Sazebník úhrad za poskytování informací

PřílohaPDF

Město Šluknov stanoví v souladu s § 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, ve spojení s § 17 tohoto zákona a s nařízením č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, a na základě § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, tento sazebník úhrad za poskytování informací. Zveřejňování informací provádí město na své náklady. Poskytování informací na základě žádosti (ústní i písemné) je prováděno případně za úhradu. Výši úhrady za poskytnutí informace stanoví vedoucí odboru dle sazebníku.

Náklady na pořízení kopií

Náklad

Jednotka

Cena (v Kč)

Tisk na tiskárně

1 stránka

1,00

Tisk na kopírce formát A4

jednostranně

2,00

 

oboustranně

4,00

Tisk na kopírce formát A3

jednostranně

4,00

 

oboustranně

8,00

Náklady na opatření technických nosičů dat

-  CD, DVD 10 Kč/ks

-  Jiný technický nosič - podle pořizovací ceny

Pokud žadatel poskytne vlastní technický nosič dat, na který bude možné požadované informace zaznamenat, nebude úhrada tohoto nákladu uplatňována.

Náklady na odeslání informací žadateli

Náklady na poštovní služby budou vyčísleny dle ceníku České pošty, s. p.

Náklady na balné účtovány nebudou.

Náklady na mimořádné rozsáhlé vyhledání informací

Za každou i započatou hodinu práce 250,00 Kč.

Úhrada nákladů

Při celkové úhradě do 100,00 Kč se náhrada odpouští.

Při celkové úhradě vyšší rozhoduje o úhradě, příp. jejím odpuštění příslušný vedoucí odboru či tajemník.

Překročí-li kalkulovaná výše úhrady částku 500,00 Kč, je její výše před poskytnutím informace sdělena žadateli a informace je poskytnuta pouze s jeho výslovným souhlasem žadatele s výší úhrady.

Úhradu nákladů lze provést osobně v hlavní pokladně Městského úřadu Šluknov v úředních hodinách městského úřadu (pondělí a středa 08:00 – 11:30 hodin a 12:30 – 16:30 hodin), nebo bankovním převodem na bankovní účet č. 108724561/0300.

Tento sazebník ruší Sazebník úhrad za poskytování informací pro rok 2020, který byl schválen Radou města Šluknov dne 13.01.2021, usnesením číslo 12/63R/2021. Sazebník úhrad za poskytování informací pro rok 2022 byl schválen Radou města Šluknov dne 15.12.2021 usnesením číslo 37/88R/2021 a je účinný od 1. ledna 2022.

Mgr. Eva Džumanová
starostka

Buďte s námi ve spojení