Vydávání rybářských lístků

PřílohaPDF

01. Základní informace:

Rybářský lístek je povinen mít každý, kdo loví ryby v rybářském revíru. Tato povinnost vyplývá z ustanovení § 13 odst. 8 zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů, a § 10 vyhlášky č. 197/2004 Sb., k provedení zákona o rybářství, ve znění pozdějších předpisů.

Rybářský lístek se vydává pro celé území České republiky na dobu neurčitou, 10 let, 3 let, 1 roku nebo 30 dní ode dne jeho vydání.

 

02. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

O vydání rybářského lístku může požádat občan České republiky nebo cizinec.

 

03. Jaké jsou podmínky a postup:

Kvalifikační předpoklady pro získání prvního rybářského lístku jsou základní znalosti:

 • z poznání ryb a vodních organismů,
 • z biologie ryb a vodních organismů,
 • způsobů lovu ryb,
 • o rybářském hospodaření v rybářských revírech,
 • zákona o rybářství a jeho prováděcí vyhlášky,

prokázané osvědčením o získané kvalifikaci, vydaným právnickou osobou pověřenou Ministerstvem zemědělství k ověřování znalostí žadatelů pro vydání prvního rybářského lístku (vzor osvědčení je uveden v příloze č. 6 vyhlášky k provedení zákona o rybářství).
Výše uvedené kvalifikační předpoklady splňuje osoba, která je rybářským hospodářem, zástupcem rybářského hospodáře, rybářskou stráží nebo která doloží osvědčení o vykonání zkoušky na rybářského hospodáře nebo na rybářskou stráž.

Další rybářský lístek se vydá žadateli, prokáže-li se:

 • dříve vydaným rybářským lístkem,
 • popř. jiným dokladem, osvědčujícím, že již držitelem rybářského lístku byl.

Cizinci se vydá rybářský lístek, prokáže-li se:

 • dříve vydaným rybářským lístkem,
 • jiným dokladem, osvědčujícím že již držitelem rybářského lístku byl,
 • osvědčením o získané kvalifikaci, nebo

rybářským lístkem, licencí nebo obdobným dokladem, vydaným ve státě, jehož je občanem.

!!! Výjimku tvoří 30 denní rybářský lístek, pro který není třeba předkládat dříve vydaný rybářský lístek, osvědčení o získané kvalifikaci apod.!!!

 

04. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace:

Žadatel musí podat písemnou žádost o vydání rybářského lístku (na předepsaném formuláři), a to včetně všech požadovaných náležitostí.

 

05. Na které instituci životní situaci řešit:

Žádost je nutné podat na obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo pověřený obecný úřad příslušný podle místa trvalého pobytu. Cizinci podávají žádost tomu obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností nebo pověřenému obecnímu úřadu, v jehož obvodu se zdržují.

 

06. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

S pracovníkem příslušného úřadu (zpravidla se jedná o odbor životního prostředí).

Aktuální informace a kontakty naleznete zde:

 

07. Jaké doklady je nutné mít s sebou:

Pro ověření údajů v žádosti předložte občanský průkaz; cizinec předloží cestovní pas a osoba mladší 15 let dokument, který ji pro tyto účely stanovil věcně příslušný úřad. K žádosti je nutné přiložit:

 • doklad o získané kvalifikaci (záleží na typu žadatele a typu rybářského lístku, o který je žádáno - viz bod 6) a
 • doklad o zaplacení správního poplatku.

 

08. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Formulář "Žádost o vydání rybářského lístku“ je k dispozici na všech věcně a místně příslušných úřadech.

 

09. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

Poplatek za vydání rybářského lístku s dobou platnosti:

- 30 dní: 200 Kč

 - 1 rok: 100 Kč, pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce: 50 Kč

 - 3 roky: 200 Kč, pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce: 100 Kč

 - 10 let: 500 Kč, pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce: 250 Kč

- na dobu neurčitou: 1 000 Kč

Vydává-li se rybářský lístek, žákům nebo studentům českých odborných škol ve studijních oborech, popřípadě učebních oborech s výukou rybářství, odborným pracovníkům na úseku rybářství, mají-li provozování rybářství v pracovní náplni, rybářským hospodářům a osobám ustanoveným jako rybářská stráž, prokáží se tyto osoby správnímu úřadu potvrzením školy o studiu nebo potvrzením o výkonu povolání nebo funkce na území České republiky.

10. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Lhůty jsou řešeny v souladu se správním řádem. Zpravidla se tato záležitost vyřizuje obratem.

 

11. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

 

12. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:

Rybářský lístek je doklad nezbytný pro vydání povolenky k lovu, ta opravňuje fyzickou osobu k lovu ryb nebo vodních organismů v příslušném rybářském revíru. Povolenku k lovu pro dané rybářské revíry vydávají uživatelé rybářských revírů zpravidla za úplatu. V povolence označí uživatel rybářského revíru držitele rybářského lístku, popřípadě stanoví bližší podmínky výkonu rybářského práva. Osoba provádějící lov je povinna vyznačit v povolence datum lovu, rybářský revír, počet, druh a hmotnost ulovených ryb.

Vzor formuláře povolenky k lovu je uveden v příloze č. 8 vyhlášky k provedení zákona o rybářství.

 

13. Elektronická služba, kterou lze využít:

Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

 

14. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 197/2004 Sb., k provedení zákona o rybářství, ve znění pozdějších předpisů

 

15. Jaké jsou související předpisy:

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

 

16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Jestliže vám bude vydání rybářského lístku odepřeno, můžete se ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení takovéhoto rozhodnutí odvolat k místně příslušnému krajskému úřadu, a to prostřednictvím obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který toto rozhodnutí vydal.

 

17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Sankce v případě nedodržení podmínek zákona jsou uvedeny v § 30 a § 31 zákona o rybářství.

 

18. Nejčastější dotazy:

Od kdy platí rybářský lístek?

 • Rybářský lístek platí ode dne jeho vydání do termínu v něm uvedeném.

Čím prokáží mladiství svou identitu?

 • Mladiství prokáží svou identitu dokumentem, který jim pro tyto účely stanoví věcně příslušný úřad.

Pozn.: Osoba mladší 15 let, která žádá o vydání rybářského lístku, prokazuje svoji identitu dokumentem, který ji pro tyto účely stanoví obecní úřad obce s rozšířenou působností, například rodným listem.

 

19. Další informace:

Můžete se obrátit na:

 • organizační složky rybářských svazů,
 • obecní úřady obcí s rozšířenou působností - odbory životního prostředí,
 • krajské úřady - odbory životního prostředí a zemědělství.

20. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě:

Ministerstvo zemědělství

 

21. Za správnost návodu odpovídá útvar:

Ministerstvo zemědělství – Sekce lesního hospodářství - Odbor státní správy lesů, myslivosti a rybářství, Oddělení rybářství a včelařství, Těšnov 65/17, 111 00 Praha 1.

Buďte s námi ve spojení