Popis organizační struktury

Město Šluknov - orgány města

Zastupitelstvo města

 • vrcholný orgán města
 • voleno je v komunálních volbách podle zákona 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí na období 4 let
 • zastupitelstvo si vytváří své iniciativní a kontrolní orgány výbory

 

Složení a jednání zastupitelstva města

 • pro volební období 2014 - 2018 má 15 členů
 • vrcholný orgán obce, který se schází zpravidla 1x za 3 měsíce
 • jednání zastupitelstva se uskutečňují ve velkém sále Šluknovského zámku a začínají zpravidla v 16:00 hodin
 • jednání zastupitelstva jsou přístupná veřejnosti
 • program jednání je na webu města a na úřední desce (i elektronické) k dispozici 10 dní před zasedáním
 • jednání zastupitelstva se řídí Jednacím řádem

 

Členové zastupitelstva

Výbory zastupitelstva města

Rada města

 • pro volební období 2014 - 2018 má 5 členů
 • výkonný orgán obce, který se schází zpravidla 1x za 14 dní (zpravidla v pondělí od 15:00 hodin)
 • jednání rady se uskutečňují v kanceláři starostky
 • jednání rady jsou nepřístupná veřejnosti
 • jednání rady města se řídí Jednacím řádem
 • rada města si vytváří své poradní a iniciativní orgány komise

Členové rady města

Komise rady města

Starostka města

 • byla zvolena na ustavujícím zastupitelstvu města z řad členů zastupitelstva města
 • zvolena na volební období 2014 - 2018
 • činnost starostky upravuje zákon č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění

Městský úřad

 • městský úřad tvoří starosta, místostarosta, tajemník a zaměstnanci úřadu
 • městský úřad tvoří jednotlivé odbory
 • v čele městského úřadu je starosta
 • Organizační řád

městský úřad v samostatné působnosti

 • plní úkoly, které mu uložilo zastupitelstvo nebo rada města
 • pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti
 • vykonává přenesenou působnost podle § 61 odst. 1 písm. a) zákona o obcích s výjimkou věcí, které patří do působnosti jiného orgánu obce
 • rozhoduje o poskytování informací žadateli

Buďte s námi ve spojení