Územní studie pro rozvojovou lokalitu „Jihozápad“, Šluknov

I.      Základní údaje

a)         Vymezení řešeného území

Řešeným územím je rozvojová plocha „Jihozápad", která se nachází při jihozápadní hranici zastavěného území k.ú. Šluknov a navazuje na stávající plochy bydlení v rodinných domech a vilách a VŘ7 pak na stávající nevyužívaný areál CEPOL (výrobní plocha). Řešené území je značně rozlehlé (16,4 ha) a uzavírá (doplňuje) jihozápadní hranici zastavitelného území obce Šluknov. Převážně se jedná o klidovou část obce.

Stávající rybník Zezulák (uvnitř řešeného území) s přítokovým náhonem zůstane ve stávajícím stavu, územní studie bude řešit Plochy veřejné a ochranné zeleně Z7 (0,42 ha) jako parkové úpravy kolem rybníka.

b)        Důvody pro pořízení územní studie a stanovení hlavních cílů rozvoje území

Důvodem pořízení územní studie (dále jen „ÚS") pro rozvojovou lokalitu „Jihozápad", Šluknov  je prověření rozvojových možností podrobnějším územně plánovacím podkladem a prověření aktuálního stavu základních podmínek využití tohoto rozvojového území. Požadavek na zpracování této ÚS byl zanesen do schváleného ÚP Šluknov.

Odbor rozvoje a ŽP MěÚ Šluknov, jako pořizovatel územně plánovací dokumentace ve smyslu § 6 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění, dále jen "stavební zákon", za použití § 30 stavebního zákona zadal zpracování ÚS pro rozvojovou lokalitu „Jihozápad" Šluknov.

Zpracovatel územní studie firma CTN -Info s.r.o., Děčín 2, Horská 14 s architektem Ing. arch. Alešem Höllem, č. autorizace ČKA 02 212, připravily vyhotovení  variant územní studie, které pořizovatel prozkoumal a průběžně se zpracovatelem konzultoval a zpřesňoval s ohledem na budoucí etapovost výstavby a rozparcelování ploch pro výstavbu inženýrských sítí a rodinných domů v řešeném území.

Doplněný návrh odbor rozvoje a ŽP MěÚ Šluknov předložil Zastupitelstvu města Šluknov na 24. zasedání Zastupitelstva města Šluknov dne 18.09.2013, kdy zastupitelstvo přijalo následující usnesení: Usnesení č. 07/24Z/2014: Zastupitelstvo města Šluknov vyslovuje souhlas s Územní studií pro rozvojovou lokalitu „Jihozápad", Šluknov zpracovanou firmou CNT - Info s. r. o., Horská 14, 405 02 Děčín, v předloženém znění.

Odbor rozvoje a ŽP MěÚ Šluknov, jako pořizovatel schválil předloženou vypracovanou územní studii a její využití pro rozhodování v území.

srpen  2014
Odbor rozvoje a ŽP MěÚ Šluknov - orgán územního plánování

Soubory ke stažení

clanky10630/d_01_situace_sirsich_vztahu.pdf4,24 MBD 01 Situace širších vztahůVloženo: 11. 05. 2018, 18:46h
clanky10630/d_02_vykres_funkcniho_vyuziti.pdf8,42 MBD 02 Výkres funkčního využitíVloženo: 11. 05. 2018, 18:46h
clanky10630/d_03_celkova_situace_reseni.pdf2,32 MBD 03 Celková situace řešeníVloženo: 11. 05. 2018, 18:46h
clanky10630/d_04_dopravni_reseni.pdf629 kBD 04 Dopravní řešeníVloženo: 11. 05. 2018, 18:46h
clanky10630/d_05_technicke_vybaveni.pdf807 kBD 05 Technické vybaveníVloženo: 11. 05. 2018, 18:46h
clanky10630/d_06_regulacni_vykres.pdf837 kBD 06 Regulační výkresVloženo: 11. 05. 2018, 18:46h
clanky10630/d_07_vykres_vlastnickych_vztahu.pdf376 kBD 07 Výkres vlastnických vztahůVloženo: 11. 05. 2018, 18:46h
clanky10630/textova_zprava.pdf471 kBTextová zprávaVloženo: 11. 05. 2018, 18:46h
clanky10630/schvaleni_us_jihozapad,_sluknov_sign.pdf163 kBSchválení Územní studie pro rozvojovou lokalitu „Jihozápad“, ŠluknovVloženo: 11. 05. 2018, 18:46h

Buďte s námi ve spojení