Usnesení ze 11. zasedání ZM konaného dne 14.6.2016

PřílohaPDF

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Informace o přijatých usneseních z  11. zasedání Zastupitelstva města Šluknov, konaného 14. června 2016 ve velkém sále Šluknovského zámku

Program jednání:

1. Zahájení zasedání

2. Určení ověřovatelů zápisu

3. Schválení programu

4. Projednání celoročního hospodaření města Šluknov a závěrečný účet města Šluknov za rok 2015, Schválení účetní závěrky města Šluknov sestavené k 31.12.2015

5. Revokace usnesení Zastupitelstva města Šluknov č. 5/10Z/2016 ze dne 17.03.2016

6. Informace o plnění rozpočtu města Šluknov za období leden až březen 2016 a za období leden až duben 2016

7. Projednání návrhu rozpočtového opatření č. 4 za rok 2016

8. Schválení Architektonické studie možného využití objektu sladovny

9. Změny zřizovacích listin školských příspěvkových organizací města Šluknov

10. Prodej domů č. p. 2 v ul. Smetanova a č. p. 625 v ul. T. G. Masaryka z majetku města

11. Pozemky

  • Prodej pozemku (p. p. č. 1609, vk. ú. Šluknov)
  • Žádost o zrušení předkupního práva (p. p. č. 682/2 vk. ú. Šluknov)
  • Nákup nemovitosti (p. p. č. 169/2 vk. ú. Šluknov, část p.p. č. 429/1 vk. ú. Rožany, část p. p. č. 423/2, část p.p. č. 1093, část p. p. č. 336/3, část p. p. č. 336/2 - vše vk. ú. Rožany, část p. p. č. 443/1, část p. p. č. 277/2 - vše vk. ú. Rožany, část p. p. č. 2/1, část p. p. č. 2/3, část p. p. č. 2/4 - vše vk. ú. Císařský, část p. p. č. 1249/1 vk. ú. Království)
  • Směna pozemků (část p. p. č. 2911/3 vk. ú. Království za p. p. č. 2911/2 vk. ú. Království)
  • Zveřejnění záměru prodeje pozemků na autokrosovém závodišti (p. p. č. 2409/5, část p.p. č. 2411/3, p. p. č. 2411/2, p. p. č. 2351, p. p. č. 2353, p. p. č. 2355, p. p. č. 2356, p.p. č. 2361/1, p. p. č. 2361/2, p. p. č. 2363, část p. p. č. 2345/1 - vše vk. ú. Šluknov)
  • Ukončení nájemní smlouvy a BSK pro výstavbu RD (p. p. č. 26/2 v k. ú. Císařský)
  • Dohoda obcí o změně hranic (p. p. č. 404 vk. ú. Knížecí, obec Velký Šenov, se stane součástí p. p. č. 850 vk. ú. Kunratice u Šluknova, obec Šluknov)
  • Přijetí daru (p. p. č. 892/2 vk. ú. Šluknov)

12. Projednání stížnosti na trvalé problémy provozu kompostárny Šluknov

13. Různé

  • Zpráva o činnosti rady města od minulého zasedání zastupitelstva města
  • Zpráva o činnosti Finančního a Kontrolního výboru

14. Diskuse, připomínky a návrhy členů zastupitelstva města

15. Závěr zasedání

1. Zahájení zasedání

Usnesení nepřijato.

2. Určení ověřovatelů zápisu

Usnesení č. 1/11Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov určuje ověřovateli zápisu z dnešního 11. zasedání pp. Ing. Tomáše Kolonečného a Bc. Marka Kopeckého.

3. Schválení programu

Usnesení č. 2/11Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje program 11. zasedání zastupitelstva města dle návrhu.

4. Projednání celoročního hospodaření města Šluknov a závěrečný účet města Šluknov za rok 2015, Schválení účetní závěrky města Šluknov sestavené k 31.12.2015

Usnesení č. 3/11Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a schvaluje celoroční hospodaření a návrh závěrečného účtu města Šluknov za rok 2015 a rozhoduje o vyjádření souhlasu s celoročním hospodařením města Šluknov za rok 2015 bez výhrad.

Usnesení č. 4/11Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a schvaluje účetní závěrku města sestavenou k 31.12.2015.

Usnesení č. 5/11Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje výsledek běžného účetního období roku 2015 města Šluknov ve výši 12.524.316,49 Kč.

5. Revokace usnesení Zastupitelstva města Šluknov č. 5/10Z/2016 ze dne 17.03.2016

Usnesení č. 6/11Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov revokuje část usnesení Zastupitelstva města Šluknov č. 5/10Z/2016 ze dne 17.03.2016 takto: „financování ve výši 11.740.372,92 Kč" se mění na: „financování ve výši 10.140.332 Kč."

6. Informace o plnění rozpočtu města Šluknov za období leden až březen 2016 a za období leden až duben 2016

Usnesení č. 7/11Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a bere na vědomí informaci o plnění rozpočtu příjmů a výdajů za období leden až březen 2016.

Usnesení č. 8/11Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a bere na vědomí informaci o plnění rozpočtu příjmů a výdajů za období leden až duben 2016.

7. Projednání návrhu rozpočtového opatření č. 4 za rok 2016

Usnesení č. 9/11Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a schvaluje rozpočtové opatření č. 4 za rok 2016 dle předloženého návrhu.

8. Schválení Architektonické studie možného využití objektu sladovny

Usnesení č. 10/11Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje Architektonickou studii možného využití objektu Sladovna Šluknov, zpracovanou Ing. arch. Janem Ritterem, dle návrhu.

9. Změny zřizovacích listin školských příspěvkových organizací města Šluknov

Usnesení č. 11/11Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje Změnu zřizovací listiny Základní školy J. Vohradského Šluknov s účinností od 01.07.2016 dle návrhu.

Usnesení č. 12/11Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje Změnu zřizovací listiny Mateřské školy Šluknov, příspěvkové organizace s účinností od 01.07.2016 dle návrhu.

10. Prodej domů č. p. 2 v ul. Smetanova a č. p. 625 v ul. T. G. Masaryka z majetku města

Usnesení č. 13/11Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr prodeje pozemku p. č. 4 o výměře 246 m2 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba - budova s č. p. 2 v ul. Smetanova, v obci Šluknov, část obce Šluknov, katastrální území Šluknov, zapsáno na LV č. 1406, vedeného u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk.

Usnesení č. 14/11Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje složení komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek na prodej nemovitostí z majetku města dle usnesení Zastupitelstva města Šluknov  13/11Z/2016 ve složení: Mgr. Eva Džumanová, Mgr. Bc. Rudolf Sochor, Bc. Zdeněk Černý, Ing. Petr Masopust, Bc. Michal Bušek
a jako náhradníky Jiřího Beneše, Bc. Marka Kopeckého a Mgr. Martina Chrousta.

Usnesení č. 15/11Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje prodat nemovitý majetek z vlastnictví města Šluknov, a to pozemek p. č. 1417 o výměře 529 m2 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba - budova s č. p. 625 v ulici T. G. Masaryka a dále pozemek p. č. 1418/1 o výměře 288 m2 (zahrada), vše v obci Šluknov, část obce Šluknov, katastrální území Šluknov, zapsáno na LV č. 1406, vedeného u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, kupujícímu - XXX, za kupní cenu 1.351.500 Kč (slovy jedenmiliontřistapadesátjednatisícpětsetkorunčeských).

Usnesení č. 16/11Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje Kupní smlouvu na prodej nemovitého majetku z vlastnictví města Šluknov, a to pozemku p. č. 1417
o výměře 529 m2 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba - budova s č. p. 625 v ulici T. G. Masaryka a dále pozemku p. č. 1418/1 o výměře 288 m2 (zahrada), vše v obci Šluknov, část obce Šluknov, katastrální území Šluknov, zapsáno na LV č. 1406, vedeného u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, mezi městem Šluknov a XXX, za kupní cenu 1.351.500 Kč (slovy jedenmiliontřistapadesátjednatisícpětsetkorunčeských), dle návrhu.

11. Pozemky

11.1 Prodej pozemku

Usnesení č. 17/11Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje prodat ze svého majetku XXX, níže uvedený pozemek.

P. p. č. 1609, katastr: Šluknov,

druh pozemku: zahrada, výměra: 358 m2

účel: zahrada, cena: 76.600 Kč (cena dle znaleckého posudku) + náklady

11.2 Žádost o zrušení předkupního práva

Usnesení č. 18/11Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov ruší předkupní právo pro město Šluknov na pozemek p. p. č. 682/2 s jinou stavbou bez čp/če v k. ú. Šluknov.

11.3 Nákup nemovitosti

Usnesení č. 19/11Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje Kupní smlouvu č. 17/U/Nác/2016 mezi městem Šluknov, nám. Míru 1, 407 77 Šluknov, IČ 00261688, jako kupujícím a Českou republikou - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 12800 Praha 2, IČ 69797111, jako prodávajícím, na nákup nemovitosti p. p. č. 169/2, zastavěná plocha o výměře 92 m2, s jinou stavbou s č. p. 1075 v k. ú. Šluknov (v zámeckém parku) za účelem převodu nemovité kulturní památku za cenu 255.100 Kč, dle předloženého návrhu.

11.4 Nákup nemovitosti

Usnesení č. 20/11Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje nákup níže uvedené nemovitosti do majetku města od firmy Zemspol, s. r. o., Brtnická 595, 407 78 Velký Šenov, IČ 48266451, za kupní cenu 32.200 Kč bez DPH.

P. p. č.: část 429/1, katastr: Rožany

druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: dle GP č. 324-155/2015 vedený jako ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 407 m2, účel: nákup pozemku pod cyklostezkou

11.5 Nákup nemovitosti

Usnesení č. 21/11Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje nákup níže uvedených nemovitostí do majetku města od XXX, za celkovou kupní cenu 23.500 Kč.

P. p. č.: část 423/2, katastr: Rožany

druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: dle GP č. 324-155/2015 vedený jako p. p. č. 423/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 101 m2 a jako p. p. č. 423/7 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 83 m2

P. p. č.: část 1093, katastr: Rožany

druh pozemku: ostatní plocha, jiná plocha, výměra: dle GP č. 324-155/2015 vedený jako p. p. č. 1093/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 82 m2

P. p. č.: část 336/3, katastr: Rožany

druh pozemku: ostatní plocha, jiná plocha, výměra: dle GP č. 324-155/2015 vedený jako p. p. č. 336/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 8 m2 a jako p. p. č. 336/5 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 20 m2

P. p. č.: část 336/2, katastr: Rožany

druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: dle GP č. 324-155/2015 vedený jako p. p. č. 336/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 8 m2

účel: nákup pozemků pod cyklostezkou

11.6 Nákup nemovitosti

Usnesení č. 22/11Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje nákup níže uvedených nemovitostí do majetku města od XXX za celkovou kupní cenu 2.000 Kč.

P. p. č.: část 443/1, katastr: Rožany

druh pozemku: lesní pozemek, výměra: dle GP č. 324-155/2015 vedený jako p. p. č. 443/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 7 m2

P. p. č.: část 277/2, katastr: Rožany

druh pozemku: trvalý travní porost. výměra: dle GP č. 324-155/2015 vedený a jako p. p. č. 277/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 18 m2

účel: nákup pozemků pod cyklostezkou

11.7 Nákup nemovitosti

Usnesení č. 23/11Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje nákup níže uvedených nemovitostí do majetku města od XXX, za celkovou kupní cenu 6.000 Kč.

P. p. č.: část 2/1, katastr: Císařský

druh pozemku: zahrada

P. p. č.: část 2/3, katastr: Císařský

druh pozemku: zahrada

P. p. č.: část 2/4, katastr: Císařský

druh pozemku: zahrada, výměra: dle GP č. 433-52/2016 vedený jako p. p. č. 2/5 - zahrada o výměře 49 m2, účel: nákup pozemků pod komunikací

11.8 Nákup nemovitosti

Usnesení č. 24/11Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje nákup níže uvedené nemovitosti do svého majetku od XXX, za kupní cenu 540 Kč.

P. p. č.: část 1249/1, katastr: Království

druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: dle GP č. 563-126/2015 vedený jako p. p. č. 1249/6 - ostatní plocha, zeleň o výměře 32 m2, účel: nákup pozemku - křížek

11.9 Směna pozemků

Usnesení č. 25/11Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje směnit s XXX, ze svého majetku níže uvedené pozemky.

Majetek XXX:

P. p. č. část 2911/3, katastr: Království,

druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra: dle GP č. 582-29/2016 vedené jako „díl a" o výměře 97 m2

účel: směna pozemku dle stávajícího stavu, cena: 13.800 Kč

za

Majetek města:

P. p. č. 2911/2, katastr: Království,

druh pozemku: ostatní plocha, výměra: 103 m2

účel: směna pozemku dle stávajícího stavu, cena: 16.000 Kč

11.10 Zveřejnění záměru prodeje pozemků na autokrosovém závodišti

Usnesení č. 26/11Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr prodat ze svého majetku níže uvedené pozemky.

P. p. č.: 2409/5, katastr: Šluknov

druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 614 m2

P. p. č.: část 2411/3, katastr: Šluknov

druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: dle GP č. 1788-23/2015 vedený jako p. p. č. 2411/7 o výměře 573 m2

P. p. č.: 2411/2, katastr: Šluknov

druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 4.543 m2

P. p. č.: 2351, katastr: Šluknov

druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 1.617 m2

P. p. č.: 2353, katastr: Šluknov

druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 1.108 m2

P. p. č.: 2355, katastr: Šluknov

druh pozemku: ostatní plocha, neplodná půda, výměra: 702 m2

P. p. č.: 2356, katastr: Šluknov

druh pozemku: ostatní plocha, neplodná půda, výměra: 713 m2

P. p. č.: 2361/1, katastr: Šluknov

druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 18.541 m2

P. p. č.: 2361/2, katastr: Šluknov

druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 2.681 m2

P. p. č.: 2363, katastr: Šluknov

druh pozemku: ostatní plocha, neplodná půda, výměra: 1.358 m2

P. p. č.: část 2345/1, katastr: Šluknov

druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra: dle GP č. 1788-23/2015 vedený jako p. p. č. 2345/3 o výměře 428 m2

účel: pozemky pod závodištěm autokrosu

11.11 Ukončení  nájemní smlouvy a BSK pro výstavbu RD

Usnesení č. 27/11Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov rozhoduje ukončit nájemní smlouvu a budoucí smlouvu kupní č. 11/NP-2014 pro výstavbu RD na p. p. č. 26/2 v k. ú. Císařský ke dni 30.06.2016 s XXX.

Usnesení č. 28/11Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov ruší usnesení č. 28/23Z/2014 z 23. zasedání ZM ze dne 19.06.2014.

11.12 Dohoda obcí o změně hranic

Usnesení č. 29/11Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje podle § 26 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů
Dohodu o změně hranice obcí mezi obcemi Velký Šenov a Šluknov, týkající se pozemku par. č. 404, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1.679 m2 v k. ú. Knížecí, obci Velký Šenov, který se stane na základě této dohody součástí pozemku par. č. 850, ostatní plocha, ostatní komunikace, v katastrálním území Kunratice u Šluknova, obec Šluknov (pozemek pak bude mít po sloučení evidovanou novou výměru 3.962 m2), dle návrhu.

11.13 Přijetí daru

Usnesení č. 30/11Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje přijetí darem od Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, 400 02  Ústí nad Labem, do svého majetku níže uvedený pozemek. Výsledek hlasování: pro - 12, proti - 0, zdrželi se - 0.

P. p. č.: 892/2, katastr: Šluknov

druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra: 79 m2 dle GP č. 1827-28/2016

účel: chodník v ul. Dr. Milady Horákové

12. Projednání stížnosti na trvalé problémy provozu kompostárny Šluknov

Usnesení č. 31/11Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo „Stížnost na trvalé problémy provozu kompostárny Šluknov" od XXX ze dne 24.05.2016 a rozhodlo svolat veřejné setkání s občany k problematice kompostárny v objektu kompostárny města Šluknov v průběhu měsíce července 2016.

13. Různé

13.1 Zpráva o činnosti rady města od minulého zasedání zastupitelstva města

Usnesení č. 32/11Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov bere na vědomí Zprávu
o činnosti Rady města Šluknov od minulého zasedání Zastupitelstva města Šluknov.

13.2 Zpráva o činnosti Finančního a Kontrolního výboru města Šluknov

Usnesení č. 33/11Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov bere na vědomí zprávu o činnosti Finančního výboru.

Usnesení č. 34/11Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov bere na vědomí zprávu o činnosti Kontrolního výboru.

9.         Diskuze, připomínky a návrhy členů zastupitelstva

Usnesení nepřijato.

14. Závěr zasedání

Usnesení nepřijato.

 

Mgr. Eva Džumanová
starostka

Buďte s námi ve spojení