Usnesení ze 20. zasedání ZM konaného dne 26. a 28.2.2018

PřílohaPDF

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Informace o přijatých usneseních z  20. zasedání Zastupitelstva města Šluknov, konaného 26. a 28. února 2018 ve velkém sále Šluknovského zámku


Program jednání:

1. Zahájení zasedání

2. Určení ověřovatelů zápisu

3. Schválení programu

4. Schválení projektu EPC Šluknov

5. Pojistná smlouva č. 2202202818

6. Diskuse, připomínky a návrhy členů zastupitelstva města

7. Závěr zasedání

1. Zahájení zasedání

 

2. Určení ověřovatelů zápisu

Usnesení č. 1/20Z/2018: Zastupitelstvo města Šluknov určuje ověřovateli zápisu z dnešního 20. zasedání p. Ing. Pavla Kouta a p. Jiřího Beneše.

3. Schválení programu

Usnesení č. 2/20Z/2018: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje program 20. zasedání zastupitelstva města dle návrhu, po jeho doplnění.

4. Schválení projektu EPC Šluknov

Usnesení nepřijato.

5. Pojistná smlouva č. 2202202818

Usnesení č. 3/20Z/2018: Zastupitelstvo města Šluknov ruší část usnesení Zastupitelstva města Šluknov č. 38/18Z/2017 písmeno h) ze dne 14.12.2017.

Usnesení č. 4/20Z/2018: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje Příspěvek na pojištění rizik spojených s výkonem funkce člena zastupitelstva města - příspěvek na skupinové pojištění úrazu, jde-li o starostu - ve výši 100%, tj. 23.148 Kč ročně podle Pojistné smlouvy č. 2202202818 skupinové pojištění úrazu s Colonnade Insurance S.A., s účinností od 25.03.2018 na dobu neurčitou, dle předloženého návrhu.

6. Diskuze, připomínky a návrhy členů zastupitelstva

Usnesení nepřijato.

Usnesení č. 5/20Z/2018: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje přerušení 20. zasedání Zastupitelstva města Šluknov dne 26.02.2018 v 18:15 hod., a to do středy 28.02.2018 do 19:00 hod., kdy bude 20. zasedání zastupitelstva ve Šluknovském zámku pokračovat.

7. Závěr zasedání

Pokračování 20. zasedání Zastupitelstva města Šluknov, konaného ve dnech 26. a 28. února 2018 od 19:00 hod. ve velkém sále Šluknovského zámku

Usnesení č. 6/20R/2018: Zastupitelstvo města Šluknov rozhoduje o výběru nejvhodnější nabídky v rámci jednacího řízení s uveřejněním na nadlimitní veřejnou zakázku na akci „Poskytování energetických služeb metodou EPC ve vybraných budovách a soustavě veřejného osvětlení v majetku města Šluknov", kterou jako nejvhodnější předložil uchazeč, MVV Energie CZ, a. s., sídlem Kutvirtova 339/5, 150 00 Praha 5, IČ 49685490, za cenu 18.590.435 Kč bez DPH.

Usnesení č. 7/20R/2018: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje Smlouvu o energetických službách určených veřejnému zadavateli mezi městem Šluknov a společností MVV Energie CZ, a. s., sídlem Kutvirtova 339/5, 150 00 Praha 5, IČ  9685490 dle návrhu.

 

Mgr. Eva Džumanová
starostka

Buďte s námi ve spojení