Informace o přijatých usneseních ze 4. schůze RM dne 9.1.2019

PřílohaPDF

Uveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Informace o přijatých usneseních ze 4. schůze Rady města Šluknov konané dne 9. ledna 2019 v kanceláři starostky

Program jednání:

1.        Kontrola plnění usnesení

2.        Odbor správy majetku

2.1      Pozemky

3.         Odbor ekonomický

3.1     Mateřská škola Šluknov, příspěvková organizace, Svojsíkova 352 - odpisový plán na rok 2019

3.2     Mateřská škola Šluknov, příspěvková organizace - finanční vztah zřizovatele a příspěvkové organizace, stanovení závazných ukazatelů na rok 2019

3.3     Základní škola J. Vohradského Šluknov, okres Děčín, příspěvková organizace - finanční vztah zřizovatele a příspěvkové organizace, stanovení závazných ukazatelů na rok 2019

3.4     Návrh Směrnice č. 1/2019 - Pokladní řád

4.         Odbor kultury

4.1     Návrh na uzavření smluv o dílo

4.2     Návrh na uzavření licenční smlouvy o veřejném provozování hudebních děl

4.3     Návrh na uzavření darovací smlouvy

5.         Odbor rozvoje a životního prostředí

5.1     Připojení odběrného elektrického zařízení

5.2     Zřízení nového odběrného místa - Hasičská zbrojnice Císařský

5.3     Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR) na akci „Oprava krovu a střechy sladovny č. p. 645, Šluknov - etapa I (2019)"

5.4     Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR) na akci „Oprava hřbitovní kaple ve Šluknově

5.5     Zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Stavební úpravy autobusové zastávky Benar, Šluknov" Odbor vedení města

5.6     Veřejná zakázka malého rozsahu na akci „Revitalizace areálu bývalého pivovaru Šluknov - DSP"

5.7     Smlouva o úpravě vzájemných práv a povinností souvisejících se vstupem do tělesa silnice a Smlouva o smlouvě budoucí pro zřízení služebnosti inženýrské sítě v důsledku realizace stavby „Rekonstrukce a dostavba chodníku v ul. Dr. M. Horákové, Šluknov"

5.8     Podání žádostí o dotace v roce 2019 - 1. část

6.         Odbor vedení města

6.1     Výroční zpráva města Šluknov za rok 2018 o podávání informací podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění

6.2     Veřejná zakázka malého rozsahu na akci „Vybavení spisoven městského úřadu" - přímé zadání

6.3     Zahraniční služební cesta

7.       Informace starostky

8.       Diskuze

 

1. Kontrola plnění usnesení

Usnesení č. 1/04R/2019: Rada města Šluknov schvaluje program 4. schůze rady města dne 09.01.2018 dle předloženého návrhu.

2. Odbor správy majetku (OSM)

2.1       Pozemky

2.1.1    Pronájem pozemku

Usnesení č. 2/04R/2019: Rada města Šluknov schvaluje pronájem části níže uvedeného pozemku na dobu neurčitou od 10.01.2019 XXX, za cenu 2,50 Kč/m2/rok, na zřízení zahrady.

P. p. č.: část 520, katastr: Šluknov        

druh pozemku: zahrada, výměra: 120 m2

účel: zahrada, cena: 2,50 Kč/m2/rok

3. Odbor ekonomický (OE)

3.1 Mateřská škola Šluknov, příspěvková organizace, Svojsíkova 352 - odpisový plán na rok 2019

Usnesení č. 3/04R/2019: Rada města Šluknov jako zřizovatel Mateřské školy Šluknov, příspěvkové organizace, Svojsíkova 352 schvaluje odpisový plán na rok 2019, dle předloženého návrhu.

3.2 Mateřská škola Šluknov, příspěvková organizace - finanční vztah zřizovatele a příspěvkové organizace, stanovení závazných ukazatelů na rok 2019

Usnesení č. 4/04R/2019: Rada města Šluknov jako zřizovatel Mateřské školy Šluknov, příspěvkové organizace, stanovuje její závazné ukazatele na rok 2019 v předloženém znění.

3.3 Základní škola J. Vohradského Šluknov, okres Děčín, příspěvková organizace - finanční vztah zřizovatele a příspěvkové organizace, stanovení závazných ukazatelů na rok 2019

Usnesení č. 5/04R/2019: Rada města Šluknov jako zřizovatel Základní školy J. Vohradského Šluknov, okres Děčín, příspěvkové organizace stanovuje její závazné ukazatele na rok 2019 v předloženém znění.

3.4 Návrh Směrnice č. 1/2019 - Pokladní řád

Usnesení č. 6/04R/2019: Rada města Šluknov schvaluje Směrnici č. 1/2019
- Pokladní řád s účinností od 10.01.2019 dle předloženého návrhu
.

4. Odbor kultury (OK)

4.1 Návrh na uzavření smluv o dílo

Usnesení č. 7/04R/2019: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o dílo mezi městem Šluknov a XXX, na zajištění jazykových překladů v rámci projektu „Hudba spojuje sousedy" 2019, za maximální celkovou cenu (dle rozsahu přeloženého textu) 9.000 Kč, dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 8/04R/2019: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o dílo mezi městem Šluknov a XXX, na zajištění jazykových překladů v rámci projektu „Pivní slavnosti Šluknov - Sohland" 2019, za maximální celkovou cenu (dle rozsahu přeloženého textu) 9.000 Kč, dle předloženého návrhu.

4.2 Návrh na uzavření licenční smlouvy o veřejném provozování hudebních děl

Usnesení č. 9/04R/2019: Rada města Šluknov schvaluje Licenční smlouvu o veřejném provozování č. VP_2018_191553 mezi městem Šluknov a společností OSA - Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z. s. se sídlem Čs. Armády 786/20, 160 56 Praha 6, IČ 63839997, na akce „Šramlík" - vystoupení skupiny Peleton (6x) v období od 25.03.2018 do 16.12.2018, za sjednanou autorskou odměnu 2.550 Kč bez DPH, tj. 3.086 Kč vč. DPH, dle předloženého návrhu.

4.3 Návrh na uzavření darovací smlouvy

Usnesení č. 10/04R/2019: Rada města Šluknov schvaluje Darovací smlouvu na poskytnutí účelového finančního daru (na lázeňský ozdravný pobyt) ve výši 14.150 Kč (vybrané vstupné na vánoční procházce zámkem dne 26.12.2018) mezi městem Šluknov (dárce) a XXX, dle předloženého návrhu.

5. Odbor rozvoje a životního prostředí (ORŽP)

5.1 Připojení odběrného elektrického zařízení

Usnesení č. 11/04R/2019: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy č. 18_SOBS01_4121478338, o připojení odběrného elektrického zařízení
k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN), dle předloženého návrhu.

5.2       Zřízení nového odběrného místa - Hasičská zbrojnice Císařský

Usnesení č. 12/04R/2019: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy č. 18_SOBS01_4121478880, o připojení odběrného elektrického zařízení
k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN), dle předloženého návrhu.

5.3 Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR) na akci „Oprava krovu a střechy sladovny č. p. 645, Šluknov - etapa I (2019)"

Usnesení č. 13/04R/2019: Rada města Šluknov rozhoduje o zveřejnění výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Oprava krovu a střechy sladovny
č. p. 645, Šluknov - etapa I (2019)",
a to za použití elektronického nástroje EZAK
a oslovením firem dle návrhu.

Usnesení č. 14/04R/2019: Rada města Šluknov schvaluje firmy pro oslovení k podání nabídky v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Oprava krovu a střechy sladovny č. p. 645, Šluknov - etapa I (2019)", dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 15/04R/2019: Rada města Šluknov schvaluje složení Hodnotící komise, která současně plní funkci Komise pro otevírání obálek, na akci „Oprava krovu
a střechy sladovny č. p. 645, Šluknov - etapa I (2019)": Ing. Marek Kopecký (předseda), Mgr. Martin Chroust, Bc. Michal Bušek, náhradníci: Ing. Petr Masopust, Ing. Stanislav Mašek, Petr Kocián, DiS.

5.4       Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR) na akci „Oprava hřbitovní kaple ve Šluknově

Usnesení č. 16/04R/2019: Rada města Šluknov rozhoduje o zveřejnění výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Oprava hřbitovní kaple ve Šluknově", a to za použití elektronického nástroje EZAK a oslovením firem dle návrhu.

Usnesení č. 17/04R/2019: Rada města Šluknov schvaluje firmy pro oslovení k podání nabídky v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Oprava hřbitovní kaple ve Šluknově", dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 18/04R/2019: Rada města Šluknov schvaluje složení Hodnotící komise, která současně plní funkci Komise pro otevírání obálek, na akci „Oprava hřbitovní kaple ve Šluknově": Ing. Marek Kopecký (předseda), Mgr. Martin Chroust, Bc. Michal Bušek, náhradníci: Ing. Petr Masopust, Ing. Stanislav Mašek, Petr Kocián, DiS.

5.5 Zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Stavební úpravy autobusové zastávky Benar, Šluknov"

Usnesení č. 19/04R/2019: Rada města Šluknov rozhoduje o uplatnění výjimky z užití směrnice č. 9/2016 o zásadách a postupech při zadávání veřejných zakázek na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Stavební úpravy autobusové zastávky Benar, Šluknov", z důvodu dodržení podmínek pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ze strany poskytovatele dotace, dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 20/04R/2019: Rada města Šluknov schvaluje firmy pro oslovení k podání nabídky v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Stavební úpravy autobusové zastávky Benar, Šluknov", dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 21/04R/2019: Rada města Šluknov schvaluje složení Hodnotící komise, která současně plní funkci Komise pro otevírání obálek, na akci „Stavební úpravy autobusové zastávky Benar, Šluknov" ve složení: Ing. Marek Kopecký (předseda), Mgr. Martin Chroust, Bc. Michal Bušek (členové), náhradníci: Ing. Stanislav Mašek, Petr Kocián, DiS., Ing. Petr Masopust.

5.6 Veřejná zakázka malého rozsahu na akci „Revitalizace areálu bývalého pivovaru Šluknov - DSP"

Usnesení č. 22/04R/2019: Rada města Šluknov rozhoduje o přidělení veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Revitalizace areálu bývalého pivovaru Šluknov - DSP" Ing. arch. Jiřímu Kňákalovi, Okrouhlá 70, 473 01 Okrouhlá, IČ 156 71 712, za cenu 1.645.000 Kč bez DPH, dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 23/04R/2019: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o dílo č. ORŽP 1/2019 mezi městem Šluknov a Ing. arch. Jiřím Kňákalem, Okrouhlá 70, 473 01 Okrouhlá, IČ 156 71 712, na realizaci zakázky na akci „Revitalizace areálu bývalého pivovaru Šluknov - DSP", za cenu 1.645.000 Kč bez DPH, dle předloženého návrhu.

5.7       Smlouva o úpravě vzájemných práv a povinností souvisejících se vstupem do tělesa silnice a Smlouva o smlouvě budoucí pro zřízení služebnosti inženýrské sítě v důsledku realizace stavby „Rekonstrukce a dostavba chodníku v ul. Dr. M. Horákové, Šluknov"

Usnesení č. 24/04R/2019: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o úpravě vzájemných práv a povinností souvisejících se vstupem do tělesa silnice v důsledku realizace stavby „Rekonstrukce a dostavba chodníku v ul. Dr. M. Horákové, Šluknov", dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 25/04R/2019: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí pro zřízení služebnosti inženýrské sítě v důsledku realizace stavby „Rekonstrukce
a dostavba chodníku v ul. Dr. M. Horákové, Šluknov
", dle předloženého návrhu.

5.8 Podání žádostí o dotace v roce 2019 - 1. část

Usnesení č. 26/04R/2019: Rada města Šluknov schvaluje podání žádosti o podporu
z IROP pro projekt „Cyklostezka Šluknov - Rožany" včetně závazku spolufinancování projektu v minimální výši 5 % z celkových uznatelných nákladů projektu, dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 27/04R/2019: Rada města Šluknov schvaluje podání žádosti o podporu
z IROP pro projekt „ZŠ J. Vohradského - vybudování bezbariérového přístupu v ZŠ Žižkova" včetně závazku spolufinancování projektu v minimální výši 30 % z celkových uznatelných nákladů projektu, dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 28/04R/2019: Rada města Šluknov schvaluje podání žádosti o podporu z Programu na záchranu a obnovu kulturních památek pro rok 2019 pro projekt „Oprava krovu a střechy sladovny č. p. 645, Šluknov - etapa I" včetně závazku spolufinancování projektu v minimální výši 5 % z celkových uznatelných nákladů projektu, dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 29/04R/2019: Rada města Šluknov schvaluje podání žádosti o podporu
z IROP pro projekt „Rekonstrukce chodníku v ul. Dr. E. Beneše, Šluknov" včetně závazku spolufinancování projektu v minimální výši 5 % z celkových uznatelných nákladů projektu, dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 30/04R/2019: Rada města Šluknov schvaluje podání žádosti o podporu z Nadace ČEZ pro projekt „Oranžové přechody v ulici TGM", dle předloženého návrhu.

6. Odbor vedení města (OVM)

6.1 Výroční zpráva města Šluknov za rok 2018 o podávání informací podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění

Usnesení č. 31/04R/2019: Rada města Šluknov schvaluje Výroční zprávu města Šluknov za rok 2018 o podávání informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, dle návrhu.

Usnesení č. 32/04R/2019: Rada města Šluknov ukládá tajemnici Městského úřadu Šluknov Ing. Bc. Ivaně Lukešové zveřejnit Výroční zprávu města Šluknov za rok 2018 o podávání informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění podle § 18 odst. 1 tohoto zákona. Termín: do 28.02.2019.

6.2 Veřejná zakázka malého rozsahu na akci „Vybavení spisoven městského úřadu" - přímé zadání

Usnesení č. 33/04R/2019: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o dílo mezi městem Šluknov a společnosti BEG BOHEMIA, spol. s r. o., Ledárenská 25, 620 00 Brno, IČ 25300245, na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Vybavení spisoven městského úřadu", za cenu 259.931 Kč bez DPH, tj. 314.516,51 Kč s 21% DPH, dle předloženého návrhu.

6.3       Zahraniční služební cesta

Usnesení č. 34/04R/2019: Rada města Šluknov schvaluje zahraniční služební cestu starostky města Mgr. Evy Džumanové, na fotbalový turnaj Pětiměstí do Sohlandu, do Spolkové republiky Německo dne 12.01.2019.

7. Informace starostky

8. Diskuze

Mgr. Eva Džumanová, v. r.
starostka města

Buďte s námi ve spojení