Opravné prostředky

Samostatná působnost obce

V samostatné působnosti rozhodují u obce tyto orgány:

 • zastupitelstvo města (např. majetkoprávní operace)
 • rada města (např. nájmy u majetku města)
 • komise rady města (v rámci působnosti svěřené jim radou města)
 • výbory zastupitelstva města (v rámci působnosti svěřené jim zastupitelstvem města)
 • městský úřad (v rámci působnosti svěřené mu zastupitelstvem nebo radou)

V samostatné působnosti se nevydávají s výjimkou § 56 - 58 zákona č. 128/2000 ‚Sb.
o obcích, ve znění pozdějších předpisů správní rozhodnutí a neplatí zákon 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád) ve znění pozdějších předpisů Nelze se proto bránit formou odvolání.

Proti rozhodnutím orgánů města v samostatné působnosti se lze bránit stížností, uplatněnou u:

 • vyššího orgánu obce
 • Ministerstva vnitra (pozastavení pro nezákonnost)
 • soudu (oblast správního soudnictví).

Pro podání stížnosti nejsou stanoveny žádné podmínky. Stížnost by však měla obsahovat:

 • kdo ji podává a proti čemu směřuje
 • co se namítá a případné důkazní prostředky
 • datum a podpis stěžovatele.

Přenesená působnost obce

 • Kdo je kompetentní u města Šluknov rozhodovat v přenesené působnosti (funkční příslušnost) určuje organizační řád.
 • Obecným procesním předpisem upravujícím postup při rozhodování je zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů.
 • Opravným prostředkem proti nepravomocnému rozhodnutí je odvolání.

Každé rozhodnutí musí obsahovat tzv. poučení účastníka řízení, které určuje:

 • zda je odvolání přípustné
 • ke komu se účastník může odvolat (zpravidla ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje)
 • kde se odvolání podává (vždy u města Šluknov)
 • lhůtu do kdy je možno odvolání podat (zpravidla 15 dnů po doručení rozhodnutí).

Odvolání lze podat:

 • písemně (postačí předat na podatelně městského úřadu)
 • ústně do protokolu (s účastníkem sepíše úředník, který rozhodnutí vydal)
 • telegraficky (faxem, e-mailem) s podmínkou, že bude do nejpozději do tří dnů doplněno písemně nebo ústně do protokolu
 • e-mailem na adresu podatelny
 • datovou schránkou.

Zákon má pro formu odvolání zvláštní požadavky. Platí obecné podmínky podání § 37 správního řádu. Odvolání by mělo obsahovat dále:

 • v jakém rozsahu je odvolání napadáno
 • v čem je spatřován rozpor s právními předpisy
 • potřebný počet výtisků (pro všechny účastníky a správní orgán)

Proti platebnímu příkazu je opravným prostředkem odpor a jeho včasným podáním se příkazní řízení ruší. Správní orgán pokračuje ve správním řízení.

 • Zavádí se nový institut stížnosti podle § 175 správního řádu proti nevhodnému chování úředníků nebo proti postupu správního orgánu tam, kde nelze použít odvolání.
 • Proti blokové pokutě se odvolat nelze.

Proti rozhodnutí o zamítnutí informace podle zák. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, lze podat odvolání
ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje.

Buďte s námi ve spojení