Informace o přijatých usneseních ze 6. schůze RM dne 6.2.2019

PřílohaPDF

Uveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Informace o přijatých usneseních z 6. schůze Rady města Šluknov konané dne 6. února 2019 v kanceláři starostky

Program jednání:

1.        Kontrola plnění usnesení

2.        Odbor ekonomický

2.1      Mateřská škola Šluknov, příspěvková organizace, Svojsíkova 352 - odpisový plán na rok 2019

2.2      Mateřská škola Šluknov, Svojsíkova 352, Šluknov, příspěvková organizace - provedení veřejnosprávní kontroly za rok 2018

2.3      Základní škola J. Vohradského Šluknov, okres Děčín, T. G. Masaryka 678, Šluknov, příspěvková organizace - provedení veřejnosprávní kontroly za rok 2018

3.         Odbor správy majetku

3.1     Pozemky

4.         Městská policie

4.1     Veřejná zakázka malého rozsahu na „Nákup služebního vozidla pro MP - DACIA NOVÝ DUSTER" - návrh budoucí kupní smlouvy formou objednávky

5.         Odbor vnitřní správy

5.1     Darovací smlouva MŠ

5.2     Program prevence kriminality

6.         Odbor rozvoje a životního prostředí

6.1     Podání žádostí o dotace v roce 2019 - 2. část

6.2     Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Přírodní zahrada MŠ Žižkova, Šluknov"

6.3     Smlouva o dílo na akci - „PD - Dětské dopravní hřiště Šluknov"

6.4     Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky (veřejná zakázka malého rozsahu) na akci „Oprava krovu a střechy sladovny č. p. 645, Šluknov - etapa I (2019)"

6.5     Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky (veřejná zakázka malého rozsahu) na akci „Oprava hřbitovní kaple ve Šluknově"

6.6     Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky (veřejná zakázka malého rozsahu) na akci „Stavební úpravy autobusové zastávky Benar, Šluknov"

6.7     Smlouva o dílo na akci „Revitalizace kaple Božího hrobu v areálu Křížové cesty v Království"

6.8     Neinvestiční dotační program na opravy fasád a střech v roce 2019

7.         Odbor vedení města

7.1     Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování právních služeb

7.2     Zahraniční služební cesty do SRN

8.         Informace místostarosty

9.         Diskuze

 

1. Kontrola plnění usnesení

Usnesení č. 1/06R/2019: Rada města Šluknov schvaluje program 6. schůze rady města dne 06.02.2019 dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 2/06R/2019: Rada města Šluknov pověřuje podpisem zápisu z 6. schůze rady města, z důvodu nepřítomnosti starostky města pí Mgr. Evy Džumanové, člena rady města p. Petra Kociána, DiS.

2. Odbor ekonomický (OE)

2.1 Mateřská škola Šluknov, příspěvková organizace, Svojsíkova 352 - odpisový plán na rok 2019

Usnesení č. 3/06R/2019: Rada města Šluknov schvaluje jako zřizovatel Mateřské školy Šluknov, příspěvkové organizace, Svojsíkova 352 změnu závazných ukazatelů na rok 2019 stanovených v rámci Finančního vztahu mezi zřizovatelem a příspěvkovou organizací pro rok 2019, dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 4/06R/2019: Rada města Šluknov schvaluje jako zřizovatel Mateřské školy Šluknov, příspěvkové organizace, Svojsíkova 352 schvaluje odpisový plán na rok 2019, dle předloženého návrhu.

2.2 Mateřská škola Šluknov, Svojsíkova 352, Šluknov, příspěvková organizace - provedení veřejnosprávní kontroly za rok 2018

Usnesením č. 5/06R/2019 Rada města Šluknov jako zřizovatel Mateřské školy Šluknov, Svojsíkova 352, 407 77 Šluknov, ukládá starostce města Mgr. Evě Džumanové pověřit Ing. Janu Kociánovou, vedoucí Odboru ekonomického, provedením veřejnosprávní kontroly za rok 2018 této příspěvkové organizace.

2.3 Základní škola J. Vohradského Šluknov, okres Děčín, T. G. Masaryka 678, Šluknov, příspěvková organizace - provedení veřejnosprávní kontroly za rok 2018

Usnesením č. 6/06R/2019 Rada města Šluknov jako zřizovatel Základní školy J. Vohradského Šluknov, okres Děčín, T. G. Masaryka 678, 407 77 Šluknov, ukládá starostce města Mgr. Evě Džumanové pověřit Ing. Janu Kociánovou, vedoucí Odboru ekonomického, provedením veřejnosprávní kontroly za rok 2018 této příspěvkové organizace.

3. Odbor správy majetku (OSM)

3.1 Pozemky

3.1.1    Ukončení nájemní smlouvy dohodou

Usnesení č. 7/06R/2019: Rada města Šluknov schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 31/NP-2018 dohodou mezi městem Šluknov a XXX, ke dni 28.02.2019, podle  čl. V, odst. 1, nájemní smlouvy.

4. Městská policie (MP)

4.1 Veřejná zakázka malého rozsahu na „Nákup služebního vozidla pro MP - DACIA NOVÝ DUSTER" - návrh budoucí kupní smlouvy formou objednávky

Usnesení č. 8/06R/2019: Rada města Šluknov projednala nabídky na nákup služebního vozidla a rozhodla o uzavření budoucí smlouvy kupní (formou objednávky) mezi městem Šluknov
a společností MK-Rent, spol. s r. o., se sídlem K Přívozu 1444/8, 276 02 Mělník, IČ 25128132, na nákup služebního vozidla Dacia Nový Duster za cenu 314.776,86 Kč bez DPH tj. 380.880 Kč vč. DPH, dle předloženého návrhu.

5. Odbor vnitřní správy (OVS)

5.1       Darovací smlouva MŠ

Usnesení č. 9/06R/2019: Rada města Šluknov schvaluje Darovací smlouvu mezi XXX a Mateřskou školou Šluknov, příspěvkovou organizací, Svojsíkova 352, 407 77 Šluknov, IČ 73983836, na poskytnutí 30 ks kufrů v  hodnotě 500 Kč dle návrhu.

5.2       Program prevence kriminality

Usnesení č. 10/06R/2019: Rada města Šluknov schvaluje podání žádosti o projekt „Šluknov - Osvětlení rizikových míst - sportovní hřiště Budišínská" pro rok 2019 do Programu prevence kriminality na místní úrovni 2019 MVČR.

Usnesení č. 11/06R/2019: Rada města Šluknov schvaluje zajištění financování projektu „Šluknov - Osvětlení rizikových míst - sportovní hřiště Budišínská" pro rok 2019 do Programu prevence kriminality na místní úrovni 2019 MVČR podílem vlastních prostředků města Šluknov ve výši 11,81 %, tj. 32.133,96 Kč.

6. Odbor rozvoje a životního prostředí (ORŽP)

6.1 Podání žádostí o dotace v roce 2019 - 2. část

Usnesení č. 12/06R/2019: Rada města Šluknov schvaluje podání žádosti o podporu z Programu podpory obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností pro projekt „Revitalizace kaple Božího hrobu na Křížové cestě v Království", dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 13/06R/2019: Rada města Šluknov schvaluje podání žádosti o podporu z Programu na záchranu a obnovu drobných památek a architektury dotvářející kulturní krajinu Ústeckého kraje pro rok 2019 pro projekt „Obnova křížku „U Posedělové", Rožany, Ro-04" včetně závazku spolufinancování projektu v minimální výši 30 % z celkových uznatelných nákladů projektu, dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 14/06R/2019: Rada města Šluknov schvaluje podání žádosti o podporu z Nadace ČEZ pro projekt „Obnova křížku „U Posedělové", Rožany, Ro-04", dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 15/06R/2019: Rada města Šluknov schvaluje podání žádosti o podporu z Ústecké komunitní nadace pro projekt „Obnova křížku „U Posedělové", Rožany, Ro-04", dle předloženého návrhu.

6.2 Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Přírodní zahrada MŠ Žižkova, Šluknov"

Usnesení č. 16/06R/2019: Rada města Šluknov ruší usnesení Rady města Šluknov
č. 17/112R/2018 ze dne 20.08.2018.

Usnesení č. 17/06R/2019: Rada města Šluknov ruší usnesení č. 18/112R/2018 ze dne 20.08.2018.

Usnesení č. 18/06R/2019: Rada města Šluknov rozhoduje o vyloučení uchazeče „AQUATEST, a. s., Geologická 988/4, 152 00 Praha 5 - Hlubočepy, IČ 44794843" ze zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Přírodní zahrada v areálu MŠ Žižkova, Šluknov" z důvodu neposkytnutí součinností a odmítnutí uzavření smlouvy o dílo, dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 19/06R/2019: Rada města Šluknov rozhoduje o přidělení veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Přírodní zahrada v areálu MŠ Žižkova, Šluknov" firmě MEGA, a. s., Drahobejlova 1452/54, 190 00 - Praha - Vysočany, IČ 44567146 za nabídkovou cenu 969.622,51 Kč bez DPH, dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 20/06R/2019: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o dílo č. ORŽP 23/2018 na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Přírodní zahrada v areálu MŠ Žižkova, Šluknov" mezi městem Šluknov a firmou MEGA, a. s., Drahobejlova 1452/54, 190 00 - Praha - Vysočany, IČ 44567146 za nabídkovou cenu 969.622,51 Kč bez DPH, dle předloženého návrhu.

6.3 Smlouva o dílo na akci - „PD - Dětské dopravní hřiště Šluknov"

Usnesení č. 21/06R/2019: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o dílo č. ORŽP 5/2019 mezi městem Šluknov a Ing. arch. Jiřím Kňákalem, Okrouhlá 70, 473 01 Okrouhlá, IČ 15671712, na realizaci zakázky na akci „PD - Dětské dopravní hřiště Šluknov", za cenu 213.000 Kč bez DPH, dle předloženého návrhu.

6.4 Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky (veřejná zakázka malého rozsahu) na akci „Oprava krovu a střechy sladovny č. p. 645, Šluknov - etapa I (2019)"

Usnesení č. 22/06R/2019: Rada města Šluknov projednala a bere na vědomí v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Oprava krovu a střechy sladovny č. p. 645, Šluknov - etapa I (2019)", Protokol o otevíraní obálek  (příloha č. 1) ze dne 23.01.2019 a Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek (příloha č. 2) ze dne 23.01.2019.

Usnesení č. 23/06R/2019: Rada města Šluknov rozhoduje o výběru nejvhodnější nabídky v rámci zadávacího řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Oprava krovu a střechy sladovny č. p. 645, Šluknov - etapa I (2019)", na základě doporučení Hodnotící komise na výše uvedenou veřejnou zakázku, a to nabídky, kterou předložil uchazeč, Milan Szabo, Foglarova 3212, 470 01 Česká Lípa, IČ 66079721, za cenu 1.092.962 Kč bez DPH.

Usnesení č. 24/06R/2019: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o dílo mezi městem Šluknov a firmou Milan Szabo, Foglarova 3212, 470 01 Česká Lípa, IČ 66079721, na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Oprava krovu a střechy sladovny č. p. 645, Šluknov - etapa I (2019)", za cenu 1.092.962 Kč bez DPH, dle předloženého návrhu.

6.5 Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky (veřejná zakázka malého rozsahu) na akci „Oprava hřbitovní kaple ve Šluknově"

Usnesení č. 25/06R/2019: Rada města Šluknov projednala a bere na vědomí v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Oprava hřbitovní kaple ve Šluknově", Protokol o otevírání obálek ze dne 30.01.2019.

Usnesení č. 26/06R/2019: Rada města Šluknov rozhoduje o výběru nejvhodnější nabídky v rámci zadávacího řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Oprava hřbitovní kaple ve Šluknově", na základě doporučení Hodnotící komise na výše uvedenou veřejnou zakázku, a to nabídky, kterou předložil uchazeč STAMO, spol. s r. o., Stavební 415/3, 405 02 Děčín 1, IČ 43222323, za cenu 1.597.625,63 Kč bez DPH.

Usnesení č. 27/06R/2019: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o dílo č. ORŽP 6/2019 mezi městem Šluknov a firmou uchazeč STAMO, spol. s r. o., Stavební 415/3, 405 02 Děčín 1, IČ 43222323, na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Oprava hřbitovní kaple ve Šluknově", za cenu 1.597.625,63 Kč bez DPH, dle předloženého návrhu.

6.6 Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky (veřejná zakázka malého rozsahu) na akci „Stavební úpravy autobusové zastávky Benar, Šluknov"

Usnesení č. 28/06R/2019: Rada města Šluknov projednala a bere na vědomí v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Stavební úpravy autobusové zastávky Benar, Šluknov", Protokol o otevíraní a hodnocení nabídek  ze dne 30.01.2019.

Usnesení č. 29/06R/2019: Rada města Šluknov rozhoduje o přidělení veřejné zakázky malého rozsahu na akcí „Stavební úpravy autobusové zastávky Benar, Šluknov" firmě Technické služby Šluknov, spol. s r. o., Císařský 378, 407 77 Šluknov, IČ 25410539 za nabídkovou cenu 3.377.804,04 Kč bez DPH.

Usnesení č. 30/06R/2019: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o dílo č. ORŽP 7/2019 veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Stavební úpravy autobusové zastávky Benar, Šluknov" mezi městem Šluknov a firmou Technické služby Šluknov, spol. s r. o., Císařský 378, 407 77 Šluknov, IČ 25410539 za nabídkovou cenu 3.377.804,04 Kč bez DPH, dle předloženého návrhu.

6.7       Smlouva o dílo na akci „Revitalizace kaple Božího hrobu v areálu Křížové cesty v Království"

Usnesení č. 31/06R/2019: Rada města Šluknov rozhoduje o uplatnění výjimky z užití směrnice č. 9/2016 o zásadách a postupech při zadávání veřejných zakázek na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Revitalizace kaple Božího hrobu v areálu Křížové cesty v Království", dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 32/06R/2019: Rada města Šluknov rozhoduje o výběru nejvhodnější nabídky v rámci zadávacího řízení průzkumu trhu na akci „Revitalizace kaple Božího hrobu v areálu Křížové cesty v Království", a to nabídky, kterou předložil uchazeč Ing. Vojtěch Král, Nezvalova 156, Čejetice, 293 01 Mladá Boleslav, IČ 66421705, za cenu 690.797,90 Kč bez DPH.

Usnesení č. 33/60R/2019: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o dílo č. ORŽP 3/2019 mezi městem Šluknov a Ing. Vojtěchem Králem, Nezvalova 156, Čejetice, 293 01 Mladá Boleslav, IČ 66421705, na realizaci akce „Revitalizace kaple Božího hrobu v areálu Křížové cesty v Království", za cenu 690.797,90 Kč bez DPH, dle předloženého návrhu.

6.8 Neinvestiční dotační program na opravy fasád a střech v roce 2019

Usnesení č. 34/06R/2019: Rada města Šluknov projednala žádost a rozhodla o poskytnutí neinvestiční účelové dotace v rámci Neinvestičního dotačního programu na opravy fasád a střech v roce 2019 žadateli Ladislavu Venclákovi, T. G. Masaryka 302, Šluknov, na opravu fasády objektu T. G. Masaryka 302, Šluknov, a to ve výši 15.000 Kč.

Usnesení č. 35/06R/2019: Rada města Šluknov rozhodla o uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Šluknov a Ladislavem Venclákem, trvale T. G. Masaryka 302, Šluknov, o poskytnutí neinvestiční účelové dotace v rámci Neinvestičního dotačního programu na opravy fasád a střech v roce 2019, a to ve výši 15.000 Kč na účel: oprava fasády objektu T. G. Masaryka 302, Šluknov.

Usnesení č. 36/06R/2019: Rada města Šluknov projednala žádost a rozhodla o poskytnutí neinvestiční účelové dotace v rámci Neinvestičního dotačního programu na opravy fasád a střech v roce 2019 žadateli Rudolfu Mocíkovi, trvale Dr. Edvarda Beneše 412, Šluknov, na opravu fasády objektu Dr. Edvarda Beneše 412, Šluknov, a to ve výši 26.000 Kč.

Usnesení č. 37/06R/2019: Rada města Šluknov rozhodla o uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Šluknov a Rudolfem Mocíkem, trvale Dr. Edvarda Beneše 412, Šluknov o poskytnutí neinvestiční účelové dotace v rámci Neinvestičního dotačního programu na opravy fasád a střech v roce 2019, a to ve výši 26.000 Kč na účel: oprava fasády objektu Dr. Edvarda Beneše 412, Šluknov.

Usnesení č. 38/06R/2019: Rada města Šluknov projednala žádost a rozhodla o poskytnutí neinvestiční účelové dotace v rámci Neinvestičního dotačního programu na opravy fasád a střech v roce 2019 žadateli Jaroslavu Pšeničkovi, trvale Svojsíkova 1041, Šluknov, na opravu severní a východní fasády objektu T. G. Masaryka 625, Šluknov, a to ve výši 40.000 Kč.

Usnesení č. 39/06R/2019: Rada města Šluknov rozhodla o uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Šluknov a Jaroslavem Pšeničkou, trvale Svojsíkova 1041, Šluknov o poskytnutí neinvestiční účelové dotace v rámci Neinvestičního dotačního programu na opravy fasád a střech v roce 2019, a to ve výši 40.000 Kč na účel: oprava severní a východní fasády objektu T. G. Masaryka 625, Šluknov, Šluknov.

Usnesení č. 40/06R/2019: Rada města Šluknov projednala žádost a rozhodla o poskytnutí neinvestiční účelové dotace v rámci Neinvestičního dotačního programu na opravy fasád a střech v roce 2019 žadateli Ladislavu Čurgalimu, trvale Smetanova 119, Šluknov, na opravu fasády objektu nám. Míru 120, Šluknov, a to ve výši 17.000 Kč.

Usnesení č. 41/06R/2019: Rada města Šluknov rozhodla o uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Šluknov a Ladislavem Čurgalim, trvale Smetanova 119, Šluknov o poskytnutí neinvestiční účelové dotace v rámci Neinvestičního dotačního programu na opravy fasád a střech v roce 2019, a to ve výši 17.000 Kč na účel: oprava fasády objektu nám. Míru 120, Šluknov.

Usnesení č. 42/06R/2019: Rada města Šluknov projednala žádost a rozhodla o poskytnutí neinvestiční účelové dotace v rámci Neinvestičního dotačního programu na opravy fasád a střech v roce 2019 žadateli Ladislavu Čurgalimu, trvale Smetanova 119, Šluknov, na opravu fasády objektu Smetanova 119, Šluknov, a to ve výši 17.000 Kč.

Usnesení č. 43/06R/2019: Rada města Šluknov rozhodla o uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Šluknov a Ladislavu Čurgalimu, trvale Smetanova 119, Šluknov o poskytnutí neinvestiční účelové dotace v rámci Neinvestičního dotačního programu na opravy fasád a střech v roce 2019, a to ve výši 17.000 Kč na účel: oprava fasády objektu Smetanova 119, Šluknov.

Usnesení č. 44/06R/2019: Rada města Šluknov projednala žádost a rozhodla o poskytnutí neinvestiční účelové dotace v rámci Neinvestičního dotačního programu na opravy fasád a střech v roce 2019 žadateli Martinu Královi, trvale Sokolská 577, Šluknov, na opravu fasády objektu Svojsíkova 362, Šluknov, a to ve výši 35.000 Kč.

Usnesení č. 45/06R/2019: Rada města Šluknov rozhodla o uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Šluknov a Martinem Králem, trvale Sokolská 577, Šluknov o poskytnutí neinvestiční účelové dotace v rámci Neinvestičního dotačního programu na opravy fasád a střech v roce 2019, a to ve výši 35.000 Kč na účel: oprava fasády objektu Svojsíkova 362, Šluknov.

Usnesení č. 46/06R/2019: Rada města Šluknov projednala žádost a rozhodla o poskytnutí neinvestiční účelové dotace v rámci Neinvestičního dotačního programu na opravy fasád a střech v roce 2019 žadateli Vladimíru Hendrychovi, trvale Potoční 569, Šluknov, na opravu fasády objektu Potoční 569, Šluknov, a to ve výši 8.000 Kč.

Usnesení č. 47/06R/2019: Rada města Šluknov rozhodla o uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Šluknov a Vladimírem Hendrychem, trvale Potoční 569, Šluknov o poskytnutí neinvestiční účelové dotace v rámci Neinvestičního dotačního programu na opravy fasád a střech v roce 2019, a to ve výši 8.000 Kč na účel: oprava fasády objektu Potoční 569, Šluknov.

Usnesení č. 48/06R/2019: Rada města Šluknov projednala žádost a rozhodla o poskytnutí neinvestiční účelové dotace v rámci Neinvestičního dotačního programu na opravy fasád a střech v roce 2019 žadatelům Josefovi a Alžbietě Cecylii Otavovým, trvale Dr. Edvarda Beneše 407, Šluknov, na opravu fasád objektů Dr. Edvarda Beneše 407 a 408, Šluknov, a to ve výši 20.000 Kč.

Usnesení č. 49/06R/2019: Rada města Šluknov rozhodla o uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Šluknov a Josefem a Alžbietou Cecylií Otavovými, trvale Dr. Edvarda Beneše 407, Šluknov o poskytnutí neinvestiční účelové dotace v rámci Neinvestičního dotačního programu na opravy fasád a střech v roce 2019, a to ve výši 20.000 Kč na účel: oprava fasád objektů Dr. Edvarda Beneše 407 a 408, Šluknov.

Usnesení č. 50/06R/2019: Rada města Šluknov projednala žádost a rozhodla o poskytnutí neinvestiční účelové dotace v rámci Neinvestičního dotačního programu na opravy fasád a střech v roce 2019 žadatelce Haně Svatošové, trvale Raisova 765, Šluknov, na opravu severní a západní fasády objektu nám. Míru 348, Šluknov, a to ve výši 40.000 Kč.

Usnesení č. 51/06R/2019: Rada města Šluknov rozhodla o uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Šluknov a Hanou Svatošovou, trvale Raisova 765, Šluknov o poskytnutí neinvestiční účelové dotace v rámci Neinvestičního dotačního programu na opravy fasád a střech v roce 2019, a to ve výši 40.000 Kč na účel: oprava severní a západní fasády objektu nám. Míru 348, Šluknov.

Usnesení č. 52/06R/2019: Rada města Šluknov projednala žádost a rozhodla o neposkytnutí neinvestiční účelové dotace v rámci Neinvestičního dotačního programu na opravy fasád a střech v roce 2019 žadateli Ladislavu Venclákovi, T. G. Masaryka 302, Šluknov, na opravu a střechy objektu T. G. Masaryka 302, Šluknov, a to z důvodu nenaplnění základních podmínek vyhlášené dotace - pouze nátěr střechy.

Usnesení č. 53/06R/2019: Rada města Šluknov projednala žádost a rozhodla o poskytnutí neinvestiční účelové dotace v rámci Neinvestičního dotačního programu na opravy fasád a střech v roce 2019 manželům Milanovi a Aleně Černým, trvale Dr. Milady Horákové 960, Šluknov, na opravu střechy objektu Smetanova 2, Šluknov, a to ve výši 35.000 Kč.

Usnesení č. 54/06R/2019: Rada města Šluknov rozhodla o uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Šluknov a Milanem a Alenou Černými, trvale Dr. Milady Horákové 960, Šluknov o poskytnutí neinvestiční účelové dotace v rámci Neinvestičního dotačního programu na opravy fasád a střech v roce 2019, a to ve výši 35.000 Kč na účel: oprava střechy objektu Smetanova 2, Šluknov.

7. Odbor vedení města (OVM)

7.1 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování právních služeb

Usnesení č. 55/06R/2019: Rada města Šluknov schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování právních služeb uzavřené dne 28.04.2017, upravující ochranu osobních údajů, mezi městem Šluknov a KVB advokátní kanceláří, s. r. o., Teplého 2786, 530 02 Pardubice, IČ 01460412 dle předloženého návrhu.

7.2       Zahraniční služební cesty do SRN

Usnesení č. 56/06R/2019: Rada města Šluknov schvaluje zahraniční služební cestu starostky města Mgr. Evy Džumanové, na oslavu „25. výročí spojení obcí Sohland" v Sohlandu, do Spolkové republiky Německo dne 01.03.2019.

Usnesení č. 57/06R/2019: Rada města Šluknov schvaluje zahraniční služební cestu starostky města Mgr. Evy Džumanové, na jednání monitorovacího výboru Euroregionu Nisa do Žitavy, do Spolkové republiky Německo dne 19.03.2019.

8. Informace místostarosty

9. Diskuze

Ing. Marek Kopecký, v. r.
místostarosta města

Buďte s námi ve spojení