Usnesení z 15. zasedání ZM konaného dne 27.4.2017

PřílohaPDF

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Informace o přijatých usneseních z  15. zasedání Zastupitelstva města Šluknov, konaného 27. dubna 2017 ve velkém sále Šluknovského zámku

Program jednání:

1. Zahájení zasedání

2. Určení ověřovatelů zápisu

3. Schválení programu

4. Informace obvodního oddělení Policie ČR Šluknov - bezpečnostní situace ve městě

5. Projednání celoročního hospodaření města Šluknov a závěrečný účet města Šluknov za rok 2016, Schválení účetní závěrky města Šluknov sestavené k 31.12.2016

6. Poskytnutí účelových dotací z rozpočtu města Šluknov na rok 2017 dle platného Programu pro poskytování neinvestičních účelových dotací z rozpočtu města Šluknov na rok 2017

7. Projednání návrhu rozpočtového opatření č. 1 za rok 2017

8. Informace o plnění rozpočtu města Šluknov za období leden až březen 2017

9. Zrušení usnesení Zastupitelstva města Šluknov č. 42/03Z/2015

10. Pozemky

  • Darování pozemku (část p. p. č. 2659/2 vk. ú. Království)
  • Přijmutí pozemků darem (pět částí p. p. č. 3044/1 vk. ú. Království)
  • Prodej pozemku (část p. p. č. 1271, část p. p. č. 417, vše vk. ú. Šluknov, p. p. č. 35 vk.ú.Království)
  • Směna pozemků (p. p. č. část 2715/1 vk. ú. Šluknov, p. p. č. 1337/18, st. p. č. 510, vše vk.ú.Císařský za p. p. č. 2246, p. p. č. 2339/2, p. p. č. 2426, p. p. č. 3096, st. p. č. 158, vše vk. ú. Císařský)
  • Zřízení věcného břemene - doplnění bodu 2.9.13 z18. zasedání ZM ze dne 11.12.2008 (část st.p.č. 254, část p. p. č. 2950/1, vše vk. ú. Císařský)
  • Převod pozemků Povodí Ohře - žádost o snížení kupní ceny (část p. p. č. 500, část p. p. č. 501, část p. p. č. 609, část p. p. č. 651, vše vk. ú. Šluknov, část p. p. č. 2887/3 vk. ú. Království)

11. Členství města Šluknov v „Honebním společenstvu Šluknov" a jeho registrace

12. Různé

  • Zpráva o činnosti rady města od minulého zasedání zastupitelstva města
  • Zpráva o činnosti Finančního a Kontrolního výboru

13. Diskuse, připomínky a návrhy členů zastupitelstva města

14. Závěr zasedání

1. Zahájení zasedání

 

2. Určení ověřovatelů zápisu

Usnesení č. 1/15Z/2017: Zastupitelstvo města Šluknov určuje ověřovateli zápisu z dnešního 15. zasedání p. Jiřího Beneše a p.  Bc. Zdeňka Černého.

3. Schválení programu

Usnesení č. 2/15Z/2017: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje program 15. zasedání zastupitelstva města dle návrhu.

4. Informace obvodního oddělení Policie ČR Šluknov - bezpečnostní situace ve městě

 

5. Projednání celoročního hospodaření města Šluknov a závěrečný účet města Šluknov za rok 2016, Schválení účetní závěrky města Šluknov sestavené k 31.12.2016

Usnesení č. 3/15Z/2017: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a schvaluje celoroční hospodaření a návrh závěrečného účtu města Šluknov za rok 2016, a rozhoduje o vyjádření souhlasu s celoročním hospodařením města Šluknov za rok 2016 bez výhrad.

Usnesení č. 4/15Z/2017: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a schvaluje účetní závěrku města sestavenou k 31.12.2016.

Usnesení č. 5/15Z/2017: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje výsledek hospodaření běžného účetního období roku 2016 města Šluknov ve výši 10.208.843,06 Kč.

6. Poskytnutí účelových dotací z rozpočtu města Šluknov na rok 2017 dle platného Programu pro poskytování neinvestičních účelových dotací z rozpočtu města Šluknov na rok 2017

Usnesení č. 6/15Z/2017: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo žádost a rozhodlo o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu města na rok 2017 SK Plaston Šluknov, z. s. se sídlem Žižkova 1061, 407 77 Šluknov IČ 64707571 ve výši 440.000 Kč.

Usnesení č. 7/15Z/2017: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a rozhodlo o uzavření Veřejnoprávní smlouvy mezi městem Šluknov a SK Plaston Šluknov, z. s., se sídlem Žižkova 1061, 407 77 Šluknov, IČ 64707571 o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města Šluknov na rok 2017, a to ve výši 440.000 Kč, na účel: Sport ve Šluknově pro každého, dle návrhu.

7. Projednání návrhu rozpočtového opatření č. 1 za rok 2017

Usnesení č. 8/15Z/2017: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a schvaluje rozpočtové opatření č. 1 za rok 2017 dle předloženého návrhu, po jeho doplnění.

8. Informace o plnění rozpočtu města Šluknov za období leden až březen 2017

Usnesení č. 9/15Z/2017: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a bere na vědomí informaci o plnění rozpočtu příjmů a výdajů za období leden až březen 2017.

9. Zrušení usnesení Zastupitelstva města Šluknov č. 42/03Z/2015

Usnesení č. 10/15Z/2017: Zastupitelstvo města Šluknov ruší usnesení Zastupitelstva města Šluknov č. 42/03Z/2015 ze dne 12.03.2015, které znělo: ,,Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr prodeje pozemku p. č. 154/1 o výměře 494 m2 (zastavěná plocha a nádvoří) jehož součástí je stavba - budova s č. p. 648 v ul. Budišínská (stavba pro administrativu - bývalá úřadovna městského úřadu a kuželna), v obci Šluknov, katastrální území Šluknov, zapsáno na LV č. 1406, vedeného u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, se zřízením služebnosti pro užívání kuželny ve prospěch města Šluknov."

10. Pozemky

10.1 Darování pozemku

Usnesení č. 11/15Z/2017: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje darovat ze svého majetku Ústeckému kraji, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, část níže uvedeného pozemku.

P. p. č. část 2659/2, katastr: Království

druh pozemku: ostatní plocha, jiná plocha

výměra: dle GP č. 583‑30/2016 vedený jako p. p. č. 2659/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace
o výměře 99 m2

10.2 Přijmutí pozemků darem

Usnesení č. 12/15Z/2017: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje přijmout darem do svého majetku od Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, níže uvedené pozemky.

P. p. č. část 3044/1, katastr: Království

druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace

výměra: dle GP č. 583‑30/2016 vedený jako p. p. č. 3044/4 o výměře 223 m2

P. p. č. část 3044/1, katastr: Království

druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace

výměra: dle GP č. 583‑30/2016 vedený jako p. p. č. 3044/5 o výměře 59 m2

P. p. č. část 3044/1, katastr: Království

druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace

výměra: dle GP č. 583‑30/2016 vedený jako p. p. č. 3044/6 o výměře 307 m2

P. p. č. část 3044/1, katastr: Království

druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace

výměra: dle GP č. 583‑30/2016 vedený jako p. p. č. 3044/7 o výměře 112 m2

P. p. č. část 3044/1, katastr: Království

druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace

výměra: dle GP č. 583‑30/2016 vedený jako p. p. č. 3044/8 o výměře 5 m2

10.3 Prodej pozemků

Usnesení č. 13/15Z/2017: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje prodat ze svého majetku XXX, část níže uvedeného pozemku.

P. p. č. část 1271, katastr: Šluknov

druh pozemku: zastavěná plocha, zbořeniště

výměra: dle GP č. 1851-66/2016 vedené jako díl „d" o výměře 4 m2

účel: legalizace stávajícího stavu (zaměření dlouholeté přístavby)

cena: 640 Kč bez DPH + náklady

10.4 Prodej pozemku

Usnesení č. 14/15Z/2017: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje prodat ze svého majetku XXX, část níže uvedeného pozemku.

P. p. č. část 417, katastr: Šluknov

druh pozemku: zahrada

výměra: dle GP č. 1855-121/2016 vedené jako díl „b" o výměře 1 m2

účel: legalizace stávajícího stavu (zaměření dlouholeté přístavby)

cena: 161 Kč bez DPH + náklady

10.5 Prodej pozemku

Usnesení č. 15/15Z/2017: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje prodat ze svého majetku XXX, níže uvedený pozemek.

P. p. č. 35, katastr: Království

druh pozemku: zastavěná plocha, zbořeniště, výměra: 162 m2

účel: zřízení zahrady, cena: 30.800 Kč bez DPH + náklady

10.6 Směna pozemků

Usnesení č. 16/15Z/2017: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje směnit s XXX ze svého majetku níže uvedené pozemky.

Majetek XXX:

P. p. č. část 2715/1, katastr: Šluknov

druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: dle GP č. 1866-157/2016 vedený jako p. p. č. 2715/5 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 38 m2

P. p. č. 1337/18, katastr: Císařský

druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 125 m2

St. p. č. 510, katastr: Císařský, druh pozemku: zastavěná plocha, kaple

výměra: 11 m2

účel: vypořádání vlastnických vztahů, cena: dle znaleckého posudku za částku 44.271 Kč + náklady

za

Majetek města Šluknov:

P. p. č. 2246, katastr: Císařský

druh pozemku: zahrada, výměra: 411 m2

P. p. č. 2339/2, katastr: Císařský

druh pozemku: zahrada, výměra: 290 m2

P. p. č. 2426, katastr: Císařský

druh pozemku: ostatní plocha, neplodná půda, výměra: 72 m2

P. p. č. 3096, katastr: Císařský

druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra: 164 m2

St. p. č. 158, katastr: Císařský

druh pozemku: zastavěná plocha, zbořeniště, výměra: 9 m2

účel: narovnání vlastnických vztahů, cena: dle znaleckého posudku za částku 41.130 Kč + náklady

10.7 Zřízení věcného břemene - doplnění bodu 2.9.13 z 18. zasedání ZM dne 11.12.2008

Usnesení č. 17/15Z/2017: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje zřízení věcného břemene na části st. p. č. část 254 - zastavěná plocha, zbořeniště, o výměře dle GP č. 436-761/2016
(cca 14 bm),
p. p. č. část 2950/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře dle GP č. 436-761/2016 (cca 9 bm), vše v k. ú. Císařský, obec Šluknov, za účelem umístění podzemního kabelového vedení NN, přípojkové skříňky v pilíři, vrchního vedení NN a podpěrných bodů distribuční soustavy - 1. etapa, za cenu 20 Kč/bm, nejméně však za 1.000 Kč bez DPH, ve prospěch ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV - Podmokly.

10.8 Převod pozemků Povodí Ohře - žádost o snížení kupní ceny

Usnesení č. 18/15Z/2017: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr prodat níže uvedené pozemky za kupní cenu dle znaleckého posudku.

P. p. č. část 500, katastr: Šluknov

druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra: dle GP č. 1858 - 177/2016 vedený jako p. p. č. 500/2 - ostatní plocha o výměře 4 m2

P. p. č. část 501, katastr: Šluknov

druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra: dle GP č. 1858 - 177/2016 vedený jako p. p. č. 500/2 - ostatní plocha o výměře 2 m2

P. p. č. část 609, katastr: Šluknov

druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: dle GP č. 1858 - 177/2016 vedený jako p. p. č. 609/2 - ostatní plocha o výměře 7 m2

P. p. č. část 651, katastr: Šluknov

druh pozemku: ostatní plocha, neplodná půda, výměra: dle GP č. 1858 - 177/2016 vedený jako p. p. č. 651/2 - ostatní plocha o výměře 33 m2 ostatní plocha,

účel: oprava vodního toku, cena: dle znaleckého posudku + náklady

P. p. č. část 2887/3, katastr: Království

druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra: dle GP č. 597 - 178/2016 vedený jako p. p. č. 2887/29 - ostatní plocha o výměře 182 m2 a p. p. č. 2887/30 - ostatní plocha o výměře 4 m2

účel: oprava vodního toku, cena: dle znaleckého posudku + náklady

11. Členství města Šluknov v „Honebním společenstvu Šluknov" a jeho registrace

Usnesení č. 19/15Z/2017: Zastupitelstvo města Šluknov jako vlastník pozemků schvaluje členství města Šluknov v „Honebním společenstvu Šluknov", v souladu s § 19 zákona č. 449/2011 Sb. o myslivosti v platném znění.

12. Různé

12.1 Zpráva o činnosti rady města od minulého zasedání zastupitelstva města

Usnesení č. 20/15Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov bere na vědomí Zprávu
o činnosti Rady města Šluknov od minulého zasedání Zastupitelstva města Šluknov.

12.2 Zpráva o činnosti Finančního a Kontrolního výboru města Šluknov

Usnesení č. 21/15Z/2017: Zastupitelstvo města Šluknov bere na vědomí zprávu o činnosti Finančního výboru.

Usnesení č. 22/15Z/2017: Zastupitelstvo města Šluknov bere na vědomí zprávu o činnosti Kontrolního výboru.

13. Diskuze, připomínky a návrhy členů zastupitelstva

 

14. Závěr zasedání

 

 

Mgr. Eva Džumanová
starostka

 

Buďte s námi ve spojení