Územní plánování - možnost pořízení Změny č. 2 ÚP Šluknov

Město Šluknov má zpracovaný územní plán města, a to platným zněním 1. Změny Územního plánu Šluknov (dále jen ÚP Šluknov).
Odbor rozvoje a ŽP MěÚ Šluknov, jako pořizovatel ÚP Šluknov, obdržel několik žádostí o změnu ÚP Šluknov.

Současná situace má několik aspektů, které je nutné zvážit a prověřit:

  1. návrhové plochy pro další výstavbu a využití území ještě nejsou naplněny;
  2. od účinnosti poslední aktualizace ÚP Šluknov neuplynuly ani 3 roky, přičemž Zpráva o uplatňování ÚP, která prověřuje aktuálnost schváleného ÚP, se vyhotovuje po 4 letech;
  3. město Šluknov s ohledem na výše uvedené aspekty s potřebou nového ÚP v rozpočtu nepočítá a v roce 2021 finance na zpracování a pořízení změny ÚP Šluknov nemá.

 

Z výše uvedeného výčtu je zřejmé, že případná změna ÚP Šluknov není ze strany města finančně možná. V případě, že Zastupitelstvo města rozhodne o schválení prověření podaných žádostí o změny ÚP Šluknov, lze dovodit, že ceny za zpracování těchto požadavků (práce odpovědného architekta, který má autorizaci pro zpracování ÚP) bude hrazena ze strany žadatelů o změnu ÚP Šluknov, v souladu s příslušnými ustanoveními stavebního zákona. Práce pořizovatele – Odboru rozvoje a ŽP MěÚ Šluknov pak jde na vrub města Šluknov. Jedná se celý proces pořízení změny ÚP – zpracování zadání změny, včetně požadavků na její vypracování, projednání návrhu s dotčenými orgány i veřejností, prověření aktuálnosti s Politikou územního rozvoje ČR i se Zásadami územního rozvoje ÚK a vydání schválené změny v platném znění.

 

Vzhledem ke skutečnosti, že v případě realizace pořízení Změny č. 2 ÚP Šluknov můžeme počítat s jejím schválením a účinností v roce 2022, tak další prověření aktuálnosti této změny připadne na rok 2026, a lze tak počítat s dalším schválením a využitelnosti změněného ÚP až od roku 2027.

 

Pokud tedy má kdokoliv nyní zájem na provedení změny územního plánu s aktuálním záměrem, je vhodné nečekat a o případnou změnu požádat již nyní. V opačném případě by byl Váš případný stavební záměr využitelný na změně v ÚP až za 6 let.  

 

V případě, že máte zájem o změnu ÚP Šluknov v co nejbližším termínu, podejte prosím žádost – Návrh na pořízení změny Úp Šluknov, která je ke stažení na webu města Šluknov, v sekci úřad/Formuláře a tiskopisy: navrh_na_porizeni_zmeny_uzemniho_planu_mesta_sluknov_novy.pdf (pdf s možností vyplnění). Svůj případný záměr můžete projednat i s pořizovatelem, a to v úředních hodinách MěÚ Šluknov.

S ohledem na nutnost projednání schválených žádostí prosím o podání případných žádostí o změnu ÚP do 02. 04. 2021.

Buďte s námi ve spojení