Při aktualizaci dat v katastru nemovitostí se zjistilo, že naše garáž není evidovaná a zcela určitě byla v 90. letech minulého století povolena. Jak tuto vadu napravit. Má stavební úřad evidovat dokumentaci stavby ve svém archivu?

Ano, příslušný stavební úřad eviduje a ukládá pravomocná rozhodnutí a jiná opatření stavebního úřadu podle stavebního zákona, včetně ověřené projektové dokumentace a certifikátu od autorizovaného inspektora. Podobnou povinnost má místně příslušný obecní úřad.

Nicméně podle ustanovení § 154 odst. 1 písm. e) stavebního zákona je vlastník stavby povinen uchovávat po celou dobu trvání stavby dokumentaci jejího skutečného provedení, rozhodnutí, osvědčení, souhlasy a ověřenou projektovou dokumentaci.

V případech, kdy dokumentace nebyla vůbec pořízena, nedochovala se nebo není v náležitém stavu, je vlastník stavby povinen podle § 125 odst. 1 stavebního zákona pořídit dokumentaci skutečného provedení stavby. Při změně vlastnictví ke stavbě odevzdá dosavadní vlastník dokumentaci novému vlastníkovi stavby.

K uvedenému dotazu je potřebné uvést, že pokud se dohledá stavební povolení, příp. jiný způsob povolení stavby, pak se k žádosti o kolaudaci provede příslušné řízení. Jestliže se nedochovala dokumentace stavby, postupuje se tak, že vlastník stavby /stavebník/ pořídí dokumentaci skutečného provedení stavby, popřípadě zjednodušenou dokumentaci (pasport stavby), předloží geometrický plán se zaměřením stavby, doklady prokazující bezpečné užívání a podle konkrétní situace další náležitosti vyplývající ze stavebního zákona, jeho prováděcích předpisů a případně zvláštních předpisů, např. zákona o státní památkové péče, vodního zákona, zákona o odpadech, zákona o ochraně ovzduší. Upřesnění požadavků je v kompetenci odboru stavební úřad.

Buďte s námi ve spojení