Usnesení z 21. zasedání ZM konaného dne 24.5.2018

PřílohaPDF

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Informace o přijatých usneseních z  21. zasedání Zastupitelstva města Šluknov, konaného 24. května 2018 ve velkém sále Šluknovského zámku

Program jednání:

1. Zahájení zasedání

2. Určení ověřovatelů zápisu

3. Schválení programu

4. Projednání celoročního hospodaření města Šluknov a závěrečný účet města Šluknov za rok 2017, Schválení účetní závěrky města Šluknov sestavené k 31.12.2017

5. Informace o plnění rozpočtu města Šluknov za období leden až březen 2018

6. Projednání návrhu rozpočtového opatření č. 3 v roce 2018

7. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro akci „Odkanalizování rodinných domů č. p. 697, č. p. 982, č. p. 981, č. p. 827, novou kanalizační přípojkou vedoucí p. p. č. 1907/3, 2802/1, 28023, 1935, 1908/1, 1936, 1938 v k. ú. Šluknov"

8. Participativní rozpočet

9. Pozemky

  • Prodej pozemků (p. p. č. 651/1, p. p. č. 2822 vše v k. ú. Šluknov, p. p. č. 3085/3, p.p. č. 2626/9,část p. p. č. 3085/1, část p. p. č. 3001/1 vše vk. ú. Království, p.p.č.189/2 vk. ú. Kunratice u Šluknova)
  • Žádost o vrácení kupní ceny při stavbě rodinného domu (p. p. č. 2721/20 vk.ú.Šluknov, p.p.č. 2564/1 vk. ú. Království)
  • Přijetí pozemků darem (p. p. č. 2716/7, p. p. č. 2660/10 a p. p. č. 2657/3 vševk.ú.Království)
  • Převod hřbitova vKrálovství do majetku města (p. p. č. 1963/3 a st. p. č. 348/2 vk.ú. Království)
  • Zveřejnění záměru prodat pozemek (část p. p. č. 2734/1 vk. ú. Císařský)

10. Delegování zástupce města na valnou hromadu Severočeské vodárenské společnosti, a. s.

11. Různé

  • Zpráva o činnosti rady města od minulého zasedání zastupitelstva města
  • Zpráva o činnosti Finančního a Kontrolního výboru

12. Diskuse, připomínky a návrhy členů zastupitelstva města

13. Závěr zasedání

1. Zahájení zasedání

2. Určení ověřovatelů zápisu

Usnesení č. 1/21Z/2018: Zastupitelstvo města Šluknov určuje ověřovateli zápisu z dnešního 21. zasedání p. Bc. Zdeňka Černého a p. Ing. Milana Kořínka.

3. Schválení programu

Usnesení č. 2/21Z/2018: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje program 21. zasedání zastupitelstva města dle návrhu, po jeho doplnění.

4. Projednání celoročního hospodaření města Šluknov a závěrečný účet města Šluknov za rok 2017, Schválení účetní závěrky města Šluknov sestavené k 31.12.2017

Usnesení č. 3/21Z/2018: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a schvaluje celoroční hospodaření a návrh závěrečného účtu města Šluknov za rok 2017, a rozhoduje o vyjádření souhlasu s celoročním hospodařením města Šluknov za rok 2017 s výhradou.

Usnesení č. 4/21Z/2018: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města Šluknov za rok 2017 a rozhodlo přijmout opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků vyplývající ze Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Šluknov za rok 2017 dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 5/21Z/2018: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a schvaluje účetní závěrku města sestavenou k 31.12.2017.

Usnesení č. 6/21Z/2018: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje výsledek hospodaření běžného účetního období roku 2017 města Šluknov ve výši 17.799.087,01 Kč.

5. Informace o plnění rozpočtu města Šluknov za období leden až březen 2018

Usnesení č. 7/21ZM/2018: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a bere na vědomí informaci o plnění rozpočtu příjmů a výdajů za období leden až březen 2018.

6. Projednání návrhu rozpočtového opatření č. 3 v roce 2018

Usnesení č. 8/21Z/2018: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a schvaluje rozpočtové opatření č. 3 v roce 2018 dle předloženého návrhu, po jeho doplnění.

7. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro akci „Odkanalizování rodinných domů č. p. 697, č. p. 982, č. p. 981, č. p. 827, novou kanalizační přípojkou vedoucí p. p. č. 1907/3, 2802/1, 28023, 1935, 1908/1, 1936, 1938 v k. ú. Šluknov"

Usnesení č. 9/21Z/2018: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi městem Šluknov a Ústeckým krajem,
IČ 70892156, se sídlem Velká Hradební 31148/48, 400 01 Ústí nad Labem, v zastoupení Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, p. o., IČ 00080837, se sídlem Ruská 260, 417 03 Dubí 3, na akci
Odkanalizování rodinných domů č. p. 697, č. p. 982, č. p. 981, č. p. 827, novou kanalizační přípojkou vedoucí p. p. č. 1907/3, 2802/1, 28023, 1935, 1908/1, 1936, 1938 v k. ú. Šluknov", dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 10/21Z/2018: Zastupitelstvo Šluknov schvaluje Dohodu o postoupení smlouvy o úpravě vzájemných práv a povinností souvisejících se vstupem do tělesa silnice v důsledku realizace stavby „Odkanalizování rodinných domů č. p. 697, č. p. 982, č. p. 981, č. p. 827, novou kanalizační přípojkou vedoucí ppč. 1907/3, 2802/1, 28023, 1935, 1908/1, 1936, 1938 v k. ú. Šluknov mezi městem Šluknov a zastoupení Správou a údržbou silnic Ústeckého kraje, p. o., IČ 00080837, se sídlem Ruská 260, 417 03 Dubí 3, na akci Odkanalizování rodinných domů č. p. 697, č. p. 982, č. p. 981, č. p. 827, novou kanalizační přípojkou vedoucí p. p. č. 1907/3, 2802/1, 28023, 1935, 1908/1, 1936, 1938 v k. ú. Šluknov", dle předloženého návrhu.

8. Participativní rozpočet

Usnesení č. 11/21Z/2018: Zastupitelstvo města Šluknov rozhoduje o alokaci částky 200.000 Kč v rámci participativního rozpočtu města Šluknov na akci „Obnova kaple Žaláře Krista na Křížové cestě v Království" na základě hlasování občanů v anketě na webu města Šluknov.

9. Pozemky

9.1 Prodej pozemků

Usnesení č. 12/21Z/2018: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje prodat ze svého majetku do vlastnictví Povodí Ohře, s. p., IČ 70889988, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, níže uvedené pozemky.

P. p. č.: 651/1, katastr: Šluknov    

druh pozemku: ostatní plocha, neplodná půda, výměra: dle GP č. 1904-11/2018 vedené jako p. p. č. 651/3  o výměře 15 m2,

P. p. č.: 2822, katastr: Šluknov

druh pozemku: vodní plocha, tok přirozený, výměra: dle GP č. 1904-11/2018 vedené jako p. p. č. 2822/2  o výměře 63 m2

účel: rekonstrukce Stříbrného potoka, Luční ul. - II. etapa, cena: 3.033 Kč + náklady

9.2 Prodej pozemků

Usnesení č. 13/21Z/2018: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje prodat ze svého majetku do vlastnictví XXX, níže uvedený pozemek.

P. p. č.: 3085/3, katastr: Království  

druh pozemku: orná půda, výměra: 109 m2

účel: zahrada, cena: 16.000 Kč + náklady

9.3 Prodej pozemků

Usnesení č. 14/21Z/2018: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje prodat ze svého majetku do vlastnictví XXX, níže uvedený pozemek.

P. p. č.: 2626/9, katastr: Království    

druh pozemku: orná půda, výměra: 152 m2

účel: zahrada, cena: 21.700 Kč + náklady

9.4 Prodej pozemků

Usnesení č. 15/21Z/2018: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje prodat ze svého majetku do vlastnictví XXX, část níže uvedeného pozemku.

P. p. č.: část 3085/1, katastr: Království    

druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra: dle GP č. 630-11/2018  o výměře 73 m2

účel: přístup k pozemku, cena: 10.400 Kč + náklady

9.5 Prodej pozemků

Usnesení č. 16/21Z/2018: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje prodat ze svého majetku do vlastnictví XXX, část níže uvedeného pozemku.

P. p. č.: část 3001/1, katastr: Království    

druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra: dle GP č. 631-10/2018 vedený jako díl „a" o výměře 79 m2

účel: sjednocení pozemků, cena: 12.050 Kč + náklady

9.6 Prodej pozemků

Usnesení č. 17/21Z/2018: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje prodat ze svého majetku do vlastnictví XXX, níže uvedený pozemek.

P. p. č.: 189/2, katastr: Kunratice u Šluknova    

druh pozemku: vodní plocha, rybník, výměra: 40 m2

účel: sjednocení pozemků, cena: 1.800 Kč + náklady

 

9.7 Žádost o vrácení časti kupní ceny při stavbě RD

Usnesení č. 18/21Z/2018: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje vrácení části kupní ceny ve výši 29.447 Kč, za dodržení podmínek sjednaných v rámci kupní smlouvy č. 1/KS-2015 mezi městem Šluknov a XXX. Zastupitelstvo města Šluknov netrvá na původní podmínce trvalého pobytu po dobu 5 let, která byla stanovena Zásadami prodeje pozemků ve vlastnictví města Šluknov, ze dne 18.12.2014, které byly účinné od 01.01.2015 (tj. v době prodeje předmětného pozemku), a schvaluje jako dostačující pro vrácení části kupní ceny v současné době uplatňovanou podmínku trvalého pobytu po dobu 6 měsíců. Část kupní ceny bude vrácena po 30.06.2018.

9.8 Žádost o vrácení časti kupní ceny při stavbě RD

Usnesení č. 19/21Z/2018: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje vrácení částky 50.000 Kč z kupní ceny, za dodržení podmínek sjednaných v rámci kupní smlouvy č. 31/2015 mezi městem Šluknov a XXX.

9.9 Přijetí pozemků darem

Usnesení č. 20/21Z/2018: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje přijmout darem do svého majetku od Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, níže uvedené pozemky.

P. p. č. 2716/7, katastr: Království

druh pozemku: ostatní plocha, neplodná půda, výměra: 112 m2

P. p. č. 2660/10, katastr: Království

druh pozemku: ostatní plocha, neplodná půda, výměra: 35 m2

P. p. č. 2657/3, katastr: Království

druh pozemku: ostatní plocha, jiná plocha, výměra: 11 m2

účel: narovnání vlastnických vztahů, cena: dar

9.10 Převod hřbitova v Království do majetku města

Usnesení č. 21/21Z/2018: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje bezúplatný převod pozemků p. p. č. 1963/3 a st. p. č.  348/2 v k. ú. Království do majetku města Šluknov.

Usnesení č. 22/21Z/2018: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje Darovací smlouvu na převod pozemků p. p. č. 1963/3 a st. p. č.  348/2 v k. ú. Království (hřbitov) mezi městem Šluknov (obdarovaným) a Římskokatolickou farností Království (dárcem), se sídlem Farní 154, 407 77 Šluknov, dle předloženého návrhu.

9.11 Zveřejnění záměru prodat pozemek

Usnesení č. 23/21Z/2018: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr prodat ze svého majetku část níže uvedeného pozemku.

P. p. č. část 2734/1, katastr: Císařský

druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra: dle GP č. 441-94/2016 vedený jako p. p. č. 2734/8 o 306 m2

účel: umístění kanalizace a septiků a přístup k nim, cena: 1 Kč

10. Delegování zástupce města na valnou hromadu Severočeské vodárenské společnosti, a. s.

Usnesení č. 24/21Z/2018: Zastupitelstvo města Šluknov deleguje v souladu s § 84 odst. 2, písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů jako zástupce města Šluknov na valnou hromadu Severočeské vodárenské společnosti a. s., konané dne 21.06.2018, místostarostu města pana Mgr. Bc. Rudolfa Sochora. Delegovaný je oprávněn  dne 21.06.2018 na valné hromadě Severočeské vodárenské společnosti, a. s. jménem města Šluknov vykonávat všechna akcionářská práva, tj. jménem města Šluknov jednat a hlasovat.

11. Různé

11.1 Zpráva o činnosti rady města od minulého zasedání zastupitelstva města

Usnesení č. 25/21Z/2018: Zastupitelstvo města Šluknov bere na vědomí Zprávu o činnosti Rady města Šluknov od minulého zasedání Zastupitelstva města Šluknov.

11.2 Zpráva o činnosti Finančního a Kontrolního výboru města Šluknov

Usnesení č. 26/21Z/2018: Zastupitelstvo města Šluknov bere na vědomí Zprávu o činnosti Finančního výboru.

Usnesení č. 27/21Z/2018: Zastupitelstvo města Šluknov bere na vědomí Zprávu o činnosti Kontrolního výboru.

12. Diskuze, připomínky a návrhy členů zastupitelstva

13. Závěr zasedání

Mgr. Eva Džumanová
starostka

Buďte s námi ve spojení