Základní informace o odpadech ve Šluknově

Následující pokyny se týkají odpadu vzniklého činností fyzických osob na území města Šluknova včetně všech jeho městských částí (v domácnostech, nemovitostech sloužících k individuální rekreaci apod.) Není-li dále uvedeno jinak, je likvidace pro občany bezplatná. (Odpadu, který vznikl při podnikání fyzických či právnických osob se musí podnikatelé zbavovat za úplatu, na základě individuálních smluv s některou firmou oprávněnou odpady přebírat.) V přílohách naleznete mimo jiné i plán odpadového hospodářství města Šluknov.

Základní informace o odpadech ve Šluknově

Využitelný odpad

Veškeré níže uvedené druhy odpadu lze odkládat ve sběrném dvoře na adrese Tovární 1088, Šluknov.

 

Komodity: papíry, karton, kovy, sklo, tetrapaky, polystyren, igelitové sáčky a tašky, PET lahve, kelímky od potravin a jiné

Kam s ním:

1.   papír, sklo barevné, čiré sklo, plast  je možno odkládat do barevných kontejnerů (zde je mapa rozmístění separačních kontejnerů). Papír, tetrapak - modrý kontejner, sklo barevné - zelený kontejner se zeleným víkem, čiré sklo - zelený kontejner s bílým víkem, plast - žlutý kontejner, kontejnery jsou označeny popisem,

2.    drobné kovy, plechovky apod. lze odevzdat do popelnic na kovy.

3.    papír, příp. plast, a kov lze odevzdat v některé sběrně surovin nebo kovošrotu,

4.    sběrný dvůr na adrese Tovární 1088, Šluknov

 

Směsný komunální odpad

Komodity: odpad vzniklý v domácnosti, ze kterého byl již vytříděn výše uvedený využitelný odpad

Kam s ním:

1.    odložit do označených popelnic či kontejnerů v místě svého trvalého bydliště (poplatek za komunální odpad, kde řešit případné problémy s vývozem a kapacitou popelnic) v uvedených svozových dnech (zde)

2.    v modrých pytlích svozové firmy odložit vedle popelnic (kde obdržíte pytle na směsný komunální odpad)

3.    sběrný dvůr na adrese Tovární 1088, Šluknov.

 

Objemný odpad

Komodity: odpad z domácnosti, který se pro své rozměry nevejde do popelnice a také ojeté pneumatiky z osobního vozidla

Kam s ním:

1.    do zvláštní sběrné nádoby umístěné na sběrném dvoře nacházející se v Tovární ulici, č. p. 1088 v množství max. 500 kg na společnou domácnost a kalendářní rok, každá domácnost při první návštěvě kompostárny obdrží kartičku do sběrného dvora,

2.    do velkoobjemového kontejneru umísťovaného několikrát v kalendářním roce na vybraných místech ve městě - odpady budou přebírány obsluhou po prokázání trvalého bydliště ve Šluknově (občanský průkaz)

Umístění kontejnerů v roce 2024: 20. dubna, 20. července, 21. září, místo a čas : Císařský p.p.č. 1020/1 „U Konzumu“ u kontejnerů na tříděný odpad od 8:00 hod do 9:30 hod; Šluknov – p.p.č. 1547/5 pod parkovištěm u hřiště mezi ulicemi Sokolská a Svatopluka Čecha od 10:00 hod do 11:30 hodin; Království – st.p.č. 374/1 – dřívější Vlachovka (od kostela směrem na Jiříkov) od 12:30 hodin do 14:00 hodin, individuálně zbylé městské části od 14:30 do 16:00 hodin (duben: Rožany – p. p. č. 1037/4 – odbočka k restauraci U Karlů/skládce, červenec: Nové Hraběcí – p.p.č. 700 – odbočka k myslivecké chatě, září: Kunratice – p.p.č. 145/2 – plocha u kontejnerů na tříděný odpad).

3.    možnost objednání odvozu objemného odpadu ( valník, kontejner, multikára)  za úhradu dopravného do sběrného dvora dle platného ceníku TS.

 

Nebezpečný odpad

Komodity: zbytky barev, ředidel, minerální oleje, zaolejované hadry, a jiné chemikálie, léky, rtuťové teploměry

Kam s ním:

1.    možnost objednání odvozu nebezpečného odpadu (valník, multikára, kontejner) za úhradu dopravného do sběrného dvora (kde a za kolik objednat odvoz),

2.    nespotřebované léky a rtuťové teploměry má povinnost odebrat každá lékárna

3.    sběrný dvůr na adrese Tovární 1088, Šluknov.

 

Elektroodpad

Komodity: počítače, monitory, mobily, televize, baterie, akumulátory, lednice, zářivky a podobně,

Kam s ním:

1.    odložit do červených stacionárních kontejnerů - drobné vysloužilé elektrospotřebiče (informace o rozmístění červených kontejnerů), vyjma zářivek

2.    možnost objednání odvozu elektroodpadu ( valník, multikára, kontejner) za úhradu dopravného do sběrného dvora (kde a za kolik objednat odvoz)

3.    sběrný dvůr na adrese Tovární 1088, Šluknov.

 

Stavební odpady

Komodity: odpady z drobných stavebních úprav domu či bytu, stavební suť, výkopová zemina

Kam s ním:

1.    Za úplatu odložit do sběrného dvora v ulici Tovární 1088, Šluknov (informace o sběrném dvoře)

 

Textil

Komodity: čistý a suchý textil (veškeré oděvy, bytový textil - záclony, závěsy, povlečení, potahy, ubrusy a deky) zabalený v zavázaných (zauzlovaných) igelitových pytlích/taškách, dále také spárované (svázané) nositelné boty

Kam s ním:

1.    odložit do bílých stacionárních kontejnerů - (mapa rozmístění bílých kontejnerů)

2.    odvézt do sběrného dvora - ulice Tovární 1088, Šluknov (informace o sběrném dvoře)

 

Odpady ze zahrady

Komodity: listí, naštěpkované větve, trávu a jiné čistě rostlinné materiály

Kam s ním:

1.    odložit na kompost na svém pozemku

2.    spálit na vlastním pozemku pokud jsou suché a neobtěžujete tím okolí

3.    odvézt do kompostárny v ulici Tovární 1088, Šluknov (informace o kompostárně)

 

Jedlé oleje a tuky

Kam s ním: 

1. do vlastní plastové nádoby, kterou lze vložit do popelnice na jedlé tuky a oleje v Lužické ulici

2. do vlastní plastové nádoby odkládané ve sběrném dvoře v ulici Tovární 1088, Šluknov

 

Biologicky rozložitelný odpad

Komodita: odpad ze zahrad a z kuchyní.

konkrétně: Zbytky z údržby zeleně a zahrady jako je tráva, drny, listí, piliny, zbytky rostlin, kořeny a listy zeleniny, květiny, shrabky ze záhonů, mechu z trávy, zemina z květináče, větve z řezu keřů i stromů (nejdříve nastříhat nebo zpracovat štěpkovačem), spadané ovoce (prokládat trávou a řezem z keřů). Dále také biologicky rozložitelný odpad vzniklý provozem domácnosti a to zejména ovocné a zeleninové odpady, kávové a čajové zbytky, slupky z ovoce a zeleniny, kůru citrusových plodů, papír znečištěný potravinami, papírové ubrousky, vaječné skořápky, skořápky ořechů, uvadlé květiny, vychladlý popel ze spalování dřeva. Odpad musí být do nádob ukládán přímo – bez obalů.

Co není bioodpad: tekutý odpad a zbytky jídel živočišného původu, maso, kosti, kůže, uhynulá zvířata, exkrementy, hnůj, biologicky nerozložitelné a jiné odpady (kameny, popel z uhlí apod.), směsný komunální odpad, použité pleny, obvazy, jedlé oleje, znečištěné piliny, mléčné produkty, omáčky, tuky, majonézy, cigaretový popel a nedopalky, obsah sáčků z vysavače prachu, časopisy, všechny další biologicky nerozložitelné odpady.

Kam s ním:
1.    odvézt do sběrného dvora, jehož součástí je městská kompostárna v ulici Tovární 1088, Šluknov,
2.    do typizovaných hnědých popelnic o objemu 240 (jak popelnici získat a podmínky užívání)

Buďte s námi ve spojení