Jakou stavbu lze postavit bez opatření stavebního úřadu vyžadovaného zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“)?

Územní rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas nevyžadují stavby, zařízení a terénní úpravy uvedené v ustanovení § 79 odst. 2 stavebního zákona.

K těmto stavbám patří rovněž podle písm. o)

Stavba do 25 m² zastavěné plochy a do 5 m výšky s jedním nadzemním podlažím, podsklepená nejvýše do hloubky 3 m na pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci, která souvisí nebo podmiňuje bydlení nebo rodinnou rekreaci, neslouží k výrobě nebo skladování hořlavých látek nebo výbušnin, nejedná se o jaderné úložiště radioaktivních odpadů obsahující výlučně přírodní radionuklidy nebo jaderné zařízení nebo stavbu pro podnikatelskou činnost, je v souladu s územně plánovací dokumentací, je umisťována v odstupové vzdálenosti od hranic pozemků nejméně 2 m, plocha části pozemku schopného vsakovat dešťové vody po jejím umístění bude nejméně 50 % z celkové plochy pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci

  • Podle písm. p)

Stavba bazénu do 40 m² zastavěné plochy na zastavěném stavebním pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše, umístěný v odstupové vzdálenosti nejméně 2 m od hranice pozemku, a jeho související zařízení.

  • Podle písm. n)

Skleník do 40 m² zastavěné plochy a do 5 m výšky, umístěný v odstupové vzdálenosti nejméně 2 m od hranice pozemku, bez podsklepení.

  • Podle písm. f)

Opěrné zdi do výšky 1 m nebo oplocení do výšky 2 m, které nehraničí s veřejně přístupnými pozemními komunikacemi nebo s veřejným prostranstvím a které se nachází v zastavěném území či v zastavitelné ploše.

Uvedený tzv. „volný režim“ se však nevztahuje na kulturní památky, jejich ochranná pásma a nemovitosti v památkové zóně, v ochranném pásmu dráhy, lesa popř. v záplavovém území a také pro záměry, pro které je vyžadováno závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí.

U staveb, které je možné provést bez územního rozhodnutí nebo územního souhlasu

je stavebník povinný před prováděním zemních prací nebo terénními úpravami zjistit si informace o existenci podzemních staveb technické infrastruktury a zajistit jejich ochranu.

Stavebník si musí splnit další povinnosti, které vyplývají z ustanovení § 152 stavebního zákona, a jsou uvedené v kapitole POVINNOSTI A ODPOVĚDNOST OSOB PŘI PŘÍPRAVĚ, PROVÁDĚNÍ A UŽÍVÁNÍ STAVEB.

Například se jedná o povinnost v dostatečném předstihu informovat osoby těmito pracemi přímo dotčené, musí mít na zřeteli zejména ochranu života a zdraví osob nebo zvířat, ochranu životního prostředí a majetku, i šetrnost k sousedství.

Buďte s námi ve spojení