č. 12/118R/2018: Rada města Šluknov revokuje usnesení Rady města Šluknov č. 16/117/R/2018 ze dne 29.10.2018, a to následovně: text „ke dni 31.12.2018" se mění na „ke dni 31.01.2019".

6. Odbor správy majetku (OSM)

6.1 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zprostředkování, správě pojištění a poradenské činnosti se společností RENOMIA, a. s., na zpracování osobních údajů

Usnesení č. 13/118R/2018. Rada města Šluknov schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě
o zprostředkování, správě pojištění a poradenské činnosti mezi městem Šluknov a společností RENOMIA, a. s., IČ 48391301, se sídlem Holandská 874/8, Štýřice, 639 00 Brno, na zpracování osobních údajů dle předloženého návrhu.

6.2       Přidělení bytů

Usnesení č. 14/118R/2018: Rada města Šluknov schvaluje uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou od 01.12.2018 do 31.12.2019 na přidělení níže uvedené bytové jednotky v domě č. p. XX, č. b. XX, ul. Lužická, Šluknov, dle návrhu.

Byt 1+3, č. b. XX, č. p. XX, ul. Lužická, Šluknov, pro XXX.

Usnesení č. 15/118R/2018: Rada města Šluknov schvaluje uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou od 01.01.2019 do 31.12.2019 na přidělení níže uvedené bytové jednotky v domě č. p. XX, č. b. X, ul. Libušina, Šluknov, dle návrhu.

Byt 1+4, č. b. XX, č. p. XX, ul. Libušina, Šluknov, pro firmu TOPOS, a. s., se sídlem Královská č. p. 777, 407 77 Šluknov.

6.3       Pozemky

6.3.1    Zveřejnění záměru pronájmu pozemku

Usnesení č. 16/118R/2018: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr pronajmout ze svého majetku níže uvedený pozemek.

P. p. č.: 2067, katastr: Šluknov

druh pozemku: vodní plocha, nádrž umělá, výměra: 42.063 m2

účel: hospodaření na vodních plochách, cena: 5.000 Kč/rok

6.3.2 Zveřejnění záměru pronájmu pozemku

Usnesení č. 17/118R/2018: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr pronajmout ze svého majetku níže uvedený pozemek.

P. p. č.: 142/1, katastr: Šluknov

druh pozemku: vodní plocha, nádrž umělá, výměra: 3.622 m2

účel: hospodaření na vodních plochách, cena: 1.000 Kč/rok

6.4 Dohody o členství v Jednotce sboru dobrovolných hasičů Šluknov

Usnesení č. 18/118R/2018: Rada města Šluknov schvaluje uzavření Dohody o členství v JSDHO Šluknov s 5 novými členy, kteří jsou uvedeni v zápisu velitele i v seznamu členů JSDHO Šluknov ze dne 31.03.2018, dle vzoru schváleného usnesením RM č. 34/71R/2018.

6.5       Plán inventur na rok 2018

Usnesení č. 19/118R/2018: Rada města Šluknov schvaluje Plán inventur na rok 2018, dle předloženého návrhu.

7. Odbor kultury (OK)

7.1 Návrh na úpravu cen plošné inzerce ve Šluknovských novinách

Usnesení č. 20/118R/2018: Rada města Šluknov schvaluje zvýšení cen plošné inzerce ve Šluknovských novinách s účinností od 01.01.2019, dle předloženého návrhu.

7.2 Zámecké slavnosti 2018 - změna koncertu a příkazní smlouvy na zprostředkování zajištění kulturního programu

Usnesení č. 21/118/2018: Rada města Šluknov revokuje usnesení Rady města Šluknov č. 16/115R/2018 ze dne 01.10.2018 takto: text „ Michal David revival" se mění na „Michal David revival alias Kroky Michala Davida".

Usnesení č. 22/118/2018: Rada města Šluknov schvaluje dle Čl. 25 odst. 1 výjimku z užití směrnice č. 9/2016 o zásadách a postupech při zadávání veřejných zakázek při zadání veřejné zakázky na zprostředkování zajištění kulturního programu na akci „Zámecké slavnosti 2019" ve dnech 28. - 29.06.2019 dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 23/118R/2018: Rada města Šluknov schvaluje Příkazní smlouvu na zprostředkování zajištění kulturního programu na akci „Zámecké slavnosti 2019" ve dnech 28. - 29.06.2019, mezi městem Šluknov a Sdružením Festive, zastoupeným Janem Šulcem, Lipová 1, 407 21 Česká Kamenice, IČ 227 18 745, za celkovou cenu ve výši 360.000 Kč, cena je konečná (příkazník není plátce DPH), dle přiloženého návrhu.

Usnesení č. 24/118R/2018: Rada města Šluknov schvaluje Příkazní smlouvu na zprostředkování zajištění kulturního programu na akci „Zámecké slavnosti 2019" ve dnech 28. - 29.06.2019, mezi městem Šluknov a paní Marií Kucerovou, Děčínská 298, 407 56 Jiřetín pod Jedlovou, IČ 72654007, za celkovou cenu ve výši 592.500 Kč bez DPH, tj. 716.925 Kč vč. DPH 21 %, dle předloženého návrhu.

8. Informace starostky

9. Diskuze

Mgr. Eva Džumanová
starostka města

Buďte s námi ve spojení