Výběrové řízení na funkci vedoucího organizační složky Kultura a cestovní ruch města Šluknov

Předpokládaný nástup od 01.05.2024 nebo dohodou.

 • Druh práce:
 • zajišťování a vytváření podmínek pro realizaci kulturní, společenské a výchovně vzdělávací činnosti pro město Šluknov,
 • provoz, pronájmy, běžná údržba a běžné opravy Šluknovského zámku vč. parku
  a Regionálního informačního centra, Domu kultury a Městské knihovny.

 

 • Předpoklady pro vznik pracovního poměru:
  • státní občan ČR, popř. cizí státní občan, který je na území ČR přihlášen k trvalému pobytu,
  • dosažení věku 18 let,
  • způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost a ovládání jednacího jazyka

 

 • Požadujeme:
 • vysokoškolské, vyšší odborné nebo středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou
 • uživatelská znalost práce na PC (prostředí Word, Windows, EXCEL, PowerPoint)
 • znalost místního kulturního prostředí
 • přehled a orientace v oblasti kultury, propagace a marketingu
 • časová flexibilita

       -   dobré komunikační schopnosti a vystupování

 • organizační a řídící schopnosti, schopnost vést kolektiv a samostatné rozhodování
 • schopnost týmové spolupráce
 • empatie a komunikativnost
 • zodpovědnost, spolehlivost, rozhodnost
 • vysoké pracovní nasazení a schopnost práce v zátěžových situacích
 • odolnost vůči stresu
 • řidičské oprávnění sk. „B“

 

 • Uchazeč podá písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:
  • jméno, příjmení a titul
  • datum a místo narození
  • státní příslušnost
  • místo trvalého pobytu
  • číslo občanského průkazu
  • datum a podpis uchazeče

 

 • Uchazeč k přihlášce připojí tyto doklady:
  • Životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech,
  • Koncepce směřování kultury ve Šluknově s nástinem vlastní vize a změn, ve fungování organizační složky, aktualizaci procesů řízení a zastupitelnosti, vč. propojení s volnočasovými organizacemi a spolky ve městě.
  • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost, vydaný domovským státem (pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením)
  • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • Platová třída odpovídající druhu práce:
  • 10. platová třída podle platných znění zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, nařízení vlády č. 399/2017 Sb., kterým se stanoví katalog prací ve veřejných službách a správě v platném znění a nařízení vlády č. 341/2017 Sb.,
   o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě v platném znění
  • zařazení do platového stupně dle započitatelné praxe
 • Způsob podání přihlášky:

Uchazeč podá písemnou přihlášku i s požadovanými doklady v uzavřené obálce s označením „vedoucí organizační složky Kultura a cestovní ruch“ nejpozději do 15.04.2024 do 15:00 hodin osobně, mailem do podatelny Městského úřadu Šluknov, nám. Míru 1, nebo doporučeně poštou na adresu:

 

Městský úřad Šluknov

k rukám starosty

nám. Míru 1

407 77 Šluknov

 

Město Šluknov si vyhrazuje právo kdykoliv výběrové řízení zrušit, a to i bez uvedení důvodu.

Ve Šluknově dne 15.03.2024

Ing. Tomáš Kolonečný v. r.
Starosta města Šluknov

Buďte s námi ve spojení