Usnesení z 1. zasedání ZM konaného dne 20.11.2018

PřílohaPDF

Uveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Informace o přijatých usneseních z  ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Šluknov, konaného 20. listopadu 2018 ve velkém sále Šluknovského zámku

Program jednání:

1. Zahájení zasedání zastupitelstva

2. Zpráva pracovnice registračního úřadu o průběhu a výsledcích voleb do zastupitelstva města

3. Složení slibu členů zastupitelstva města

4. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

5. Schválení programu

6. Volba starosty, místostarosty a členů rady města

 • Určení počtu místostarostů
 • Určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva města uvolněni
 • Určení způsobu volby starosty, místostarosty a členů rady města
 • Volba starosty
 • Volba místostarosty
 • Volba členů rady města

7. Zřízení finančního a kontrolního výboru

 • Zřízení výborů a určení počtu jejich členů
 • Volba předsedy finančního výboru
 • Volba předsedy kontrolního výboru
 • Volba členů finančního výboru
 • Volba členů kontrolního výboru

8. Odměňování členů zastupitelstva města - rozhodnutí o odměnách neuvolněných členů zastupitelstva města

9. Projednání návrhu rozpočtového opatření č. 13 za rok 2018

10. Projednání návrhu předběžného opatření v roce 2018

11. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu „Chodník, ul. Dr. Milady Horákové, Šluknov"

12. Darovací smlouva - převod osobního vozidla pro účely Jednotky sboru dobrovolných hasičů Šluknov

13. Pozemky

 • Prodej pozemku (p. p. č. 619/5, p. p. č.: 2621/12 a část p. p. č. 2621/12 vk. ú. Šluknov, část p. p. č. 291, část p. p. č. 2273/86 vše vk. ú. Šluknov, p. p. č. 1006/2, p. p. č.: 889/2, p. p. č.: 535/5 vše vk. ú. Rožany)
 • Budoucí smlouva kupní - MOL Česká republika (p. p. č. 535/5 vk. ú. Rožany)
 • Bezúplatný převod pozemku do vlastnictví města (p. p. č. 1891 vk. ú. Šluknov)
 • Zřízení věcného břemene - revokace usnesení č. 27/12Z/2016 (část p. p. č. 1064 vk. ú. Rožany)
 • Souhlasné prohlášení o vymazání vlastnického práva (st. p. č. 499 vk. ú. Království)

14. Diskuse, připomínky a návrhy členů zastupitelstva města

15. Závěr zasedání

1. Zahájení zasedání

2. Zpráva pracovnice registračního úřadu o průběhu a výsledcích voleb do zastupitelstva města

3. Složení slibu členů zastupitelstva města

Usnesení č. 1/01Z/2018 Zastupitelstvo města Šluknov konstatuje, že z 15 nově zvolených členů zastupitelstva města složilo slib všech 15, a to bez výhrad.

4. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

Usnesení č. 2/01Z/2018: Zastupitelstvo města Šluknov určuje ověřovateli zápisu z dnešního ustavujícího zasedání pp. Boženu Zemanovou a Jiřího Beneše a zapisovatelkou zápisu
pí Jaroslavu Filipovou, DiS.

5. Schválení programu

Usnesení č. 3/01Z/2018: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje program ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Šluknov, dle návrhu.

6. Volba starosty, místostarosty a členů rady města

6.1 Určení počtu místostarostů

Usnesení č. 4/01Z/2018: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje zvolení jednoho místostarosty.

6.2 Určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva města uvolněni

Usnesení č. 5/01Z/2018: Zastupitelstvo města Šluknov v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, že pro výkon funkce starosty města bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn.

6.3 Určení způsobu volby starosty, místostarosty a členů rady města

Usnesení č. 6/01Z/2018: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje tajný způsob volby starosty, místostarosty a členů rady města postupem uvedeným předsedajícím.

6.4 Volba starosty

Usnesení č. 7/01Z/2018: Zastupitelstvo města Šluknov volí starostkou města Šluknov paní Mgr. Evu Džumanovou.

6.5 Volba místostarosty

Usnesení č. 8/01Z/2018: Zastupitelstvo města Šluknov volí místostarostou města Šluknov pana Ing. Marka Kopeckého.

6.6 Volba členů rady města

Usnesení č. 9/01Z/2018: Zastupitelstvo města Šluknov volí členem rady města Šluknov pana Ing. Tomáše Kolonečného.

Usnesení č. 10/01Z/2018: Zastupitelstvo města Šluknov volí členem rady města Šluknov pana Petra Kociána, DiS.

Usnesení č. 11/01Z/2018: Zastupitelstvo města Šluknov volí členem rady města Šluknov pana Jiřího Beneše.

7. Zřízení finančního a kontrolního výboru

7.1 Zřízení výborů a určení počtu jejich členů

Usnesení č. 12/01Z/2018:  Zastupitelstvo města Šluknov zřizuje finanční a kontrolní výbor. Oba výbory budou tříčlenné.

7.2 Volba předsedy finančního výboru

Usnesení č. 13/01Z/2018: Zastupitelstvo města Šluknov volí předsedou finančního výboru pana Ing. Milana Kořínka.

7.3 Volba předsedy kontrolního výboru

Usnesení č. 14/01Z/2018: Zastupitelstvo města Šluknov volí předsedou kontrolního výboru pana Zdeňka Kirchnera.

7.4 Volba členů finančního výboru

Usnesení č. 15/01Z/2018: Zastupitelstvo města Šluknov volí členy finančního výboru pp. Ladislava Čurgaliho, Ing. Ivana Kolomazníka.

7.5 Volba členů kontrolního výboru

Usnesení č. 16/01Z/2018: Zastupitelstvo města Šluknov volí členy kontrolního výboru pp. Mgr. Ivanu Ganišinovou a Ing. Milana Tabiho.

8. Odměňování členů zastupitelstva města - rozhodnutí o odměnách neuvolněných členů zastupitelstva města

Usnesení č. 17/01Z/2018: Zastupitelstvo města Šluknov v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2, písmeno n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů stanoví:

 1. Odměny za výkon jednotlivých funkcí neuvolněných členů zastupitelstva města za měsíc takto:

a) Místostarosta                                                                      17.000 Kč

b) Člen rady města                                                                  5.000 Kč

c) Předseda výboru ZM či komise RM                                 2.000 Kč

d) Člen ZM (bez dalších funkcí)                                             1.000 Kč.

 1. Odměny jsou stanoveny dle Přílohy nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územně samosprávných celků v platném znění.
 2. Odměny se budou poskytovat ode dne 21.11.2018.
 3. V případě nastoupení náhradníka na uvolněný mandát člena zastupitelstva bude odměna náležet ode dne složení slibu.
 4. V případě personální změny v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna náležet ode dne zvolení do této funkce.

Usnesení č. 18/01Z/2018: Zastupitelstvo města Šluknov v souladu s § 74 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů stanoví, že při souběhu výkonu několika funkcí se odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva města poskytne pouze za výkon funkce, za niž podle rozhodnutí zastupitelstva města náleží nejvyšší odměna.

Usnesení č. 19/01Z/2018: Zastupitelstvo města Šluknov v souladu s § 84 odst. 2 písm. o) a § 80 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů rozhodlo o těchto plněních členům zastupitelstva z rozpočtu města s účinností od 21.11.2018:

a) Příspěvek na úhradu zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku, jde-li o starostu, místostarostu nebo člena zastupitelstva pověřeného k přijímání vůle snoubenců, že spolu vstupují do manželství - ve výši a za podmínek jako zaměstnancům města - podle článku 31 Kolektivní smlouvy mezi městem Šluknov a Základní organizací Odborového svazu státních orgánů a organizací Městského úřadu Šluknov na období 2017 - 2020 ze dne 23.01.2017.

b) Příspěvek na úhradu zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku, jde-li se o starostu, místostarostu a předsedu Komise Sbor pro občanské záležitosti, v souvislosti se zastupováním obce na veřejných občanských obřadech - ve výši a za podmínek jako zaměstnancům města - podle článku 31 Kolektivní smlouvy mezi městem Šluknov a Základní organizací Odborového svazu státních orgánů a organizací Městského úřadu Šluknov na období 2017 - 2020 ze dne 23.01.2017.

c) Příspěvek na podporu vzdělávání v souvislosti s výkonem funkce člena zastupitelstva obce, jde-li se o starostu  - ve výši a za podmínek jako zaměstnancům města - podle článku 13 Kolektivní smlouvy mezi městem Šluknov a Základní organizací Odborového svazu státních orgánů a organizací Městského úřadu Šluknov na období 2017 - 2020 ze dne 23.01.2017.

d) Příspěvek na stravování, jde-li se o starostu - ve výši a za podmínek jako zaměstnancům města - podle článku 20 Kolektivní smlouvy mezi městem Šluknov a Základní organizací Odborového svazu státních orgánů a organizací Městského úřadu Šluknov na období 2017 - 2020 ze dne 23.01.2017.

e) Příspěvek na penzijní připojištění se státním příspěvkem, doplňkové penzijní spoření nebo životní pojištění, jde-li o starostu  - ve výši a za podmínek jako zaměstnancům města - podle článku 21 Kolektivní smlouvy mezi městem Šluknov a Základní organizací Odborového svazu státních orgánů a organizací Městského úřadu Šluknov na období 2017 - 2020 ze dne 23.01.2017.

f) Odměnu při významném životním výročí, jde-li o starostu - ve výši a za podmínek jako zaměstnancům města - podle článku 29, odst. 2 a násl. Kolektivní smlouvy mezi městem Šluknov a Základní organizací Odborového svazu státních orgánů a organizací Městského úřadu Šluknov na období 2017 - 2020 ze dne 23.01.2017.

g) Příspěvek na pojištění rizik spojených s výkonem funkce člena zastupitelstva města - příspěvek na pojištění odpovědnosti člena zastupitelstva, jde-li o člena zastupitelstva - ve výši 100 %, tj. 1.474 Kč ročně podle Pojistné smlouvy o škodovém pojištění odpovědnosti zastupitelů obce č. 900000030172, ve znění jejích dodatků, s DIRECT pojišťovnou, a. s.

h) Příspěvek na pojištění rizik spojených s výkonem funkce člena zastupitelstva města - příspěvek na skupinové pojištění úrazu, jde-li o starostu - ve výši 100%, tj. 23.148 Kč ročně podle Pojistné smlouvy č. 2202226818 skupinové pojištění úrazu s Colonnade Insurance S.A., ve znění jejích dodatků.

i) Příspěvek na podporu zdravotních, kulturních a sportovních aktivit, jde-li
o starostu - ve výši a za podmínek jako zaměstnancům města - podle článků 16 a 22 Kolektivní smlouvy mezi městem Šluknov a Základní organizací Odborového svazu státních orgánů a organizací Městského úřadu Šluknov na období 2017 - 2020 ze dne 23.01.2017.

j) Příspěvek na rekreaci, jde-li o starostu - ve výši a za podmínek jako zaměstnancům města - podle článku 19 Kolektivní smlouvy mezi městem Šluknov a Základní organizací Odborového svazu státních orgánů a organizací Městského úřadu Šluknov na období 2017 - 2020 ze dne 23.01.2017.

9. Projednání návrhu rozpočtového opatření č. 13 za rok 2018

Usnesení č. 20/01Z/2018: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a schvaluje rozpočtové opatření č. 13 za rok 2018 dle předloženého návrhu.

10. Projednání návrhu předběžného opatření v roce 2018

Usnesení č. 21/01Z/2018: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a schvaluje předběžné opatření v roce 2018 dle předloženého návrhu.

11. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu „Chodník, ul. Dr. Milady Horákové, Šluknov"

Usnesení č. 22/01Z/2018: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu mezi městem Šluknov a Povodím Ohře, státní podnik, IČ 70889988, sídlem Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, na akci „Chodník, ul. Dr. Milady Horákové, Šluknov", dle předloženého návrhu.

12. Darovací smlouva - převod osobního vozidla pro účely Jednotky sboru dobrovolných hasičů Šluknov

Usnesení č. 23/01Z/2018: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje Darovací smlouvu mezi městem Šluknov a Českou republikou - Hasičským záchranným sborem Ústeckého kraje, IČ 70886300, se sídlem Horova 1340/10, 400 01 Ústí nad Labem, na darování osobního motorového vozidla Ford Focus combi pro JSDH Šluknov, dle předloženého návrhu.

13. Pozemky

13.1 Prodej pozemku

Usnesení č. 24/01Z/2018: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje prodat ze svého majetku do vlastnictví XXX, níže uvedený pozemek.

P. p. č.: 619/5, katastr: Šluknov

druh pozemku: zahrada, výměra: 37 m2

účel: zřízení zahrady, cena: 4.600 Kč + náklady

13.2 Prodej pozemků

Usnesení č. 25/01Z/2018: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje prodat ze svého majetku do vlastnictví XXX, část níže uvedeného pozemku.

P. p. č.: část 2621/12, katastr: Šluknov

druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: díl "a" oddělený z p. p. č. 2621/12 o výměře 67 m2 a sloučený do p. p. č. 2621/15 - zastavěná plocha, rodinný dům vše dle GP č. 1744-28/2014

účel: pozemek pod RD, cena: 9.100 Kč + DPH + náklady

13.3 Prodej pozemků

Usnesení č. 26/01Z/2018: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje prodat ze svého majetku do vlastnictví XXX, část níže uvedeného pozemku.

P. p. č.: část 291, katastr: Šluknov

druh pozemku: zastavěná plocha, zbořeniště, výměra: : dle GP č. 1917-91/2018 vedený jako p. p. č. 291/2 o výměře 255 m2

účel: zřízení zahrady, cena: 38.800 Kč + náklady

13.4     Prodej pozemků

Usnesení č. 27/01Z/2018: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje prodat ze svého majetku do vlastnictví XXX, část níže uvedeného pozemku.

P. p. č.: část 2273/86, katastr: Šluknov

druh pozemku: ostatní plocha, zeleň, výměra: dle GP č. 1910-64/2018 vedený jako p. p. č. 2273/86 o výměře 370 m2

účel: přístup k prodejně, cena: 50.000 Kč + náklady

13.5 Prodej pozemků

Usnesení č. 28/01Z/2018: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje prodat ze svého majetku do vlastnictví XXX, část níže uvedeného pozemku.

P. p. č.: část 1006/2, katastr: Rožany    

druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra: dle GP č. 351-68/2018 vedený jako p. p. č. 1006/2 o výměře 97 m2

účel: legalizace stávajícího stavu (zahrada), cena: 9.100 Kč + náklady

Usnesení č. 29/01Z/2018: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje prodat ze svého majetku do podílového spoluvlastnictví ve výši podílů 1/2 XXX, část níže uvedeného pozemku.

P. p. č.: část 1006/2, katastr: Rožany    

druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra: dle GP č. 351-68/2018 vedený jako p. p. č. 1006/3 o výměře 31 m2

účel: legalizace stávajícího stavu (zahrada), cena: 2.700 Kč + náklady

Usnesení č. 30/01Z/2018: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje prodat ze svého majetku do vlastnictví XXX, část níže uvedeného pozemku.

P. p. č.: část 1006/2, katastr: Rožany    

druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra: dle GP č. 351-68/2018 vedený jako p. p. č. 1006/4 o výměře 63 m2

účel: legalizace stávajícího stavu (zahrada), cena: 6.000 Kč + náklady

Usnesení č. 31/01Z/2018: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje prodat ze svého majetku do vlastnictví XXX, část níže uvedeného pozemku.

P. p. č.: část 1006/2, katastr: Rožany    

druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra: dle GP č. 351-68/2018 vedený jako p. p. č. 1006/5 o výměře 18 m2

účel: legalizace stávajícího stavu (zahrada), cena: 1.600 Kč + náklady

Usnesení č. 32/01Z/2018: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje prodat ze svého majetku do vlastnictví XXX, část níže uvedeného pozemku.

P. p. č.: část 1006/2, katastr: Rožany    

druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra: dle GP č. 351-68/2018 vedený jako p. p. č. 1006/6 o výměře 41 m2

účel: legalizace stávajícího stavu (zahrada), cena: 3.600 Kč + náklady

Usnesení č. 33/01Z/2018: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje prodat ze svého majetku do vlastnictví XXX, část níže uvedeného pozemku.

P. p. č.: část 1006/2, katastr: Rožany    

druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra: dle GP č. 351-68/2018 vedený jako p. p. č. 1006/7 o výměře 62 m2

účel: legalizace stávajícího stavu (zahrada), cena: 5.500 Kč + náklady

Usnesení č. 34/01Z/2018: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje prodat ze svého majetku do vlastnictví XXX, část níže uvedeného pozemku.

P. p. č.: část 1006/2, katastr: Rožany    

druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra: dle GP č. 351-68/2018 vedený jako p. p. č. 1006/8 o výměře 64 m2

účel: legalizace stávajícího stavu (zahrada), cena: 5.600 Kč + náklady

Usnesení č. 35/01Z/2018: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje prodat ze svého majetku do vlastnictví XXX, část níže uvedeného pozemku.

P. p. č.: část 1006/2, katastr: Rožany    

druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra: dle GP č. 351-68/2018 vedený jako p. p. č. 1006/9 o výměře 54 m2

účel: legalizace stávajícího stavu (zahrada), cena: 5.000 Kč + náklady

Usnesení č. 36/01Z/2018: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje prodat ze svého majetku do vlastnictví XXX, část níže uvedeného pozemku.

P. p. č.: část 1006/2, katastr: Rožany    

druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra: dle GP č. 351-68/2018 vedený jako p. p. č. 1006/10 o výměře 31 m2

účel: legalizace stávajícího stavu (zahrada), cena: 3.000 Kč + náklady

13.6 Prodej pozemků

Usnesení č. 37/01Z/2018: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje prodat ze svého majetku do vlastnictví XXX, níže uvedený pozemek.

P. p. č.: 889/2, katastr: Rožany    

druh pozemku: zahrada, výměra: o výměře 72 m2

účel: zahrada, cena: 7.100 Kč + náklady

13.7 Prodej pozemků

Usnesení č. 38/01Z/2018: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje prodat ze svého majetku do vlastnictví MOL Česká republika, s. r. o., IČ 49450301, se sídlem Purkyňova 2121/3, 110 00 Praha - Nové Město, níže uvedený pozemek.

P. p. č.: 535/5, katastr: Rožany,

druh pozemku: ostatní plocha, zeleň, výměra: 117 m2

účel: pozemek pod totemem, cena: 12.100 Kč + náklady

Usnesení č. 39/01Z/2018: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje Kupní smlouvu č. 20/KS-2018  mezi městem Šluknov a firmou MOL Česká republika, s. r. o., IČ 49450301, se sídlem Purkyňova 2121/3, 110 00 Praha - Nové Město, dle návrhu.

13.8     Budoucí smlouva kupní - MOL Česká republika

Usnesení č. 40/01Z/2018: Zastupitelstvo města Šluknov ruší usnesení Zastupitelstva města Šluknov č. 10/23Z/2018 z 23. zasedání ze dne 13.09.2018: „Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy kupní mezi městem Šluknov a MOL Česká republika, s. r. o., IČ 49450301, se sídlem Purkyňova 2121/3, 110 00 Praha - Nové Město, dle návrhu."

Usnesení č. 41/01Z/2018: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy kupní mezi městem Šluknov a MOL Česká republika, s. r. o., IČ 49450301, se sídlem Purkyňova 2121/3, 110 00 Praha - Nové Město, dle nového návrhu.

13.9     Bezúplatný převod pozemku do vlastnictví města

Usnesení č. 42/01Z/2018: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje bezúplatný převod níže uvedeného pozemku z majetku ČR - Státního pozemkového úřadu, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha - Žižkov do majetku města Šluknov, nám. Míru 1, 407 77 Šluknov.

P. p. č.: 1891, katastr: Šluknov

druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 1.852 m2

účel: rozšíření areálu kompostárny, cena: bezúplatný převod

13.10   Zřízení věcného břemene - revokace usnesení ZM č. 27/12Z/2016

Usnesení č. 43/01Z/2018: Zastupitelstvu města Šluknov revokuje usnesení Zastupitelstva města Šluknov č. 27/12Z/2016 z 12. zasedání ze dne 08.09.2016, a to: text „ve prospěch XXX" se mění na: „ve prospěch XXX".

13.11   Souhlasné prohlášení o vymazání vlastnického práva

Usnesení č. 44/01Z/2018: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje souhlasné prohlášení
o vymazání vlastnického práva Města Šluknov
k pozemku st. p. č. 499 - zastavěná plocha, stavba bez čp./če., o výměře 48 m2, který je uveden na listu vlastnictví číslo 490 v k. ú. Království, obec Šluknov z důvodu duplicitního vlastnictví a administrativní chyby katastrálního úřadu.

14. Diskuze, připomínky a návrhy členů zastupitelstva

15. Závěr zasedání

Mgr. Eva Džumanová
starostka

Buďte s námi ve spojení