Usnesení ze 19. zasedání ZM konaného dne 8.2.2018

PřílohaPDF

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Informace o přijatých usneseních z  19. zasedání Zastupitelstva města Šluknov, konaného 8. února 2018 ve velkém sále Šluknovského zámku

Program jednání:

1. Zahájení zasedání

2. Určení ověřovatelů zápisu

3. Schválení programu

4. Schválení projektu EPC Šluknov

5. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro akci „Cyklostezka Šluknov-Rožany"

6. Smlouva o spolupráci pro projekt „Koukáme se k sousedům - rozhledny a vyhlídky česko-saského příhraničí"

7. Projednání návrhu rozpočtového opatření č. 11 v roce 2017

8. Poskytnutí účelových dotací z rozpočtu města Šluknov na rok 2018 dle platného Programu pro poskytování neinvestičních účelových dotací z rozpočtu města Šluknov na rok 2018

9. Pozemky

  • Revokace části usnesení Zastupitelstva města Šluknov č. 31/18Z/2017 (p. p. č. 2738/1, p. p. č. 2740 vše v k. ú. Císařský)

10. Znak a vlajka města - výběr varianty vlajky

11. Pravidla pro poskytování cestovních náhrad členům Zastupitelstva města Šluknov

12. Různé

  • Zpráva o činnosti rady města od minulého zasedání zastupitelstva města
  • Zpráva o činnosti Finančního a Kontrolního výboru

13. Diskuse, připomínky a návrhy členů zastupitelstva města

14. Závěr zasedání

1. Zahájení zasedání

2. Určení ověřovatelů zápisu

Usnesení č. 1/19Z/2018: Zastupitelstvo města Šluknov určuje ověřovateli zápisu z dnešního 19. zasedání p. Ing. Tomáše Kolonečného a p. Zdeňka Kirchnera.

3. Schválení programu

Usnesení č. 2/19Z/2018: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje program 19. zasedání zastupitelstva města dle návrhu po jeho doplnění.

4. Schválení projektu EPC Šluknov

5. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro akci „Cyklostezka Šluknov-Rožany"

Usnesení č. 3/19Z/2018: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi městem Šluknov a Ústeckým krajem,
IČ 70892156, se sídlem Velká Hradební 31148/48, 400 01 Ústí nad Labem, v zastoupení Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, p. o., IČ 00080837, se sídlem Ruská 260, 417 03 Dubí 3, na akci
„Cyklostezka Šluknov-Rožany", dle předloženého návrhu.

6. Smlouva o spolupráci pro projekt „Koukáme se k sousedům - rozhledny a vyhlídky česko-saského příhraničí"

Usnesení č. 4/19Z/2018: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje Smlouvu o spolupráci mezi jednotlivými partnery projektu „Koukáme se k sousedům - rozhledny a vyhlídky česko-saského příhraničí" a Euroregionem Nisa jakožto LEAD partnerem projektu a pověřuje starostku Mgr. Evu Džumanovou podpisem žádosti.

7. Projednání návrhu rozpočtového opatření č. 11 v roce 2017

Usnesení č. 5/19Z/2018: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a schvaluje rozpočtové opatření č. 11 v roce 2017 dle předloženého návrhu.

8. Poskytnutí účelových dotací z rozpočtu města Šluknov na rok 2018 dle platného Programu pro poskytování neinvestičních účelových dotací z rozpočtu města Šluknov na rok 2018

Usnesení nepřijato.

9. Pozemky

9.1 Revokace části usnesení Zastupitelstva města Šluknov č. 31/18Z/2017

Usnesení č. 6/19Z/2018: Zastupitelstvo města Šluknov revokuje usnesení Zastupitelstva města Šluknov č. 31/18Z/2017 z 18. zasedání ZM ze dne 14.12.2017 následovně: „cena: 32.650 Kč + náklady + DPH" se mění na: „cena: 32.650 Kč + náklady".

10. Znak a vlajka města - výběr varianty vlajky

Usnesení č. 7/19Z/2018: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje grafický vzor historického znaku města Šluknov dle návrhu heraldika Mgr. Jana Tejkala ze dne 08.01.2018 a dále schvaluje odborný slovní popis historického znaku města Šluknov: „V modrém štítě se zlatou arabeskovou obrubou převýšenou hradební korunou přirozené barvy kvádrovaná hradba přirozené barvy s cimbuřím a se dvěma černými obloukovými okny po stranách černé brány. Za hradbou nad okny dvě kvádrované věže přirozené barvy s cimbuřím, každá s černým obloukovým oknem. Přes hradbu a část brány zlatý gotický štítek se dvěma březovými ostrvemi přirozených barev o šesti sucích.", dle návrhu heraldika Mgr. Jana Tejkala ze dne 08.01.2018.

Usnesení č. 8/19Z/2018: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo sedm variantních grafických návrhů vlajky města Šluknov, vytvořených panem Mgr. Janem Tejkalem, Heraldická tvorba, Záblatská 23/25, 713 00 Ostrava-Heřmanice, a schvaluje grafický návrh vlajky města Šluknov - varianta č. 3, dle předloženého návrhu.

11. Pravidla pro poskytování cestovních náhrad členům Zastupitelstva města Šluknov

Usnesení č. 9/19Z/2018: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje „Pravidla pro poskytování cestovních náhrad členům Zastupitelstva města Šluknov" s účinností od 09.02.2018 dle předloženého návrhu.

12. Různé

12.1 Zpráva o činnosti rady města od minulého zasedání zastupitelstva města

Usnesení č. 10/19Z/2018: Zastupitelstvo města Šluknov bere na vědomí Zprávu o činnosti Rady města Šluknov od minulého zasedání Zastupitelstva města Šluknov.

12.2 Zpráva o činnosti Finančního a Kontrolního výboru města Šluknov

Usnesení č. 11/19Z/2018: Zastupitelstvo města Šluknov bere na vědomí Zprávu o činnosti Kontrolního výboru.

Usnesení č. 12/19Z/2018: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje Plán činnosti Kontrolního výboru města Šluknov pro rok 2018, dle návrhu.

Usnesení č. 13/19Z/2018: Zastupitelstvo města Šluknov bere na vědomí Zprávu o činnosti Finančního výboru.

Usnesení č. 14/19Z/2018: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje Plán činnosti Finančního výboru města Šluknov pro rok 2018, dle návrhu.

13. Diskuze, připomínky a návrhy členů zastupitelstva

Usnesení nepřijato.

Usnesení nepřijato.

Usnesení č. 15/19Z/2018: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo žádost a rozhodlo o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu města na rok 2018 SK Plaston Šluknov, z. s., se sídlem Žižkova 1051, 407 77 Šluknov IČ 64707571 ve výši 430.000 Kč.

Usnesení č. 16/19Z/2018: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a rozhodlo o uzavření Veřejnoprávní smlouvy mezi městem Šluknov a SK Plaston Šluknov, z. s., se sídlem Žižkova 1051, 407 77 Šluknov, IČ 64707571 o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města Šluknov na rok 2018, a to ve výši 430.000 Kč.

14. Závěr zasedání

 

Mgr. Eva Džumanová
starostka

Buďte s námi ve spojení