Usnesení ze 14. zasedání ZM konaného dne 23.2.2017

PřílohaPDF

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Informace o přijatých usneseních z  14. zasedání Zastupitelstva města Šluknov, konaného 23. února 2017 ve velkém sále Šluknovského zámku

Program jednání:

1. Zahájení zasedání

2. Zánik a vznik mandátu členů Zastupitelstva města Šluknov

3. Určení ověřovatelů zápisu

4. Schválení programu

5. Projednání návrhu rozpočtového opatření č. 15 v roce 2016

6. Informace o plnění rozpočtu města Šluknov za období leden až prosinec 2016

7. Použití prostředků termínovaného vkladu

8. Návrh rozpočtu města Šluknova na rok 2017

9. Schválení záměru nového využití budovy sokolovny

10. Členství města Šluknov v „Honebním společenstvu Šluknov" a jeho registrace

11. Prodej domu č. p. 2 v ul. Smetanova

12. Odstranění části budovy radnice na p. p. č. 1 v k. ú. Šluknov

13. Pozemky

  • Darování pozemků zmajetku města (p. p. č. část 23/1, p. p. č. část 29 vše vk. ú. Šluknov)
  • Přijetí pozemků jako daru do majetku města (p. p. č. části 134 vk. ú. Šluknov, p. p. č. část 688/1, p. p. č. část 2808 vše vk. ú. Šluknov, p. p. č. část 2940 vk. ú. Císařský)
  • Bezúplatný převod do majetku města (p. p. č. 2575/1, 2575/2 vk. ú. Šluknov)
  • Nákup pozemků (p. p. č. 56/3, p. p. č. 52/2, p. p. č. část 25/2 vše vk. ú. Království)
  • Prodej pozemku - schválení kupní smlouvy (p. p. č. 93/4 vk. ú. Nové Hraběcí)
  • Zřízení věcného břemene (st. p. č. část 214/1, p. p. č. část 768, p. p. č. část 1228, p. p. č. část 1326, p. p. č. část 1444, p. p. č. část 1880/3, p. p. č. část 2745/3, p. p. č. část 2745/5, p. p. č. část 2746/1, p. p. č. část 2747/4, p. p. č. část 2752/8, p. p. č. část 2797/2, p. p. č. část 2957, p.p. č. část 3119/1 vše vk. ú. Císařský)
  • Směna pozemků (p. p. č. část 1539/4 za p. p. č. část 1532/2 vše vk. ú. Šluknov, p.p. č. část 2769/3 za p. p. č. část 55 vše vk. ú. Království)

14. Různé

  • Zpráva o činnosti rady města od minulého zasedání zastupitelstva města
  • Zpráva o činnosti Finančního a Kontrolního výboru

15. Diskuse, připomínky a návrhy členů zastupitelstva města

16. Závěr zasedání


1. Zahájení zasedání

2. Zánik a vznik mandátu členů Zastupitelstva města Šluknov

3. Určení ověřovatelů zápisu

Usnesení č. 1/14Z/2017: Zastupitelstvo města Šluknov určuje ověřovateli zápisu z dnešního 14. zasedání p. Ing. Milana Kořínka a pí Boženu Zemanovou.

4. Schválení programu

Usnesení č. 2/14Z/2017: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje program 14. zasedání zastupitelstva města dle návrhu.

5. Projednání návrhu rozpočtového opatření č. 15 v roce 2016

Usnesení č. 3/14Z/2017: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a schvaluje rozpočtové opatření č. 15 v roce 2016 dle předloženého návrhu.

6. Informace o plnění rozpočtu města Šluknov za období leden až prosinec 2016

Usnesení č. 4/14Z/2017: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a bere na vědomí informaci o plnění rozpočtu příjmů a výdajů za období leden až prosinec 2016.

7. Použití prostředků termínovaného vkladu

Usnesení č. 5/14Z/2017: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a rozhodlo o použití prostředků ukončeného termínovaného vkladu na financování metody EPC v roce 2017 a na financování řešení vytápění a energetických úspor při rekonstrukci radnice dle předloženého návrhu.

8. Návrh rozpočtu města Šluknova na rok 2017

Usnesení č. 6/14Z/2017: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a bere na vědomí návrh rozpočtu města Šluknov, a to návrh rozpočtu, kde příjmy jsou plánovány ve výši 110.812.200 Kč, výdaje ve výši 122.740.614 Kč, financování ve výši 11.928.414 Kč.

Usnesení č. 7/14Z/2017: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a bere na vědomí Komentář k rozpočtu města Šluknov na rok 2017.

Usnesení č. 8/14Z/2017: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje v souladu s § 12 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, rozpočet města Šluknov na rok 2017, dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 9/14Z/2017: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje Závazné ukazatele rozpočtu města Šluknov na rok 2017 a ujednání k provádění rozpočtových opatření, dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 10/14Z/2017: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje poskytnutí neinvestičních příspěvků příspěvkovým organizacím města Šluknov, které jsou součástí předloženého rozpočtu na rok 2017.

Usnesení č. 11/14Z/2017: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje rozpočet Sociálního fondu města Šluknov na rok 2017, dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 12/14Z/2017: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje rozpočet Ekologického fondu města Šluknov na rok 2017, dle předloženého návrhu.

9. Schválení záměru nového využití budovy sokolovny

Usnesení č. 13/14Z/2017: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje záměr nového využití objektu bývalé sokolovny, dle předloženého návrhu.

10. Členství města Šluknov v „Honebním společenstvu Šluknov" a jeho registrace

11. Prodej domu č. p. 2 v ul. Smetanova

Usnesení č. 14/14Z/2017: Zastupitelstvo města Šluknov ruší usnesení Zastupitelstva města Šluknov č. 7/12Z/2016, ze dne 08.09.2016, které znělo: „Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje prodat nemovitý majetek z vlastnictví města Šluknov a to pozemek p. č. 4 o výměře 246 m2 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba - budova s č. p. 2 v ulici Smetanova, vše v obci Šluknov, část obce Šluknov, katastrální území Šluknov, zapsáno na LV č. 1406, vedeného u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, kupujícímu - KORMIDLO Šluknov, o. p. s., IČ 22881476, Na Příkopě 130, 407 77 Šluknov za kupní cenu 450.000 Kč (slovy čtyřistapadesáttisíckorunčeských)."

Usnesení č. 15/14Z/2017: Zastupitelstvo města Šluknov ruší usnesení Zastupitelstva města Šluknov č. 8/12Z/2016, ze dne 08.09.2016, které znělo: „Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje kupní smlouvu na prodej nemovitého majetku z vlastnictví města Šluknov a to pozemku p. č. 4 o výměře 246 m2 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba - budova s č. p. 2 v ulici Smetanova, vše v obci Šluknov, část obce Šluknov, katastrální území Šluknov, zapsáno na LV č. 1406, vedeného u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, mezi městem Šluknov a KORMIDLEM Šluknov, o. p. s., IČ 22881476, Na Příkopě 130, 407 77 Šluknov za kupní cenu 450.000 Kč (slovy čtyřistapadesáttisíckorunčeských), dle návrhu."

Usnesení č. 16/14Z/2017: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje prodat nemovitý majetek z vlastnictví města Šluknov, a to pozemek p. č. 4 o výměře 246 m2 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba - budova s č. p. 2 v ulici Smetanova, vše v obci Šluknov, část obce Šluknov, katastrální území Šluknov, zapsáno na LV č. 1406, vedeného u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, kupujícím - XXX za kupní cenu 333.000 Kč (slovy Třistatřicettřitisíckorunčeských).

Usnesení č. 17/14Z/2017: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje Kupní smlouvu na prodej nemovitého majetku z vlastnictví města Šluknov a to pozemku p. č. 4 o výměře 246 m2 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba - budova s č. p. 2 v ulici Smetanova, vše v obci Šluknov, část obce Šluknov, katastrální území Šluknov, zapsáno na LV č. 1406, vedeného u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, mezi městem Šluknov a XXX za kupní cenu 333.000  Kč (slovy Třistatřicettřitisíckorunčeských), dle návrhu.

12. Odstranění části budovy radnice na p. p. č. 1 v k. ú. Šluknov

Usnesení č. 18/14Z/2017: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje vyřazení části budovy radnice na p. p. č. 1 v k. ú. Šluknov ve výši 227.947,80 Kč z majetku města.

13. Pozemky

13.1 Darování pozemků z majetku města

Usnesení č. 19/14Z/2017: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje darovat ze svého majetku Ústeckému kraji, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, níže uvedené pozemky.

P. p. č. část 23/1, katastr: Šluknov

druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra: dle GP č. 1753-119/2016 vedený jako díl „d" o výměře 1.415 m2

p. p. č. část 29, katastr: Šluknov

druh pozemku: ostatní plocha, zeleň, výměra: dle GP č. 1753-119/2016 vedený jako díl „c" o výměře 46 m2, účel: narovnání vlastnických vztahů

13.2 Přijetí pozemků jako daru do majetku města

Usnesení č. 20/14Z/2017: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje přijmout darem do svého majetku od Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, níže uvedené pozemky.

P. p. č. část 134, katastr: Šluknov

druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra: dle GP č. 1753-119/2016 vedený jako p. p. č. 134/2 o výměře 72 m2

p. p. č. část 134, katastr: Šluknov

druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra: dle GP č. 1753-119/2016 vedený jako díl „b" o výměře 89 m2

p. p. č. část 134, katastr: Šluknov

druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra: dle GP č. 1753-119/2016 vedený jako díl „e" o výměře 0,11 m2, účel: narovnání vlastnických vztahů

13.3 Přijetí pozemků jako daru do majetku města

Usnesení č. 21/14Z/2017: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje přijmout darem do svého majetku od Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, níže uvedené pozemky.

P. p. č. část 688/1, katastr: Šluknov

druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra: dle GP č. 1866-157/2016 vedený jako p. p. č. 688/11 o výměře 157 m2

p. p. č. část 2808, katastr: Šluknov

druh pozemku: ostatní plocha, silnice, výměra: dle GP č. 1866-157/2016 vedený jako p. p. č. 2849 o výměře 408 m2

p. p. č. část 2940, katastr: Císařský

druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra: dle GP č. 442-157/2016 vedený jako díl „c" o výměře 1.893 m2, účel: narovnání vlastnických vztahů

13.4 Bezúplatný převod do majetku města

Usnesení č. 22/14Z/2017: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje bezúplatný převod
z majetku ČR,
Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha - Žižkov do majetku města Šluknov, nám. Míru 1, 407 77 Šluknov níže uvedené pozemky.

P. p. č.: 2575/1, katastr: Šluknov

druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra: 186 m2

p. p. č.: 2575/2, katastr: Šluknov

druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra: 136 m2

účel: pozemky pod komunikací

13.5 Nákup pozemků

Usnesení č. 23/14Z/2017: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje nákup níže uvedeného pozemku od XXX do svého majetku.

P. p. č. 56/3, katastr: Království

druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra: dle GP č. 602-97/2016  o výměře 24 m2

účel: narovnání vlastnických vztahů, cena: 3.130 Kč

13.6 Nákup pozemků

Usnesení č. 24/14Z/2017: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje nákup níže uvedeného pozemku od XXX do svého majetku.

P. p. č. 52/2, katastr: Království

druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra: dle GP č. 602-97/2016  o výměře 80 m2

účel: narovnání vlastnických vztahů, cena: 10.440 Kč

13.7 Nákup pozemků

Usnesení č. 25/14Z/2017: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje nákup níže uvedeného pozemku od XXX do svého majetku.

P. p. č. část 25/2, katastr: Království

druh pozemku: zahrada, výměra: dle GP č. 561-117/2015 vedený jako p. p. č. 25/4 - ostatní plocha, zeleň o výměře 10 m2

účel: oprava sakrální stavby - křížku, cena: 1.000 Kč

13.8 Prodej pozemku - schválení kupní smlouvy

Usnesení č. 26/14Z/2017: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje Kupní smlouvu č. 5/KS-2017 mezi městem Šluknov a XXX, dle návrhu.

13.9 Zřízení věcného břemene - doplnění bodu 2. 9. 13 z 18. zasedání ZM dne 11.12.2008

Usnesení č. 27/14Z/2017: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje zřízení věcného břemene na části st. p. č. část 214/1 - zastavěná plocha, zbořeniště, o výměře dle GP č. 436-761/2016 (cca 6 bm), p. p. č. část 768 - ostatní plocha, neplodná půda o výměře dle GP č. 436-761/2016 (cca 2 bm), p. p. č. část 1228 - ostatní plocha, neplodná půda, o výměře dle GP č. 436-761/2016 (cca 15 bm), p. p. č. část 1326 - trvalý travní porost, o výměře dle GP č. 436-761/2016 (cca 102 bm), p. p. č. část 1444 - trvalý travní porost, o výměře dle GP č. 436-761/2016 (cca 1 bm), p. p. č. část 1880/3 - trvalý travní porost, o výměře dle GP č. 436-761/2016 (cca 29 bm), p. p. č. část 2745/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře dle GP č. 436-761/2016 (cca 15 bm), p. p. č. část 2745/5 - ostatní plocha, manipulační plocha o výměře dle GP č. 436-761/2016 (cca 1 bm), p. p. č. část 2746/1 - ostatní plocha, silnice, o výměře dle GP č. 436-761/2016 (cca 23 bm), p. p. č. část 2747/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře dle GP č. 436-761/2016 (cca 7 bm), p. p. č. část 2752/8 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře dle GP č. 436-761/2016 (cca 1 bm), p. p. č. část 2797/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře dle GP č. 436-761/2016 (cca 4 bm), p. p. č. část 2957 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře dle GP č. 436-761/2016 (cca 4 bm), p. p. č. část 3119/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře dle GP č. 436-761/2016 (cca 6 bm), vše v k. ú. Císařský, obec Šluknov, za účelem umístění podzemního kabelového vedení NN, přípojkové skříňky v pilíři, vrchního vedení NN a podpěrných bodů distribuční soustavy - 1. etapa, za cenu 20 Kč/bm, nejméně však za 1.000 Kč bez DPH, ve prospěch ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV - Podmokly.

13.10 Směna pozemků

Usnesení č. 28/14Z/2017: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje směnit s XXX ze svého majetku níže uvedené pozemky.

Majetek XXX:

p. p. č. 1539/4, katastr: Šluknov

druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra: 144 m2 v majetku pana Jana Pecky, Sídliště 1015, 40777 Šluknov

účel: komunikace na sídliště, cena: 34.200 Kč + náklady za Majetek města Šluknov:

p. p. č. část 1532/2, katastr: Šluknov

druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra: dle GP č. 1863 - 96/2016 vedený jako p. p. č. 1532/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 70 m2

účel: zahrada k restauraci, cena: 22.800 Kč + náklady

13.11 Směna pozemků

Usnesení č. 29/14Z/2017: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje směnit s XXX ze svého majetku níže uvedené pozemky.

Majetek města Šluknov:

P. p. č. část 2769/3, katastr: Království

druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra: dle GP č. 602 - 97/2016 vedený jako p. p. č. 2769/24 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 95 m2

účel: narovnání vlastnických vztahů, cena: 14.300 Kč + náklady

za

Majetek XXX:

P. p. č. část 55, katastr: Království

druh pozemku: zahrada, výměra: dle GP č. 602 - 97/2016 vedený jako p. p. č. 55/2 - zahrada o výměře 67 m2

účel: narovnání vlastnických vztahů, cena: 1.700 Kč + náklady

14. Různé

14.1 Zpráva o činnosti rady města od minulého zasedání zastupitelstva města

Usnesení č. 30/14Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov bere na vědomí Zprávu
o činnosti Rady města Šluknov od minulého zasedání Zastupitelstva města Šluknov.

14.2 Zpráva o činnosti Finančního a Kontrolního výboru města Šluknov

Usnesení č. 31/14Z/2017: Zastupitelstvo města Šluknov bere na vědomí zprávu o činnosti Finančního výboru.

Usnesení č. 32/14Z/2017: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje Plán činnosti Finančního výboru města Šluknov pro rok 2017, dle návrhu.

Usnesení č. 33/14Z/2017: Zastupitelstvo města Šluknov bere na vědomí zprávu o činnosti Kontrolního výboru.

15. Diskuze, připomínky a návrhy členů zastupitelstva

 

16. Závěr zasedání

 

 

Mgr. Eva Džumanová, v. r.
starostka

 

Buďte s námi ve spojení