Odbor sociálních věcí

Činnosti Odboru sociálních věcí (OSV) vedou k řešení nepříznivé sociální situace dospělých osob a k jejich sociálnímu začleňování. Pracovníci poskytují klientům základní a zprostředkovávají odborné sociální poradenství. Zajišťuje práce na následujících úsecích:

 • Agenda sociální práce
 • Agenda veřejného opatrovnictví
 • Agenda pečovatelské služby
 • Agenda prevence kriminality
 • Zvláštní příjemce důchodu
MPSV Podpořil Ústecký kraj Úřad vlády ČR MVČR

Sociální práce

Úsek sociální práce zajišťuje pomoc a sociální poradenství osobám, které se nacházejí
v nepříznivých životních situacích například z důvodu nezaměstnanosti, zadluženosti, ztráty bydlení, zdravotního postižení, závislosti a zprostředkovává poskytnutí sociální služby nebo jiné formy pomoci.

Například:

 • pomáhá při orientaci v systému sociálních a zdravotních služeb, popřípadě při výběru vhodné sociální služby (např. pečovatelská služba, azylové domy, domovy pro seniory, odlehčovací služby),
 • poskytuje poradenství v návaznosti na jednotlivé dávkové systémy sociální ochrany obyvatelstva (např. dávky důchodového a nemocenského pojištění, dávky státní sociální podpory, dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky pro osoby se zdravotním postižením),
 • poskytuje administrativní pomoc při vyplňování nebo kontrole žádostí o různé typy dávek,
 • poskytuje pomoc při vyřizování osobních dokladů,
 • pomáhá překonávat problémy s hledáním či udržením zaměstnání (např. pomoc při sestavení životopisu, výběru vhodného zaměstnání, hledání vhodné agentury práce),
 • asistuje při nácviku zvládání sociálních i praktických dovedností (např. hospodaření s finančními prostředky),
 • pomáhá při řešení finančních problémů (např. doprovod na jednání s věřiteli, sjednávání splátkového kalendáře, pomoc při zajištění kontaktu s exekutory),
 • poskytuje kontakty a zprostředkovává jednání se specializovanými poradnami (např. poradna při finanční tísni),
 • řeší problémy související se ztrátou nebo s rizikem ztráty bydlení, 
 • poskytuje poradenství pro osoby propuštěné z výkonu trestu odnětí svobody nebo výkonu vazby.

Na základě § 63 odst. 3 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů a § 93a odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
ve znění pozdějších předpisů, jsou zaměstnanci obcí zařazeni jako sociální pracovníci oprávněni, na základě souhlasu osob, které se nacházejí v hmotné nouzi, v nepříznivé sociální situaci nebo jsou ohroženi sociálním vyloučení nebo se v tomto stavu nachází, vstupovat do obydlí, v němž tyto osoby žijí, s cílem vykonávat činnosti sociální práce.

Sociální pracovník se vždy musí prokázat průkazem sociálního pracovníka, který je vydán příslušným úřadem.

Co je sociální práce s nezaměstnanými?

Co je sociální práce v sociálně vyloučené lokalitě?

Co může přinést sociální práce pro seniory v jejich domácnosti?

Co je sociální práce při akutní krizové situaci?

Co je sociální práce s lidmi bez přístřeší?

Veřejné opatrovnictví

Úsek veřejného opatrovnictví zajišťuje výkon opatrovnictví osob, kterým bylo ustanoveno město Šluknov opatrovníkem. Poskytuje také poradenství při stanovení opatrovníka,
při omezení svéprávnosti osoby nebo v oblasti výkonu opatrovnictví.                  

Zvláštní příjemce důchodu 

Obecní úřad ustanoví zvláštního příjemce v případech, kdy by se výplatou dávky dosavadnímu příjemci nedosáhlo účelu, kterému má dávka sloužit, nebo kdyby tím byly poškozovány zájmy osob, které je příjemce důchodu povinen vyživovat, anebo nemůže-li oprávněný, popřípadě jeho zákonný zástupce nebo opatrovník, výplatu přijímat. Žádost o ustanovení zvláštního příjemce důchodu je uložena na webových stránkách města Šluknov, nebo je k dispozici
u pracovnice úseku sociální práce a terénní práce. K žádosti je třeba doložit doklad totožnosti žadatele i oprávněné osoby a doklad o přiznání důchodu (důchodový výměr).

Prevence kriminality

Prevence kriminality realizuje aktivity směřující k předcházení páchání trestných činů, k snižování jejich výskytu cestou zamezení páchání nebo neutralizaci příčin a podmínek vzniku trestných činů (kriminologických faktorů). Patří sem opatření, jejichž cílem
je zmenšování rozsahu a závažnosti kriminality, ať již prostřednictvím omezení kriminogenních příležitostí nebo působením na potenciální pachatele a oběti trestných činů. Těžiště systému prevence je soustředěná na místní úroveň.

Tato oblast je převážně zajištěna manažerem prevence kriminality, který metodicky napomáhá subjektům realizujícím preventivní aktivity, realizuje preventivní aktivity ve spolupráci s MP Šluknov, analyzuje a shromažďuje data o vývoji trestné činnosti a negativních jevů
a vyhodnocuje důsledky těchto analýz, připravuje a vyhodnocuje dotace v rámci programu PK při MVČR, odpovídá za vytváření strategie prevence kriminality ve městě a při její realizaci spolupracuje se zainteresovanými subjekty. Je kontaktní osobou pro krajského manažera PK.

Pečovatelská služba

Poskytováním pečovatelských služeb pomáháme seniorům a osobám s tělesným postižením uspokojovat jejich bio-psycho-sociální potřeby, které si nejsou schopni zajistit sami nebo za dopomoci svých rodinných příslušníků. Prostřednictvím našich služeb (poskytováním služeb) pomáháme seniorům a osobám s tělesným postižením zůstat co nejdéle ve svém přirozeném domácím prostředí.

Pracovníci pečovatelské služby zajišťují:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně
 • pomoc při zajištění stravy
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti (úklid, nákupy, praní prádla, apod.)
 • doprovod – na lékařská vyšetření, úřady apod.

Odbor sociálních věcí

Ing. Hana Wagnerová

pověřena vedením odboru
zajištění realizace sociální práce ve Šluknově
a Šluknovského výběžku

Pavla Křtěnová , DiS.

zajištění realizace sociální práce ve Šluknově
a Šluknovském výběžku

Eliška Marušáková

realizace výkonu veřejného opatrovnictví

Bc. Hana Sokolová

zajištění realizace sociální práce ve Šluknově
pečovatelská služba
zvláštní příjemce důchodu

Bc. Miloslav Šulc

zajištění realizace sociální práce ve Šluknově
a Šluknovském výběžku

Martina Jelínková

realizace výkonu veřejného opatrovnictví

Věra Barochová

pracovnice pečovatelské služby města Šluknov

Božena Štíchová

pracovnice pečovatelské služby města Šluknov

Dotazník na téma pocitu bezpečí ve Šluknově

Žádáme občany o vyplnění dotazníku na téma pocitu bezpečí ve Šluknově. Děkujeme za spolupráci, Odbor sociálních věcí města Šluknov.

Průzkum k projektu asistent prevence kriminality a dalším oblastem prevence kriminality

Vážení občané v rámci realizace projektu Města Šluknov – Asistent prevence kriminality, který byl podpořen víceletým financováním ze strany Ministerstva vnitra ČR, jsme pro Vás připravili průzkum, který má za cíl nejen získat zpětnou vazbu ke jmenovanému projektu, ale také získat názor při stanovování priorit v oblasti bezpečnosti města Šluknov.

Archiv:

Buďte s námi ve spojení