Usnesení z 2. zasedání ZM konaného dne 18.12.2014

PřílohaPDF

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Informace o přijatých usneseních z 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov, konaného 18. prosince 2014 ve velkém sále Šluknovského zámku

Program jednání:

1. Zahájení zasedání

2. Určení ověřovatelů zápisu

3. Schválení programu

4. Jmenování členů Kontrolního výboru a Finančního výboru

5. Delegování zástupce města na valné hromady Severočeské vodárenské společnosti, a. s.

6. Pověření členů zastupitelstva města uzavíráním manželství

7. Odměňování členů Zastupitelstva města Šluknov

8. Projekt „Podpora terénní práce Šluknov" na rok 2015

9. Návrhu rozpočtového opatření č. 6 v roce 2014

10. Návrh rozpočtového provizoria na rok 2015

11. Rozpočtový výhled města na období 2015 až 2017

12. Zásady prodeje pozemků ve vlastnictví města Šluknov

13. Prodej bytových domů č. p. 310, 582, 625 a 746

14. Nákup pozemků p. p. č. 1337/18 a st. p. č. 510

15. Příspěvek na základě smlouvy o partnerství na realizaci kapličky Pod Partyzánem v k. ú. Císařský

16. Určení člena zastupitelstva pro spolupráci při pořizování územně plánovací dokumentace pro město Šluknov

17. Různé

  • Zpráva o činnosti rady města od minulého zasedání zastupitelstva města

18. Diskuse, připomínky a návrhy členů zastupitelstva města

19. Závěr zasedání

1. Zahájení zasedání

Usnesení nepřijato.

2. Určení ověřovatelů zápisu

Usnesení č. 1/02Z/2014: Zastupitelstvo města Šluknov určuje ověřovateli zápisu z dnešního 2. zasedání pp. Jiřího Beneše a Bc. Zdeňka Černého.

3. Schválení programu

Usnesení č. 2/02Z/2014: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje program 2. zasedání zastupitelstva města dle návrhu, po jeho doplnění.

4. Jmenování členů Kontrolního výboru a Finančního výboru

Usnesení č. 3/02Z/2014: Zastupitelstvo města Šluknov jmenuje na základě § 84, odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000Sb., o obcích v platném znění, do funkce člena Finančního výboru p. Ing. Milana Kořínka a p. Ivana Kolomazníka.

Usnesení č. 4/02Z/2014: Zastupitelstvo města Šluknov jmenuje na základě § 84, odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000Sb., o obcích v platném znění, do funkce člena/ky Kontrolního výboru pí Evu Kodrlovou a p. Petra Kociána.

5. Delegování zástupce města na valné hromady Severočeské vodárenské společnosti, a. s.

Usnesení č. 5/02Z/2014: Zastupitelstvo města Šluknov deleguje v souladu s § 84 odst. 2, písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů jako zástupce města Šluknov na všechny valné hromady Severočeské vodárenské společnosti a. s., konané ve volebním období 2014 - 2018, starostku města paní Mgr. Evu Džumanovou, narozenou dne 15.12.1964, bytem K. H. Máchy 906, 407 77 Šluknov. Delegovaná je oprávněna  v uvedeném období na všech valných hromadách Severočeské vodárenské společnosti, a. s. jménem města Šluknov vykonávat všechna akcionářská práva, tj. jménem města Šluknov jednat a hlasovat.

6. Pověření členů zastupitelstva města uzavíráním manželství

Usnesení č. 6/02Z/2014: Zastupitelstvo města Šluknov pověřuje podle § 11a odst. 1, písmeno a) zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění členy zastupitelstva města pp. Ing. Danielu Petrouškovou, Emílii Procházkovou, Ing. Milana Kořínka, Tomáše Lufta a Bc. Zdeňka Černého uzavíráním manželství.

7. Odměňování členů Zastupitelstva města Šluknov

Usnesení č. 7/02Z/2014: Zastupitelstvo města Šluknov stanoví podle § 84 odst. 2, písmeno n), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění výši měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva města s účinností od 01.01.2015 takto:

a) místostarosta                                                                      7.500 Kč,

b) člen rady města                                                                  1.900 Kč,

c) předseda výboru ZM či komise RM                                 1.500 Kč,

d) ostatní členové ZM pověření uzavíráním manželství        660 Kč.

Odměny jsou stanoveny dle Přílohy č. 1 nařízení vlády č. 37/2003 Sb. o odměnách
za výkon funkce členům zastupitelstev v platném znění. Při souběhu výkonu funkcí se odměny nesčítají.

8. Projekt „Podpora terénní práce Šluknov" na rok 2015

Usnesení č. 8/02Z/2014: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje podání žádosti
o projekt „Podpora terénní práce Šluknov" pro rok 2015 do programu Podpora terénní práce.

Usnesení č. 9/02Z/2014: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje zajištění financování projektu „Podpora terénní práce Šluknov" na rok 2015 podílem vlastních prostředků města Šluknov ve výši 31,87 %, tj. 111.100 Kč.

9. Návrh rozpočtového opatření č. 6 v roce 2014

Usnesení č. 10/02Z/2014: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a schvaluje rozpočtové opatření č. 6 v roce 2014 dle předloženého návrhu.

10. Návrh rozpočtového provizoria na rok 2015

Usnesení č. 11/02Z/2014: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a schvaluje pravidla rozpočtového provizoria na rok 2015 dle předloženého návrhu.

11. Rozpočtový výhled města na období 2015 až 2017

Usnesení č. 12/02Z/2014: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a schvaluje rozpočtový výhled města na období 2015 až 2017 dle předloženého návrhu.

12. Zásady prodeje pozemků ve vlastnictví města Šluknov

Usnesení č. 13/02Z/2014: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje v souladu s ustanovením § 38, 39, 85 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění Zásady prodeje pozemků ve vlastnictví města Šluknov, s účinností od 01.01.2015, dle předloženého návrhu, po jeho doplnění.

Usnesení č. 14/02Z/2014: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje vzorovou kupní smlouvu na prodej pozemků pro výstavbu RD z vlastnictví města Šluknov, dle předloženého návrhu.

13. Prodej bytových domů č. p. 310, 582, 625 a 746

Usnesení č. 15/02Z/2014: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr prodeje bytového domu č. p. 310 v Císařském, stojícího na pozemku p. č. 335/1 a pozemku p. č. 335/1 o výměře 501 m2 (zastavěná plocha a nádvoří) v obci Šluknov, část obce Císařský, katastrální území Císařský, zapsáno na LV č. 1406, vedeného u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk.

Usnesení č. 16/02Z/2014: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr prodeje bytového domu č. p. 582 v ul. Rumburská, stojícího na pozemku p. č. 1975/1 a pozemku p. č. 1975/1 o výměře 1503 m2 (zastavěná plocha a nádvoří), který vznikl na základě geometrického plánu č. 1743-16/2014 zpracovaného Bc. Václavem Kyselou, Katastrálním úřadem schváleného dne 07.05.2014 pod č. 93/2014, oddělením z původního pozemku p. č. 1975 o výměře 1634 m2 v obci Šluknov, část obce Šluknov, katastrální území Šluknov, zapsáno na LV č. 1406, vedeného u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk.

Usnesení č. 17/02Z/2014: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr prodeje bytového domu č. p. 625 v ul. T. G. Masaryka, stojícího na pozemku p. č. 1417, pozemku p. č. 1417 o výměře 529 m2 (zastavěná plocha a nádvoří) a pozemku p. č. 1418/1 o výměře 288 m2 (zahrada), vše v obci Šluknov, část obce Šluknov, katastrální území Šluknov, zapsáno na LV č. 1406, vedeného u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk.

Usnesení č. 18/02Z/2014: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr prodeje bytového domu č. p. 746 v ul. Budišínská, stojícího na pozemku p. č. 1150, pozemku p. č. 1150 o výměře 290 m2 (zastavěná plocha a nádvoří), pozemku p. č. 1151 o výměře 815 m2 (zahrada) a pozemku p. č. 1152 o výměře 1484 m2 (zahrada), vše v obci Šluknov, část obce Šluknov, katastrální území Šluknov, zapsáno na LV č. 1406, vedeného u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk.

Usnesení č. 19/02Z/2014: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje složení komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek na prodej nemovitostí z majetku města dle usnesení Zastupitelstva města Šluknov  15/02Z/2014 až 18/02Z/2014  ve složení: Mgr. Eva Džumanová, Mgr. Bc. Rudolf Sochor, Bc. Zdeněk Černý, Ing. Petr Masopust, Bc. Michal Bušek a jako náhradníky Jiřího Beneše, Bc. Marka Kopeckého a Ing. Dagmar Mertlovou.

14. Nákup pozemků p. p. č. 1337/18 a st. p. č. 510

Usnesení č. 20/02Z/2014: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje nákup níže uvedených pozemků do majetku města Šluknov od XXX.

St. p. č. 510, katastr: Císařský,

druh pozemku: zastavěná plocha, výměra: dle GP č. 424-136/2014 o výměře 11 m2

P. p. č. 1337/18, katastr: Císařský,

druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: dle GP č. 424-136/2014 o výměře 125 m2

účel: obnova památky, cena: 50 Kč/m2

15. Příspěvek na základě smlouvy o partnerství na realizaci kapličky Pod Partyzánem
v k. ú. Císařský

Usnesení č. 21/02Z/2014: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje příspěvek Spolku Drobné památky severních Čech se sídlem Náměstí T. G. Masaryka 169/21, 470 01 Česká Lípa, v souladu se smlouvou o partnerství a vzájemné spolupráci ze dne 16.10.2014 ve výši 96.212 Kč.

16. Určení člena zastupitelstva pro spolupráci při pořizování územně plánovací dokumentace pro město Šluknov

Usnesení č. 22/02Z/2014: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje v souladu
se zákonem č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění určeného zastupitele města pana Mgr. Bc. Rudolfa Sochora pro spolupráci s pořizovatelem, Odborem rozvoje a životního prostředí Městského úřadu Šluknov na pořizování územně plánovací dokumentace města Šluknov.

17. Různé

17.1 Zpráva o činnosti rady města od minulého zasedání zastupitelstva města

Usnesení č. 23/02Z/2014: Zastupitelstvo města Šluknov bere na vědomí Zprávu
o činnosti Rady města Šluknov od minulého zasedání Zastupitelstva města Šluknov.

18. Diskuze

Usnesení nepřijato.

19. Závěr zasedání

 

Mgr. Eva Džumanová, v. r.
starostka

Buďte s námi ve spojení