Vydávání rybářských lístků

PřílohaPDF

01. Základní informace:

Rybářský lístek je povinen mít každý, kdo loví ryby v rybářském revíru. Tato povinnost vyplývá z ustanovení § 13 odst. 8 zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů, a § 10 vyhlášky č. 197/2004 Sb., k provedení zákona o rybářství, ve znění pozdějších předpisů.

Rybářský lístek se vydává pro celé území České republiky na dobu neurčitou, 10 let nebo 30 dní ode dne jeho vydání.

 

02. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

O vydání rybářského lístku může požádat občan České republiky nebo cizinec.

 

03. Jaké jsou podmínky a postup:

Kvalifikační předpoklady pro získání prvního rybářského lístku jsou základní znalosti:

 • z poznání ryb a vodních organismů,
 • z biologie ryb a vodních organismů,
 • způsobů lovu ryb,
 • o rybářském hospodaření v rybářských revírech,
 • zákona o rybářství a jeho prováděcí vyhlášky,

prokázané osvědčením o získané kvalifikaci, vydaným právnickou osobou pověřenou Ministerstvem zemědělství k ověřování znalostí žadatelů pro vydání prvního rybářského lístku (vzor osvědčení je uveden v příloze č. 6 vyhlášky k provedení zákona o rybářství).
Výše uvedené kvalifikační předpoklady splňuje osoba, která je rybářským hospodářem, zástupcem rybářského hospodáře, rybářskou stráží nebo která doloží osvědčení o vykonání zkoušky na rybářského hospodáře nebo na rybářskou stráž.

Další rybářský lístek se vydá žadateli, prokáže-li se:

 • dříve vydaným rybářským lístkem,
 • popř. jiným dokladem, osvědčujícím, že již držitelem rybářského lístku byl.

Cizinci se vydá rybářský lístek, prokáže-li se:

 • dříve vydaným rybářským lístkem,
 • jiným dokladem, osvědčujícím že již držitelem rybářského lístku byl,
 • osvědčením o získané kvalifikaci, nebo
 • rybářským lístkem, licencí nebo obdobným dokladem, vydaným ve státě, jehož je občanem.

!!! Výjimku tvoří 30 denní rybářský lístek, pro který není třeba předkládat dříve vydaný rybářský lístek, osvědčení o získané kvalifikaci apod.!!!

 

04. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace:

Žadatel musí podat písemnou žádost o vydání rybářského lístku (na předepsaném formuláři), a to včetně všech požadovaných náležitostí.

 

05. Na které instituci životní situaci řešit:

Žádost je nutné podat na obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo pověřený obecný úřad příslušný podle místa trvalého pobytu. Cizinci podávají žádost tomu obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností nebo pověřenému obecnímu úřadu, v jehož obvodu se zdržují.

 

06. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

S pracovníkem příslušného úřadu (zpravidla se jedná o odbor životního prostředí).

 

07. Jaké doklady je nutné mít s sebou:

Pro ověření údajů v žádosti předložte občanský průkaz; cizinec předloží cestovní pas a osoba mladší 15 let dokument, který ji pro tyto účely stanovil věcně příslušný úřad. K žádosti je nutné přiložit:

 • doklad o získané kvalifikaci (záleží na typu žadatele a typu rybářského lístku, o který je žádáno - viz bod 6) a
 • doklad o zaplacení správního poplatku.

 

08. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Formulář "Žádost o vydání rybářského lístku“ je k dispozici na všech věcně a místně příslušných úřadech.

 

09. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

Poplatek za vydání rybářského lístku s dobou platnosti:

- 30 dní: 200 Kč

- 10 let: 500 Kč, pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce: 250 Kč

- na dobu neurčitou: 1 000 Kč

Vydává-li se rybářský lístek, žákům nebo studentům českých odborných škol ve studijních oborech, popřípadě učebních oborech s výukou rybářství, odborným pracovníkům na úseku rybářství, mají-li provozování rybářství v pracovní náplni, rybářským hospodářům a osobám ustanoveným jako rybářská stráž, prokáží se tyto osoby správnímu úřadu potvrzením školy o studiu nebo potvrzením o výkonu povolání nebo funkce na území České republiky.

10. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Lhůty jsou řešeny v souladu se správním řádem. Zpravidla se tato záležitost vyřizuje obratem.

 

 

11. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

 

12. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:

Rybářský lístek je doklad nezbytný pro vydání povolenky k lovu, ta opravňuje fyzickou osobu k lovu ryb nebo vodních organismů v příslušném rybářském revíru. Povolenku k lovu pro dané rybářské revíry vydávají uživatelé rybářských revírů zpravidla za úplatu. V povolence označí uživatel rybářského revíru držitele rybářského lístku, popřípadě stanoví bližší podmínky výkonu rybářského práva. Osoba provádějící lov je povinna vyznačit v povolence datum lovu, rybářský revír, počet, druh a hmotnost ulovených ryb.

Vzor formuláře povolenky k lovu je uveden v příloze č. 8 vyhlášky k provedení zákona o rybářství.

 

13. Elektronická služba, kterou lze využít:

Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

 

14. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 197/2004 Sb., k provedení zákona o rybářství, ve znění pozdějších předpisů

 

15. Jaké jsou související předpisy:

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

 

16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Jestliže vám bude vydání rybářského lístku odepřeno, můžete se ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení takovéhoto rozhodnutí odvolat k místně příslušnému krajskému úřadu, a to prostřednictvím obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který toto rozhodnutí vydal.

 

17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Sankce v případě nedodržení podmínek zákona jsou uvedeny v § 30 a § 31 zákona o rybářství.

 

18. Nejčastější dotazy:

Od kdy platí rybářský lístek?

 • Rybářský lístek platí ode dne jeho vydání do termínu v něm uvedeném.

Čím prokáží mladiství svou identitu?

 • Mladiství prokáží svou identitu dokumentem, který jim pro tyto účely stanoví věcně příslušný úřad.

Pozn.: Osoba mladší 15 let, která žádá o vydání rybářského lístku, prokazuje svoji identitu dokumentem, který ji pro tyto účely stanoví obecní úřad obce s rozšířenou působností, například rodným listem.

 

19. Další informace:

Můžete se obrátit na:

 • organizační složky rybářských svazů,
 • obecní úřady obcí s rozšířenou působností - odbory životního prostředí,
 • krajské úřady - odbory životního prostředí a zemědělství.

20. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě:

Ministerstvo zemědělství

 

21. Za správnost návodu odpovídá útvar:

Ministerstvo zemědělství – Sekce lesního hospodářství - Odbor státní správy lesů, myslivosti a rybářství, Oddělení rybářství a včelařství, Těšnov 65/17, 111 00 Praha 1.

Buďte s námi ve spojení