Volba prezidenta České republiky 2023

Zde naleznete detailní souhrn informací k blížící se volbě prezidenta ČR, jejíž druhé kolo proběhne 27. a 28. ledna 2023.

Termín volby prezidenta byl stanoven na dny: 

pátek 13. 1. 2023 (14:00 – 22:00 hodin) a sobotu 14. 1. 2023 (8:00 – 14:00 hodin).


Případné II. kolo volby se uskuteční ve dnech: 

pátek 27. 1. 2023 (14:00 – 22:00 hodin) a sobotu 28. 1. 2023 (8:00 – 14:00 hodin)

Osoba zodpovědná za organizaci a průběh konání voleb:
Ing. Eva Baboráková, tel. 412 315 302, 731 411 511

 

VOLEBNÍ MÍSTNOSTI: 

 

Okrsek č. 1 – přízemí Městského úřadu Šluknov, nám. Míru 1, Šluknov 

Okrsek č. 2 – přízemí v Základní škole, Žižkova 722, Šluknov

Okrsek č. 3 – přízemí Domu s pečovatelskou službou, Lužická 1093, Šluknov

Okrsek č. 4 – přízemí v objektu požární zbrojnice, Království 221, Šluknov

 

HLASOVACÍ LÍSTKY:

Lhůta pro doručení hlasovacích lístků voličům pro I. kolo volby je zákonem stanovena 3 dny přede dnem volby, tj. úterý 10. 1. 2023. Doručují se na adresu trvalého pobytu voliče. V případě nedoručení zásilky s hlasovacími lístky, obdrží volič hlasovací lístky ve volební místnosti.

Hlasovací lístky pro II. kolo volby obdrží volič ve volební místnosti.


KDO MŮŽE VOLIT:

Právo volit na území České republiky má každý státní občan ČR, který alespoň druhý den voleb, tj. 14. 1. 2023 (příp. II. kolo volby 28.1.2023), dosáhl věku nejméně 18 let.

Překážkami ve výkonu volebního práva je zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu (karanténa, stanoviště Děčín), omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva (musí být uvedeno ve výroku rozhodnutí soudu).

Každý volič si může v úředních hodinách na obecním úřadu ověřit, zda je zapsán ve stálém seznamu voličů; může požadovat doplnění údajů nebo provedení oprav.

Dva dny přede dnem voleb, tj. 11. 1. 2023, obecní úřad seznam v 16:00 hodin uzavře.

Informace pro voliče jsou k dispozici na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR, www.mvcr.cz

VOLBY V NEMOCNICI, ZDRAVOTNICKÝCH NEBO SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ:

V nemocnici, porodnici, ústavu sociální péče nebo obdobném zdravotnickém zařízení může volič hlasovat mimo okrsek svého trvalého bydliště za splnění podmínek zákona
č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a to:

a) na základě zápisu do zvláštního seznamu voličů, který vede obecní úřad pro voliče, který není v jeho územním obvodu přihlášen k trvalému pobytu, popřípadě nemůže z důvodů, že je ve zdravotnickém zařízení, volit ve svém volebním okrsku, v jehož stálém seznamu je zapsán. Správa zdravotnického zařízení předá údaje voličů, k zápisu do zvláštního seznamu, obecnímu úřadu nejpozději 4 dny před volbou (tj. 9. 1. 2023 do 14:00 hod) a zároveň zašle potvrzení o zápisu voliče do tohoto seznamu obecnímu úřadu, kde je volič zapsán k trvalému pobytu (zamezení dvojí volby).

b) na základě voličského průkazu, vydaného obecním úřadem, kde má volič trvalý pobyt (viz kapitola Voličské průkazy níže). 

V obou případech samotné hlasování v uvedeném zdravotnickém zařízení zajistí okrsková volební komise, v jejímž obvodu se zařízení nachází. Okrsková volební komise vyšle 2 své členy, kteří po prokázání totožnosti (platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem) umožní voliči hlasovat prostřednictvím přenosné volební schránky.

Informace pro voliče v karanténě a v izolaci z důvodu onemocnění covid-19 jsou na webových stránkách města www.mestosluknov.cz v sekci VOLBY.

VOLIČSKÉ PRŮKAZY:

Od vyhlášení voleb může volič, který nebude moci volit ve svém volebním okrsku, požádat o voličský průkaz/voličské průkazy, a to i pro případné II. kolo volby. Vydávat vyhotovené voličské průkazy bude možné nejdříve od čtvrtka 29. 12. 2022 na evidenci obyvatel MěÚ Šluknov. Pokud není uvedeno jinak, vydává se voličský průkaz pro obě kola volby.

Volič může požádat osobně u obecního úřadu, který vede stálý seznam voličů, podle místa trvalého pobytu (dle údaje z občanského průkazu), nejpozději do středy 11. 1. 2023 do 16:00 hod pro I. kolo volby, nebo do středy 25. 1. 2023 pro případné II. kolo volby.

Žádost (viz formulář níže) lze podat v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče, nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky (musí být datová schránka fyzické osoby - voliče), obě podání musí být doručena příslušnému úřadu nejpozději 7 dnů přede dnem volby, tj. do pátku 6. 1. 2023 do 16:00 hod. Pro případné II. kolo volby je lhůta pro podání v listinné podobě nebo prostřednictvím datové schránky voliče stanovena do pátku 20. 1. 2023 do 16:00 hod. Za ověření podpisu na úřadech se správní poplatek nevybírá.

Voličský průkaz/voličské průkazy lze zaslat na uvedenou adresu (doporučeně do vlastních rukou výhradně adresáta), případně může průkaz/průkazy převzít i osoba, která se prokáže plnou mocí s úředně ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu/voličských průkazů (viz formulář níže).

 

VOLBY V ZAHRANIČÍ:

Při volbě prezidenta republiky je možno hlasovat i v zahraničí na zastupitelských a konzulárních úřadech České republiky (seznam naleznete na stránkách Ministerstva zahraničních věcí), s výjimkou konzulárních úřadů vedených honorárním konzulárním úředníkem. Podrobné informace k možnosti volit v zahraničí naleznete na webových stránkách ministerstva vnitra www.mvcr.cz, sekce VOLBY.


V případě, že je volič zapsán ve zvláštním seznamu na zastupitelském úřadě v zahraničí, kde se již nezdržuje, ale chce volit v místě trvalého pobytu v ČR, musí předložit potvrzení o vyškrtnutí z tohoto seznamu vedeného zastupitelským úřadem.

Soubory ke stažení

clanky14188/dost_o_vydani_volicskeho_prukazu.pdf54 kBŽádost o vydání voličského průkazuVloženo: 23. 12. 2022, 09:19h
clanky14188/plna_moc_k_prevzeti_volicskeho_prukazu.pdf56 kBPlná moc k převzetí voličského průkazuVloženo: 23. 12. 2022, 09:19h

Buďte s námi ve spojení