Informace o přijatých usneseních ze 7. schůze RM dne 20.2.2019

PřílohaPDF

Uveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Informace o přijatých usneseních ze 7. schůze Rady města Šluknov konané dne 20. února 2019 v kanceláři starostky

Program jednání:

1.        Kontrola plnění usnesení

2.        Odbor správy majetku

2.1      Přidělení bytů

2.2      Pozemky

3.         Odbor kultury

3.1      Žádost o dotaci ERN - projekt „Pivní slavnosti Šluknov - Sohland"

3.2      Žádost o dotaci ERN - projekt „Hudba spojuje sousedy"

3.3      Žádost o dotaci na Zámecké slavnosti 2019 - Fond Ústeckého kraje

4.         Odbor rozvoje a životního prostředí

4.1     Podání žádosti o dotaci v roce 2019 - Oprava válečného pomníku ve Šluknově postaveného na památku místních občanů padlých v 18. a 19. století

4.2     Smlouva o dílo akci „Oprava plotu MŠ Svojsíkova"

4.3     Smlouva o dílo akci „Dokončení cesty po hrázi Olexova rybníka"

4.4     Smlouva o dílo na akci - PD - Dokončení chodníku v Budišínské ulici, Šluknov

5.         Odbor ekonomický

5.1     Poskytnutí neinvestičních účelových dotací z rozpočtu města na rok 2019

6.         Odbor vedení města

6.1     Kupní smlouva - dřevěný městský znak

6.2     Žádost o udělení souhlasu s použitím znaku a vlajky města pro publikaci - Knihovny Ústeckého kraje v novém miléniu

6.3     Dodatek č. 1 k Dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. DCA-V-1011/2018 ze dne 01.03.2018

6.4     Smlouva o dílo - zhotovení souboru městských a státních symbolů (vlajky, znaky a příslušenství)

7.         Informace starostky

8.         Diskuze

1. Kontrola plnění usnesení

Usnesení č. 1/07R/2019: Rada města Šluknov schvaluje program 7. schůze rady města dne 20.02.2019 dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 2/07R/2019: Rada města Šluknov bere na vědomí zprávu o plnění Usnesení č. 05/06R/2019 a Usnesení č. 06/06R/2019.

2. Odbor správy majetku (OSM)

2.1       Přidělení bytů

Usnesení č. 3/07R/2019: Rada města Šluknov schvaluje uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou od 01.03.2019 do 31.12.2019 na přidělení níže uvedené bytové jednotky v domě č. p. XX, č. b. XX, ul. Rumburská, Šluknov, dle návrhu.

Byt 1+1, č. b. XX, č. p. XX, ul. Rumburská, Šluknov, pro XXX.

2.2 Pozemky

2.2.1 Ukončení  nájemní smlouvy dohodou

Usnesení č. 4/07R/2019: Rada města Šluknov schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 32/NP-2008 dohodou mezi městem Šluknov a XXX, ke dni 28.02.2019, podle  čl. IV, odst. 1, nájemní smlouvy.

2.2.2 Zveřejnění záměru pronájmu pozemku

Usnesení č. 5/07R/2019: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr pronajmout ze svého majetku níže uvedený pozemek.

P. p. č.: 516, katastr: Šluknov

druh pozemku: zahrada, výměra: 951 m2

účel: zahrada, cena: 2,50 Kč/m2/rok

2.2.3 Zveřejnění záměru pronájmu pozemku

Usnesení č. 6/07R/2019: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr pronajmout ze svého majetku níže uvedený pozemek.

P. p. č.: 1320/2, katastr: Císařský

druh pozemku: ostatní plocha, neplodná půda, výměra: 604 m2

účel: zahrada, cena: 2,50 Kč/m2/rok

2.2.4 Pronájem pozemků

Usnesení č. 7/07R/2019: Rada města Šluknov schvaluje pronájem částí níže uvedených pozemků na dobu neurčitou od 21.02.2019 XXX, za cenu 12.000 Kč/rok, za účelem podnikání.

P. p. č.: část 1064, katastr: Rožany

druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra: 80 m2 (celková výměra 513 m2)

P. p. č.: část 237/1, katastr: Rožany

druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 167 m2 (celková výměra 173 m2)

Usnesení č. 8/07R/2019: Rada města Šluknov schvaluje nájemní smlouvu č. 2/NP-2019 dle návrhu.

2.2.5 Pronájem pozemků

Usnesení č. 9/07R/2019: Rada města Šluknov schvaluje pronájem částí níže uvedených pozemků na dobu určitou od 21.02.2019 do 25.06.2019 firmě Martia, a. s., Mezní 2854/4, 400 11 Ústí nad Labem, za cenu 2.750 Kč/období, za účelem dočasné deponie betonových sloupů při rekonstrukci el. vedení.

P. p. č.: část 2361/1, katastr: Šluknov

druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 30 m2

P. p. č.: část 2361/2, katastr: Šluknov

druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 70 m2

2.2.6 Zřízení věcného břemene

Usnesení č. 10/07R/2019: Rada města Šluknov schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě a smlouvu o právu provést stavbu na části p. p. č. 914 - ostatní plocha, ostatní komunikace (cca 30 bm) v k. ú. Šluknov, obec Šluknov, za účelem zřízení, umístění, provozování, opravě a údržbě kanalizační přípojky pro rodinný dům čp. 655, za cenu 20 Kč/bm, nejméně však za 1.000 Kč bez DPH, ve prospěch XXX.

2.2.7 Zřízení věcného břemene

Usnesení č. 11/07R/2019: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IE-12-4004669/VB/02 mezi městem Šluknov a ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV - Podmokly, dle návrhu (Budoucí smlouva o zřízení věcného břemene měla č. IE-12-4004673/005).

2.2.8 Smlouva o úpravě práv a povinností

Usnesení č. 12/07R/2019: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o úpravě vzájemných práv a povinností souvisejících s rekonstrukcí vodního díla pod názvem „DC 049 043 Šluknov, ul. K. H. Máchy - rekonstrukce kanalizace a vodovodu" mezi městem Šluknov a Severočeskou vodárenskou společností, a. s., IČ 49099469, Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, dle návrhu.

3. Odbor kultury (OK)

3.1 Žádost o dotaci ERN - projekt „Pivní slavnosti Šluknov - Sohland"

Usnesení č. 13/07R/2019: Rada města Šluknov schvaluje podání žádosti o dotaci k Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa,  IČ 00832227, se sídlem U Jezu 525/4, 460 01 Liberec, zastoupený p. Bc. Martinem Půtou, předsedou Euroregionu Nisa, v rámci společného fondu malých projektů, na projekt „Pivní slavnosti Šluknov-Sohland".

3.2 Žádost o dotaci ERN - projekt „Hudba spojuje sousedy"

Usnesení č. 14/07R/2019: Rada města Šluknov schvaluje podání žádosti o dotaci k Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa,  IČ 00832227, se sídlem U Jezu 525/4, 460 01 Liberec, zastoupený p. Bc. Martinem Půtou, předsedou Euroregionu Nisa, v rámci společného fondu malých projektů, na projekt „Hudba spojuje sousedy".

3.3 Žádost o dotaci na Zámecké slavnosti 2019 - Fond Ústeckého kraje

Usnesení č. 15/07R/2019: Rada města Šluknov schvaluje podání žádosti o dotaci ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje, se sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem na pořádání akce „Zámecké slavnosti 2019", v rámci individuální dotace z Fondu Ústeckého kraje.

4. Odbor rozvoje a životního prostředí (ORŽP)

4.1 Podání žádosti o dotaci v roce 2019 - Oprava válečného pomníku ve Šluknově postaveného na památku místních občanů padlých v 18. a 19. století

Usnesení č. 16/07R/2019: Rada města Šluknov schvaluje podání žádosti o podporu a investiční záměr k realizaci akce z Programu Ministerstva obrany Zachování a obnova historických hodnot I pro projekt „Oprava válečného pomníku ve Šluknově postaveného na památku místních občanů padlých v 18. a 19. století", dle předloženého návrhu.

4.2 Smlouva o dílo akci „Oprava plotu MŠ Svojsíkova"

Usnesení č. 17/07R/2019: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o dílo č. ORŽP 8/2019 na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Oprava plotu MŠ Svojsíkova" mezi městem Šluknov a firmou Technické služby Šluknov, spol s r. o., sídlem Císařský 378, 407 77 Šluknov, IČ 25410539 za cenu ve výši 149.266 Kč bez DPH, dle předloženého návrhu.

4.3 Smlouva o dílo akci „Dokončení cesty po hrázi Olexova rybníka"

Usnesení č. 18/07R/2019: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o dílo č. ORŽP 9/2019 na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Dokončení cesty po hrázi Olexova rybníka" mezi městem Šluknov a firmou Technické služby Šluknov, spol s r. o., sídlem Císařský 378, 407 77 Šluknov, IČ 25410539 za cenu ve výši 225.769,71 Kč bez DPH, dle předloženého návrhu.

4.4 Smlouva o dílo na akci - PD - Dokončení chodníku v Budišínské ulici, Šluknov

Usnesení č. 19/07R/2019: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o dílo č. ORŽP 10/2019 mezi městem Šluknov a Ing. arch. Jiřím Kňákalem, Okrouhlá 70, 473 01 Okrouhlá, IČ 156 71 712, na realizaci zakázky na akci „PD - Dokončení chodníku v Budišínské ulici, Šluknov", za cenu 199.000 Kč bez DPH, dle předloženého návrhu.

 

5. Odbor ekonomický (OE)

5.1 Poskytnutí neinvestičních účelových dotací z rozpočtu města na rok 2019

Usnesení č. 20/07R/2019: Rada města Šluknov projednala žádosti o dotace a provedla jejich hodnocení v souladu s vyhlášeným Programem pro poskytování neinvestičních účelových dotací z rozpočtu města Šluknov na rok 2019.

Usnesení č. 21/07R/2019: Rada města Šluknov projednala žádost a rozhodla o poskytnutí neinvestiční účelové dotace 12. přední hlídce Royal Rangers Rumburk se sídlem Lesní 1357/4, Rumburk, IČ 68454970 z rozpočtu města Šluknov na rok 2019 ve výši 2.000 Kč.

Usnesení č. 22/07R/2019: Rada města Šluknov projednala a rozhodla o uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Šluknov a 12. přední hlídkou Royal Rangers Rumburk se sídlem Lesní 1357/4, Rumburk, IČ 68454970 o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu města Šluknov na rok 2018, a to ve výši 2.000 Kč na účel: Šachy Šluknov 2019.

Usnesení č. 23/07R/2019: Rada města Šluknov projednala žádost a rozhodla o poskytnutí neinvestiční účelové dotace Centru LIRA, z. ú., se sídlem Matoušova 406/20, Liberec, IČ 28731191 z rozpočtu města Šluknov na rok 2019 ve výši 2.000 Kč.

Usnesení č. 24/07R/2019: Rada města Šluknov projednala a rozhodla o uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Šluknov a Centrem LIRA, z. ú., se sídlem Matoušova 406/20, Liberec, IČ 28731191 o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu města Šluknov na rok 2019, a to ve výši 2.000 Kč na účel: Služby raná péče.

Usnesení č. 25/07R/2019: Rada města Šluknov projednala žádost a rozhodla o poskytnutí neinvestiční účelové dotace Českému kynologickému svazu ZKO Císařský u Šluknova - 467, se sídlem Císařský 340, Šluknov, IČ 64676960 z rozpočtu města Šluknov na rok 2019 ve výši 3.000 Kč.

Usnesení č. 26/07R/2019: Rada města Šluknov projednala a rozhodla o uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Šluknov a Českým kynologickým svazem ZKO Císařský u Šluknova - 467, se sídlem Císařský 340, Šluknov, IČ 64676960 o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu města Šluknov na rok 2019, a to ve výši 3.000 Kč na účel: Celoroční činnost.

Usnesení č. 27/07R/2019: Rada města Šluknov projednala žádost a rozhodla o poskytnutí neinvestiční účelové dotace Českému rybářskému svazu, z. s., místní organizace Šluknov, se sídlem Na hrázi 837, Šluknov, IČ 00482811 z rozpočtu města Šluknov na rok 2019 ve výši 25.000 Kč.

Usnesení č. 28/07R/2019: Rada města Šluknov projednala a rozhodla o uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Šluknov a Českým rybářským svazem, z. s., místní organizace Šluknov, se sídlem Na hrázi 837, Šluknov, IČ 00482811 o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu města Šluknov na rok 2019, a to ve výši 25.000 Kč na účel: Činnost dětí a mládeže rybářského kroužku.

Usnesení č. 29/07R/2019: Rada města Šluknov projednala žádost a rozhodla o poskytnutí neinvestiční účelové dotace Ivanu Gatta, se sídlem T. G. Masaryka 570, Šluknov, IČ 86800795 z rozpočtu města Šluknov na rok 2019 ve výši 10.000 Kč.

Usnesení č. 30/07R/2019: Rada města Šluknov projednala a rozhodla o uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Šluknov a Ivanem Gatta, se sídlem T. G. Masaryka 570, Šluknov, IČ 86800795 o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu města Šluknov na rok 2019, a to ve výši 10.000 Kč na účel: Sportovní činnost.

Usnesení č. 31/07R/2019: Rada města Šluknov projednala žádost a rozhodla o poskytnutí neinvestiční účelové dotace Hokejovému klubu Arnošt Šluknov, se sídlem Riegrova 488, Šluknov, IČ 66105790 z rozpočtu města Šluknov na rok 2019 ve výši 15.000 Kč.

Usnesení č. 32/07R/2019: Rada města Šluknov projednala a rozhodla o uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Šluknov a Hokejovým klubem Arnošt Šluknov, se sídlem Riegrova 488, Šluknov, IČ 66105790 o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu města Šluknov na rok 2019 a to ve výši 15.000 Kč na účel: Činnost hokejového oddílu.

Usnesení č. 33/07R/2019: Rada města Šluknov projednala žádost a rozhodla neposkytnout neinvestiční účelovou dotaci Junáku-český skaut, středisko Seveřan Šluknov, z. s., se sídlem Karlova, Šluknov, IČ 49888382 z rozpočtu města Šluknov na rok 2019.

Usnesení č. 34/07R/2019: Rada města Šluknov projednala žádost a rozhodla o poskytnutí neinvestiční účelové dotace Klubu cyklistiky Krásná Lípa, z. s., se sídlem Smetanova 1003/22, Krásná Lípa, IČ 26518554 z rozpočtu města Šluknov na rok 2019 ve výši 4.000 Kč.

Usnesení č. 35/07R/2019: Rada města Šluknov projednala a rozhodla o uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Šluknov a Klubem cyklistiky Krásná Lípa, z. s., se sídlem Smetanova 1003/22, Krásná Lípa, IČ 26518554 o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu města Šluknov na rok 2019, a to ve výši 4.000 Kč na účel: Tour de Feminin - O cenu Českého Švýcarska.

Usnesení č. 36/07R/2019: Rada města Šluknov projednala žádost a navrhuje Zastupitelstvu města Šluknov poskytnout neinvestiční účelovou KČT, odbor Šluknov, se sídlem Dr. Milady Horákové 200, Šluknov, IČ 22754601 z rozpočtu města Šluknov na rok 2019 ve výši 10.000 Kč.

Usnesení č. 37/07R/2019: Rada města Šluknov projednala žádost a rozhodla o poskytnutí neinvestiční účelové dotace Kormidlu Šluknov, o. p. s., se sídlem Na příkopě 130, Šluknov, IČ 22881476 z rozpočtu města Šluknov na rok 2019 ve výši 10.000 Kč.

Usnesení č. 38/07R/2019: Rada města Šluknov projednala a rozhodla o uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Šluknov a Kormidlem Šluknov, o.p.s., se sídlem Na příkopě 130, Šluknov, IČ 22881476 o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu města Šluknov na rok 2019, a to ve výši 10.000 Kč na účel celoroční činnost.

Usnesení č. 39/07R/2019: Rada města Šluknov projednala žádost a navrhuje Zastupitelstvu města Šluknov poskytnout neinvestiční účelovou dotaci Kostce Krásná Lípa, p. o., se sídlem Masarykova 1094/4, Krásná Lípa, IČ 75139090 z rozpočtu města Šluknov na rok 2019 ve výši 5.000 Kč.

Usnesení č. 40/07R/2019: Rada města Šluknov projednala žádost a navrhuje Zastupitelstvu města Šluknov poskytnout neinvestiční účelovou dotaci Kruhu přátel vážné hudby, z. s. se sídlem Císařský 11, 407 77 Šluknov, IČ 68975180 z rozpočtu města Šluknov na rok 2019 ve výši 44.000 Kč.

Usnesení č. 41/07R/2019: Rada města Šluknov projednala žádost a rozhodla o poskytnutí neinvestiční účelové dotace Marcele Poláčkové, s adresou trvalého pobytu Císařský 41, Šluknov, datum narození 13.02.1970 z rozpočtu města Šluknov na rok 2019 ve výši 7.000 Kč.

Usnesení č. 42/07R/2019: Rada města Šluknov projednala a rozhodla o uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Šluknov a Marcelou Poláčkovou, s adresou trvalého pobytu Císařský 41, Šluknov, datum narození 13.02.1970 o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu města Šluknov na rok 2019, a to ve výši 7.000 Kč na účel: Činnost mažoretek.

Usnesení č. 43/07R/2019: Rada města Šluknov projednala žádost a rozhodla o poskytnutí neinvestiční účelové dotace Miroslavu Traxlerovi, s adresou trvalého pobytu Císařský 28, Šluknov, datum narození 25.09.1950 z rozpočtu města Šluknov na rok 2019 ve výši 8.000 Kč.

Usnesení č. 44/07R/2019: Rada města Šluknov projednala a rozhodla o uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Šluknov a Miroslavem Traxlerem, s adresou trvalého pobytu Císařský 28, Šluknov, datum narození 25.9.1950 o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu města Šluknov na rok 2019, a to ve výši 8.000 Kč na účel: Činnost Mykologického spolku Šluknov.

Usnesení č. 45/07R/2019: Rada města Šluknov projednala žádost a navrhuje Zastupitelstvu města Šluknov poskytnout neinvestiční účelovou dotaci Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Děčín, místní skupina Šluknov se sídlem Císařský 200, Šluknov, IČ: 00426067 z rozpočtu města Šluknov na rok 2019 ve výši 40.000 Kč.

Usnesení č. 46/07R/2019: Rada města Šluknov projednala žádost a rozhodla o poskytnutí neinvestiční účelové dotace SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Království, se sídlem Království 221, Šluknov, IČ 66102278 z rozpočtu města Šluknov na rok 2019 ve výši 35.000 Kč.

Usnesení č. 47/07R/2019: Rada města Šluknov projednala a rozhodla o uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Šluknov a SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Království, se sídlem Království 221, Šluknov, IČ 66102278 o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu města Šluknov na rok 2019, a to ve výši 35.000 Kč na účel: Celoroční činnost.

Usnesení č. 48/07R/2019: Rada města Šluknov projednala žádost a navrhuje Zastupitelstvu města Šluknov poskytnout neinvestiční účelovou dotaci SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Šluknov, se sídlem Budišínská 840, Šluknov, IČ 66102375 z rozpočtu města Šluknov na rok 2019 ve výši 45.000 Kč.

Usnesení č. 49/07R/2019: Rada města Šluknov projednala žádost a rozhodla o poskytnutí neinvestiční účelové dotace Schrödingerově institutu Varnsdorf - středisko volného času pro Šluknovský výběžek, se sídlem Střelecká 1800, Varnsdorf, IČ 71341510 z rozpočtu města Šluknov na rok 2019 ve výši 10.000 Kč.

Usnesení č. 50/07R/2019: Rada města Šluknov projednala a rozhodla o uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Šluknov a Schrödingerovým institutem Varnsdorf - středisko volného času pro Šluknovský výběžek, se sídlem Střelecká 1800, Varnsdorf, IČ 71341510 o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu města Šluknov na rok 2019, a to ve výši 10.000 Kč na účel: Letní tábor MASCH 2019, Šluknovský správňák.

Usnesení č. 51/07R/2019: Rada města Šluknov projednala žádost a navrhuje Zastupitelstvu města Šluknov poskytnout neinvestiční účelovou dotaci SK Plaston Šluknov, z. s., se sídlem Žižkova 1051, Šluknov, IČ 64707571 z rozpočtu města Šluknov na rok 2019 ve výši 430.000 Kč.

Usnesení č. 52/07R/2019: Rada města Šluknov projednala žádost a rozhodla o poskytnutí neinvestiční účelové dotace SK Viktorii, z. s., se sídlem Březinova 951/12, Jiříkov, Starý Jiříkov,  IČ 27049752 z rozpočtu města Šluknov na rok 2019 ve výši 10.000 Kč.

Usnesení č. 53/07R/2019: Rada města Šluknov projednala a rozhodla o uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Šluknov a SK Viktorii, z. s., se sídlem Březinova 951/12, Jiříkov, Starý Jiříkov, IČ 27049752 o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu města Šluknov na rok 2019, a to ve výši 10.000 Kč na účel: Sportujeme pro radost 2019.

Usnesení č. 54/07R/2019: Rada města Šluknov projednala žádost a rozhodla o poskytnutí neinvestiční účelové dotace Speciální základní škole a Praktické škole, Šluknov, Tyršova 710, příspěvková organizace, se sídlem Tyršova 710, Šluknov, IČ 65082478 z rozpočtu města Šluknov na rok 2019 ve výši 3.000 Kč.

Usnesení č. 55/07R/2019: Rada města Šluknov projednala a rozhodla o uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Šluknov a Speciální základní školou a Praktickou školou, Šluknov, Tyršova 710, příspěvková organizace, se sídlem Tyršova 710, Šluknov, IČ 65082478 o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu města Šluknov na rok 2019, a to ve výši 3.000 Kč na účel: Okresní turnaj žáků speciálních základních škol.

Usnesení č. 56/07R/2019: Rada města Šluknov projednala žádost a rozhodla o poskytnutí neinvestiční účelové dotace Spolku Němců a přátel německé kultury v ČR se sídlem Vocelova 602/3, Praha 2, Vinohrady, IČ 00006009 z rozpočtu města Šluknov na rok 2019 ve výši 11.000 Kč.

Usnesení č. 57/07R/2019: Rada města Šluknov projednala a rozhodla o uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Šluknov a Spolkem Němců a přátel německé kultury v ČR, se sídlem Vocelova 602/3, Praha 2, Vinohrady, IČ 00006009 o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu města Šluknov na rok 2019, a to ve výši 11.000 Kč na účel: Činnost v roce 2019.

Usnesení č. 58/07R/2019: Rada města Šluknov projednala žádost a rozhodla neposkytnout neinvestiční účelovou dotaci Spolku přátel motocrossu pro rozvoj mládeže Šluknov, se sídlem Lužická 662, Šluknov, IČ 22687297 z rozpočtu města Šluknov na rok 2019.

Usnesení č. 59/07R/2019: Rada města Šluknov projednala žádost a rozhodla o poskytnutí neinvestiční účelové dotace Spolku radost dětem Šluknov, se sídlem Rumburská 717, Šluknov, IČ 22871918 z rozpočtu města Šluknov na rok 2019 ve výši 25.000 Kč.

Usnesení č. 60/07R/2019: Rada města Šluknov projednala a rozhodla o uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Šluknov a Spolkem radost dětem Šluknov, se sídlem Rumburská 717, Šluknov, IČ 22871918 o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu města Šluknov na rok 2019, a to ve výši 25.000 Kč na účel: Celoroční činnost dětí a mládeže.

Usnesení č. 61/07R/2019: Rada města Šluknov projednala žádost a rozhodla o poskytnutí neinvestiční účelové dotace Spolku SEVEŘAN se sídlem T. G. Masaryka 321, Šluknov, IČ 68455127 z rozpočtu města Šluknov na rok 2019 ve výši 40.000 Kč.

Usnesení č. 62/07R/2019: Rada města Šluknov projednala a rozhodla o uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Šluknov a Spolkem SEVEŘAN, se sídlem T. G. Masaryka 321, Šluknov, IČ 68455127 o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu města Šluknov na rok 2019, a to ve výši 40.000 Kč na účel: Loutková představení pro veřejnost.

Usnesení č. 63/07R/2019: Rada města Šluknov projednala žádost a rozhodla o poskytnutí neinvestiční účelové dotace Šluknovskému Království, z. s., se sídlem Království 471, Šluknov, IČ 26678373 z rozpočtu města Šluknov na rok 2019 ve výši 10.000 Kč.

Usnesení č. 64/07R/2019: Rada města Šluknov projednala a rozhodla o uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Šluknov a Šluknovským Královstvím, z. s. se sídlem Království 471, Šluknov, IČ 26678373 o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu města Šluknov na rok 2019, a to ve výši 10.000 Kč na účel: Celoroční činnost.

Usnesení č. 65/07R/2019: Rada města Šluknov projednala žádost a rozhodla o poskytnutí neinvestiční účelové dotace Svazu tělesně postižených v České republice, z. s., místní organizace Šluknov, se sídlem Lužická 1093, Šluknov, IČ 72753625 z rozpočtu města Šluknov na rok 2019 ve výši 40.000 Kč.

Usnesení č. 66/07R/2019: Rada města Šluknov projednala a rozhodla o uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Šluknov a Svazem tělesně postižených v České republice, z. s. místní organizace Šluknov, se sídlem Lužická 1093, Šluknov, IČ 72753625 o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu města Šluknov na rok 2019, a to ve výši 40.000 Kč na účel: Celoroční činnost.

Usnesení č. 67/07R/2019: Rada města Šluknov projednala žádost a rozhodla o poskytnutí neinvestiční účelové dotace Teen Challenge International ČR, středisku Šluknov, se sídlem Na Bendovce 103/24, Praha 8, Bohnice, IČ 68402686 z rozpočtu města Šluknov na rok 2019 ve výši 40.000 Kč.

Usnesení č. 68/07R/2019: Rada města Šluknov projednala a rozhodla o uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Šluknov a Teen Challenge International ČR, středisko Šluknov, se sídlem Na Bendovce 103/24, Praha 8, Bohnice, IČ 68402686 o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu města Šluknov na rok 2019, a to ve výši 40.000 Kč na účel: Dětské centrum Klokan.

Usnesení č. 69/07R/2019: Rada města Šluknov projednala žádost a rozhodla o poskytnutí neinvestiční účelové dotace „Veteranklubu Sever z. s." se sídlem Vilémov 222, Vilémov u Šluknova, IČ 22841962 z rozpočtu města Šluknov na rok 2019 ve výši 3.000 Kč.

Usnesení č. 70/07R/2019: Rada města Šluknov projednala a rozhodla o uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Šluknov a „Veteranklubem Sever z. s.", se sídlem Vilémov 222, Vilémov u Šluknova, IČ 22841962 o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu města Šluknov na rok 2019, a to ve výši 3.000 Kč na účel: Veteránem Severem 2019.

Usnesení č. 71/07R/2019: Rada města Šluknov projednala žádost a rozhodla o poskytnutí neinvestiční účelové dotace WHITE LIGHT I, z. ú., se sídlem Pražská 166/47, Ústí nad Labem - město, Vaňov, IČ 64676803 z rozpočtu města Šluknov na rok 2019 ve výši 10.000 Kč.

Usnesení č. 72/07R/2019: Rada města Šluknov projednala a rozhodla o uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Šluknov a WHITE LIGHT I, z. ú., se sídlem Pražská 166/47, Ústí nad Labem - město, Vaňov, IČ 64676803 o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu města Šluknov na rok 2019, a to ve výši 10.000 Kč na účel: Terénní program WHITE LIGHT I. Šluknovsko.

Usnesení č. 73/07R/2019: Rada města Šluknov projednala žádost a rozhodla o poskytnutí neinvestiční účelové dotace Romaně Wiesnerové, s adresou trvalého pobytu Svojsíkova 944, Šluknov, datum narození 12.11.2000 z rozpočtu města Šluknov na rok 2019 ve výši 3.000 Kč.

Usnesení č. 74/07R/2019: Rada města Šluknov projednala a rozhodla o uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Šluknov a Romanou Wiesnerovou, s adresou trvalého pobytu Svojsíkova 944, Šluknov a datem narození 12.11.2000 o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu města Šluknov na rok 2019, a to ve výši 3.000 Kč na účel: Celoroční činnost mažoretek Bezinek.

6. Odbor vedení města (OVM)

6.1 Kupní smlouva - dřevěný městský znak

Usnesení č. 75/07R/2019: Rada města Šluknov projednala a schvaluje Kupní smlouvu dle ust. § 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů mezi městem Šluknov (kupující) a XXX na koupi movité věci - historického dřevěného městského znaku města Šluknov (výška 80 cm, šířka 60 cm, autor: J. Podzemný) za smluvní cenu ve výši 5.000 (cena konečná), dle předloženého návrhu.

6.2 Žádost o udělení souhlasu s použitím znaku a vlajky města pro publikaci - Knihovny Ústeckého kraje v novém miléniu

Usnesení č. 76/07R/2019: Rada města Šluknov na základě žádosti uděluje podle § 34a odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů souhlas k jednorázovému a bezplatnému použití znaku města Šluknov a dále i souhlas s použitím vlajky města Šluknov Severočeské vědecké knihovně v Ústí nad Labem pro účely publikace „Knihovny Ústeckého kraje v novém miléniu".

6.3       Dodatek č. 1 k Dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. DCA-V-1011/2018 ze dne 01.03.2018

Usnesení č. 77/07R/2019: Rada města Šluknov schvaluje Dodatek č. 1 k Dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci VPP a poskytnutí příspěvku č. DCA-V-1011/2018 mezi městem Šluknov a Úřadem práce ČR, se sídlem Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7, IČ 72496991, kterou se na prodlužuje doba platnosti dohody pro jedno pracovní místo (uklízeč veřejných prostranství) o tři měsíce, tj. do 31.05.2019 s výší mzdového příspěvku na 1 zaměstnance 15.000 Kč měsíčně, dle návrhu.

6.4       Smlouva o dílo - zhotovení souboru městských a státních symbolů (vlajky, znaky a příslušenství)

Usnesení č. 78/07R/2019: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o o dílo na zhotovení souboru  městských a státních symbolů (vlajky, znaky a příslušenství) mezi městem Šluknov (zadavatel) a společností Velebný & Fam, s. r. o., J. Nygrína 334, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČ 25960709, za cenu 146.758 Kč vč. 21 % DPH, dle předloženého návrhu.

7. Informace starostky

8. Diskuze

 

Mgr. Eva Džumanová
starostka města

Buďte s námi ve spojení