Jednací řád zastupitelstva města Šluknov

PřílohaPDF

Zastupitelstvo města Šluknov na základě usnesení č. 3/08Z/2020 z 8. zasedání ZM ze dne 14.05.2020 vydává ve smyslu § 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o obcích) tento jednací řád.

Čl. 1

Úvodní ustanovení

 1. Jednací řád zastupitelstva města upravuje zásady a způsob přípravy, svolávání, jednání, usnášení zastupitelstva města a vyhotovení zápisu ze zasedání zastupitelstva města.
 2. O otázkách neupravených tímto jednacím řádem rozhoduje zastupitelstvo města v souladu se zákonem o obcích. Není-li otázka upravena zákonem o obcích, rozhoduje zastupitelstvo města v jeho mezích.
 3. Hovoří-li se o „občanu“ ve spojení s právem vyjadřovat svá stanoviska k projednávaným věcem, zejména k návrhu rozpočtu města a k závěrečnému účtu města za uplynulý kalendářní rok, má se tím na mysli:
  1. fyzická osoba, státní občan České republiky, hlášená ve městě k trvalému pobytu, která dosáhla věku 18 let;
  2. fyzická osoba, která vlastní na území města nemovitost a dosáhla věku 18 let;
  3. fyzická osoba, cizí státní občan, hlášená ve městě k trvalém pobytu a dosáhla věku 18 let, avšak jen pokud tak stanoví vyhlášená mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána.

Čl. 2

Zastupitelstvo města

Zastupitelstvo města je složeno z členů zastupitelstva právoplatně zvolených ve volbách do zastupitelstev obcí v počtu 15 členů.

Čl. 3

Svolání a příprava zasedání zastupitelstva města

 1. Přípravu zasedání zastupitelstva města zabezpečuje starosta spolu s místostarostou a městským úřadem. Zasedání zastupitelstva města svolává starosta postupem dle § 92 zákona o obcích.
 2. Pozvánka na zasedání zastupitelstva města je členům zastupitelstva města zaslána v elektronické podobě e-mailem nejméně 7 dní před jeho konáním. Pozvánka obsahuje místo, dobu a navržený program zasedání. Spolu s pozvánkou jsou zpravidla zaslány v elektronické podobě materiály k navrženému programu zasedání. Informaci o místě, době a navrženém programu připravovaného zasedání zveřejní městský úřad na úřední desce alespoň 7 dní před tímto zasedáním.
 3. Člen zastupitelstva města omlouvá svou nepřítomnost na zasedání zastupitelstva města u starosty.
 4. Předkládané materiály musí být zpracovány tak, aby umožnily členům zastupitelstva města komplexně posoudit problematiku a přijmout účinná opatření. Příslušný odbor MěÚ na požádání zodpoví členům zastupitelstva města případné dotazy, a to osobně na pracovišti, telefonicky nebo e-mailem (tím není dotčeno ustanovení § 82 zákona o obcích).
 5. Materiály pro zasedání zastupitelstva města obsahují:
 1. název materiálu;
 2. důvodovou zprávu;
 3. návrh usnesení.
 1. Důvodová zpráva obsahuje zpravidla:
 1. zhodnocení dosavadního stavu;
 2. odůvodnění navrhovaných opatření;
 3. ekonomický dopad na rozpočet města.

Čl. 4

Zasedání zastupitelstva města

 1. Zasedání zastupitelstva města řídí starosta (dále „předsedající“), neurčí-li zastupitelstvo města jinak.
 2. Předsedající nejprve konstatuje schopnost usnášení se zasedání zastupitelstva města.
 3. Zastupitelstvo města nejprve hlasuje o navrženém programu zasedání. Pokud byly uplatněny pozměňující návrhy programu zasedání, dá předsedající hlasovat nejprve o těchto změnách a poté o programu jako celku.
 4. Předsedající jmenuje z přítomných členů zastupitelstva města ověřovatele zápisu ze zasedání zastupitelstva (nejméně dva).
 5. Body programu zasedání zastupitelstva uvede zpravidla stručným úvodním slovem předkladatel, případně předsedající.
 6. Do diskuse ke každému bodu programu zasedání zastupitelstva se přihlašují členové zastupitelstva města, přizvaní hosté nebo občané zvednutím ruky. Pořadí určuje a slovo uděluje předsedající, přičemž přednost mají členové zastupitelstva města.
 7. Zastupitelstvo města může rozhodnout na návrh předsedajícího o omezujících opatřeních, jako jsou délka nebo četnost vystoupení k jednotlivým bodům programu. Diskuse musí být věcná k projednávanému bodu programu zasedání. Předsedající může odebrat diskutujícímu slovo, pokud jeho příspěvek nebude souviset s projednávaným bodem programu.
 8. Nikdo nesmí rušit průběh zasedání zastupitelstva města, předsedající může rušitele zasedání vykázat ze zasedací síně. Předsedající může též přerušit zasedání do zjednání pořádku.
 9. Zastupitelstvo města hlasuje aklamací (veřejně zdvíháním ruky). Na návrh člena zastupitelstva města může zastupitelstvo města rozhodnout, že hlasování bude tajné. Sčítání hlasů provádí zpravidla předsedající, pokud zastupitelstvo města neurčí jinak.
 10. V případě uplatnění protinávrhu dá předsedající hlasovat nejdříve o tomto protinávrhu. V případě uplatnění více protinávrhů dá předsedající hlasovat o těchto protinávrzích postupně od posledního navrženého. Pokud dojde ke schválení jednoho z protinávrhů, o dalších protinávrzích (resp. původním návrhu) se již nehlasuje.
 11. V případě, že je předložen návrh usnesení v několika variantách, hlasuje zastupitelstvo města nejprve o variantě doporučené předsedajícím.
 12. Jestliže předložený návrh nezískal při hlasování potřebnou většinu hlasů, může se zastupitelstvo města na návrh předsedajícího usnést na dohadovacím řízení. Předsedající v tomto případě vyzve skupiny členů zastupitelstva města, aby jmenovaly po jednom zástupci pro toto řízení, a zasedání zastupitelstva města přeruší. Dohadovacímu řízení předsedá předsedající. Dojde-li k dohodě, která nasvědčuje tomu, že upravený návrh získá potřebnou většinu hlasů, předsedající obnoví přerušené zasedání zastupitelstva města, přednese upravený návrh a dá o něm hlasovat. Předsedající obnoví přerušené zasedání zastupitelstva města i v případě, že nedojde k dohodě. Nezíská-li ani upravený návrh potřebnou většinu, prohlásí předsedající návrh za neschválený.
 13. Průběh zasedání zastupitelstva města je zaznamenáván v písemné podobě zapisovatelkou (pověřený zaměstnanec úřadu, zpravidla sekretářka).
 14. Zasedání zastupitelstva města ukončuje předsedající po vyčerpání bodů programu v okamžiku, kdy se ujistí, že žádný z oprávněných subjektů již nenavrhuje zařazení dalšího bodu programu.

Čl. 5

Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva města

 1. V zápisu ze zasedání zastupitelstva města se uvede:
  1. místo a doba (datum a čas – zahájení a ukončení) zasedání;
  2. počet přítomných členů zastupitelstva města;
  3. jména přítomných a nepřítomných (omluvených a neomluvených) členů zastupitelstva města (přílohou zápisu je prezenční listina);
  4. jméno osoby, která zasedání řídí;
  5. jména ověřovatelů zápisu;
  6. schválený program zasedání;
  7. průběh zasedání;
  8. průběh a výsledek hlasování;
  9. přijatá usnesení;
  10. další skutečnosti, které by se dle rozhodnutí zastupitelstva města měly uvést v zápise;
  11. datum pořízení zápisu.
 2. Zápis ze zasedání zastupitelstva města podepisují starosta, místostarosta a určení ověřovatelé. Poté je uložen na městském úřadě k nahlížení.
 3. Městský úřad vyhotovuje též samostatně výpis z usnesení, který podepisují starosta a místostarosta nebo jiný člen zastupitelstva, který se zúčastnil příslušného zasedání.
 4. O průběhu jednání zastupitelstva se pořizuje zápis, za jehož vyhotovení odpovídá tajemník úřadu nebo jiný pověřený zaměstnanec úřadu. Tajemník, nebo jím pověřený zaměstnanec úřadu, vede také evidenci usnesení (úkolů) z jednotlivých zasedání a soustřeďuje zprávy o jejich plnění.
 5. Zápis se vyhotovuje do 10 dnů po skončení zasedání zastupitelstva a podepisuje jej starosta, místostarosta a určení ověřovatelé. Za pořízený zápis se považuje takový, pod kterým jsou podepsáni starosta, místostarosta a určení ověřovatelé.

 

Článek 6

Závěrečná ustanovení

 1. Tento Jednací řád Zastupitelstva města Šluknov nabývá účinnosti dnem schválení zastupitelstvem města, tzn. 14.05.2020.
 2. Tímto jednacím řádem se ruší Jednací řád Zastupitelstva města Šluknov, schválený dne 12.03.2015.

 

Ing. Marek Kopecký, v. r.                                                           Mgr. Eva Džumanová, v. r.                                místostarosta                                                                                starostka

Buďte s námi ve spojení