Usnesení z 22. zasedání ZM konaného dne 26.6.2018

PřílohaPDF

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Informace o přijatých usneseních z  22. zasedání Zastupitelstva města Šluknov, konaného 26. června 2018 ve velkém sále Šluknovského zámku

 

1. Zahájení zasedání

2. Určení ověřovatelů zápisu

3. Schválení programu

4. Členský příspěvek na rok 2018 - DSO SEVER

5. Kontokorentní úvěr

6. Projednání návrhu rozpočtového opatření č. 5 v roce 2018

7. Vydání „Změny č. 1 Územního plánu Šluknov"

8. Stavba „Šluknov - výstavba AT stanice Křížový vrch"

9. Finanční příspěvek akce Programu regenerace MPZ Šluknov 2018

10. Pozemky

  • Prodej pozemků (p. p. č. 1102 v k. ú. Rožany, p. p. č. část 1192, p. p. č. 391/1 vše vk. ú. Šluknov, p. p. č. část 819, p. p. č. 820, p. p. č. 396 vše vk. ú. Kunratice u Šluknova, p. p. č. část 2734/1 vk. ú. Císařský)
  • Žádost o prodloužení BSK pro výstavbu RD (p. p. č. 279/1 vk. ú. Království)
  • Bezúplatný převod pozemků do majetku města - třídící linka odpadu

11. Zánik mandátu člena Zastupitelstva města Šluknov a volba člena Rady města Šluknov

12. Různé

  • Zpráva o činnosti rady města od minulého zasedání zastupitelstva města
  • Zpráva o činnosti Finančního a Kontrolního výboru

13. Diskuse, připomínky a návrhy členů zastupitelstva města

14. Závěr zasedání

1. Zahájení zasedání

2. Určení ověřovatelů zápisu

Usnesení č. 1/22Z/2018: Zastupitelstvo města Šluknov určuje ověřovateli zápisu z dnešního 22. zasedání p. Zdeňka Kirchnera a p. Ing. Pavla Kouta.

3. Schválení programu

Usnesení č. 2/22Z/2018: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje program 22. zasedání zastupitelstva města dle návrhu, po jeho doplnění.

4. Členský příspěvek na rok 2018 - DSO SEVER

Usnesení č. 3/22Z/2018: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a schvaluje úhradu členského příspěvku pro DSO SEVER na pořádání Atletické olympiády dětí ve výši 6.000 Kč.

5. Kontokorentní úvěr

Usnesení č. 4/22Z/2018: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a schvaluje Smlouvu o kontokorentním úvěru za podmínek čerpání do výše 4 mil Kč, na dobu neurčitou, úročení 7D Pribor + 0,25 % p. a., úročení měsíční, bez zajištění, bez poplatku za vyhodnocení žádostí, poskytnutí úvěru, správu úvěru, roční revizi úvěru a bez závazkové provize, s dalšími podmínkami vyplývajících z Úvěrových obchodních podmínek ČSOB, a. s., a týkající se předkládaných dokumentů informujících o hospodaření subjektu, odsouhlasení případného dalšího závazku vůči třetím stranám, přesměrováním 60 % daňových příjmů na inkasní účet, mezi městem Šluknov a Československou obchodní bankou, a. s., se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ 00001350, dle předloženého návrhu.

6. Projednání návrhu rozpočtového opatření č. 5 v roce 2018

Usnesení č. 5/22Z/2018: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a schvaluje rozpočtové opatření č. 5 v roce 2018 dle předloženého návrhu po doplnění.

7. Vydání „Změny č. 1 Územního plánu Šluknov"

Usnesení č. 6/22Z/2018: Zastupitelstvo města Šluknov ověřuje ve smyslu § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, soulad Změny č. 1 Územního plánu Šluknov s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou Ústeckým krajem, se stanovisky dotčených orgánů a stanoviskem Krajského úřadu Ústeckého kraje.

Usnesení č. 7/22Z/2018: Zastupitelstvo města Šluknov bere na vědomí, že k návrhu Změny č. 1 Územního plánu Šluknov nebyly při veřejném projednání podány žádné námitky a nebude tak rozhodnuto o námitkách.

Usnesení č. 8/22Z/2018: Zastupitelstvo města Šluknov vydává ve smyslu § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, v souladu s § 171 až § 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění, Změnu č. 1 Územního plánu Šluknov, formou Opatření obecné povahy č. 1/2018 v souladu s § 54 odst. 2 stavebního zákona, dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 9/22Z/2018: Zastupitelstvo města Šluknov ukládá pořizovateli Změny č. 1 Územního plánu Šluknov - odboru rozvoje a ŽP MěÚ Šluknov, zajistit úplné znění Územního plánu Šluknov zpracovatelem Ing. arch. Jitkou Fikarovou, v souladu s § 55 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění s termínem nejpozději do 24 kalendářních týdnů ode dne schválení Změny Územního plánu města Zastupitelstvem města Šluknov.

8. Stavba „Šluknov - výstavba AT stanice Křížový vrch"

Usnesení č. 10/22Z/2018: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje návrh smlouvy o spolupráci při přípravě a realizaci stavby „Šluknov - výstavba AT stanice Křížový vrch, DC 049 044" mezi Městem Šluknov a Severočeskou vodárenskou společností, a. s., se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, IČ 49099469.

9. Finanční příspěvek akce Programu regenerace MPZ Šluknov 2018

Usnesení č. 11/22Z/2018: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje v rámci dotace MK ČR v Programu regenerace MPZ Šluknov 2018 (rezervní fond) poskytnutí příspěvku Římskokatolické farnosti - arciděkanství Šluknov, Farní 154, 407 77 Šluknov, IČ 46717141 ve výši 22.000 Kč na akci „Obnova střechy věže kostela sv. Václava ve Šluknově".

10. Pozemky

10.1 Prodej pozemků

Usnesení č. 12/22Z/2018: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje prodat ze svého majetku do vlastnictví XXX, níže uvedený pozemek.

P. p. č.: 1102, katastr: Rožany

druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra: 325 m2

účel: koupě pozemku pod stavbou, cena: 31.000 Kč + náklady

10.2 Prodej pozemků

Usnesení č. 13/22Z/2018: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje prodat ze svého majetku do podílového vlastnictví ½  XXX, část níže uvedeného pozemku.

P. p. č.: část 1192, katastr: Šluknov

druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra: dle GP č. 1909-65/2018 vedený jako p. p. č. 1192/2 o výměře 27 m2

účel: zahrada, cena: 4.000 Kč + náklady

10.3 Prodej pozemků

Usnesení č. 14/22Z/2018: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje prodat ze svého majetku do výhradního vlastnictví XXX, níže uvedený pozemek.

P. p. č.: 391/1, katastr: Šluknov

druh pozemku: zahrada, výměra: 672 m2

účel: zahrada, cena: 115.000 Kč + náklady

10.4 Prodej pozemků

Usnesení č. 15/22Z/2018: Zastupitelstvo města Šluknov rozhoduje o odložení projednávání bodu o prodeji níže uvedených pozemků na příští jednání ZM.

P. p. č.: část 819, katastr: Kunratice u Šluknova

druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra: dle GP č. 144-66/2018 o výměře 79 m2

P. p. č.: 820, katastr: Kunratice u Šluknova

druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra: 201 m2

P. p. č.: 396, katastr: Kunratice u Šluknova

druh pozemku: ostatní plocha, neplodná půda, výměra: 165 m2

účel: scelení pozemků, cena: 40.000 Kč + náklady

10.5 Prodej pozemků

Usnesení č. 16/22Z/2018: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje prodat ze svého majetku do vlastnictví firmě HENNER, s. r. o., Veverkova 1101/1, Praha 7, 170 00, část níže uvedeného pozemku za 1 Kč s podmínkou vybudování nového odkanalizování bytového domu č. p. 74 v Císařském do jednoho roku od podpisu kupní smlouvy.

P. p. č. část 2734/1, katastr: Císařský

druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra: dle GP č. 441-94/2016 vedený jako p. p. č. 2734/8 o 306 m2

účel: umístění kanalizace a septiku, cena: 1 Kč + náklady

10.6 Žádost o prodloužení BSK pro výstavbu RD

Usnesení č. 17/22Z/2018: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje prodloužení Budoucí smlouvy kupní č. 22/NP-2013 pro výstavbu RD pro XXX, na p. p. č. 279/1 - trvalý travní porost o výměře 1.062 m2 v k. ú. Království, obec Šluknov a to ze dne 17.09.2018 na 16.09.2019, za podmínek sjednaných v budoucí smlouvě kupní a na základě Zásad prodeje pozemků ve vlastnictví města s platností od 01.01.2012 (usnesení č. 20/07Z/2011), a to prodeje pozemku za kupní cenu 40 Kč/m2.

10.7 Bezúplatný převod pozemků do majetku města - třídící linka odpadu

Usnesení č. 18/22Z/2018: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje bezúplatný převod pozemků p. č. 1887, 1888 a 1889 v k. ú. a obci Šluknov z vlastnictví České republiky - Státního pozemkového úřadu, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha - Žižkov, do vlastnictví města Šluknov, z důvodu výstavby veřejně prospěšné stavby - třídící linky komunálních odpadů, dle předloženého návrhu.

11. Zánik mandátu člena Zastupitelstva města Šluknov a volba člena Rady města Šluknov

Usnesení č. 19/22Z/2018: Zastupitelstvo města Šluknov volí členem rady města Šluknov
pí Boženu Zemanovou od 26.06.2018.

12. Různé

12.1 Zpráva o činnosti rady města od minulého zasedání zastupitelstva města

Usnesení č. 20/22Z/2018: Zastupitelstvo města Šluknov bere na vědomí Zprávu o činnosti Rady města Šluknov od minulého zasedání Zastupitelstva města Šluknov.

12.2 Zpráva o činnosti Finančního a Kontrolního výboru města Šluknov

Usnesení č. 21/22Z/2018: Zastupitelstvo města Šluknov bere na vědomí Zprávu o činnosti Finančního výboru.

Usnesení č. 22/22Z/2018: Zastupitelstvo města Šluknov bere na vědomí Zprávu o činnosti Kontrolního výboru.

13. Diskuze, připomínky a návrhy členů zastupitelstva

14. Závěr zasedání

Mgr. Eva Džumanová
starostka

Buďte s námi ve spojení