Poplatek za komunální odpad

Schválená sazba místního poplatku pro rok 2020 činí  720 Kč / osoba / rok

Poplatek lze zaplatit:

a) na pokladně Městského úřadu Šluknov

b) složenkou směrovanou na č. ú. 108724561/0300 pod přiděleným var. symbolem,

c) bankovním převodem na č. ú. 181628824/0600 pod přiděleným var. symbolem.

Pokud neznáte svůj variabilní symbol, obraťte se e-mailem ( justovast@mesto-sluknov.cz ) nebo telefonicky (412 315 324) na paní Justovou.

Nastavení poplatků se řídí

OZV 4/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Úlevy

a) Vyhláškou se dále poskytuje úleva na poplatku na dobu trvání důvodu úlevy ve výši 300 Kč poplatníkům dle § 10b odst. 1 písm. a) zákona o místních poplatcích, kteří dosáhli věku 70 let; úleva se poskytuje v roce dosažení věku 70 let již za celý kalendářní rok.

b) Vyhláškou se dále poskytuje úleva na poplatku na dobu trvání důvodu úlevy ve výši 300 Kč nejvýše však na jeden celý příslušný kalendářní rok, poplatníkům, kteří studují střední školu (gymnázium, střední odborná škola a střední odborné učiliště), konzervatoř, vyšší odbornou školu nebo vysokou školu, a kteří jsou zároveň ubytováni mimo území města.

c) Vyhláškou se rovněž poskytuje úleva na poplatku ve výši 120 Kč každému poplatníkovi, který je zapojen do systému adresného třídění biologicky rozložitelného odpadu podle zvláštní obecně závazné vyhlášky města. Úleva se poskytuje na poplatku v kalendářním roce následujícím po kalendářním roku, ve kterém byla splněna podmínka získání nároku na úlevu.

d) Naplní-li poplatník dvě nebo tři podmínky nároku na vznik úlevy současně, může nárokovat pouze jednu z nich

Osvobození

Osvobození od poplatku stanoví zákon a to takto:
osoba, která je:

  • umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku,
  • školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy
  • nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,
  • umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,
  • jako nezaopatřené dítě umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy o poskytnutí sociální služby, nebo umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení.“

Od poplatku se dále touto vyhláškou osvobozují na dobu trvání důvodu osvobození poplatníci:

  • pobývající více než 90 po sobě jdoucích dnů ve věznici (ve vazbě nebo při výkonu trestu odnětí svobody - tuto skutečnost lze doložit např. usnesením soudu nebo potvrzením Vězeňské služby České republiky o vazbě nebo výkonu trestu odnětí svobody),
  • pobývající více než 90 po sobě jdoucích dnů mimo území České republiky.

 

Splatnost poplatku

1) Poplatek je splatný jednorázově nejpozději do 30. 09. příslušného kalendářního roku.

2) Poplatek může poplatník dle § 10b odst. 1 písm. a) zákona o místních poplatcích zaplatit též:

  1. ve dvou stejných splátkách, a to nejpozději do 30.04. a 30.09. příslušného kalendářního roku, nebo
  2. ve čtyřech stejných splátkách, a to nejpozději do 31.01., 30.04., 31.07. a 30.09. příslušného kalendářního roku, nebo
  3. ve dvanácti stejných splátkách, a to nejpozději do konce každého měsíce příslušného kalendářního roku.

3) Vznikne-li poplatková povinnost (nebo zanikne-li osvobození nebo úleva) po 15.09. příslušného kalendářního roku, je příslušná část poplatku splatná nejpozději do 30 dnů od vzniku poplatkové povinnosti (nebo zániku osvobození nebo úlevy).

Buďte s námi ve spojení