Usnesení z 16. zasedání ZM konaného dne 13.7.2017

PřílohaPDF

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Informace o přijatých usneseních z  16. zasedání Zastupitelstva města Šluknov, konaného 13. července 2017 ve velkém sále Šluknovského zámku

Program jednání:

1. Zahájení zasedání

2. Určení ověřovatelů zápisu

3. Schválení programu

4. Projednání návrhu rozpočtového opatření č. 4 za rok 2017

5. Pozemky

  • Prodej pozemku (část p. p. č. 500, část p. p. č. 501, část p. p. č. 609, část p. p. č. 651 vše vk.ú. Šluknov, část p. p. č. 2887/3 vk. ú. Království)
  • Revokace části usnesení Zastupitelstva města Šluknov č. 29/14Z/2017 ze dne 23.03.2017 (směna části p. p. č. 2769/3 vk. ú. Království za část p. p. č. 55 vk. ú. Království)
  • Žádost o prodloužení Smlouvy o budoucí smlouvě kupní pro výstavbu rodinného domu (část p. p. č. 2721/10 vk. ú. Království)

6. Různé

  • Zpráva o činnosti rady města od minulého zasedání zastupitelstva města
  • Zpráva o činnosti Finančního a Kontrolního výboru

7. Diskuse, připomínky a návrhy členů zastupitelstva města

8. Závěr zasedání


1. Zahájení zasedání

2. Určení ověřovatelů zápisu

Usnesení č. 1/16Z/2017: Zastupitelstvo města Šluknov určuje ověřovateli zápisu z dnešního 16. zasedání p. Ing. Tomáše Kolonečného a p. Zdeňka Kirchnera.

3. Schválení programu

Usnesení č. 2/16Z/2017: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje program 16. zasedání zastupitelstva města dle návrhu.

4. Projednání návrhu rozpočtového opatření č. 4 za rok 2017

Usnesení č. 3/16Z/2017: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a schvaluje rozpočtové opatření č. 4 za rok 2017 dle předloženého návrhu.

5. Pozemky

5.1 Prodej pozemku

Usnesení č. 4/16Z/2017: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje prodat ze svého majetku do vlastnictví Povodí Ohře, s. p., IČ: 70889988, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, části níže uvedených pozemků.

P. p. č. část 500, katastr: Šluknov

druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace

P. p. č. část 501, katastr: Šluknov

druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace

výměra: dle GP č. 1858 - 177/2016 vedený jako p. p. č. 500/2 - ostatní plocha o výměře 6 m2

P. p. č. část 609, katastr: Šluknov

druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: dle GP č. 1858 - 177/2016 vedený jako p. p. č. 609/2 - ostatní plocha o výměře 7 m2

P. p. č. část 651, katastr: Šluknov

druh pozemku: ostatní plocha, neplodná půda, výměra: dle GP č. 1858 - 177/2016 vedený jako p. p. č. 651/2 - ostatní plocha o výměře 33 m2

ostatní plocha,

P. p. č. část 2887/3, katastr: Království

druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra: dle GP č. 597 - 178/2016 vedený jako p. p. č. 2887/29 - ostatní plocha o výměře 182 m2 a p. p. č. 2887/30 - ostatní plocha o výměře 4 m2

účel: oprava vodního toku, cena: 31.850 Kč + náklady

5.2 Revokace části usnesení Zastupitelstva města Šluknova č. 29/14Z/2017 ze dne 23.02.2017

Usnesení č. 5/16Z/2017: Zastupitelstvo města Šluknov revokuje usnesení Zastupitelstva města Šluknov ze 14. zasedání ze dne 23.02.2017 č. 29/14Z/2017, a to: „cena 1.700 Kč + náklady" se nahrazuje textem: „cena 8.700 Kč + náklady".

5.3 Žádost o prodloužení Smlouvy o budoucí smlouvě kupní pro výstavbu RD

Usnesení č. 6/16Z/2017: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje prodloužení Smlouvy
o budoucí smlouvě kupní pro výstavbu RD, pro XXX, na
části p. p. č. 2721/10 v k. ú. Šluknov, a to ze dne 31.08.2017 na 31.08.2018 (o 1 rok), za podmínek sjednaných ve Smlouvě o budoucí smlouvě kupní a na základě Zásad prodeje pozemků ve vlastnictví města Šluknov o podpoře výstavby RD, a to prodej pozemku za kupní cenu 40 Kč/m2.

6. Různé

6.1 Zpráva o činnosti rady města od minulého zasedání zastupitelstva města

Usnesení č. 7/16Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov bere na vědomí Zprávu
o činnosti Rady města Šluknov od minulého zasedání Zastupitelstva města Šluknov.

6.2 Zpráva o činnosti Finančního a Kontrolního výboru města Šluknov

Usnesení č. 8/16Z/2017: Zastupitelstvo města Šluknov bere na vědomí zprávu o činnosti Finančního výboru.

Usnesení č. 9/16Z/2017: Zastupitelstvo města Šluknov bere na vědomí zprávu o činnosti Kontrolního výboru.

7. Diskuze, připomínky a návrhy členů zastupitelstva

8. Závěr zasedání

 

Mgr. Eva Džumanová
starostka

Buďte s námi ve spojení