Podmínky zapůjčení a používání nádob na biologicky rozložitelný odpad

 • Nádobu zapůjčuje Město Šluknov bezplatně na základě smlouvy o výpůjčce.
 • Smlouva bude sepsána s pracovníkem Technických služeb s.r.o. v areálu TS
 • Nádobu vydává pracovník Technických služeb Šluknov spol. s r. o. v areálu TS
 • Nádoba bude umístěna u nemovitosti resp. domu s č.p. uvedeného ve smlouvě a bude sloužit pro potřeby této nemovitosti, pokud nebude dohodnuto jinak např. že bude využívána dvěma sousedními nemovitostmi, resp. čp.
 • Do předané nádoby ukládat pouze rozložitelný bioodpad
 • Ukládání jiných odpadů, než pro které je nádoba určena, může být důvodem k jejímu odebrání.
 • Nádobu přistavit ke svozu včas (nejlépe večer před dnem svozu). Svoz začíná v brzkých ranních hodinách. Časový rozpis pro jednotlivé ulice není stanoven - dle situace může posádka změnit trasu. Stanoviště je totožné se stanovištěm, na které umisťujete ke svozu svoji popelnici na směsný komunální odpad.
 • Předanou nádobu chránit před poškozením, zničením a odcizením. Pokud k tomu dojde, nahlásit tuto skutečnost Městu Šluknov, Městský úřad Šluknov, nám. Míru 1, odbor rozvoje a životního prostředí, kancelář č. 12, I. patro, tel. č. 412 315 334, Bc. Tea Mansfeldová
 • Za poškozenou, zničenou nebo zcizenou nádobu nebude vydána nová. Město Šluknov může po tom, komu ji zapůjčilo, požadovat úhradu vzniklé škody.
 • Svoz probíhá v období vegetace (březen - listopad) 1 x za 14 dní. Termíny svozů jsou zveřejněny ve Šluknovských novinách, na internetu - ekologický kalendář, na úřední desce města před budovou městského úřadu.
 • Případné změny budou uvedeny ve Šluknovských novinách a na www.mestosluknov.cz v sekci „Vše o odpadech".

Buďte s námi ve spojení