Usnesení ze 12. zasedání ZM konaného dne 8.9.2016

PřílohaPDF

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Informace o přijatých usneseních z  12. zasedání Zastupitelstva města Šluknov, konaného 8. září 2016 ve velkém sále Šluknovského zámku

Program jednání:

1. Zahájení zasedání

2. Určení ověřovatelů zápisu

3. Schválení programu

4. Žádost o poskytnutí finanční podpory činnosti - Lužická nemocnice a poliklinika, a. s.

5. Kupní smlouva č. CES 1600/2016 „Šluknov - zámek, prodloužení vodovodního řadu" DC 049 018

6. Informace o plnění rozpočtu města Šluknov za období leden až červen 2016

7. Žádost MAS Český sever, z. s. o finanční zápůjčku

8. Projednání návrhu rozpočtového opatření č. 7 za rok 2016

9. Prodej domů č. p. 2 ul. Smetanova a č. p. 625 ul. T. G. Masaryka

10. Odstranění objektu občanské vybavenosti na p. p. č. 329/2 v k. ú. Šluknov

11. Pozemky

  • Prodej pozemku (p. p. č. 341/6 vk. ú. Kunratice u Šluknova, p. p. č. 154/2 vk. ú. Císařský, st. p. č. 85/2, část p. p. č. 112/1, část p. p. č. 849, část p. p. č. 3046/2 vše vk. ú. Království, část 2733/1, část p. p. č. 3146/16 vše vk. ú. Císařský)
  • Smlouva o právu provést stavbu (část p. p. č. 2733/1, část p. p. č. 2734/1, část p. p. č. 3146/25, část p. p. č. 3146/16 vše vk. ú. Císařský, část p. p. č. 856, část p. p. č. 849/2, část p. p. č. 885/2 vše vk. ú. Šluknov)
  • Nákup pozemku (část p. p. č. 423/2, část p. p. č. 336/3, část p. p. č. 336/2 vše vk. ú. Rožany, p. p. č. 825/2 vk. ú. Království)
  • Přijetí daru (p. p. č. 431/2 vk. ú. Šluknov)
  • Zřízení věcného břemene a Smlouva o právu provést stavbu (část p. p. č. 2567/2 a část p. p. č. 2575/3, část p. p. č. 330/1 ačást p. p. č. 329/2 vše vk. ú. Šluknov, část p. p. č. 862/1 vk. ú. Kunratice, část p. p. č. 1013/1 a část p. p. č. 1064 vše vk. ú. Rožany)
  • Žádost o zrušení předkupního práva (p. p. č. 2568/42 a p. p. č. 2568/43 v k. ú. Království)
  • Doporučení Katastrální pracoviště pro Ústecký kraj - revokace usnesení (p. p. č. 357/1 vk. ú. Rožany)
  • Ukončení nájemní smlouvy a BSK pro výstavbu RD (p. p. č. 777 vk. ú. Šluknov)

12. Stanovy DSO Sever

13. Strategický plán rozvoje města Šluknov - monitorovací zpráva za období 2015 - 2016

14. Studie „Optimalizace hospodaření s komunálními odpady včetně jejich obalové složky v obcích Sdružení pro rozvoj Šluknovska"

15. Různé

  • Zpráva o činnosti rady města od minulého zasedání zastupitelstva města
  • Zpráva o činnosti Finančního a Kontrolního výboru

16. Diskuse, připomínky a návrhy členů zastupitelstva města

17. Závěr zasedání

1. Zahájení zasedání

Usnesení nepřijato.

2. Určení ověřovatelů zápisu

Usnesení č. 1/12Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov určuje ověřovateli zápisu z dnešního 12. zasedání pp. Zdeňka Kirchnera a pí Emílii Procházkovou.

3. Schválení programu

Usnesení č. 2/12Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje program 12. zasedání zastupitelstva města dle návrhu, po jeho doplnění.

4. Žádost o poskytnutí finanční podpory činnosti - Lužická nemocnice a poliklinika, a. s.

Usnesení č. 3/12Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov bere na vědomí informace od zástupců společnosti Lužická nemocnice a poliklinika, a. s.

5. Kupní smlouva č. CES 1600/2016 „Šluknov - zámek, prodloužení vodovodního řadu" DC 049 018

Usnesení č. 4/12Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje Kupní smlouvu č. CES 1600/2016 „Šluknov - zámek, prodloužení vodovodního řadu" DC 049 018, mezi městem Šluknov a společností Severočeská vodárenská společnost, a. s., Přítkovská 1689, 415 50Teplice, IČ 490 99 469, na převedení vlastnického práva ke stavbě „Šluknov - zámek, prodloužení vodovodního řadu", tj. vodovodu o celkové délce 123,35 m, kdy kupní cena za vodárenské zařízení činí 24.000 Kč a podmínek dle návrhu kupní smlouvy, a pověřuje starostku města Mgr. Evu Džumanovou k podpisu této smlouvy.

6. Informace o plnění rozpočtu města Šluknov za období leden až červen 2016

Usnesení č. 5/12Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a bere na vědomí informaci o plnění rozpočtu příjmů a výdajů za období leden až červen 2016.

7. Žádost MAS Český sever, z. s. o finanční zápůjčku

Usnesení nepřijato.

8. Projednání návrhu rozpočtového opatření č. 7 za rok 2016

Usnesení č. 6/12Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a schvaluje rozpočtové opatření č. 7 za rok 2016 dle předloženého návrhu, po jeho doplnění.

9. Prodej domů č. p. 2 ul. Smetanova a č. p. 625 ul. T. G. Masaryka

Usnesení č. 7/12Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje prodat nemovitý majetek z vlastnictví města Šluknov a to pozemek p. č. 4 o výměře 246 m2 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba - budova s č. p. 2 v ulici Smetanova, vše v obci Šluknov, část obce Šluknov, katastrální území Šluknov, zapsáno na LV č. 1406, vedeného u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, kupujícímu - KORMIDLO Šluknov, o. p. s., IČ 22881476, Na Příkopě 130, 407 77 Šluknov za kupní cenu 450.000 Kč (slovy čtyřistapadesáttisíckorunčeských).

Usnesení č. 8/12Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje kupní smlouvu na prodej nemovitého majetku z vlastnictví města Šluknov a to pozemku p. č. 4 o výměře 246 m2 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba - budova s č. p. 2 v ulici Smetanova, vše v obci Šluknov, část obce Šluknov, katastrální území Šluknov, zapsáno na LV č. 1406, vedeného u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, mezi městem Šluknov a KORMIDLEM Šluknov, o. p. s., IČ 22881476, Na Příkopě 130, 407 77 Šluknov za kupní cenu 450.000 Kč (slovy čtyřistapadesáttisíckorunčeských), dle návrhu.

Usnesení č. 9/12Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov ruší usnesení č. 15/11Z/2016, ze dne 14.06.2016, které znělo: „Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje prodat nemovitý majetek z vlastnictví města Šluknov, a to pozemek p. č. 1417 o výměře 529 m2 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba - budova s č. p. 625 v ulici T. G. Masaryka a dále pozemek p. č. 1418/1 o výměře 288 m2 (zahrada), vše v obci Šluknov, část obce Šluknov, katastrální území Šluknov, zapsáno na LV č. 1406, vedeného u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, kupujícímu - XXX, za kupní cenu 1.351.500 Kč (slovy jedenmiliontřistapadesátjednatisícpětsetkorunčeských)."

Usnesení č. 10/12Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov ruší usnesení č. 16/11Z/2016, ze dne 14.06.2016, které znělo: „Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje Kupní smlouvu na prodej nemovitého majetku z vlastnictví města Šluknov, a to pozemku p. č. 1417 o výměře 529 m2 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba - budova s č. p. 625 v ulici T. G. Masaryka a dále pozemku p. č. 1418/1 o výměře 288 m2 (zahrada), vše v obci Šluknov, část obce Šluknov, katastrální území Šluknov, zapsáno na LV č. 1406, vedeného u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, mezi městem Šluknov a  XXX, za kupní cenu 1.351.500 Kč (slovy jedenmiliontřistapadesátjednatisícpětsetkorunčeských), dle návrhu."

Usnesení č. 11/12Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje prodat nemovitý majetek z vlastnictví města Šluknov a to pozemek p. č. 1417 o výměře 529 m2 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba - budova s č. p. 625 v ulici T. G. Masaryka a dále pozemek p. č. 1418/1 o výměře 288 m2 (zahrada), vše v obci Šluknov, část obce Šluknov, katastrální území Šluknov, zapsáno na LV č. 1406, vedeného u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, kupujícímu - XXX, za kupní cenu 1.333.500 Kč (slovy jedenmiliontřistatřicettřitisícpětsetkorunčeských).

Usnesení č. 12/12Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje kupní smlouvu na prodej nemovitého majetku z vlastnictví města Šluknov, a to pozemku p. č. 1417 o výměře 529 m2 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba - budova s č. p. 625 v ulici T. G. Masaryka a dále pozemku p. č. 1418/1 o výměře 288 m2 (zahrada), vše v obci Šluknov, část obce Šluknov, katastrální území Šluknov, zapsáno na LV č. 1406, vedeného u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, mezi městem Šluknov a XXX, za kupní cenu 1.333.500 Kč (slovy jedenmiliontřistatřicettřitisícpětsetkorunčeských), dle návrhu.

10. Odstranění objektu občanské vybavenosti na p. p. č. 329/2 v k. ú. Šluknov

Usnesení č. 13/12Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje vyřazení INV. Č. 5137 - veřejné toalety ve výši 115.000 Kč z majetku města.

11. Pozemky

11.1 Prodej pozemku

Usnesení č. 14/12Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje prodat ze svého majetku XXX, níže uvedený pozemek.

P. p. č. 341/6, katastr: Kunratice u Šluknova,

druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 1.020 m2

účel: zřízení zahrady, cena: 40.800 Kč + náklady

11.2 Prodej pozemku

Usnesení č. 15/12Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje prodat ze svého majetku XXX, níže uvedený pozemek.

P. p. č. 154/2, katastr: Císařský,

druh pozemku: zahrada, výměra: 589 m2

účel: stavba RD, cena: 85.000 Kč včetně DPH (při dodržení podmínky výstavby RD se vrací částka 50 % z kupní ceny) + náklady.

11.3 Prodej pozemku

Usnesení č. 16/12Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje prodat ze svého majetku XXX, níže uvedený pozemek se stavbou.

St. p. č. 85/2, katastr: Království,

druh pozemku: zastavěná plocha, jiná stavba (sklep), výměra: 7 m2

účel: koupě jiné stavby, cena: 7.000 Kč + náklady

11.4 Prodej pozemku

Usnesení č. 17/12Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje prodat ze svého majetku Povodí Ohře, s. p., IČ: 70889988, se sídlem Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, níže uvedené pozemky.

P. p. č. část 112/1, katastr: Šluknov,

druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra: dle GP č. 1820-34/2016 vedené jako p. p. č. 112/3 - vodní plocha o výměře 18 m2

účel: vodní tok, cena: 750 Kč

P. p. č. část 849, katastr: Šluknov,

druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra: dle GP č. 1820-34/2016 vedené jako p. p. č. 849/2 - vodní plocha o výměře 39 m2

účel: vodní tok, cena: 1.630 Kč

P. p. č. část 3046/2, katastr: Království,

druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra: dle GP č. 580-32/2016 vedené jako p. p. č. 3046/6 - vodní plocha o výměře 245 m2

účel: vodní tok, cena: 10.210 Kč

P. p. č. část 2733/1, katastr: Císařský,

druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra: dle GP č. 430-33/2016 vedené jako p. p. č. 2733/3 - vodní plocha o výměře 19 m2

účel: vodní tok, cena: 800 Kč

P. p. č. část 3146/16, katastr: Císařský,

druh pozemku: ostatní plocha, jiná plocha, výměra: dle GP č. 430-33/2016 vedené jako p. p. č. 3146/25 - vodní plocha o výměře 7 m2

účel: vodní tok, cena: 300 Kč

11.5 Smlouva o právu provést stavbu

Usnesení č. 18/12Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu na části p. p. č. 2733/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, části p. p. č. 2734/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, části p. p. č. 3146/25 - vodní plocha, části p. p. č. 3146/16 - vodní plocha, v k. ú. Císařský, obec Šluknov a části p. p. č. 856 - zahrada, části p. p. č. 849/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace a části p. p. č. 885/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Šluknov, obec Šluknov, o celkové výměře dle GP (cca 200 bm), za účelem „Rekonstrukce Šluknovského potoka ve Šluknově u č. p. 57", dle návrhu, ve prospěch Povodí Ohře s. p., IČ 70889988, se sídlem Bezručova 4219, 430 03 Chomutov.

11.6 Nákup pozemku

Usnesení č. 19/12Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknova ruší usnesení Zastupitelstva města Šluknova č. 21/11Z/2016 ze dne 14.06.2016: „Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje nákup níže uvedených nemovitostí do majetku města od XXX, za celkovou kupní cenu 23.500 Kč.

P. p. č.: část 423/2, katastr: Rožany

druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: dle GP č. 324-155/2015 vedený jako p. p. č. 423/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 101 m2 a jako p. p. č. 423/7 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 83 m2

P. p. č.: část 1093, katastr: Rožany

druh pozemku: ostatní plocha, jiná plocha, výměra: dle GP č. 324-155/2015 vedený jako p. p. č. 1093/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 82 m2

P. p. č.: část 336/3, katastr: Rožany

druh pozemku: ostatní plocha, jiná plocha, výměra: dle GP č. 324-155/2015 vedený jako p. p. č. 336/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 8 m2 a jako p. p. č. 336/5 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 20 m2

P. p. č.: část 336/2, katastr: Rožany

druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: dle GP č. 324-155/2015 vedený jako p. p. č. 336/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 8 m2

účel: nákup pozemků pod cyklostezkou"

Usnesení č. 20/12Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje nákup níže uvedených nemovitostí do majetku města od  XXX, za celkovou kupní cenu 17.015 Kč.

P. p. č.: část 423/2, katastr: Rožany      

druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: dle GP č. 324-155/2015 vedený jako p. p. č. 423/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 101 m2 a jako p. p. č. 423/7 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 83 m2

P. p. č.: část 336/3, katastr: Rožany

druh pozemku: ostatní plocha, jiná plocha, výměra: dle GP č. 324-155/2015 vedený jako p. p. č. 336/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 8 m2 a jako p. p. č. 336/5 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 20 m2

P. p. č.: část 336/2, katastr: Rožany

druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: dle GP č. 324-155/2015 vedený jako p. p. č. 336/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 8 m2

účel: nákup pozemku pod cyklostezkou

11.7 Nákup pozemku

Usnesení č. 21/12Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje nákup níže uvedeného pozemku do majetku města od Lesů ČR, s. p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové, IČ 42196451, za kupní cenu dle znaleckého posudku.

P. p. č.: 825/2, katastr: Království      

druh pozemku: ostatní plocha, jiná plocha, výměra: 186 m2

účel: nákup pozemku pod budoucí rozhlednou na Pytláku, cena: dle znaleckého posudku

11.8 Přijetí daru

Usnesení č. 22/12Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje přijmout darem od Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, 400 02  Ústí nad Labem, do svého majetku níže uvedený pozemek.

P. p. č.: 431/2, katastr: Šluknov

druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra: 217 m2 dle GP č. 1821-20/2016

účel: chodník v ul. Svojsíkova do vlastnictví obce

11.9 Zřízení věcného břemene a Smlouva o právu provést stavbu

Usnesení č. 23/12Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje zřízení věcného břemene a Smlouvu o právu provést stavbu na částech p. p. č. 2567/2 - trvalý travní porost a na části p. p. č. 2575/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o celkové výměře dle GP (cca 173 bm), v k. ú. Šluknov, obec Šluknov, za účelem zřízení, umístění, provozování, oprava a údržba zařízení distribuční soustavy vedení vVN 35 kV, stavby č. EP-12-4003080, DC_Šluknov, p. p. č. 2567/2, úprava vVN 35 kV (konkrétně se jedná o vzd. kabelové vedení VN ), za cenu 20 Kč/bm, nejméně však za 1.000 Kč bez DPH, ve prospěch ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV - Podmokly.

11.10 Zřízení věcného břemene a Smlouva o právu provést stavbu

Usnesení č. 24/12Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje zřízení věcného břemene a Smlouvu o právu provést stavbu na části p. p. č. 330/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace a na části p. p. č. 329/2 - zastavěná plocha, obč. vybavenost - čp., o celkové výměře dle GP (cca 7 bm), v k. ú. Šluknov, obec Šluknov, za účelem zřízení, umístění, provozování, oprava a údržba zařízení distribuční soustavy vedení kNN, stavby č. EP-12-4003094/VB001, DC_Šluknov, ppč. 3301, úprava kNN (konkrétně se jedná o vzd. kabelové vedení NN + umístění pojistkové skříně), za cenu 20 Kč/bm, nejméně však za 1.000 Kč bez DPH, ve prospěch ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV - Podmokly.

11.11 Zřízení věcného břemene a Smlouva o právu provést stavbu

Usnesení č. 25/12Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje zřízení věcného břemene a Smlouvu o právu provést stavbu na části p. p. č. 862/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o celkové výměře dle GP (cca 10 bm), v k. ú. Kunratice u Šluknova, obec Šluknov, za účelem zřízení, umístění, provozování, oprava a údržba zařízení distribuční soustavy vedení kNN, stavby č. IP-12-4006771/P001, DC_Šluknov, Kunratice, p. p. č. 37, příp. do 50m, za cenu 20 Kč/bm, nejméně však za 1.000 Kč bez DPH, ve prospěch ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV - Podmokly.

11.12 Zřízení věcného břemene a Smlouva o právu provést stavbu

Usnesení č. 26/12Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje zřízení věcného břemene a Smlouvu o právu provést stavbu na části p. p. č. 1013/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o celkové výměře dle GP (cca 13 bm), v k. ú. Rožany, obec Šluknov, za účelem zřízení, umístění, provozování, oprava a údržba zařízení distribuční soustavy vedení kNN, stavby č. IP-12-4006766/P001, DC_Šluknov, p. p. č. 81/2, příp. do 50m (konkrétně se jedná o vedení NN a umístění skříně SS100), za cenu 20 Kč/bm, nejméně však za 1.000 Kč bez DPH, ve prospěch ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV - Podmokly.

11.13 Zřízení věcného břemene a Smlouva o právu provést stavbu

Usnesení č. 27/12Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje zřízení věcného břemene a Smlouvu o právu provést stavbu na části p. p. č. 1064 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o celkové výměře dle GP (cca 10 bm), v k. ú. Rožany, obec Šluknov, za účelem zřízení, umístění, provozování, oprava a údržba zařízení vodovodní přípojky pro nový RD na p. p. č. 239/2 v k. ú. Rožany, za cenu 20 Kč/bm, nejméně však za 1.000 Kč bez DPH, ve prospěch XXX.

11.14 Žádost o zrušení předkupního práva

Usnesení nepřijato.

11.15 Doporučení Katastrálního pracoviště pro Ústecký kraj

Usnesení č. 28/12Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov revokuje usnesení 30. zasedání Zastupitelstva města Šluknov ze dne 15.06.2006, bodu č. 2. 6, a to tak, že „p. p. č. 357/1 - trvalý travní porost" z původního přijatého usnesení vypouští.

11.16 Ukončení  nájemní smlouvy a BSK pro výstavbu RD

Usnesení č. 29/12Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov ruší usnesení Zastupitelstva města Šluknov č. 28/10Z/2012 ze dne 28.06.2012: „Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje prodej níže uvedeného pozemku z majetku města XXX.

P. p. č.:  777, katastr: Šluknov

druh pozemku: zahrada, výměra: 539 m2

účel: výstavba RD dle Zásad prodeje pozemků ve vlastnictví obce čl. 4, kauce: 1.000 Kč"

Usnesení č. 30/12Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje ukončení budoucí smlouvy kupní a nájemní smlouvy č. 16/NP-2012 pro výstavbu RD pro XXX, a to výpovědí ke dni 30.09.2016.

12. Stanovy DSO Sever

Usnesení č. 31/12Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje Stanovy Dobrovolného sazku obcí Sever, dle předloženého návrhu.

13. Strategický plán rozvoje města Šluknov - monitorovací zpráva za období 2015 - 2016

Usnesení č. 32/12Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a schvaluje „Monitorovací zprávu za období 2015 - 2016" k Strategickému plánu rozvoje města Šluknov 2015 - 2025.

14. Studie „Optimalizace hospodaření s komunálními odpady včetně jejich obalové složky v obcích Sdružení pro rozvoj Šluknovska"

Usnesení č. 33/12Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov bere na vědomí studii „Optimalizace hospodaření s komunálními odpady včetně jejich obalové složky v obcích Sdružení pro rozvoj Šluknovska" a rozhoduje o zachování stávajícího stavu svozu a likvidace odpadů, který je ve městě nastaven, tj. nezapojení se do meziobecní spolupráce Sdružení pro rozvoj Šluknovska.

15. Různé

15.1 Zpráva o činnosti rady města od minulého zasedání zastupitelstva města

Usnesení č. 34/12Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov bere na vědomí Zprávu
o činnosti Rady města Šluknov od minulého zasedání Zastupitelstva města Šluknov.

15.2 Zpráva o činnosti Finančního a Kontrolního výboru města Šluknov

Usnesení č. 35/12Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov bere na vědomí zprávu o činnosti Finančního výboru.

Usnesení č. 36/12Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov bere na vědomí zprávu o činnosti Kontrolního výboru.

17.       Diskuze, připomínky a návrhy členů zastupitelstva

Usnesení nepřijato.

16. Závěr zasedání

Usnesení nepřijato.

Mgr. Eva Džumanová, v. r.
Starostka města

Buďte s námi ve spojení