Důvod a způsob založení

ŠLUKNOV - nejsevernější město České republiky, leží uprostřed Šluknovské kotliny v nadmořské výšce 350 m n.m. Jeho součástí jsou městské části s pohádkovými názvy Království, Císařský, Nové Hraběcí, Rožany, Královka, Kunratice Fukov a Harrachov. První písemný doklad potvrzující existenci Šluknova nacházíme již roku 1281. Prvními majiteli Šluknovského panství byli Berkové z Dubé, kteří měli državy jak na české straně hranice, tak i na německé. Za jejich správy se stává Šluknov správním a hospodářským centrem české části jejich panství. Právě na žádost Hynka Berky z Dubé byl Šluknov v roce 1359 povýšen na město. Za vlády Jiřího z Poděbrad došlo po dobytí hradu Tolštejn ke konfiskaci majetku rodu Berků a tak se novými majiteli stal rod Vartenberků. Dalšími majiteli panství byli Šlejnicové, Mansfeldové, Ditrrichštejnové a Harrachové, posledním majitelem byl Ervín Leopold Nostic - Rieneck. Po 2. světové válce bylo panství jako německý majetek zkonfiskováno a vlastníkem se stalo město Šluknov.

Město Šluknov je v souladu s ústavním zákonem číslo 1/1993 Sb. (ústava České republiky) základním územním samosprávným celkem = je územním společenstvím občanů.

Vznik a zánik obcí (měst) je v současném právním řádu České republiky upraven zákonem číslo 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších právních předpisů.
Podle § 151, odstavce 1 zmíněného zákona jsou obcemi ty územní celky, které byly obcemi ke dni účinnosti zákona tj. 12. listopadu 2000. Podle § 151, odstavce 2 zmíněného zákona jsou městem ty obce, které byly městy ke dni účinnosti tohoto zákona.

Obec je samostatně spravována zastupitelstvem. Obec jako právnická osoba, vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.

Rozhodujícím principem fungování města je princip samosprávy - město spravuje své záležitosti zcela samostatně v rozsahu stanoveném výše uvedeným zákonem a v souladu se svými potřebami. Město vykonává na svém území státní správu ve věcech, jejichž výkon byl zákonem svěřen orgánu města, působnost v těchto věcech je přenesenou působností města.

Každá obec má svůj obecní úřad - ve městě Šluknov je to Městský úřad Šluknov.

Buďte s námi ve spojení