Informace o přijatých usneseních ze 5. schůze RM dne 23.1.2019

PřílohaPDF

Uveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Informace o přijatých usneseních z 5. schůze Rady města Šluknov konané dne 23. ledna 2019 v kanceláři starostky

Program jednání:

1.        Kontrola plnění usnesení

2.        Odbor správy majetku

2.1      Pozemky

2.2      Odškodnění - odpovědnost za škodu

2.3      Přidělení bytů

3.         Odbor rozvoje a životního prostředí

3.1     Smlouva o dílo na akci - projektová dokumentace - Zpevněné plochy a odvodnění lokality Garáže, Šluknov

3.2     Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a Smlouva o právu provést stavbu „Rekonstrukce chodníku ul. Dr. E. Beneše na Císařský, Šluknov - I. etapa"

4.         Odbor ekonomický

4.1     Návrh rozpočtu Mateřské školy Šluknov na rok 2019, návrh střednědobého výhledu Mateřské školy Šluknov na roky 2019 - 2021

4.2     Návrh rozpočtu Základní školy J. Vohradského Šluknov na rok 2019, návrh střednědobého výhledu Základní školy J. Vohradského Šluknov na roky 2019 - 2021

5.         Informace starostky

6.         Diskuze

1. Kontrola plnění usnesení

Usnesení č. 1/05R/2019: Rada města Šluknov schvaluje program 5. schůze rady města dne 23.01.2019 dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 2/05R/2019: Rada města Šluknov bere na vědomí zprávu o plnění Usnesení č. 32/04R/2019.

2. Odbor správy majetku (OSM)

2.1       Pozemky

2.1.1    Ukončení nájemní smlouvy dohodou

Usnesení č. 3/05R/2019: Rada města Šluknov schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 4/NP-2002 dohodou mezi městem Šluknov a XXX, ke dni 31.01.2019, podle  čl. V, odst. 1, nájemní smlouvy.

2.1.2    Zveřejnění záměru pronájmu pozemku

Usnesení č. 4/05R/2019: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr pronajmout ze svého majetku části níže uvedených pozemků.

P. p. č.: část 1064, katastr: Rožany

druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra: 80 m2 (celková výměra 513 m2)

P. p. č.: část 237/1, katastr: Rožany

druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 167 m2 (celková výměra 173 m2)

účel: podnikání, cena: 12.000 Kč/rok

2.1.3    Zveřejnění záměru pronájmu pozemku

Usnesení č. 5/05R/2019: Rada města Šluknov schvaluje nezveřejnit záměr pronajmout ze svého majetku část níže uvedeného pozemku.

P. p. č.: část 467/1, katastr: Kunratice u Šluknova

druh pozemku: lesní pozemek, výměra: 147 m2 (celková výměra 1.902 m2)

účel: přístřešek na auto + skladování dřeva, cena: 2,50 Kč/m2/rok

2.1.4    Zveřejnění záměru pronájmu pozemku

Usnesení č. 6/05R/2019: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr pronajmout ze svého majetku části níže uvedených pozemků na dobu určitou do 25.06.2019.

P. p. č.: část 2361/1, katastr: Šluknov

druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 30 m2

P. p. č.: část 2361/2, katastr: Šluknov

druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 70 m2

účel: dočasná deponie betonových sloupů při rekonstrukci el. vedení, doba pronájmu: do 25.06.2019, cena: 2.750 Kč/období

2.1.5    Zřízení věcného břemene

Usnesení č. 7/05R/2019: Rada města Šluknov schvaluje zřízení věcného břemene, smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IP-12-4008907/002 na části p. p. č. 2244/7 - trvalý travní porost, na části p. p. č. 2243/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace a na části p. p. č. 2150 - ostatní plocha, ostatní komunikace (celkem cca 100 bm) v k. ú. Šluknov, obec Šluknov, za účelem zřízení, umístění, provozování, oprava a údržba zemního kabelového vedení NN pro stavbu „DC-Šluknov, čp. 565, příp. nad 50m, smlouva č. IP-12-4008907/002", za cenu 20 Kč za běžný metr, nejméně však za 1.000 Kč, bez DPH, ve prospěch ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV - Podmokly.

2.1.6    Zveřejnění záměru prodeje pozemků

Usnesení č. 8/05R/2019: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr prodat ze svého majetku níže uvedené pozemky.

P. p. č. 1368/1, katastr: Císařský

druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 1.627 m2

St. p. č. 228, katastr: Císařský

druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště, výměra: 123 m2

P. p. č. 1369, katastr: Císařský

druh pozemku: zahrada, výměra: 108 m2

účel: stavba RD, cena: dle znaleckého posudku + DPH

2.1.7    Zveřejnění záměru prodeje pozemku

Usnesení č. 9/05R/2019: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr prodat ze svého majetku část níže uvedeného pozemku.

P. p. č. část 2464/2, katastr: Království

druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: dle GP (celá 1.352 m2)

účel: stavba RD, cena: dle znaleckého posudku + DPH

2.1.8    Zveřejnění záměru prodeje pozemku

Usnesení č. 10/05R/2019: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr prodat ze svého majetku níže uvedený pozemek.

P. p. č. 976/1, katastr: Šluknov

druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, bez budovy, výměra: 64 m2

účel: pozemek pod stavbou, cena: dle znaleckého posudku

 

2.1.9    Zveřejnění záměru prodeje pozemků

Usnesení č. 11/05R/2019: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr prodat ze svého majetku část níže uvedeného pozemku pod podmínkou nákupu části p. p. č. 104 a p. p. č. 105 v k. ú. Královka.

P. p. č. část 688, katastr: Královka

druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra: dle GP (100 m2)

účel: koupě zahrady, na pozemku komunikace, cena: dle znaleckého posudku

2.1.10  Nezveřejnění záměru prodeje pozemku

Usnesení č. 12/05R/2019: Rada města Šluknov schvaluje nezveřejnit záměr prodat ze svého majetku níže uvedený pozemek.

P. p. č. 2763, katastr: Císařský

druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra: 390 m2

2.1.11  Nezveřejnění záměru prodeje pozemku

Usnesení č. 13/05R/2019: Rada města Šluknov schvaluje nezveřejnit záměr prodat ze svého majetku níže uvedený pozemek.

P. p. č. 491/1, katastr: Rožany

druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 2.064 m2

2.1.12 Nezveřejnění záměru prodeje pozemku

Usnesení č. 14/05R/2019: Rada města Šluknov schvaluje nezveřejnit záměr prodat ze svého majetku níže uvedený pozemek.

P. p. č. 540, katastr: Kunratice u Šluknova

druh pozemku: lesní pozemek, výměra: 505 m2

2.1.13  Nezveřejnění záměru prodeje pozemků

Usnesení č. 15/05R/2019: Rada města Šluknov schvaluje nezveřejnit záměr prodat ze svého majetku části níže uvedených pozemků.

P. p. č. část 1912, katastr: Šluknov

druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: dle GP (100 m2)

P. p. č. část 1908/1, katastr: Šluknov

druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: dle GP (80 m2)

2.2 Odškodnění - odpovědnost za škodu

Usnesení nebylo schváleno.

Usnesení č. 16/05R/2019: Rada města Šluknov rozhodla o odmítnutí odpovědnosti města Šluknov za poškození vozidla XXX z důvodu propadu vozovky v ulici Svojsíkova dne 13.01.2019.

Usnesení č. 17/05R/2019: Rada města Šluknov rozhodla o odmítnutí odpovědnosti města Šluknov za zatopení sklepa XXX a dále rozhodla o zamítnutí žádosti o náhradu škody.

2.3       Přidělení bytů

Usnesení č. 18/05R/2019: Rada města Šluknov schvaluje uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou od 01.02.2019 na přidělení níže uvedené bytové jednotky v domě č. p. XX, č. b. XX, ul. Nerudova, Šluknov, dle návrhu.

Byt 0+1, č. b.XX, č. p. XX, ul. Nerudova, Šluknov, pro XX.

3. Odbor rozvoje a životního prostředí (ORŽP)

3.1 Smlouva o dílo na akci - projektová dokumentace - Zpevněné plochy a odvodnění lokality Garáže, Šluknov

Usnesení č. 19/05R/2019: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o dílo č. ORŽP 2/2019 mezi městem Šluknov a firmou ProProjekt, s. r. o., IČ 254 87 892, na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na akci „PD - Zpevněné plochy a odvodnění lokality Garáže, Šluknov", za cenu 155.000 Kč bez DPH, dle předloženého návrhu.

3.2 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a Smlouva o právu provést stavbu „Rekonstrukce chodníku ul. Dr. E. Beneše na Císařský, Šluknov - I. etapa"

Usnesení č. 20/05R/2019: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti a Smlouvu o právu provést stavbu mezi městem Šluknov a Povodím Ohře, státní podnik, IČ 70889988, sídlem Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, na akci „Rekonstrukce chodníku ul. Dr. E. Beneše na Císařský, Šluknov - I. etapa", dle předloženého návrhu.

4. Odbor ekonomický (OE)

4.1 Návrh rozpočtu Mateřské školy Šluknov na rok 2019, návrh střednědobého výhledu Mateřské školy Šluknov na roky 2019 - 2021

Usnesení č. 21/05R/2019: Rada města Šluknov, z titulu funkce zřizovatele, projednala a schvaluje návrh rozpočtu Mateřské školy Šluknov na rok 2019, dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 22/05R/2019: Rada města Šluknov, z titulu funkce zřizovatele, projednala a schvaluje návrh střednědobého výhledu rozpočtu Mateřské školy Šluknov na roky 2019-2021, dle předloženého návrhu.

4.2 Návrh rozpočtu Základní školy J. Vohradského Šluknov na rok 2019, návrh střednědobého výhledu Základní školy J. Vohradského Šluknov na roky 2019 - 2021

Usnesení č. 23/05R/2019: Rada města Šluknov, z titulu funkce zřizovatele, projednala a schvaluje návrh rozpočtu Základní školy J. Vohradského Šluknov na rok 2019, dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 24/05R/2019: Rada města Šluknov, z titulu funkce zřizovatele, projednala a schvaluje návrh střednědobého výhledu rozpočtu Základní školy J. Vohradského Šluknov na roky 2019-2021, dle předloženého návrhu.

5. Informace starostky

6. Diskuze

Mgr. Eva Džumanová, v. r.
starostka města

Buďte s námi ve spojení