Poplatek za komunální odpad

Schválená sazba místního poplatku pro rok 2023 činí  720 Kč / osoba / rok

Poplatek lze zaplatit:

a) na pokladně Městského úřadu Šluknov

b) složenkou směrovanou na č. ú. 108724561/0300 pod přiděleným var. symbolem,

c) bankovním převodem na č. ú. 181628824/0600 pod přiděleným var. symbolem.

Pokud neznáte svůj variabilní symbol, obraťte se e-mailem ( havelkova@mesto-sluknov.cz ) nebo telefonicky (412 315 324) na paní Havelkovou.

Nastavení poplatků se řídí

OZV 2/2021 Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.

Osvobození a úlevy

1) Od poplatku je osvobozena osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení v obci a která je

a) poplatníkem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci v jiné obci a má v této jiné obci bydliště,
b) umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,
c) umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,
d) umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo v chráněném bydlení, nebo
e) na základě zákona omezena na osobní svobodě s výjimkou osoby vykonávající trest domácího vězení.

2) Od poplatku dle § 10e písm. b) zákona o místních poplatcích je osvobozen poplatník, který je ve městě Šluknov současně poplatníkem dle § 10e písm. a) zákona o místních poplatcích.

3) Úleva se poskytuje osobě, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení v obci a která

a) dosáhla věku 70 let, úleva se poskytuje v roce dosažení věku 70 let již za celý kalendářní rok, a to ve výši 300 Kč,
b) studuje střední školu (gymnázium, střední odbornou školu a střední odborné učiliště), konzervatoř, vyšší odbornou školu nebo vysokou školu a je zároveň ubytována mimo území města, a to ve výši 300 Kč. Nárok na úlevu vzniká samostatně vždy pro příslušný kalendářní rok.

(4) Úleva se poskytuje osobě, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení v obci, a která je zapojena do systému adresného třídění biologicky rozložitelného odpadu, a to ve výši 120 Kč. Úleva se poskytuje na poplatku v kalendářním roce následujícím po kalendářním roku, ve kterém byla splněna podmínka získání nároku na úlevu.

(5) Naplní-li poplatník dvě nebo tři podmínky nároku na vznik úlevy současně, může nárokovat pouze jednu z nich. Úlevy tedy nelze kombinovat nebo sčítat.

(6) V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu ve lhůtách stanovených touto vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození nebo úlevu zaniká.

Splatnost poplatku

1) Poplatek je splatný jednorázově nejpozději do 30. 09. příslušného kalendářního roku.

2) Poplatek může poplatník dle § 10b odst. 1 písm. a) zákona o místních poplatcích zaplatit též:

  1. ve dvou stejných splátkách, a to nejpozději do 30.04. a 30.09. příslušného kalendářního roku, nebo
  2. ve čtyřech stejných splátkách, a to nejpozději do 31.01., 30.04., 31.07. a 30.09. příslušného kalendářního roku, nebo
  3. ve dvanácti stejných splátkách, a to nejpozději do konce každého měsíce příslušného kalendářního roku.

3) Vznikne-li poplatková povinnost (nebo zanikne-li osvobození nebo úleva) po 15.09. příslušného kalendářního roku, je příslušná část poplatku splatná nejpozději do 30 dnů od vzniku poplatkové povinnosti (nebo zániku osvobození nebo úlevy).

Buďte s námi ve spojení