Usnesení z 6. zasedání ZM konaného dne 17.9.2015

PřílohaPDF

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Informace o přijatých usneseních z  6. zasedání Zastupitelstva města Šluknov, konaného 17. září 2015 ve velkém sále Šluknovského zámku

Program jednání:

1. Zahájení zasedání

2. Určení ověřovatelů zápisu

3. Schválení programu

4. Kontrola plnění usnesení

5. Strategický plán rozvoje města Šluknov 2015 - 2025

6. Zrušení usnesení ZM

7. Projekt „Podpora terénní práce Šluknov" na rok 2016

8. Kupní smlouva č. 9415001798/188898 - prodej 4 ks STL plynových přípojek v lokalitě u Toposu

9. Informace o plnění rozpočtu města Šluknov za období leden až červen 2015

10. Projednání návrhu rozpočtového opatření č. 6 v roce 2015

11. Projednání stížnosti na nerovný postup při zveřejňování kontrolních výstupů uskutečňovaných v rámci MěÚ a organizacích zřizovaných městem a na zásah starostky a rady města do autonomie řízení základní školy

12. Prodej domu č. p. 2 v ul. Smetanova

13. Odpis pohledávky

14. Pozemky

  • Prodej pozemků (p. p. č. 251/2 v k. ú. Kunratice u Šluknova, část p. p. č. 520/5
    v k. ú. Nové Hraběcí, část p. p. č. 2564/1 a část p. p. č. 2563, vše vk. ú. Království, p. p. č. 2887/5 a p. p. č. 574/2, vše vk. ú. Království, p. p. č. 1856/2, p. p. č. 1857, vše vk. ú. Šluknov, p. p. č. 2409/5, část p. p. č. 2411/3, p. p. č. 2411/2, p. p. č. 2351, p. p. č. 2353, p. p. č. 2355, p. p. č. 2356, p. p. č. 2361/1, p. p. č. 2361/2, p. p. č. 2363, část p. p. č. 2345/1, vše vk. ú. Šluknov, p. p. č. 366/1, p. p. č. 366/3, vše vk. ú. Nové Hraběcí),
  • Zveřejnění záměru prodeje pozemků (část p. p. č. 2273/38, část p. p. č. 2273/73, část p. p. č. 2273/65, vše k. ú. Šluknov),
  • Směna pozemků (p. p. č. 2936/1, k. ú. Království za část p. p. č. 1678/1 v k. ú. Království a část p. p. č. 1359 vk. ú. Šluknov),
  • Ukončení budoucí smlouvy kupní pro výstavbu rodinného domu (část p. p. č. 313/1 vk. ú. Šluknov)
  • Budoucí smlouva darovací (část p. p. č. 1132 v k. ú. Šluknov)

15. Smlouva o budoucí smlouvě kupní - Pivovarský rybník na p. p. č. 142 v k. ú. Šluknov

16. Různé

  • Zpráva o činnosti rady města od minulého zasedání zastupitelstva města
  • Zpráva o činnosti Finančního a Kontrolního výboru

17. Diskuse, připomínky a návrhy členů zastupitelstva města

18. Závěr zasedání

1. Zahájení zasedání

Usnesení nepřijato.

2. Určení ověřovatelů zápisu

Usnesení č. 1/06Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov určuje ověřovateli zápisu z dnešního 6. zasedání pp. Boženu Zemanovou a MUDr. Petra Straku. Výsledek

3. Schválení programu

Usnesení č. 2/06Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje doplnění nového bodu programu dnešního 6. zasedání, a sice bodu č. 11: „Projednání stížnosti na nerovný postup při zveřejňování kontrolních výstupů uskutečňovaných v rámci MěÚ a organizacích zřizovaných městem a na zásah starostky a rady města do autonomie řízení základní školy". Ostatní body návrhu programu budou posunuty.

Usnesení č. 3/06Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje program 6. zasedání zastupitelstva města po jeho doplnění.

4. Kontrola plnění usnesení

Usnesení č. 4/06Z/2015: Rada města Šluknov bere na vědomí zprávu o plnění Usnesení č. 21/05Z/2015.

5. Strategický plán rozvoje města Šluknov 2015 - 2025

Usnesení č. 5/06Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje na základě § 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Strategický plán rozvoje města 2015 - 2025, dle předloženého návrhu.

6. Zrušení usnesení ZM

Usnesení č. 6/06Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov ruší usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva města Šluknov ze dne 10.12.2009 pod bodem č. 12: „Zastupitelstvo města rozhodlo vyplatit p. Zdeňku Černému částku ve výši 10% hospodářského výsledku společnosti technické služby Šluknov, spol. s r. o. ke dni 30.11.2009, z rozpočtu města jako odměnu ve výplatě platu za měsíc prosinec 2009".

7. Projekt „Podpora terénní práce Šluknov" na rok 2016

Usnesení č. 7/06Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje podání žádosti o neinvestiční dotaci na projekt „Podpora terénní práce Šluknov" pro rok 2016 do programu Podpora terénní práce.

Usnesení č. 8/06Z/2014: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje zajištění financování projektu „Podpora terénní práce Šluknov" na rok 2016 podílem vlastních prostředků města Šluknov ve výši 30,35 %, tj. 100.200 Kč.

8. Kupní smlouva č. 9415001798/188898 - prodej 4 ks STL plynových přípojek v lokalitě u Toposu

Usnesení č. 9/06Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje Kupní smlouvu
č.
9415001798/188898 mezi městem Šluknov a společností RWE Gas Net, s. r. o., Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, IČ 272 95 567, na převedení vlastnického práva ke čtyřem plynovým přípojkám v lokalitě u Toposu, kdy kupní cena za plynárenské zařízení činí 29.455 Kč bez DPH, tj. 35.640,55 Kč vč. 21 % DPH, dle předloženého návrhu.

9. Informace o plnění rozpočtu města Šluknov za období leden až červen 2015

Usnesení č. 10/06Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a bere na vědomí informaci o plnění rozpočtu příjmů a výdajů za období leden až červen 2015.

10. Projednání návrhu rozpočtového opatření č. 6 v roce 2015

Usnesení č. 11/06Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a schvaluje rozpočtové opatření č. 6 v roce 2015, dle předloženého návrhu.

11. Projednání stížnosti na nerovný postup při zveřejňování kontrolních výstupů uskutečňovaných v rámci MěÚ a organizacích zřizovaných městem a na zásah starostky a rady města do autonomie řízení základní školy

Usnesení nepřijato.

12. Prodej domu č. p. 2 v ul. Smetanova

Usnesení č. 12/06Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr prodeje pozemku p. č. 4 o výměře 246 m2 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba - budova s č. p. 2 v ul. Smetanova, v obci Šluknov, část obce Šluknov, katastrální území Šluknov, zapsáno na LV č. 1406, vedeného u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk.

Usnesení č. 13/06Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje složení komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek na prodej nemovitostí z majetku města dle usnesení Zastupitelstva města Šluknov  12/06Z/2015 ve složení: Mgr. Eva Džumanová, Mgr. Bc. Rudolf Sochor, Bc. Zdeněk Černý, Ing. Petr Masopust, Bc. Michal Bušek a jako náhradníky Jiřího Beneše, Bc. Marka Kopeckého a Mgr. Martina Chrousta.

13. Odpis pohledávky

Usnesení č. 14/06Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov bere na vědomí odpis pohledávky ve výši 44.172 Kč za zemřelého Františka Karalu, naposledy bytem Mlýnská 658, 407 77 Šluknov.

14. Pozemky

14.1 Prodej pozemků

Usnesení č. 15/06Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje prodat ze svého majetku XXX, níže uvedený pozemek.

P. p. č.: 251/2, katastr: Kunratice u Šluknova

druh pozemku: zahrada, výměra: 421 m2

účel: zřízení zahrady, cena: 47.000 Kč (cena dle znaleckého posudku)

14.2 Prodej pozemků

Usnesení č. 16/06Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje prodat ze svého majetku XXX, níže uvedený pozemek.

P. p. č. část 520/5, katastr: Nové Hraběcí,

druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: dle GP č. 174-33/2015 vedený jako p. p. č. 520/5 o výměře 1.407 m2

účel: stavba RD dle podmínek uvedených v záměru prodeje schváleném RM dne 24.08.2015, usnesením č. 1/25R/2015, cena: 141.500 Kč (cena dle znaleckého posudku + náklady na ZP)

14.3 Prodej pozemků

Usnesení č. 17/06Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje prodat ze svého majetku XXX, níže uvedený pozemek.

P. p. č. část 2564/1, katastr: Království,

druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: dle GP č. 564-35/2015 vedený jako p. p. č. 2564/1 - 1.373 m2

P. p. č. část 2563, katastr: Království,

druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: dle GP č. 564-35/2015 vedený jako p. p. č. 2564/1 - 1.373 m2

účel: stavba RD dle podmínek uvedených v záměru prodeje schváleném RM dne 24.08.2015, usnesením č. 2/25R/2015, cena: 184.000 Kč (nabídnutá cena vyšší než cena dle znaleckého posudku + náklady na ZP)

14.4 Prodej pozemků

Usnesení č. 18/06Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje prodat ze svého majetku XXX, níže uvedené pozemky.

P. p. č. 2887/5, katastr: Království,

druh pozemku: zahrada, výměra: 200 m2

P. p. č. 574/2, katastr: Království,

druh pozemku: zahrada, výměra: 67 m2

účel: zahrada, cena: 30.000 Kč (cena dle znaleckého posudku)

14.5 Prodej pozemků

Usnesení č. 19/06Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje prodat ze svého majetku XXX, níže uvedené pozemky.

P. p. č. 1856/2, katastr: Šluknov,

druh pozemku: zahrada, výměra: 214 m2

P. p. č. 1857, katastr: Šluknov,

druh pozemku: zahrada, výměra: 187 m2

účel: zahrada, cena: 60.000 Kč (cena dle znaleckého posudku)

14.6 Prodej pozemků

Usnesení č. 20/06Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov rozhoduje o stažení prodeje níže uvedeného majetku města XXX, z programu dnešního jednání.

P. p. č.: 2409/5, katastr: Šluknov

druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 614 m2

P. p. č.: část 2411/3, katastr: Šluknov

druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: dle GP č. 1788-23/2015 vedený jako p. p. č. 2411/7
- 573 m2

P. p. č.: 2411/2, katastr: Šluknov

druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 4.543 m2

P. p. č.: 2351, katastr: Šluknov

druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 1.617 m2

P. p. č.: 2353, katastr: Šluknov

druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 1.108 m2

P. p. č.: 2355, katastr: Šluknov

druh pozemku: ostatní plocha, neplodná půda, výměra: 702 m2

P. p. č.: 2356, katastr: Šluknov

druh pozemku: ostatní plocha, neplodná půda, výměra: 713 m2

P. p. č.: 2361/1, katastr: Šluknov

druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 18.541 m2

P. p. č.: 2361/2, katastr: Šluknov

druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 2.681 m2

P. p. č.: 2363, katastr: Šluknov

druh pozemku: ostatní plocha, neplodná půda, výměra: 1.358 m2

P. p. č.: část 2345/1, katastr: Šluknov

druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra: dle GP č. 1788-23/2015 vedený jako
p. p. č. 2345/3 - 428 m2

účel: pozemky pod závodištěm autokrosu, cena: 2 Kč/m2

Usnesení č. 21/06Z/2015: Zastupitelstvo města rozhoduje o sestavení komise pro stanovení podmínek prodeje níže uvedeného majetku města ve složení: pp. Ing Tomáš Kolonečný, Bc. Zdeněk Černý, Ing. Milan Kořínek, Mgr. Bc. Rudolf Sochor, Emília Procházková, které ukládá připravit podklady pro zamýšlený prodej. Termín: do příštího 7. zasedání Zastupitelstva města Šluknov.

P. p. č.: 2409/5, katastr: Šluknov

druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 614 m2

P. p. č.: část 2411/3, katastr: Šluknov

druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: dle GP č. 1788-23/2015 vedený jako p. p. č. 2411/7
- 573 m2

P. p. č.: 2411/2, katastr: Šluknov

druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 4.543 m2

P. p. č.: 2351, katastr: Šluknov

druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 1.617 m2

P. p. č.: 2353, katastr: Šluknov

druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 1.108 m2

P. p. č.: 2355, katastr: Šluknov

druh pozemku: ostatní plocha, neplodná půda, výměra: 702 m2

P. p. č.: 2356, katastr: Šluknov

druh pozemku: ostatní plocha, neplodná půda, výměra: 713 m2

P. p. č.: 2361/1, katastr: Šluknov

druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 18.541 m2

P. p. č.: 2361/2, katastr: Šluknov

druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 2.681 m2

P. p. č.: 2363, katastr: Šluknov

druh pozemku: ostatní plocha, neplodná půda, výměra: 1.358 m2

P. p. č.: část 2345/1, katastr: Šluknov

druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra: dle GP č. 1788-23/2015 vedený jako
p. p. č. 2345/3 - 428 m2

účel: pozemky pod závodištěm autokrosu

cena: 2 Kč/m2,

14.7 Prodej pozemků

Usnesení č. 22/06Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje zrušit usnesení bodu 2.4.5. z 5. zasedání Zastupitelstva města Šluknov ze dne 10.05.2007: „ZM schválilo prodej výše uvedeného pozemku obálkovou metodou za cenu minimálně 100,-- Kč/m2, P. p. č. 366/1 - zahrada o výměře 952 m2 a p. p. č. 366/3 - ostatní plocha - neplodná půda o výměře 95 m2 v k. ú. Nové Hraběcí a obci Šluknov, za účelem zřízení zahrady, prodej za cenu 25,-- Kč/m2. Žádost si podal XXX.

Usnesení č. 23/06Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje prodat ze svého majetku XXX,

níže uvedené pozemky.

P. p. č. 366/1, katastr: Nové Hraběcí,

druh pozemku: zahrada, výměra: 952 m2

P. p. č. 366/3, katastr: Nové Hraběcí,

druh pozemku: ostatní plocha, neplodná půda, výměra: 95 m2

účel: zřízení zahrady, cena: 141.300 Kč (cena pozemků dle znaleckého posudku 120.000 Kč + cena stromů 21.330 Kč).

14.8 Zveřejnění záměru prodeje pozemků

Usnesení č. 24/06Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr prodat ze svého majetku níže uvedené pozemky.

P. p. č. část 2273/38, katastr: Šluknov,

druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra: dle GP (cca 5 m2)

P. p. č. část 2273/73, katastr: Šluknov,

druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra: dle GP (cca 4 m2)

P. p. č. část 2273/65, katastr: Šluknov,

druh pozemku: ostatní plocha, zeleň, výměra: dle GP (cca 10 m2)

účel: zateplení objektů čp. 1008-1010 a 1016-1018

minimální cena: dle znaleckého posudku, kauce: 1.000 Kč

14.9 Směna pozemků

Usnesení č. 25/06Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje směnit s XXX ze svého majetku níže uvedené pozemky.

Pozemky v majetku města:

P. p. č. 2936/1, katastr: Království,

druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra: 1.745 m2

účel: přístup k pozemkům, cena: 123.000 Kč (cena dle znaleckého posudku)

za Pozemky v majetku Ing. Švajcra:

P. p. č. část 1678/1, katastr: Království,

druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: dle GP č. 566-40/2015 vedený jako díl „a" o výměře 192 m2 a díl „b" o výměře 531 m2, účel: pozemek pod komunikací

P. p. č. část 1359, katastr: Šluknov

druh pozemku: zahrada, výměra: dle GP č. 1759-143/2014 vedený jako p. p. č. 1359/2 o výměře 38 m2

účel: pozemek pod sakrální památkou, cena: 123.000 Kč (cena dle znaleckého posudku 133.000 Kč snížena o 10.000 Kč)

14.10 Ukončení Budoucí smlouvy kupní pro výstavbu rodinného domu

Usnesení č. 26/06Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje ukončit Budoucí smlouvu kupní č. 21/NP-2013 pro výstavbu RD na části p. p. č. 313/1 v k. ú. Šluknov ke dni 30.09.2015
s XXX
.

14.11 Budoucí smlouvy darovací

Usnesení č. 27/06Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje Budoucí smlouvu darovací mezi Ústeckým krajem, IČ 70892156, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem (dárce) a městem Šluknov (obdarovaným) na přijetí daru - nemovitosti, a to části pozemku p. č. 1132 v k. ú. Šluknov o výměře max. 360 m2, za účelem výstavby chodníku, dle návrhu.

15. Smlouva o budoucí smlouvě kupní - Pivovarský rybník na p. p. č. 142 v k. ú. Šluknov

Usnesení č. 28/06Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě kupní mezi městem Šluknov a Českým rybářským svazem, MO Šluknov, Na Hrázi 837, 407 77 Šluknov, IČ 00482811, na převod vlastnického práva k p. p. č. 142 v k. ú. Šluknov (Pivovarský rybník), za kupní cenu 331.253 Kč.

16. Různé

16.1 Zpráva o činnosti rady města od minulého zasedání zastupitelstva města

Usnesení č. 29/06Z/2014: Zastupitelstvo města Šluknov bere na vědomí Zprávu
o činnosti Rady města Šluknov od minulého zasedání Zastupitelstva města Šluknov.

16.2 Zpráva o činnosti Finančního výboru města Šluknov

Usnesení č. 30/06Z/2014: Zastupitelstvo města Šluknov bere na vědomí zprávu o činnosti Finančního výboru.

16.3 Zpráva o činnosti Kontrolního výboru města Šluknov

Usnesení č. 31/06Z/2014: Zastupitelstvo města Šluknov bere na vědomí zprávu o činnosti Kontrolního výboru.

17. Diskuze, připomínky a návrhy členů zastupitelstva

Usnesení nepřijato.

18. Závěr zasedání

Usnesení nepřijato.

Mgr. Eva Džumanová
starostka

 

Buďte s námi ve spojení