Informace o přijatých usneseních ze 1. schůze RM dne 26.11.2018

PřílohaPDF

Uveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Informace o přijatých usneseních z 1. schůze Rady města Šluknov konané dne 26. listopadu 2018 v kanceláři starostky

Program jednání:

1.        Kontrola plnění usnesení

2.        Odbor kultury

2.1 Smlouva o výpůjčce - prapor Německého střeleckého spolku ve Šluknově

3.        Odbor vnitřní správy

3.1     Přiznání mimořádné odměny ředitelce ZŠ Šluknov

3.2     Přiznání mimořádné odměny ředitelce MŠ Šluknov

3.3     Darovací smlouva MŠ Šluknov

4.        Odbor správy majetku

4.1     Smlouvy o nájmu nebytových prostor - prostor sloužících k podnikání

4.2     Přidělení bytu - revokace usnesení RM č. 15/118R/2018

4.3     Pozemky

5.        Odbor rozvoje a životního prostředí

5.1     Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. UL_2018/0038 k akci „Šluknov, stavební úpravy veřejného prostranství Budišínská"

5.2     Rekonstrukce školní jídelny

5.3     Jmenování komise na hodnocení žádostí o dotaci z Neinvestičního dotačního programu na opravy fasád, střech a květinové výzdoby v roce 2019

5.4     Smlouva o zajištění spolupráce při realizaci odborné praxe studentů Vysoké školy regionálního rozvoje a Bankovního institutu - AMBIS, a. s.

5.5     Dodatek č. 3 k Servisní smlouvě č. 00261688/000/2012 ze dne 09.10.2012 o celoroční podpoře k softwarovým produktům společnosti Inisoft, s. r. o.

5.6     Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Dodávka počítačů na ZŠ Šluknov"

6.        Odbor vedení města

6.1  Stanovení komisí RM a počtu členů

7.         Informace starostky

8.         Diskuze

1. Kontrola plnění usnesení

Usnesení č. 1/01R/2018: Rada města Šluknov schvaluje program 1. schůze rady města dne 26.11.2018 dle předloženého návrhu.

2. Odbor kultury (OK)

2.1 Smlouva o výpůjčce - prapor Německého střeleckého spolku ve Šluknově

Usnesení č. 2/01R/2018: Rada města Šluknov schvaluje „Smlouvu o výpůjčce" praporu Německého střeleckého spolku ve Šluknově, mezi městem Šluknov a Oblastním muzeem v Děčíně, Čs. Mládeže 1/31, 405 02 Děčín, IČ 00360210, zastoupené ředitelem XXX, na dobu od 26.11.2018 do 20.11.2020, dle návrhu.

Usnesení č. 3/01R/2018: Rada města Šluknov revokuje usnesení Rady města Šluknov č. 24/118/R/2018 ze dne 12.11.2018, a to následovně: text „za celkovou cenu vy výši 592.500 Kč bez DPH, tj. 716.925 Kč vč. DPH 21 %" se mění na „za celkovou cenu vy výši 637.500 Kč bez DPH, tj. 771.375 Kč vč. DPH 21 %".

3. Odbor vnitřní správy (OVS)

3.1 Přiznání mimořádné odměny ředitelce ZŠ Šluknov

Usnesení č. 4/01R/2018: Rada města schvaluje mimořádnou odměnu ředitelce Základní školy J. Vohradského Šluknov, okres Děčín, pí Mgr. Renatě Sochorové dle návrhu.

3.2 Přiznání mimořádné odměny ředitelce MŠ Šluknov

Usnesení č. 5/01R/2018: Rada města Šluknov rozhoduje o přiznání mimořádné odměny ředitelce Mateřské školy Šluknov paní Bc. Janě Korečkové dle návrhu.

3.3 Darovací smlouva MŠ Šluknov

Usnesení č. 6/01R/2018: Rada města Šluknov schvaluje darovací smlouvu mezi společností Travel Free, s. r. o., Václavské náměstí 53, 110 00 Praha 1, IČ 26739780 a Mateřskou školou Šluknov, příspěvkovou organizací, Svojsíkova 352, 407 77 Šluknov, IČ 73983836, na poskytnutí cukrovinek v hodnotě 4.000 Kč dle návrhu.

4. Odbor správy majetku (OSM)

4.1 Smlouvy o nájmu nebytových prostor - prostor sloužících k podnikání

Usnesení č. 7/01R/2018: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o nájmu nebytových prostor na dobu určitou od 01.01.2019 do 31.12.2020 mezi městem Šluknov a XXX na pronájem prostor v objektu č. p. 1051 v ul. Žižkova na p. p. č. 1575/2 v k. ú. Šluknov - v 1. PP tribuny na městském stadionu, za účelem provozování posilovny. Celková výměra pronajatého prostoru činí 50 m2. Nájemné za celkovou pronajatou plochu prostor činí 750 Kč měsíčně.

Usnesení č. 8/01R/2018: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o nájmu nebytových prostor na dobu určitou od 01.01.2019 do 31.12.2020 mezi městem Šluknov a spolkem SK PLASTON Šluknov, 407 77 Šluknov, IČ 64707571, na pronájem prostor v objektu čp. 1051 v ul. Žižkova na p. p. č. 1575/2 v k. ú. Šluknov - v 1. NP tribuny na městském stadionu, za účelem provozování kanceláře spolku. Celková výměra pronajatého prostoru činí 27 m2. Nájemné za celkovou pronajatou plochu prostor činí 400 Kč měsíčně.

Usnesení č. 9/01R/2018: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o nájmu prostor sloužících k podnikání na dobu určitou od 01.01.2019 do 31.12.2019 mezi městem Šluknov a XXX, na pronájem prostor v objektu čp. 642 v ul. Zámecká  na p. p. č. 167/1 v k. ú. Šluknov - v 1. NP za účelem provozování cukrárny. Celková výměra pronajatého prostoru činí 48,5 m2. Nájemné za celkovou pronajatou plochu prostor činí 3.905 Kč měsíčně.

Usnesení č. 10/01R/2018: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o nájmu prostor sloužících k podnikání na dobu určitou od 01.01.2018 do 31.12.2020 mezi městem Šluknov a Technickými službami Šluknov, spol. s r. o., se sídlem Císařský 378, Šluknov, IČ 25410539, 407 77 Šluknov. Celková výměra pronajatých prostor činí 1325 m2. Nájemné za celkovou pronajatou plochu prostor činí 50.000 Kč ročně.

Usnesení č. 11/01R/2018: Rada města Šluknov schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor mezi městem Šluknov a Českou spořitelnou, a. s., se sídlem v Praze 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ 45244782, kterým se prodlužuje doba nájmu do 31.12.2020, dle návrhu.

4.2 Přidělení bytu - revokace usnesení RM č. 15/118R/2018

Usnesení č. 12/01R/2018: Rada města Šluknov revokuje usnesení Rady města Šluknov
č. 15/118R/2018 ze dne 12.11.2018 následovně: text „od 01.01.2019 do 31.12.2019" se mění na: „od 01.12.2018 do 31.12.2019".

4.3       Pozemky

4.3.1    Zřízení věcného břemene

Usnesení č. 13/01R/2018: Rada města Šluknov schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti na části p. p. č. 1907/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace (cca 27 bm) a na části p. p. č. 2802/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace (cca 3 bm) v k. ú. Šluknov, obec Šluknov, za účelem zřízení, umístění, provozování, opravě a údržbě kanalizační přípojky pro rodinné domy čp. 981 a 827, za cenu 20 Kč/bm, nejméně však za 1.000 Kč + DPH, ve XXX a XXX, XXX, XXX a XXX.

4.3.2    Zřízení věcného břemene

Usnesení č. 14/01R/2018: Rada města Šluknov schvaluje zřízení věcného břemene, Smlouvu
o uzavření budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti a Smlouvu o právu provést stavbu č. IP-12-4008908/VB03 na části p. p. č. 688 - ostatní plocha, ostatní komunikace (cca 72 bm) v k. ú. Královka, obec Šluknov, za účelem zřízení, umístění, provozování, oprava a údržba zemního kabelového vedení NN pro stavbu „DC-Rožany,ppč.111/3, příp. nad 50m,kNN IP-12-4008908/VB03", za cenu 20 Kč za běžný metr, nejméně však za 1.000 Kč + DPH, ve prospěch
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV - Podmokly.

4.3.3    Zřízení věcného břemene

Usnesení č. 15/01R/2018: Rada města Šluknov schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti cesty na části p. p. č. 1725/2 - ostatní plocha, jiná plocha (cca 27 bm) v k. ú. Šluknov, obec Šluknov, za účelem služebnosti cesty - právo jízdy k vodojemu, za cenu dle znaleckého posudku + DPH, ve prospěch Severočeské vodárenské společnosti, a. s., IČ 49099469, se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice.

Usnesení č. 16/01R/2018: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o zřízení služebnosti cesty mezi městem Šluknov a firmou Severočeské vodárenská společnost, a. s., IČ 49099469, se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, dle návrhu.

4.3.4    Žádost o úplnou uzavírku pozemní komunikace

Usnesení č. 17/01R/2018: Rada města Šluknov schvaluje úplnou uzavírku komunikace na p. p. č. 3046/2 v k. ú. Království z důvodu realizace stavby „Rekonstrukce a oprava Rožanského potoka v Království nad čp. 42" v termínu od 27.11.2018 do 31.07.2019, dle návrhu.

4.3.5    Žádost o úplnou uzavírku pozemní komunikace

Usnesení č. 18/01R/2018: Rada města Šluknov schvaluje úplnou uzavírku místní komunikace na p. p. č. 23/1, 23/5 a 23/6 v k. ú. Šluknov, obec Šluknov z důvodu kulturní akce „Staročeské Vánoce a rozsvícení Vánočního stromu", konané dne 30.11.2018 v době od 15:00 hodin do 18:00 hodin, dle návrhu.

5. Odbor rozvoje a životního prostředí (ORŽP)

5.1 Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. UL_2018/0038 k akci „Šluknov, stavební úpravy veřejného prostranství Budišínská"

Usnesení č. 19/01R/2018: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. UL_2018/0038 k akci „Šluknov, stavební úpravy veřejného prostranství Budišínská" mezi městem Šluknov a Českou telekomunikační infrastrukturou, a. s., se sídlem Olšanská 2681/6, 130 00 PRAHA 3 - Žižkov, IČ 04084063.

5.2 Rekonstrukce školní jídelny

Usnesení č. 20/01R/2018: Rada města Šluknov rozhoduje o nepodání žádosti o dotaci z OPŽP na realizaci zateplení budovy školní jídelny.

5.3 Jmenování komise na hodnocení žádostí o dotaci z Neinvestičního dotačního programu na opravy fasád, střech a květinové výzdoby v roce 2019

Usnesení č. 21/01R/2018: Rada města Šluknov schvaluje složení Komise pro hodnocení žádostí o dotaci z Neinvestičního dotačního programu na opravy fasád a střech v roce 2019 ve složení: Ing. Marek Kopecký, Bc. Michal Bušek, Mgr. Martin Chroust, Ing. Stanislav Mašek.

5.4 Smlouva o zajištění spolupráce při realizaci odborné praxe studentů Vysoké školy regionálního rozvoje a Bankovního institutu - AMBIS, a. s.

Usnesení č. 22/1R/2018: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o zajištění spolupráce při realizaci odborné praxe studentů Vysoké školy regionálního rozvoje a Bankovního institutu - AMBIS, a. s. mezi městem Šluknov a Vysokou školou regionálního rozvoje a Bankovní institut - AMBIS, a. s., se sídlem Lindnerova 575/1, 180 00 PRAHA 8, IČ: 61858307.

5.5 Dodatek č. 3 k Servisní smlouvě č. 00261688/000/2012 ze dne 09.10.2012 o celoroční podpoře k softwarovým produktům společnosti Inisoft, s. r. o.

Usnesení č. 23/01R/2018: Rada města Šluknov schvaluje Dodatek č. 3 k Servisní smlouvě
č. 00261688/000/2012 ze dne 09.10.2012
o celoroční podpoře k softwarovým produktům mezi městem Šluknov a společností INISOFT, s. r. o., IČ 25417657, se sídlem Rumjancevova 696/3, 460 01 Liberec I - Staré Město.

5.6       Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Dodávka počítačů na ZŠ Šluknov"

Usnesení č. 24/01R/2018: Rada města Šluknov schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci Dodávka počítačů na ZŠ Šluknov" mezi městem Šluknov a ALICOM, s. r. o., Komenského 2466/15a, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ 25044419, DIČ CZ25044419 dle návrhu..

6. Odbor vedení města (OVM)

6.1 Stanovení komisí RM a počtu členů

Usnesení č. 25/01R/2018: Rada města Šluknov zřizuje podle § 102, odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů Bytovou komisi a stanovuje počet jejích členů na 5.

Usnesení č. 26/01R/2018: Rada města Šluknov zřizuje podle § 102, odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů Povodňovou komisi a stanovuje počet jejích členů na 11.

Usnesení č. 27/01R/2018: Rada města Šluknov zřizuje podle § 102, odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů Komisi rozvoje a životního prostředí a stanovuje počet jejích členů na 9.

Usnesení č. 28/01R/2018: Rada města Šluknov zřizuje podle § 102, odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů Ústřední inventarizační a likvidační komisi a stanovuje počet jejích členů na 5.

Usnesení č. 29/01R/2018: Rada města Šluknov zřizuje podle § 102, odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů Komisi Sbor pro občanské záležitosti a stanovuje počet jejích členů na 12.

7. Informace starostky

8. Diskuze

Usnesení č. 30/01R/2018: Rada města Šluknov schvaluje zahraniční služební cestu starostky města Mgr. Evy Džumanové, na jednání ohledně přeshraniční spolupráce při čerpání dotací z Euroregionu Nisa do Sohlandu and der Spree, do Spolkové republiky Německo dne 04.12.2018.

Mgr. Eva Džumanová
starostka města

Buďte s námi ve spojení