Usnesení z 2. zasedání ZM konaného dne 18.12.2018

PřílohaPDF

Uveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Informace o přijatých usneseních z 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov, konaného 18. prosince 2018 ve velkém sále Šluknovského zámku

Program jednání:

1. Zahájení zasedání

2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

3. Schválení programu

4. Kontrola plnění usnesení

5. Delegování zástupce města na valné hromady Severočeské vodárenské společnosti, a. s.

6. Pověření členů zastupitelstva města uzavíráním manželství

7. Členské příspěvky na rok 2019

8. Návrh rozpočtu města Šluknova na rok 2019

9. Střednědobý výhled rozpočtu města Šluknov na období 2019 až 2021

10. Informace o plnění rozpočtu města Šluknov za období leden až září 2018

11. Určení člena zastupitelstva pro spolupráci při pořizování územně plánovací dokumentace pro město Šluknov

12. Studie nového řešení pěší zóny v ulici T. G. Masaryka

13. Podání žádostí z Ministerstva pro místní rozvoj pro akce „Obnova místních komunikací
ve městě Šluknov roce 2019" a „Obnova tělocvičny ZŠ J. Vohradského ve Šluknově"

14. Souhlasné prohlášení pro úpravu pozemků Fukov

15. Odměňování členů Zastupitelstva města Šluknov od 01.01.2019

16. Pojistná smlouva o škodovém pojištění odpovědnosti zastupitelů obce

17. Pozemky

  • Prodej pozemků (st. p. č. 1467/17, st. p. č. 1467/18, st. p. č. 1467/19, st. p. č. 1467/21, st. p. č. 1467/22 - vše vk. ú. Šluknov)
  • Přijetí pozemků darem (p. p. č. 1132/2, p. p. č. 1132/3 - vše vk. ú. Šluknov)
  • Nákupy pozemků (část p. p. č. 2568/8, část p. p. č. 2540/2, část p. p. č. 2540/4, část p. p. č. 2548/4, p. p. č. 2571/4, část p. p. č. 2568/7, část p. p. č. 462 - vše vk. ú. Království, část p. p. č. 104, část p. p. č. 105 - vše vk. ú. Královka, část p. p. č. 24 vk. ú. Království)

18. Různé

  • Zpráva o činnosti rady města od minulého zasedání zastupitelstva města
  • Zpráva o činnosti Finančního a Kontrolního výboru

19. Diskuse, připomínky a návrhy členů zastupitelstva města

20. Závěr zasedání

1. Zahájení zasedání

 

2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

Usnesení č. 1/02Z/2018: Zastupitelstvo města Šluknov určuje ověřovateli zápisu z dnešního ustavujícího zasedání pp. Ing. Milana Kořínka a Zdeňka Kirchnera a zapisovatelkou zápisu pí Jaroslavu Filipovou, DiS.

 

 

3. Schválení programu

Usnesení č. 2/02Z/2018: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje program 2. zasedání zastupitelstva města dle návrhu.

4. Kontrola plnění usnesení

Usnesení č. 3/02Z/2018: Zastupitelstvo města Šluknov bere na vědomí zprávu o plnění usnesení č. 9/22Z/2018.

5. Delegování zástupce města na valné hromady Severočeské vodárenské společnosti, a. s.

Usnesení č. 4/02Z/2018: Zastupitelstvo města Šluknov deleguje v souladu s § 84 odst. 2, písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů jako zástupce města Šluknov na všechny valné hromady Severočeské vodárenské společnosti a. s., konané ve volebním období 2018 - 2022, starostku města paní Mgr. Evu Džumanovou. Delegovaná je oprávněna  v uvedeném období na všech valných hromadách Severočeské vodárenské společnosti, a. s. jménem města Šluknov vykonávat všechna akcionářská práva, tj. jménem města Šluknov jednat a hlasovat.

6. Pověření členů zastupitelstva města uzavíráním manželství

Usnesení č. 5/02Z/2018: Zastupitelstvo města Šluknov pověřuje podle § 11a odst. 1, písmeno a) zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění členy zastupitelstva města pp. Mgr. Bc. Rudolfa Sochora, Mgr. Lenku Líbalovou, Mgr. Ivanu Ganišinovou, Emílii Procházkovou a Ing. Milana Kořínka uzavíráním manželství.

7. Členské příspěvky na rok 2019

Usnesení č. 6/02Z/2018: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a schvaluje úhradu členských příspěvku za členství města Šluknov v Euroregionu Nisa na rok 2019 v předpokládané výši 28.250 Kč.

Usnesení č. 7/02Z/2018: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a schvaluje úhradu členských příspěvku za členství města Šluknov v Dobrovolném svazku obcí SEVER na rok 2019 v předpokládané výši 38.800 Kč.

Usnesení č. 8/02Z/2018: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a schvaluje úhradu členských příspěvků za členství města Šluknov v Destinačním fondu Českého Švýcarska, o. p. s., na rok 2019 ve výši 26.450 Kč.

8. Návrh rozpočtu města Šluknova na rok 2019

Usnesení č. 9/02Z/2018: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a bere na vědomí návrh rozpočtu města Šluknov na rok 2019, a to návrh rozpočtu, kde příjmy jsou plánovány ve výši 125.162.228 Kč, výdaje ve výši 126.909.228 Kč, financování ve výši 750.000 Kč.

Usnesení č. 10/02Z/2018: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a bere na vědomí Komentář k rozpočtu města Šluknov na rok 2019.

Usnesení č. 11/02Z/2018: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje v souladu s § 12 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, rozpočet města Šluknov na rok 2019, dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 12/02Z/2018: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje Závazné ukazatele rozpočtu města Šluknov na rok 2019 dle návrhu a ujednání k provádění rozpočtových opatření: změny rozpočtu se provádějí rozpočtovými opatřeními, která schvaluje:

a) zastupitelstvo města v rozpočtu města u změny závazných ukazatelů, u změny ve finančních vztazích k jinému rozpočtu a hrozí-li schodek rozpočtového hospodaření,

b) rada města u změn, kterými se mění objem výdajů v jednotlivých oddílech a u kterých nedochází ke změně závazných ukazatelů v rozpočtu města,

c) rada města u všech změn v rozpočtech příspěvkových organizací.

 

Usnesení č. 13/02Z/2018: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje provádění rozpočtových opatření rozpočtu města Šluknov na rok 2019 radou města u změny závazných ukazatelů v souvislosti s přijetím a realizaci přijatých transferů.

Usnesení č. 14/02Z/2018: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje poskytnutí neinvestičních příspěvků příspěvkovým organizacím města Šluknov, které jsou součástí předloženého rozpočtu na rok 2019.

Usnesení č. 15/02Z/2018: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje rozpočet sociálního fondu města Šluknov na rok 2019, dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 16/02Z/2018: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje rozpočet ekologického fondu města Šluknov na rok 2019, dle předloženého návrhu.

9. Střednědobý výhled rozpočtu města Šluknov na období 2019 až 2021

Usnesení č. 17/02Z/2018: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu města Šluknov na období 2019 až 2021 dle předloženého návrhu.

10. Informace o plnění rozpočtu města Šluknov za období leden až září 2018

Usnesení č. 18/02Z/2018: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a bere na vědomí informaci o plnění rozpočtu příjmů a výdajů za období leden až září 2018.

11. Určení člena zastupitelstva pro spolupráci při pořizování územně plánovací dokumentace pro město Šluknov

Usnesení č. 19/02Z/2018: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů určeného zastupitele města pana Ing. Marka Kopeckého pro spolupráci s pořizovatelem, Odborem rozvoje a ŽP Městského úřadu Šluknov na pořizování územně plánovací dokumentace města Šluknov.

12. Studie nového řešení pěší zóny v ulici T. G. Masaryka

Usnesení č. 20/02Z/2018: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje studii nového řešení pěší zóny v ulici T. G. Masaryka, zpracovanou Ing. arch. Jiřím Kňákalem, dle návrhu.

13. Podání žádostí z Ministerstva pro místní rozvoj pro akce „Obnova místních komunikací
ve městě Šluknov roce 2019" a „Obnova tělocvičny ZŠ J. Vohradského ve Šluknově"

Usnesení č. 21/02Z/2018: Zastupitelstvo města Šluknov souhlasí s realizací a financováním akce „Obnova místních komunikací ve městě Šluknov v roce 2019 " a schvaluje podání žádosti o podporu z Ministerstva pro místní rozvoj v rámci Národního programu Podpora obcí s 3001 - 10000 obyvateli pro předmětný projekt, dle  předloženého návrhu.

Usnesení č. 22/02Z/2018: Zastupitelstvo města Šluknov souhlasí s realizací a financováním akce „Obnova tělocvičny ZŠ J. Vohradského ve Šluknově" a schvaluje podání žádosti o podporu z Ministerstva pro místní rozvoj v rámci Národního programu Podpora obcí s 3001 - 10000 obyvateli pro předmětný projekt, dle předloženého návrhu.

14. Souhlasné prohlášení pro úpravu pozemků Fukov

Usnesení č. 23/02Z/2018: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje souhlasné prohlášení o úpravě vlastnických vztahů k části pozemku p. p. č. 687 v k. ú. Fukov a obci Šluknov, města Šluknov z důvodu odstranění nesouladu mezi skutečností a katastrální mapou.

15. Odměňování členů Zastupitelstva města Šluknov od 01.01.2019

Usnesení č. 24/02Z/2018: Zastupitelstvo města Šluknov v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2, písmeno n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů stanoví:

  1. Odměny za výkon jednotlivých funkcí neuvolněných členů zastupitelstva města za měsíc takto:

a) Místostarosta                                                                      20.000 Kč

b) Člen rady města                                                                    7.000 Kč

c) Předseda výboru ZM či komise RM                                   3.000 Kč

d) Člen ZM (bez dalších funkcí)                                               1.300 Kč.

  1. Odměny jsou stanoveny dle Přílohy nařízení vlády č. 318/2017 Sb. (ve znění nařízení vlády č. 202/2018 Sb.), o výši odměn členů zastupitelstev územně samosprávných celků ve znění pozdějších předpisů.
  2. Odměny se budou poskytovat ode dne 01.01.2019.
  3. V případě nastoupení náhradníka na uvolněný mandát člena zastupitelstva bude odměna náležet ode dne složení slibu.
  4. V případě personální změny v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna náležet ode dne zvolení do této funkce.

Usnesení č. 25/01Z/2018: Zastupitelstvo města Šluknov v souladu s § 74 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů stanoví, že při souběhu výkonu několika funkcí se odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva města poskytne pouze za výkon funkce, za niž podle rozhodnutí zastupitelstva města náleží nejvyšší odměna.

16. Pojistná smlouva o škodovém pojištění odpovědnosti zastupitelů obce

Usnesení č. 26/02Z/2018: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje Pojistnou smlouvu o škodovém pojištění odpovědnosti zastupitelů obce č. 900000030468 mezi městem Šluknov a Direct pojišťovnou, a. s., se sídlem Brno, Brno-město, Nové sady 996/25, 602 00 Brno, IČ 25073958, dle návrhu.

Usnesení č. 27/02Z/2018: Zastupitelstvo města Šluknov v souladu s § 84 odst. 2 písm. o) a § 80 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů rozhodlo o tomto plnění členům zastupitelstva z rozpočtu města s účinností od 01.01.2019: Příspěvek na pojištění rizik spojených s výkonem funkce člena zastupitelstva města - příspěvek na pojištění odpovědnosti člena zastupitelstva, jde-li o člena zastupitelstva - ve výši 100 %, tj. 1.474 Kč ročně podle Pojistné smlouvy o škodovém pojištění odpovědnosti zastupitelů obce č. 900000030468, s DIRECT pojišťovnou, a. s.

17. Pozemky

17.1 Prodej pozemku

Usnesení č. 28/02Z/2018: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje prodat ze svého majetku do vlastnictví  XXX (podíl ½) a  XXX (podíl ½), níže uvedený pozemek.

st. p. č.: 1467/17, katastr: Šluknov

druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, garáž bez čp., výměra: 1 m2

účel: pozemek pod stavbou, cena: 200 Kč

17.2 Prodej pozemků

Usnesení č. 29/02Z/2018: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje prodat ze svého majetku do vlastnictví XXX, níže uvedený pozemek.

St. p. č.: 1467/18, katastr: Šluknov

druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, garáž bez čp., výměra: 1 m2

účel: pozemek pod stavbou, cena: 200 Kč/m2

17.3 Prodej pozemků

Usnesení č. 30/02Z/2018: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje prodat ze svého majetku do vlastnictví XXX, níže uvedený pozemek.

St. p. č.: 1467/19, katastr: Šluknov

druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, garáž bez čp., výměra: 1 m2

účel: pozemek pod stavbou, cena: 200 Kč/m2

 

 

17.4 Prodej pozemků

Usnesení č. 31/02Z/2018: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje prodat ze svého majetku do vlastnictví XXX (podíl ½) a XXX (podíl ½), níže uvedený pozemek.

st. p. č.: 1467/21, katastr: Šluknov

druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, garáž bez čp., výměra: 1 m2

účel: pozemek pod stavbou, cena: 300 Kč

17.5 Prodej pozemků

Usnesení č. 32/02Z/2018: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje prodat ze svého majetku
do vlastnictví XXX (podíl ½) a XXX
(podíl ½), níže uvedený pozemek.

st. p. č.: 1467/22, katastr: Šluknov

druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, garáž bez čp., výměra: 1 m2

účel: pozemek pod stavbou, cena: 200 Kč /m2

17.6 Přijetí pozemků darem

Usnesení č. 33/02Z/2018: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje přijmout darem do svého majetku od Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, níže uvedené pozemky.

P. p. č. 1132/3, katastr:Šluknov

druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra: 29 m2 (dle GP č. 1923-134/2018)

P. p. č. 1132/2, katastr: Šluknov

druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra: 222 m2 (dle GP č. 1923-134/2018)

účel: převod chodníku v ul. Budišínská (dle budoucí smlouvy darovací ze dne 12.10.2015), cena: dar

17.7 Nákupy pozemků

Usnesení č. 34/02Z/2018: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje nákup části níže uvedeného pozemku do svého majetku od XXX.

P. p. č.: část 2568/8, katastr: Království

druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: dle GP (cca 30 m2)

účel: pozemek pod komunikací, cena: 70 Kč /m2

Usnesení č. 35/02Z/2018: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy kupní mezi městem Šluknov a XXX, dle návrhu.

Usnesení č. 36/02Z/2018: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje nákup částí níže uvedených pozemků do svého majetku od XXX.

P. p. č.: část 2540/2, katastr: Království

druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: dle GP (cca 30 m2)

P. p. č.: část 2540/4, katastr: Království

druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: dle GP (cca 50 m2)

účel: pozemky pod komunikací, cena: 70 Kč /m2

Usnesení č. 37/02Z/2018: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy kupní mezi městem Šluknov a XXX, dle návrhu.

Usnesení č. 38/02Z/2018: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje nákup části níže uvedeného pozemku do svého majetku od XXX.

P. p. č.: část 2548/4, katastr: Království

druh pozemku: zahrada, výměra: dle GP (cca 30 m2)

účel: pozemek pod komunikací, cena: 70 Kč /m2

Usnesení č. 39/02Z/2018: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy kupní mezi městem Šluknov a XXX, dle návrhu.

Usnesení č. 40/02Z/2018: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje nákup níže uvedeného pozemku do svého majetku od XXX.

P. p. č.: 2571/4, katastr: Království

druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra: 77 m2

účel: pozemek s komunikací, cena: 70 Kč /m2

Usnesení č. 41/02Z/2018: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy kupní mezi městem Šluknov a XXX, dle návrhu.

Usnesení č. 42/02Z/2018: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje nákup části níže uvedeného pozemku do svého majetku od XXX.

P. p. č.: část 2568/7, katastr: Království

druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: dle GP (cca 80 m2)

účel: pozemek pod komunikací, cena: 70 Kč /m2

Usnesení č. 43/02Z/2018: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy kupní mezi městem Šluknov a XXX, dle návrhu.

Usnesení č. 44/02Z/2018: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje nákup části níže uvedeného pozemku do svého majetku od XXX.

St. p. č.: část 462, katastr: Království

druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, výměra: dle GP (cca 80 m2)

účel: pozemek pod komunikací, cena: 70 Kč /m2

Usnesení č. 45/02Z/2018: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy kupní mezi městem Šluknov a XXX, dle návrhu.

Usnesení č. 46/02Z/2018: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje nákup části níže uvedených pozemků do svého majetku od XXX a XXX.

P. p. č.: část 104, katastr: Královka

druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: dle GP (cca 50 m2)

P. p. č.: část 105, katastr: Královka

druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: dle GP (cca 10 m2)

účel: pozemky pod komunikací, cena: 70 Kč /m2

Usnesení č. 47/02Z/2018: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy kupní mezi městem Šluknov a XXX, dle návrhu.

Usnesení č. 48/02Z/2018: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje nákup části níže uvedeného pozemku do svého majetku od Mysliveckého spolku Jitrovník, Království 290, 407 47 Šluknov, IČ 44223561-003.

P. p. č.: část 24, katastr: Království

druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: dle GP (cca 100 m2)

účel: pozemek pod komunikací, cena: 70 Kč /m2

Usnesení č. 49/02Z/2018: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy kupní mezi městem Šluknov a Mysliveckým spolek Jitrovník, Království 290, 407 47 Šluknov, IČ 44223561-003, dle návrhu.

18. Různé

18.1 Zpráva o činnosti rady města od minulého zasedání zastupitelstva města

Usnesení č. 50/02Z/2018: Zastupitelstvo města Šluknov bere na vědomí Zprávu o činnosti Rady města Šluknov od minulého zasedání Zastupitelstva města Šluknov.

18.2 Zpráva o činnosti Finančního a Kontrolního výboru

Usnesení č. 51/02Z/2018: Zastupitelstvo města Šluknov bere na vědomí Zprávu o činnosti Finančního výboru.

Usnesení č. 52/02Z/2018: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje Plán činnosti Finančního výboru města Šluknov pro rok 2019, dle návrhu.

Usnesení č. 53/02Z/2018: Zastupitelstvo města Šluknov bere na vědomí Zprávu o činnosti Kontrolního výboru.

Usnesení č. 54/02Z/2018: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje Plán činnosti Kontrolního výboru města Šluknov pro rok 2019, dle návrhu.

19. Diskuze, připomínky a návrhy členů zastupitelstva

20. Závěr zasedání

Mgr. Eva Džumanová
starostka

Buďte s námi ve spojení