Seznam hlavních dokumentů

Územní plán města Šluknov

Zastupitelstvo města Šluknov, jako věcně příslušný správní orgán ve smyslu § 6, odst. 5, písmeno c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon"), za použití § 43 odst. 4 stavebního zákona, § 13 a Přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, oznamuje vydání

Změny č. 1 Územního plánu Šluknov formou opatření obecné povahy č. 1/2018.

Zastupitelstvo města Šluknov na zasedání dne 26.06.2018, usnesením č. 8/22Z/2018 v souladu s ustanovením § 54 odst. 2 stavebního zákona a v souladu s ustanovením § 171 až § 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád"), současně oznamuje v souladu s ustanovením § 55 odst. 5 stavebního zákona vyhotovení Územního plánu Šluknov zahrnující úplné znění po vydání jeho změny č. 1.

Změna č. 1 územního plánu Šluknov byla vydána dne 22.06.20198 pod č.j.: ORŽP/10450/2018/995/2017/bum a nabyla účinnosti dne 02.01.2019.

Podrobné a aktuální informace informace naleznete zde.


Plán rozvoje sociálních služeb

Plán rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit Šluknovského výběžku pro roky 2014 - 2017 (komunitní plán) obsahuje souhrnné informace a přehledy žádoucích a žádaných sociálních služeb na území Šluknovského výběžku. Za město Šluknov se na tvorbě plánu podílela sociální pracovnice Bc. Marcela Postlerová. Komunitní plán sleduje plánování sociálních služeb tak, aby jejich poskytování odpovídalo našim místním sociálně demografickým podmínkám, ekonomickým podmínkám a potřebám jednotlivých skupin občanů. Z tohoto důvodu je plán rozdělen do pěti skupin:

  • služby pro osoby se zdravotním hendikepem,
  • služby pro děti, mládež a rodinu,
  • služby pro osoby ohrožené sociálním vyloučením,
  • služby pro osoby ohrožené závislostí na návykových látkách,
  • služby pro seniory.

Cílem Komunitního plánu je posílení sociální soudržnosti obyvatelstva, podpora sociálního začleňování a předcházení sociálnímu vyloučení. (Plán rozvoje sociálních služeb)


Povodňový plán města Šluknov

Povodňový plán města Šluknov je souhrn organizačních a technických opatření, potřebných k odvrácení nebo zmírnění škod při povodních na životech a majetku občanů a společnosti a na životním prostředí města Šluknov.

Znění povodňového plánu odpovídá v současné době platné právní úpravě.Povodňový plán bude každoročně prověřován a v případě potřeby bude upraven a doplněn. Prověření povodňového plánu bude také vždy po velké povodni, při změně uspořádání orgánů státní správy, změně právních předpisů nebo jiných okolnostech, které mohou vyvolat jeho změny.

Tento povodňový plán je základním dokumentem ochrany před povodněmi, který slouží ke koordinaci činností v daném území v době povodňové situace. Povodňovým plánem se řeší ochrana území, nemovitostí a staveb. Povodňové plány menších celků musí být v souladu s povodňovým plánem vyššího stupně, soulad potvrzuje příslušný povodňový orgán na titulní straně povodňového plánu.


Strategický plán rozvoje města 2015 - 2025

Strategický plán rozvoje města 2015 – 2025 je rozsáhlý dokument skládající se ze dvou částí. Analytické části a návrhové části. Tento rozsáhlý dokument obsahuje např. profil města Šluknov, ekonomický rozbor hospodaření města, vize města, kritické a prioritní oblasti. Naleznete zde historický vývoj města, základní informace (počet obyvatel, míra nezaměstnanosti), geografii, významné osobnosti, městské části a spoustu další zajímavých informací. Součástí Strategického plánu rozvoje města je databáze projektů.

Podrobné informace a aktualizace naleznete na stránce https://www.mestosluknov.cz/cz/mesto-strategicky-plan.html

Soubory ke stažení

clanky11195/oduvodneni_uzemniho_planu_sluknov.pdf331 kBoduvodneni_uzemniho_planu_sluknov.pdfVloženo: 19. 06. 2018, 13:21h
clanky11195/opatreni_obecne_povahy_c._1-2011_-_uzemni_plan_sluknov.pdf1,68 MBopatreni_obecne_povahy_c._1-2011_-_uzemni_plan_sluknov.pdfVloženo: 19. 06. 2018, 13:22h
clanky11195/plan_rozvoje_socialnich_sluzeb.pdf1,50 MBplan_rozvoje_socialnich_sluzeb.pdfVloženo: 19. 06. 2018, 13:22h
clanky11195/programove_prohlaseni_zm.pdf109 kBprogramove_prohlaseni_zm.pdfVloženo: 19. 06. 2018, 13:22h
clanky11195/priloha_sprm-souhrn_dotaznikoveho_setreni_sluknov.pdf170 kBpriloha_sprm-souhrn_dotaznikoveho_setreni_sluknov.pdfVloženo: 19. 06. 2018, 13:22h
clanky11195/sprm-analyticka_cast-navrhova_cast_sprm_sluknov_2015-2025.pdf2,45 MBsprm-analyticka_cast-navrhova_cast_sprm_sluknov_2015-2025.pdfVloženo: 19. 06. 2018, 13:22h
clanky11195/uzemni-plan-sluknov.pdf221 kBuzemni-plan-sluknov.pdfVloženo: 19. 06. 2018, 13:22h
clanky11195/povodnovy_plan_mesta_sluknova_2019.pdf876 kBpovodnovy_plan_mesta_sluknova_2019.pdfVloženo: 13. 05. 2019, 13:43h
clanky11195/stavajici_povodnovy_plan_-_aktualizace_2023.pdf2,55 MBstavajici_povodnovy_plan_-_aktualizace_2023.pdfVloženo: 19. 10. 2023, 10:55h

Buďte s námi ve spojení