Výbory zastupitelstva města - období 2022 - 2026

Výbory zastupitelstva města

 • výbory zastupitelstva jsou iniciativní a kontrolní orgány existující v každé obci (§ 117 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích)
 • ze zákona vzniká v každé obci finanční výbor a kontrolní výbor
 • předsedou výboru musí být zastupitel obce
 • výbor má vždy lichý počet členů a za členy může zastupitelstvo zvolit kohokoliv podle vlastního uvážení
 • výbor se schází podle potřeby
 • usnesení výboru je platné, jestliže s ním vyslovila souhlas nadpoloviční většina všech členů výboru
 • svá stanoviska a návrhy předkládají výbory přímo zastupitelstvu a mohou požadovat jejich zařazení do programu jednání zastupitelstva města

FINANČNÍ VÝBOR

Předseda: Mgr. Martin Vyšohlíd
Členové: Ing. Daniela Petroušková, Ing. Milan Kořínek

 • provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky města (jednací řád FV)
 • hodnotí požadavky kladené na rozpočet města
 • vyjadřuje se k návrhům právních předpisů města, z nichž vyplývá určitý finanční dopad pro město
 • sleduje a ovlivňuje hospodaření s peněžními fondy města
 • hodnotí způsob využívání věcí v majetku města
 • navrhuje změny schváleného rozpočtu
 • vyjadřuje se k žádostem o příspěvky nebo půjčky z rozpočtu města
 • vyjadřuje se ke zprávě auditora a závěrečnému účtu města
 • vyjadřuje se k přijímaným návratným finančním výpomocím, úvěrům a půjčkám
 • projednává případy prominutí pohledávek, plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce

KONTROLNÍ VÝBOR

Předseda: Miloš Vyskočil
Členové: Mgr. Jan Matějka, Tomáš Rozvoral DiS.

 • kontroluje plnění usnesení zastupitelstva a rady města (jednací řád KV)
 • kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a MěÚ na úseku samostatné působnosti (tj. při správě věcí a záležitostí, které jsou v zájmu obce a jejich občanů)
 • sleduje činnost a plnění úkolů právnických osob a organizačních složek, které založilo nebo zřídilo město
 • sleduje vyřizování petic, stížností, oznámení a podnětů občanů a organizací jednotlivými orgány města
 • plní další kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo města

Soubory ke stažení

clanky10262/jednaci_rad_financniho_vyboru_mesta_sluknov.pdf110 kBjednací řád finančního výboruVloženo: 11. 05. 2018, 18:43h
clanky10262/jednaci_rad_kontrolniho_vyboru_mesta_sluknov.pdf111 kBjednací řád kontrolního výboruVloženo: 11. 05. 2018, 18:43h

Buďte s námi ve spojení