Program pro poskytování neinvestičních účelových dotací z rozpočtu města Šluknov na rok 2024

Vyhlašovatelem Programu na projekty veřejně prospěšného charakteru (dále jen „Program“) a poskytovatelem dotace je město Šluknov, IČ 00261688, nám. Míru 1, 407 77 Šluknov.

 

Dotace poskytnuté z rozpočtu města Šluknov na podporu volnočasových aktivit a sportovních činností. Program podle § 10c odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, schválený usnesením Rady města Šluknov na 29. schůzi dne 20.12.2023 usnesením č. 2/29R/2023.

 

Název programu

Dotační program na podporu volnočasových aktivit a sportovní činnosti v roce 2024

 

Rámec programu

 • V souladu s § 2 zák. 128/2000 Sb., zákon o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), obec pečuje o všestranný rozvoj svého území
  a o potřeby svých občanů a dále podle § 35 uvedeného zákona obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu dále pečuje v souladu s místními předpoklady
  a s místními zvyklostmi o vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče a pro uspokojování potřeb svých občanů. Jde především o uspokojování potřeby bydlení, ochrany a rozvoje zdraví, dopravy a spojů, potřeby informací, výchovy a vzdělávání, celkového kulturního rozvoje a ochrany veřejného pořádku. Obec je oprávněna v souladu s § 9 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech“) ze svého rozpočtu hradit výdaje na podporu subjektů provádějících veřejně prospěšné činnosti.
 • Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu ust. § 2 písm. j) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění.

 

Účel, na který může být dotace poskytnuta

 

 • podpora sportovních aktivit dětí a mládeže,
 • podpora neprofesionálních kulturních aktivit (hudební, scénické umění, literatura
  a publicistika, výtvarné umění a architektura, audiovizuální umění apod.),
 • kulturní a vzdělávací programy pro děti a mládež,
 • podpora neprofesionálních sportovních akcí pro děti a mládež,
 • podpora ekologické výchovy a osvěty,
 • podpora ostatních volnočasových aktivit dětí a mládeže.
 • podpora volnočasových, kulturních aktivit pro širokou veřejnost
 • podpora v oblasti péče o sociálně handicapované občany,
 • podpora v oblasti péče o zdravotně postižené občany,
 • podpora v oblasti protidrogové politiky a osvěty k prevenci kriminality,
 • podpora v oblasti péče o seniory.

 

Město nepodporuje aktivity politických stran a hnutí

 

Důvody podpory stanoveného účelu

Důvodem poskytnutí dotace je podpora neziskových činností a akcí zaměřených na děti, mládež a pro širokou veřejnost, za účelem zlepšení kvality života, nebo poslouží jako součást prevence kriminality.

 

Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu města na podporu stanoveného účelu.

Celková výše finančních prostředků v programu dotační politiky je limitována objemem finančních prostředků, které jsou vyčleněny ve schváleném rozpočtu města Šluknov. Předpokládaný objem peněžních prostředků, který bude v rozpočtu města Šluknov vyčleněn, činí 1 500 000 Kč.

Dotací nebudou podporovány ziskové akce a činnosti a dále nebudou také podporovány projekty, jejichž termín konání se shoduje s vyjmenovanými akcemi pořádanými městem Šluknov, jedná se o:

 

 • 09. 02. 2024                           Masopust
 • 30. 04. 2024                           Pálení čarodějnic
 • 28. – 29. 06. 2024                  Zámecké slavnosti
 • 31. 08. 2024                           Pivní slavnosti
 • 29. 11 .2024                           Rozsvícení vánočního stromu

 

Maximální výše dotace a další podmínky

Maximální výše poskytnuté dotace je 50.000 Kč na žadatele, výjimku tvoří subjekty, jejichž organizační struktura zahrnuje více samostatných oddílů, složek příp. jinak nazvaných vnitřních jednotek vystupujících však navenek společně, v tomto případě maximální výše poskytnuté dotace činí 50.000 Kč na oddíl, složku případně jinak nazvanou vnitřní jednotku.

Dotace je poskytnuta na období příslušného kalendářního roku a musí být vyčerpána do 31.12.2024 v souladu s účelem, na který je poskytnuta. Spoluúčast příjemce dotace bude činit minimálně 30 % celkových nákladů podporovaného projektu.

Dotace v rámci Programu jsou rozpočtovými prostředky města Šluknov a jejich poskytování je realizováno ve formě neinvestičních účelových dotací, poskytovaných v samostatné působnosti podle zákona o obcích a zákona o rozpočtových pravidlech.

Dotace v rámci Programu může být poskytnuta subjektu na základě podané žádosti doložené projektem a výsledku výběrového řízení, a to v rozsahu, způsobem a za podmínek, stanovených v tomto Programu a v příslušné smlouvě o poskytnutí dotace.

 

Způsobilé náklady

Dotaci lze použít pouze na úhradu neinvestičních nákladů prokazatelně souvisejících s podpořeným projektem, zejména na:

  • nákup materiálu nebo sportovních pomůcek,
  • nákup služeb, energií (elektřina, voda, plyn),
  • pronájem sportovních, tělovýchovných a ostatních zařízení na území města Šluknov za účelem výkonu příslušných aktivit,
  • registrační poplatky, startovné, cestovné, odměny rozhodčím, poštovné, kancelářské potřeby,
  • náklady na dopravu na soutěže nebo sportovní utkání, jízdní výdaje za použití hromadného dopravního prostředku v prokázané výši nebo náhrada jízdních výdajů max. do výše sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel dle
   § 157 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
  • náklady spojené s propagací projektu - max. do výše 10 % z poskytnuté dotace,
  • odměny dobrovolným trenérům s prokázanou platnou licencí ve sportu pracujících s dětmi a mládeží - v max. výši 5 000 Kč na jednoho trenéra a měsíc a současně v součtu za všechny trenéry max. do výše 50 % z poskytnuté dotace,
  • další náklady související s projektem vyjma těch nezpůsobilých - max. do výše 10 % z poskytnuté dotace.

 

Nezpůsobilé náklady

  • náklady na reprezentaci (tj. na občerstvení, pohoštění, dary a obdobná plnění),
  • náklady na ubytování,
  • cestovní náhrady nad rámec sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel dle § 157 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,
  • nákup či opravy prostředků výpočetní ani jiné techniky, komunikační či spotřební elektroniky (PC, video, fotoaparáty, přehrávače, mobilní telefony apod.),
  • mzdové náklady členů organizace, s výjimkou odměn dobrovolným trenérům ve sportu,
  • peněžité odměny soutěžícím,
  • náklady na školení personálu,
  • alkohol a cigarety,
  • poplatky za telefonní hovory, internet, fax,
  • daně, pokuty, odvody a sankce příjemce,
  • splátky půjček, leasingové splátky, úhradu dluhů,
  • náklady, jež jsou vynaloženy v rozporu s účelem přidělené dotace,
  • nespecifikované výdaje (tj. výdaje, které nelze účetně doložit),
  • nákup věcí osobní spotřeby, které nesouvisí s vlastním předmětem projektu,
  • úhradu jakýchkoliv členských příspěvků,
  • financování podnikatelských nebo jiných výdělečných aktivit,
  • nákup uměleckých děl.

 

Okruh způsobilých žadatelů

Žadatelem o dotaci může být pouze registrovaná nestátní nezisková organizace (dále jen „NNO“), která vykonává celoroční činnost sportovního charakteru nebo vykonává celoroční činnost kulturního, společenského, vzdělávacího či tělovýchovného charakteru na území města Šluknov nebo pořádá jednorázovou akci sportovního či volnočasového charakteru na území města Šluknov.

 

Lhůta pro podání žádosti

Žádost o dotaci lze podat ve lhůtě od 02.01.2024 do 31.03.2024.

 

Povinné přílohy k žádosti

 1. platný doklad o právní subjektivitě žadatele (výpis ze spolkového rejstříku, výpis z rejstříku ekonomických subjektů, výpis z obchodního rejstříku apod.),
 2. kopie základního organizačního dokumentu (stanovy, statut, zřizovací listina apod.),
 3. kopie dokladu osvědčujícího jednat jménem žadatele (zápis o zvolení členů statutárního orgánu, jmenovací dekret, plná moc apod.),
 4. kopie platné smlouvy o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu nebo potvrzení banky,
 5. aktuální výpis z evidence skutečných majitelů
 6. jmenný seznam registrovaných a aktivních členů NNO

 

Kritéria pro hodnocení žádosti a stanovení výše dotace

Veškeré způsobilé žádosti budou posuzovány a hodnoceny Radou města Šluknov z hlediska kvalitativních a kvantitativních charakteristik. Předpokládaný objem finančních prostředků rozpočtovaných na dotace nemusí být rozdělen v plné výši. Rada města Šluknov může rozhodnout o krácení poskytnuté neinvestiční dotace, a to v návaznosti na kritéria hodnocení a výši finančních prostředků, určených pro účely Programu v rozpočtu města Šluknov.

Podmínkou poskytování dotací v rámci Programu je schválení příslušných finančních prostředků určených pro tento účel na příslušné období v rozpočtu města Šluknov.
O celkové částce finančních prostředků, které budou v rozpočtu vyčleněny v rámci příslušného období pro tento Program, rozhodne Zastupitelstvo města Šluknov.

 

Posouzení formálních náležitostí

 1. Byla žádost podána ve stanovené lhůtě a na předepsaném formuláři včetně příloh?
 2. Byla dotace za předcházející rok vyúčtována řádně a včas?
 3. Je žadatel oprávněn žádat o dotaci?

Podmínkou pro postoupení žádosti k hodnocení specifických kritérií je splnění všech formálních náležitostí. V opačném případě bude žádost z dalšího procesu hodnocení vyřazena.

 

Specifická kritéria

 1. kvalita zpracování žádosti (srozumitelnost, přehlednost, formulace účelu, popis aktivit),
 2. kvalita zpracování rozpočtu (přiměřenost, hospodárnost, efektivita, účelnost, finanční spoluúčast vlastní nebo jiná),  
 3. cílová skupina (počty dětí a mládeže a ostatních občanů města, v jejichž prospěch jsou činnost nebo akce realizovány),
 4. hodnocení činnosti žadatele (zaměření projektu a jeho význam v dané oblasti, závažnost problému, způsob řešení, očekávané výsledky, konečný přínos a efekt pro cílovou skupinu a poskytovatele)
 5. spolupráce s poskytovatelem (tradice činnosti žadatele, význam subjektu při udržování a rozvíjení sportovní činnosti na území města, reprezentace města na místní i mezinárodní úrovni, ochota spolupráce a zapojení na akcích města, schopnost získávání finančních prostředků z jiných zdrojů).

 

Lhůta pro rozhodnutí o žádosti

Rada města Šluknov i Zastupitelstvo města Šluknov rozhoduje o přidělení neinvestiční dotace v souladu se zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).

O přidělení neinvestiční dotace bude rozhodnuto do 30.06.2024.

 

Publicita

Příjemce dotace je povinen v průběhu přípravy a realizace podporovaného projektu prokazatelným a vhodným způsobem informovat veřejnost o tom, že město Šluknov se podílí na financování podporovaného projektu a současně prezentovat město Šluknov jakožto poskytovatele dotace. Náklady související s informovaností i publicitou nese příjemce dotace.

 

Vyúčtování dotace

V případě, že neinvestiční dotace nebude čerpána, nebo nebude čerpána v plné výši, je příjemce povinen nespotřebované finanční prostředky vrátit na účet města Šluknov bezodkladně, nejpozději však do 31.12.2024.

Po ukončení realizace projektu je příjemce dotace povinen zpracovat a ve stanovené lhůtě předložit závěrečné vyhodnocení realizace projektu a vyúčtování projektu, které bude zpracováno v souladu s Programem a smlouvou o poskytnutí dotace a bude zpracováno na předepsaných formulářích dostupných na webových stránkách města Šluknov.

Příjemce je povinen předložit vyúčtování přidělené neinvestiční dotace poskytnuté:

 • na akci - do 1 měsíce od ukončení akce. Vyúčtování bude obsahovat zprávu
  o průběhu akce, soupis veškerých příjmů a výdajů na projekt skutečně vynaložených a kopie všech účetních dokladů z dotace skutečně hrazených.
 • na činnost - do 31.01.2025. Vyúčtování bude obsahovat zprávu o podporované činnosti, kopie účetních výkazů nebo obdobné sestavy dokladující minimálně v členění příjmů a výdajů celoroční hospodaření příjemce dotace a kopie všech účetních dokladů, které byly hrazeny z dotace.

V případě, že tak příjemce neučiní, je povinen vrátit přidělenou dotaci v plné výši.

Ostatní

Použití dotací poskytnutých příjemci v rámci Programu podléhá veřejnoprávní kontrole nakládání s veřejnými prostředky.

Veškerá komunikace mezi žadatelem či příjemcem dotace a poskytovatelem dotace bude probíhat v českém jazyce.

Podané žádosti či související dokumenty nebudou žadatelům či příjemcům dotací vráceny.

Žadatelům či příjemcům dotací nenáleží žádná úhrada nákladů, které vynaložili na účast v rámci tohoto Programu. Nedostatečná informovanost nebo mylné chápání údajů v rámci Programu neopravňují žadatele či příjemce dotace požadovat po poskytovateli dotace úhradu jakýchkoliv nákladů spojených s účastí v rámci projektu.

Vzory dokumentů

 1. Formulář pro žádosti
 2. Tiskopis pro vyúčtování
 3. Vzor veřejnoprávní smlouvy
 4. Kritéria pro poskytnutí dotace

Soubory ke stažení

clanky14742/priloha_c._1_zadost_o_neinvesticni_ucelovou_dotaci2024.pdf165 kBŽádost o neinvestiční účelovou dotaciVloženo: 10. 01. 2024, 14:40h
clanky14742/priloha_c._2_-_kriteria_hodnoceni_zadosti.pdf399 kBKritéria hodnocení žádostiVloženo: 28. 12. 2023, 13:18h
clanky14742/priloha_c._3_-_vyuctovani_dotace.xlsx12 kBVyúčtování dotaceVloženo: 28. 12. 2023, 13:18h

Buďte s námi ve spojení