Usnesení ze 10. zasedání ZM konaného dne 17.3.2016

PřílohaPDF

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

 

Informace o přijatých usneseních z 10. zasedání Zastupitelstva města Šluknov, konaného 17. březen 2016 ve velkém sále Šluknovského zámku

Program jednání:

1. Zahájení zasedání

2. Určení ověřovatelů zápisu

3. Schválení programu

4. Informace obvodního oddělení Policie ČR Šluknov - bezpečnostní situace ve městě

5. Oprava předloženého návrhu - RO č. 15/2015

6. Informace o plnění rozpočtu města Šluknov za období leden až prosinec 2015

7. Návrh rozpočtu města Šluknova na rok 2016

8. Projednání návrhu předběžného opatření č. 1 v roce 2016

9. Poskytnutí účelových dotací z rozpočtu města Šluknov na rok 2016 dle platného Programu pro poskytování neinvestičních účelových dotací z rozpočtu města Šluknov na rok 2016

10. Žádost SK PLASTON, z. s., o individuální dotaci z rozpočtu města Šluknov na rok 2016

11. Podání žádosti o poskytnutí podpory z Operačního programu Svobodný stát Sasko - Česká republika pro projekt „Koukáme se k sousedům - rozhledny a vyhlídky česko-saského příhraničí"

12. Smlouva o spolupráci pro projekt „Koukáme se k sousedům - rozhledny a vyhlídky česko-saského příhraničí"

13. Finanční podíl města organizacím pro akce Programu regenerace MPZ Šluknov 2016

14. Schválení zprávy o uplatňování územního plánu Šluknov

15. Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 o zákazu požívání alkoholických nápojů na vybraných veřejných prostranstvích

16. Prodej domů č. p. 2 v ul. Smetanova, Šluknov a domu č. p. 625 v ul. T. G. Masaryka, Šluknov z majetku města

17. Návrh na prodej objektu č. p. 838 v ul. Libušina, Šluknov (kino Dukla)

18. Pozemky

  • Prodej pozemků (st. p. č. 518, p. p. č. 2555/2, p. p. č. 2567/1, p. p. č. 3075/6 - vše vk. ú. Království, p. p. č. část 2888/1 vk. ú. Království, p. p. č. 1609 vk. ú. Šluknov, část p. p. č. 340/4 vk. ú. Šluknov)
  • Nákup nemovitosti do vlastnictví města (p. p. č. 169/2 vk. ú. Šluknov, p. p. č. 142 vk. ú. Šluknov)
  • Bezúplatný převod pozemků do vlastnictví města - dar (p. p. č. 833/3 vk. ú. Císařský, p.p. č. 199/19, p. p. č. 199/20, p. p. č. 199/21 - vše vk. ú. Šluknov)
  • Zřízení věcného břemene (část p. p. č. 2338/1 vk. ú. Šluknov)
  • Prodloužení Budoucí smlouvy kupní pro výstavbu RD (p. p. č. 2273/121 vk. ú. Šluknov, p.p. č. 2273/122 vk. ú. Šluknov)

19. Různé

  • Zpráva o činnosti rady města od minulého zasedání zastupitelstva města
  • Zpráva o činnosti Finančního a Kontrolního výboru

20. Diskuse, připomínky a návrhy členů zastupitelstva města

21. Závěr zasedání

1. Zahájení zasedání

Usnesení nepřijato.

2. Určení ověřovatelů zápisu

Usnesení č. 1/10Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov určuje ověřovateli zápisu z dnešního 10. zasedání pp. Bc. Zdeňka Černého a Jiřího Beneše.

3. Schválení programu

Usnesení č. 2/10Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje program 10. zasedání zastupitelstva města dle návrhu.

4. Informace obvodního oddělení Policie ČR Šluknov - bezpečnostní situace ve městě

Usnesení nepřijato.

5. Oprava předloženého návrhu Rozpočtového opatření č. 15/2015

Usnesení č. 3/10Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a schvaluje opravu předloženého návrhu RO 15_2015, dle předloženého návrhu.

6. Informace o plnění rozpočtu města Šluknov za období leden až prosinec 2015

Usnesení č. 4/10Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a bere na vědomí informaci o plnění rozpočtu příjmů a výdajů za období leden až prosinec 2015.

7. Návrh rozpočtu města Šluknova na rok 2016

Usnesení č. 5/10Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a bere na vědomí návrh rozpočtu města Šluknov na rok 2016, a to návrh rozpočtu, kde příjmy jsou plánovány ve výši 104.190.000 Kč, výdaje ve výši 114.330 332 Kč a financování ve výši 11.740.372,92 Kč.

Usnesení č. 6/10Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a bere na vědomí Komentář k rozpočtu města Šluknov na rok 2016.

Usnesení č. 7/10Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje v souladu s § 12 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, rozpočet města Šluknov na rok 2016, dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 8/10Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje Závazné ukazatele rozpočtu města Šluknov na rok 2016 a ujednání k provádění rozpočtových opatření, dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 9/10Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje poskytnutí neinvestičních příspěvků příspěvkovým organizacím města Šluknov, které jsou součástí předloženého rozpočtu na rok 2016.

Usnesení č. 10/10Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje rozpočet Sociálního fondu města Šluknov na rok 2016, dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 11/10Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje rozpočet Ekologického fondu města Šluknov na rok 2016, dle předloženého návrhu.

8. Projednání návrhu předběžného opatření č. 1 v roce 2016

Usnesení č. 12/10Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a schvaluje předběžné opatření č. 1 v roce 2016 dle předloženého návrhu.

9. Poskytnutí účelových dotací z rozpočtu města Šluknov na rok 2016 dle platného Programu pro poskytování neinvestičních účelových dotací z rozpočtu města Šluknov na rok 2016

Usnesení č. 13/10Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo žádost a rozhodlo o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu města na rok 2016 Oblastnímu spolku Českého červeného kříže, místní skupině Šluknov se sídlem Císařský 200, 407 77 Šluknov, IČ 00426067 ve výši 40.000 Kč.

Usnesení nepřijato

Usnesení č. 14/10Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo žádost a rozhodlo o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu města na rok 2016 Kruhu přátel vážné hudby ve Šluknově se sídlem Císařský 011, 407 77 Šluknov, IČ 68975180 ve výši 45.000 Kč.

Usnesení č. 15/10Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo žádost a rozhodlo o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu města na rok 2016 SK PLASTON Šluknov, z. s. se sídlem Žižkova 1051, 407 77 Šluknov, IČ 64707571 ve výši 448.000 Kč.

Usnesení č. 16/10Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo žádost a rozhodlo o neposkytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu města na rok 2016 Spolku přátel motokrosu pro rozvoj mládeže Šluknov se sídlem Jiříkovská 646/42, 408 01 Rumburk, IČ 22687297.

Usnesení č. 17/10Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo žádost a rozhodlo o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu města na rok 2016 Svazu tělesně postižených v České republice, o. s., místní organizace Šluknov se sídlem Lužická 1093, 407 77 Šluknov, IČ 72753625 ve výši 42.500 Kč.

Usnesení č. 18/10Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo žádost a rozhodlo o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu města na rok 2016 Spolku SEVEŘAN se sídlem T. G. Masaryka 321, 407 77 Šluknov, IČ 68455127 ve výši 42.500 Kč.

Usnesení č. 19/10Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a rozhodlo
o uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města Šluknov na rok 2016 uzavřené dle zákona č. 250/2000 Sb. v platném znění mezi městem Šluknov a Oblastním spolkem Českého červeného kříže, místní skupinou Šluknov se sídlem Císařský 200, 407 77 Šluknov, IČ 00426067 o poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 40.000 Kč, dle návrhu.

Usnesení č. 20/10Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a rozhodlo
o uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města Šluknov na rok 2016 uzavřené dle zákona č. 250/2000 Sb. v platném znění mezi městem Šluknov a Kruhem přátel vážné hudby ve Šluknově se sídlem Císařský 011, 407 77 Šluknov, IČ 68975180 o poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 45.000 Kč, dle návrhu.

Usnesení č. 21/10Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a rozhodlo
o uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města Šluknov na rok 2016 uzavřené dle zákona č. 250/2000 Sb. v platném znění mezi městem Šluknov a SK PLASTON Šluknov, z. s. se sídlem Žižkova 1051, 407 77 Šluknov, IČ 64707571 o poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 448.000 Kč, dle návrhu.

Usnesení č. 22/10Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a rozhodlo
o uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města Šluknov na rok 2016 uzavřené dle zákona č. 250/2000 Sb. v platném znění mezi městem Šluknov a Spolkem SEVEŘAN se sídlem T. G. Masaryka 321, 407 77 Šluknov, IČ 68455127 o poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 42.500 Kč, dle návrhu.

Usnesení č. 23/10Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a rozhodlo
o uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města Šluknov na rok 2016 uzavřené dle zákona č. 250/2000 Sb. v platném znění mezi městem Šluknov a Svazem tělesně postižených v České republice, o. s., místní organizací Šluknov se sídlem Lužická 1093, 407 77 Šluknov, IČ 72753625 o poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 42.500 Kč, dle návrhu.

10. Žádost SK PLASTON, z. s., o individuální dotaci z rozpočtu města Šluknov na rok 2016

Usnesení č. 24/10Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov rozhodlo na základě protinávrhu
p. Ing. Milana Kořínka o stažení tohoto bodu z programu dnešního jednání.

11. Podání žádosti o poskytnutí podpory z Operačního programu Svobodný stát Sasko - Česká republika pro projekt „Koukáme se k sousedům - rozhledny a vyhlídky česko-saského příhraničí"

Usnesení č. 25/10Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje účast v projektu „Koukáme se k sousedům - rozhledny a vyhlídky česko-saského příhraničí"
a souhlasí s vyčleněním částky na vlastní podíl spolufinancování ve výši 10 % (44.489,1 EUR) a o vyčlenění částky na předfinancování projektu ve výši 100 % celkových výdajů projektu 444.891 EUR a pověřuje starostku Mgr. Evu Džumanovou podpisem žádosti.

12. Smlouva o spolupráci pro projekt „Koukáme se k sousedům - rozhledny a vyhlídky česko-saského příhraničí"

Usnesení č. 26/10Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje Smlouvu
o spolupráci mezi jednotlivými partnery projektu „Koukáme se k sousedům
- rozhledny a vyhlídky česko-saského příhraničí" a Euroregionem Nisa jakožto LEAD partnerem projektu dle návrhu a pověřuje starostku Mgr. Evu Džumanovou podpisem této smlouvy.

13. Finanční podíl města organizacím pro akce Programu regenerace MPZ Šluknov 2016

Usnesení č. 27/10Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje v rámci dotace MK ČR v Programu regenerace MPZ Šluknov 2016 poskytnutí finančního podílu Římskokatolické farnosti - arciděkanství Šluknov, Farní 154, 407 77 Šluknov, IČ 46717141 ve výši 15.000 Kč na obnovu památky „Kostel sv. Václava ve Šluknově - Restaurování okenní vitráže v presbytáři kostela".

Usnesení č. 28/10Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje v rámci dotace MK ČR v Programu regenerace MPZ Šluknov 2016 poskytnutí finančního podílu vlastníkům objektu - Sdružení Muzeum 310, T. G. Masaryka 321, 40777 Šluknov, IČ70850577, Společnost pro obnovu vesnice a malého města, Kuršova 995/30, 63500 Brno-Bystrc, IČ 62160516, Ing. arch. Syrový Jiří, Kuršova 995/30, 63500 Brno - Bystrc, ve výši 34.000 Kč na obnovu památky „Venkovský dům s kachlovým sporákem (Karlova č. p. 310) - statické zajištění podstávky a podezdívky".

14. Schválení zprávy o uplatňování územního plánu Šluknov

Usnesení č. 29/10Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov bere na vědomí informaci pořizovatele o „Vyhodnocení projednávání návrhu Zprávy o uplatňování územního plánu Šluknov", uvedeném v příloze č. 2 návrhu.

Usnesení č. 30/10Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje Zprávu o uplatňování územního plánu Šluknov, podle § 6 odst. 5 písm. e) a § 47odst. 5, ve spojení s § 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, za období od schválení vydání územního plánu Šluknov - dne 21.03.2011.

Usnesení č. 31/10Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov rozhoduje o pořízení Změny č. 1 Územního plánu Šluknov v rozsahu Pokynů pro zpracování návrhu změny územního plánu v rozsahu zadání změny, tvořící přílohu č. 1 Zprávy o uplatňování územního plánu Šluknov.

15. Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 o zákazu požívání alkoholických nápojů na vybraných veřejných prostranstvích

Usnesení č. 32/10Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov se usneslo vydat na základě § 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2016 o zákazu požívání alkoholických nápojů na vybraných veřejných prostranstvích, s účinností od 01.05.2016, dle předloženého návrhu.

16. Prodej domů č. p. 2 v ul. Smetanova, Šluknov a domu č. p. 625 v ul. T. G. Masaryka, Šluknov z majetku města

Usnesení č. 33/10Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov neschvaluje prodat nemovitý majetek z vlastnictví města Šluknov, a to pozemek p. č. 4 o výměře 246 m2 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba - budova s č. p. 2 v ulici Smetanova, vše v obci Šluknov, část obce Šluknov, katastrální území Šluknov, zapsáno na LV č. 1406, vedeného u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, kupujícímu - XXX za kupní cenu 205.000 Kč (slovy dvěstěpěttisíckorunčeských).

Usnesení č. 34/10Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov pověřuje Radu města Šluknov zveřejněním záměru a podmínek prodeje, a to pozemku p. č. 4 o výměře 246 m2 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba - budova s č. p. 2 v ulici Smetanova, vše v obci Šluknov, část obce Šluknov, katastrální území Šluknov, zapsáno na LV č. 1406, vedeného
u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk.

Usnesení nepřijato.

17. Návrh na prodej objektu č. p. 838 v ul. Libušina, Šluknov (kino Dukla)

Usnesení nepřijato.

18. Pozemky

18.1 Prodej pozemku

Usnesení č. 35/10Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje prodat ze svého majetku XXX, níže uvedené pozemky.

St. p. č. 518, katastr: Království,

druh pozemku: zastavěná plocha, jiná stavba, výměra: 16 m2

P. p. č. 2555/2, katastr: Království,

druh pozemku: zahrada, výměra: 58 m2

P. p. č. 2567/1, katastr: Království,

druh pozemku: zahrada, výměra: 282 m2

P. p. č. 3075/6, katastr: Království,

druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 183 m2

účel: užívání, cena: 77.500 Kč + náklady na ZP

18.2 Prodej pozemku

Usnesení č. 36/10Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje prodat ze svého majetku XXX, níže uvedené pozemky.

P. p. č. část 2888/1, katastr: Království,

druh pozemku: zahrada, výměra: dle GP č. 574-57/2015 vedené jako díly „a+b" o výměře 103 m2

účel: zahrada, cena: 14.500 Kč + náklady na ZP

18.3 Prodej pozemku

Usnesení nepřijato.

18.4 Prodej pozemku

Usnesení č. 37/10Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje prodat ze svého majetku XXX, část níže uvedeného pozemku.

P. p. č.: část 340/4, katastr: Šluknov

druh pozemku: zastavěná plocha, společný dvůr, výměra: dle GP cca 20 m2

účel: přístavba k domu, cena: dle ZP + náklady

Usnesení č. 38/10Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje Smlouvu o provedení stavby a budoucí smlouvu kupní na prodej nemovitého majetku z vlastnictví města Šluknov,
a to části pozemku p. p. č. 340/4 (zastavěná plocha, společný dvůr)
dle GP (cca 20 m2) v k. ú Šluknov, obci Šluknov, zapsáno na LV 1406, vedeného u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, mezi městem Šluknov a XXX za kupní cenu dle znaleckého posudku, dle návrhu.

18.5 Nákup nemovitosti do vlastnictví města

Usnesení č. 39/10Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje koupit od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2, IČ 69797111, do svého majetku níže uvedenou nemovitost za kupní cenu 255.100 Kč.

P. p. č.: 169/2, katastr: Šluknov

druh pozemku: zastavěná plocha, jiná stavba s č. p. 1075, výměra: 92 m2

účel: převod nemovité kulturní památky

18.6 Nákup nemovitosti do vlastnictví města

Usnesení č. 40/10Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje koupit od Českého rybářského svazu, z. s., MO Šluknov, Na Hrázi 837, 407 77 Šluknov, IČ 00482811, do svého majetku níže uvedený pozemek za kupní cenu 331.253 Kč.

P. p. č.: 142, katastr: Šluknov

druh pozemku: vodní plocha, vodní nádrž umělá, výměra: 3.829 m2

účel: převod za účelem provedení rekonstrukce

18.7 Bezúplatný převod pozemků do vlastnictví města (dar)

Usnesení nepřijato.

18.8 Bezúplatný převod pozemků do vlastnictví města (dar)

Usnesení č. 41/10Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje přijmout darem od Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, do svého majetku níže uvedené pozemky.

P. p. č.: 199/19, katastr: Šluknov

druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra: 424 m2 dle GP č. 1771-49/2015

P. p. č.: 199/20, katastr: Šluknov

druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra: 109 m2 dle GP č. 1771-49/2015

P. p. č.: 199/21, katastr: Šluknov

druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra: 37 m2 dle GP č. 1771-49/2015

18.9 Zřízení věcného břemene

Usnesení č. 42/10Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje zřízení věcného břemene na části p. p. č. 2338/1 - trvalý travní porost o výměře dle GP (výměra cca 280 bm) v k. ú. Šluknov, obec Šluknov, za účelem stavby „Zastavovací plán jihozápad Šluknov - 1. etapa", za cenu 100 Kč/bm, nejméně však za 1.000 Kč bez DPH, ve prospěch města Šluknov, náměstí Míru 1, 407 77 Šluknov, IČ 00261688. Věcné břemeno zřizuje Česká republika - Státní pozemkový úřad, se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČ 01312774.

Usnesení č. 43/10Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1002C16/11 mezi Českou republikou - Státním pozemkovým úřadem, se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČ 01312774
a městem Šluknov, nám. Míru 1, 407 77 Šluknov, IČ 00261688, dle návrhu.

18.10 Prodloužení Budoucí smlouvy kupní pro výstavbu RD

Usnesení č. 44/10Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje prodloužení budoucí smlouvy kupní a nájemní smlouvy č. 1/NP-2014 pro výstavbu RD pro XXX, na
p. p. č. 2273/121 v k. ú. Šluknov, a to ze dne 31.07.2016 na 31.07.2017, za podmínek sjednaných v budoucí smlouvě kupní a na základě Opatření zastupitelstva města č. 1/2007 o podpoře výstavby, a to prodeje pozemku o výměře 266 m2 za 1 Kč, zbytek za kupní cenu 40 Kč/m2.

18.11 Prodloužení Budoucí smlouvy kupní pro výstavbu RD

Usnesení č. 45/10Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje prodloužení budoucí smlouvu kupní č. 19/NP-2011 pro výstavbu RD XXX, na p. p. č. 2273/122 v k. ú. Šluknov, a to ze dne 31.07.2016 na 31.07.2017, za podmínek sjednaných v budoucí smlouvě kupní a na základě Opatření zastupitelstva města č. 1/2007 o podpoře výstavby a to prodeje pozemku o výměře 400 m2 za 1 Kč, zbytek za kupní cenu 40 Kč/m2.

19. Různé

19.1 Zpráva o činnosti rady města od minulého zasedání zastupitelstva města

Usnesení č. 46/10Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov bere na vědomí Zprávu
o činnosti Rady města Šluknov od minulého zasedání Zastupitelstva města Šluknov.

19.2 Zpráva o činnosti Finančního a Kontrolního výboru města Šluknov

Usnesení č. 47/10Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov bere na vědomí zprávu o činnosti Finančního výboru.

Usnesení č. 48/10Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje Plán činnost Finančního výboru města Šluknov na rok 2016, dle návrhu.

Usnesení č. 49/10Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov bere na vědomí zprávu o činnosti Kontrolního výboru.

Usnesení č. 50/10Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje Plán činnost Kontrolního výboru města Šluknov na rok 2016, dle návrhu.

9. Diskuze, připomínky a návrhy členů zastupitelstva

Usnesení nepřijato.

20. Závěr zasedání

Usnesení nepřijato.

Mgr. Eva Džumanová
starostka města

Buďte s námi ve spojení