Výběrové řízení na funkci vedoucího úředníka – vedoucího Odboru stavební úřad Městského úřadu Šluknov předpokládaný nástup od 01.07.2024, nebo po dohodě

PřílohaPDF

Město Šluknov zastoupené tajemnicí Městského úřadu Šluknov v souladu se zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících územně samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění vyhlašuje

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ na funkci vedoucího úředníka – vedoucího Odboru stavební úřad Městského úřadu Šluknov

předpokládaný nástup od 01.07.2024, nebo po dohodě

 

Předpoklady pro vznik pracovního poměru:

- státní občan ČR, popř. cizí státní občan, který je na území ČR přihlášen k trvalému pobytu
- dosažení věku 18 let
- způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost a ovládání jednacího jazyka

 

Požadavky:

kvalifikační požadavky:

  • autorizovaný architekt, kterému byla udělena autorizace pro obor architektura nebo bez specifikace oboru podle autorizačního zákona,
  • autorizovaný inženýr nebo autorizovaný technik, kterému byla udělena autorizace pro obor pozemní stavby, dopravní stavby, stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, mosty a inženýrské konstrukce, statika a dynamika staveb nebo městské inženýrství,
  • fyzická osoba, která má vysokoškolské vzdělání ve studijním programu náležejícím do oblasti vzdělávání architektura, stavebnictví nebo právo,
  • fyzická osoba, která má vyšší odborné vzdělání v oboru stavebnictví a 1 rok praxe při výkonu činnosti na úseku stavebního řádu ve veřejné správě

- splnění předpokladů podle § 2 odst. 1 zák. č. 451/1991 Sb. v platném znění
- komunikativnost, organizační a manažerské schopnosti
- praxe v oboru
- znalost práce na PC
- zkouška zvláštní odborné způsobilosti, vzdělávání vedoucích úředníků, praxe ve vedoucí pozici, místní znalost, znalost cizích jazyků a řidičské oprávnění skupiny „B“ – výhodou

 

Zájemce podá písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:

- jméno, příjmení a titul
- datum a místo narození
- státní příslušnost
- místo trvalého pobytu
- číslo  občanského  průkazu  nebo  číslo  dokladu  o  povolení  k pobytu,  jde-li o cizího státního občana
- datum a podpis uchazeče

 

Zájemce k přihlášce připojí tyto doklady:

  • životopis,  ve  kterém  se  uvedou  údaje  o  dosavadních  zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech, týkajících se správních či ekonomických činností
  • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost, vydaný domovským státem   (pokud   takový    doklad    domovský    stát    nevydává,    doloží se bezúhonnost čestným prohlášením)
  • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání (popř. kopie dokladu o získání zkoušky zvláštní odborné způsobilosti či vzdělávání vedoucích úředníků)
  • lustrační osvědčení Ministerstva vnitra ČR (příp. úředně ověřená fotokopie podané žádosti na MV ČR) a čestné prohlášení o splnění předpokladů podle § 2 odst. 1 zák. č. 451/1991 Sb. v platném znění (tato podmínka se nevztahuje na uchazeče, narozené po 01.12.1971)

 

Platová třída odpovídající druhu práce:

11. platová třída podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, nařízení vlády č. 399/2017 Sb., kterým se stanoví katalog prací ve veřejných službách a správě a nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě – v platném znění

- zařazení do platového stupně dle započitatelné praxe

 

Způsob podání přihlášky:

Uchazeč podá písemnou přihlášku i s požadovanými doklady v uzavřené obálce s označením „Vedoucí úředník – Odbor stavební úřad“ nejpozději do 26.04.2024  do 14:00 hodin osobně do podatelny Městského úřadu Šluknov, nám. Míru 1, nebo doporučeně poštou na adresu:

Městský úřad Šluknov k rukám tajemnice nám. Míru 1, 407 77 Šluknov

 

Město Šluknov si vyhrazuje právo kdykoli výběrové řízení zrušit, a to i bez uvedení důvodu. Ve Šluknově dne 28.03.2024

 

Ing. Eva Baboráková, MPA, v. r. tajemnice MěÚ Šluknov

Buďte s námi ve spojení