Usnesení ze 4. zasedání ZM konaného dne 30.4.2015

PřílohaPDF

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Informace o přijatých usneseních ze  4. zasedání Zastupitelstva města Šluknov, konaného 30. dubna 2015 ve velkém sále Šluknovského zámku

Program jednání:

1. Zahájení zasedání

2. Určení ověřovatelů zápisu

3. Schválení programu

4. Poskytnutí účelových dotací z rozpočtu města Šluknov na rok 2015 dle platných „Zásad"

5. Informace o plnění rozpočtu příjmů a výdajů za období leden až březen 2015

6. Projednání návrhu rozpočtového opatření č. 1 v roce 2015

7. Pozemky

  • Prodej pozemků (p. p. č. 1219 vk. ú. Císařský, p. p. č. 2736/6 vk. ú. Šluknov)
  • Revokace části usnesení Zastupitelstva města Šluknov č. 15/24Z/2014 ze dne 18.09.2014 - prodej pozemků p. p. č. 277, p. p. č. 278 a část p. p. č. 2769/2 - vše vk. ú. Království

8. Změna zmocněnce „Honebního společenstva Šluknov"

9. Různé

  • Zpráva o činnosti rady města od minulého zasedání zastupitelstva města
  • Zpráva o činnosti Finančního a Kontrolního výboru
  • Změny voblasti odměňování členů zastupitelstva města

10. Diskuse, připomínky a návrhy členů zastupitelstva města

11. Závěr zasedání

1. Zahájení zasedání

Usnesení nepřijato.

2. Určení ověřovatelů zápisu

Usnesení č. 1/04Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov určuje ověřovateli zápisu z dnešního 4. zasedání pp. Bc. Marka Kopeckého a Mgr. Petru Gallovou.

3. Schválení programu

Usnesení č. 2/04Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje program 4. zasedání zastupitelstva města dle návrhu.

4. Poskytnutí účelových dotací z rozpočtu města Šluknov na rok 2015 dle platných „Zásad"

Usnesení nepřijato.

Usnesení nepřijato.

Usnesení nepřijato.

Usnesení č. 3/04Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo žádosti a rozhodlo o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města na rok 2015 spolku SK PLASTON Šluknov se sídlem Šluknov, IČ 64707571 ve výši 430.000 Kč.

Usnesení č. 4/04Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a rozhodlo o uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Šluknov a  spolkem SK PLASTON Šluknov se sídlem Šluknov, 407 77 Šluknov, IČ 64707571 o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Šluknov na rok 2015 a to ve výši 430.000 Kč, dle předloženého návrhu.

Usnesení nepřijato.

Usnesení č. 5/04Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo žádost a rozhodlo o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města na rok 2015 občanskému sdružení Kruh přátel vážné hudby ve Šluknově se sídlem T. G. Masaryka 321, 407 77 Šluknov, IČ 68975180 ve výši 50.000 Kč.

Usnesení č. 6/04Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a rozhodlo o uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Šluknov a občanským sdružením Kruh přátel vážné hudby ve Šluknově se sídlem T. G. Masaryka 321, 407 77 Šluknov, IČ 68975180 o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Šluknov na rok 2015 a to ve výši 50.000 Kč, dle předloženého návrhu.

5. Informace o plnění rozpočtu příjmů a výdajů za období leden až březen 2015

Usnesení č. 7/04Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a bere na vědomí informaci o plnění rozpočtu příjmů a výdajů za období leden až březen 2015.

6. Projednání návrhu rozpočtového opatření č. 1 v roce 2015

Usnesení č. 8/04Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a schvaluje rozpočtové opatření č. 1 v roce 2015, dle předloženého návrhu.

7. Pozemky

7.1 Prodej pozemků

Usnesení č. 9/04Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje prodat ze svého majetku XXX, níže uvedený pozemek.

P. p. č. 1219, katastr: Císařský,

druh pozemku: zahrada, výměra: 131 m2

účel: zřízení zahrady, cena: 13.000 Kč (dle znaleckého posudku) + 15.390 Kč (hodnota stromů)

7.2       Prodej pozemku

Usnesení č. 10/04Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje prodat ze svého majetku XXX, níže uvedený pozemek.

P. p. č.: 2736/3, katastr: Šluknov

druh pozemku: orná půda, výměra: 109 m2

účel: zahrada, cena: 10.000 Kč (dle znaleckého posudku)

7.3       Revokace části usnesení Zastupitelstva města Šluknova

Usnesení č. 11/04Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov revokuje část usnesení Zastupitelstva města Šluknov č. 15/24Z/2014 z 24. zasedání  Zastupitelstva města Šluknova ze dne 18.09.2014, a to: „XXX" se mění na: „XXX".

8. Změna zmocněnce „Honebního společenstva Šluknov"

Usnesení č. 12/04Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov rozhoduje zrušit ke dni 30.04.2015 plnou moc na zastupování města Šluknov, udělenou Zastupitelstvem města Šluknov dne 08.03.2012, usnesením č. 35/08Z/2012, ve věci splnění povinností zakladatele „Honebního společenstva Šluknov" v souladu se zákonem č. 449/2011 Sb. o myslivosti v platném znění na Ing. Dagmar Mertlovou, bytem Školní 707/27, 408 01 Rumburk, dle návrhu.

Usnesení č. 13/04Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje plnou moc na zastupování města Šluknov ve věci splnění povinností zakladatele „Honebního společenstva Šluknov" v souladu se zákonem č. 449/2011 Sb. o myslivosti v platném znění na pana Zdeňka Polesného, samostatného odborného pracovníka Odboru rozvoje a životního prostředí Městského úřadu Šluknov, bytem SNP 144/20, 408 01 Rumburk, s účinností od 01.05.2015, dle návrhu.

9. Různé

9.1 Zpráva o činnosti rady města od minulého zasedání zastupitelstva města

Usnesení č. 14/04Z/2014: Zastupitelstvo města Šluknov bere na vědomí Zprávu
o činnosti Rady města Šluknov od minulého zasedání Zastupitelstva města Šluknov.

9.2 Zpráva o činnosti Finančního výboru města Šluknov

Usnesení č. 15/04Z/2014: Zastupitelstvo města Šluknov bere na vědomí zprávu o činnosti Finančního výboru.

9.3 Zpráva o činnosti Kontrolního výboru města Šluknov

Usnesení č. 16/04Z/2014: Zastupitelstvo města Šluknov bere na vědomí zprávu o činnosti Kontrolního výboru.

9.4 Změny v oblasti odměňování členů zastupitelstva města

Usnesení nepřijato.

10. Diskuze, připomínky a návrhy členů zastupitelstva

Usnesení nepřijato.

11. Závěr zasedání

Usnesení nepřijato.

Mgr. Eva Džumanová, v. r.
starostka města

Buďte s námi ve spojení